Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

26o

Per Sparre dref fortfarande samma synpunkt som förut, i

det han frågade, hvarför adeln icke skulle äga »ius adprobandi»,

när den fått utöfva »ius improbandi» — något sofistiskt, ty i

själfva verket var det rätten att ogilla, som adeln äfven nu kämpade

för, ehuru icke för att bruka den mot Kagg. Rosenhane

förklarade ständernas rätt vara att gifva sitt bifall samt att

framställa de anmärkningar, de kunde hafva mot de valdes per-

soner — samma mening, som Herman Fleming uttalat i sitt

votum om valets företagande, som sedan drotsen framfört för

utskotten, och som innebar, att ständerna skulle kunna göra

invändningar mot de utsedda personernas duglighet och vär-

dighet, men icke omintetgöra ett val af allmänna politiska grun-

der. Redan detta var ju för öfrigt att under förmyndarerege-

ringen medgifva ständerna en rnakt, som de icke ägde gentemot

myndig konung.

Äfven Gustaf Bielke yttrade sig för att understryka innebörden

af adelns rätt till erinringar vid Regeringsformen, och

framhöll efter uppläsning af 1634 års riksdagsbeslut,^ att det

visserligen då talats på riddarhuset om frihet att välja regerin-

gens medlemmar, men att en sådan frihet aldrig utöfvats.

Landtmarskalken ansåg, att hade ständerna då haft rätt att

tala, så hade de det ock nu; gång på gång upprepade han

ridderskapets begäran om »dimission»; ståndet, som tillfrågats

i det svåraste, hade förmodat att äfven blifva tillfrågadt i detta;

fåfängt äskade Rosenhane och Bielke att slippa frambära till

regeringen ett sådant bud; och riksråden togo afsked, med förmaning

till enighet och noggrant betänkande.

Sedan de aflägsnat sig, bestämdes att hvad som denna dag

talats för adelns sak, skulle till nästa förmiddag klockan 10

uppsättas i en skrift, som Per Sparre åtog sig att afifatta. Samt-

liga ridderskapet skulle då sammankomma, änskönt det var en

söndag, vid böter af tio riksdaler for frånvaro.

21 okt. På utsatt tid på söndag förmiddag sammanträdde ridder-

skapet och adeln på riddarhuset, hvarvid till en början begär-

des, att de adlade sekreterarne i det kungliga kansliet skulle

aflägsna sig — tydligen för att de ej skulle kunna gifva rege-

^ »at Regeringen blef al" Stcndcrnc waklciv. RAP. VIII s. 83. I sak se

ofvan s. 255 med not 4.

More magazines by this user
Similar magazines