Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

252

skåpet del af regeringens mening.' Biskop Enander uttalade,

att prästerskapet för sin del icke begärde större del i valet, än

tidigare iakttagits; borgmästar Prytz åberopade sitt stånds förut

inlagda svar och yttrade, att borgarne vore sinnade att strax

gifva sitt bifall. Talmannen för allmogen hemställde ärendet

till H:es jM. och riksens råd.

Efter dessa fyras bortgång sporde drotsen, om icke valet

borde föregås af någon diskussion, hvilket Schering Rosenhane

ansåg onödigt; han föreslog ock att åtminstone dröja till efter

middagen med voteringen, eftersom icke alla vore tillstädes med

sina röster. Men de la Gardie, Bonde, Kurk och Rosenhane

afvisade äfven detta försök att vinna uppskof,^ och statssekrete-

raren Behmer upptog de närvarandes röster i en »elfenbens-

bössa», som Axel Sparre låtit förfärdiga, jämte några frånvaran-

des, som de förre medförde, hvarpå asken till eftermiddagen

förseglades af riksskattmästaren.

På en person när lika manstarkt som före middagen sam-

manträdde rådet på eftermiddagen för att öppna rösturnan.

Ännu sträfvade drotsen emot och visste icke, om man borde

bryta sigillet, men Bielkarne och Rosenhane häfdade, att ju

starkare tvekan man visade, ju större mod skulle ridderskapet

fatta att hålla på sin påstådda rätt.

Lars Kagg Elfenbensasken öppnades och däri lades ytterligare tvänne

imld. förut icke afgifna vota, hvarefter rösterna räknades och utsla-

get befanns vara, att fältmarskalken grefve Lars Kagg var vald

med tjuguåtta röster, medan Magnus Gabriel de la Gardie hade

erhållit fjorton eller femton.^ Kagg var säkert Per Brahes kan-

didat, den förtjäntare och, frånsedt sin ålder och sjuklighet,

tydligen den lämpligare till platsen af de två; på de la Gardie

röstade antagligen hans personliga vänner.*

Lars Kagg steg därpå upp och gjorde några höfviska ur-

säkter — han var, sade han, en utarbetad man vid inemot

sjuttio års ålder, och som icke hade studerat eller kunde främ-

^ «at the mötte sigh beqwema eflter Reg. befalningh.» RP. V.

* En .så viktig sak borde förrättas »på nvckter maga», sade Rosenhane.

RP. III (liknande V).

' 14 enligt RP. V, 15 enligt RP. III, som till de 14 tvdligen lagt en

röst, som enligt Rosenhane tillföll K. G. Vrangel. Kaggs sitiVa är densamma

hos denne och i båda protokollen,

^ Tänkas kunde, att äfven spelat in hänsvn till kanslersämbetet, som

genom de la Gardies val skulle blifvit ledigt.

More magazines by this user
Similar magazines