Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

8

tog konungen nattvarden al sin hotpredikanl doktor Krik Vau-

jioragrius.^

Söndagsmorgon den 12 februari före predikan inkallades

äter Ehrensteen till konungen, som nu gaf honom uttrycklig

befallning att uppsätta testamentet och fullmakterna, eftersom

han kände, att sjukdomen icke saktade sig. I testamentet

skulle anföras samtliga ständers anmodan af den 2 februari, att

K. M. skulle göra en provisional förordning för händelsen af

sin död, och däri skulle bestämmas följande luif\iidpunktcr. I

regeringen under prinsens minderårighet skulle drottningen pre-

sidera och där hafva tvänne röster. Näst henne skulle hertig

Adolf Johan hafva sitt ställe i regeringen och bivista prinsens

uppfostran; han skulle ock tillika blifva riksfältherre. Därnäst

skulle i regeringen sitta riksdrotsen grefve Per Brahe, riksami-

ralen grefve Karl Gustaf Vrangel, rikskanslern, hvartill dittills-

varande skattmästaren grefve Magnus Gabriel de la Gardie nu

var utsedd, och som riksskattmästare efter denne kammarpre-

sidenten Herman Fleming. Skulle drottningen dö eller träda i

nytt gifte, så skulle hennes ordförandeskap och tvänne röster

öfvergå till hertigen, och hon själf skulle efter nytt giftermål

icke vidare hafva någon del i regeringen.

Medan Khrensteen i kansliet uppsatte urkunderna, förrätta-

des gudstjänsten och inkallades därefter de närvarande af rådet

till konungen, hvarjämte åtskilliga personer utom rådet, såsom

hertig Adolf," öfverkammarherren grefve Nils Brahe och landtmarskalken

Gustaf Posse, befunno sig i hans rum. Konungen

talade då med dem om sin omsorg för riket och sin sons uppfostran

samt hvad han befallt Ehrensteen att uppsätta. Han

gaf äfven tillkänna några herrars namn, som han ämnat till

riksråd, nämligen Nils Brahe, Klas Stiernsköld, Svante Baner,

Knut Kurk, landtmarskalken Gustaf Posse, Jöran Fleming och

Lorens Creutz, hvilka grefve Nils antecknade på en sedel, som

han tillsände Ehrensteen i kansliet. Några herrar som funno,

att äfven någon af de tre generalerna Henrik, Krister och Bengt

Horn kunnat ihågkommas, bådo Ehrensteen föredraga detta för

H. K. M.; några, enkannerligen riksrådet Axel Sparre, erinrade

äfven om grefve Johan Oxenstierna.

Omkrincr klockan 2 eftermiddagen kom statssekreteraren

* Emporagrius berättelse om Karl Gustafs saliga hädanfärd, (/B, P. 45

tn-ckt hos SwEDERUs. Stockholms Magazin, II s. 745

"^ Heiderich, KB. — Jfr f. ö. F.\\ts Handli7igni\ I s. 49.

fl, Stockholm 1780.

;

More magazines by this user
Similar magazines