Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

1

282

pct på förmiddagen sände till riddarhuset, blef afvisadt vid dör-

ren — adeln var då upptagen af \oterandet om de tre riksämbetena

eller öfverhufvud detta ärendes behandling. På eftermiddagen

berättades hos ridderskapet, på grund af enskilda

samtal i staden, att prästerskapet uttydt ståndets åtgöranden,

som om det ville kasta omkull alla personerna i konungens

testamente och frånkänna prästerna rätten att vara ett stånd i

riket, emedan de afstått sin rätt vid regeringsvalet, hvarjämte det

förtrutit desse, att deras utskott icke släppts in. Till prästestån-

det attardades därför ett utskott af sex personer med Jöran

Gyllenstierna i spetsen, hvilka framförde en ursäkt och skyllde

på adelns vaktmästare. Biskop Terserus med ett par andra

prästmän gick därefter till riddarhuset, framförde sitt stånds

tankar om drottning Kristinas värf och försäkrades af landt-

marskalken, att man intet \etat om det förra utskottets an-

komst.

2^ okt. Rådet återupptog den 24 oktober frågan om förfarandet

öfpcrlägg- med Flemings sak, utan att fasthålla vid det beslut, som före-

niiii: i rådef.o2,&[\di^ eftermiddag tyckts uppnådt.' Det var nu rikskanslern

Magnus Gabriel de la Gardie, som i kraft af sitt numera äfven

af ridderskapet erkända ämbete tog den yttre ledningen af de-

batten. Han framställde ånyo de förut afhandlade möjlighe-

terna; själf såg han nu liksom dagen förut ingen bättre utväg,

än att Herman Fleming frivilligt trädde tillbaka — rådet skulle

därigenom undgå ett obehagligt ansvar. Sten Bielke förkla-

rade emellertid, att denne icke otvungen ville afstå sitt ämbete,

i det han ansåge sig hindrad af den trohetsed, han svurit sin

konung.

Rådet måste således fortfarande själft söka en utväg ur kon-

flikten mellan laglig rätt och makt rustad med nyare statsrätts-

liga grundsatser.^ A ena sidan förn},-ade Tott sitt förslag att

tala med de tre lägre stånden, utan att dock gifva dem några

råd — hvad ridderskapet angick, trodde denne, att det icke

\idare \ille meddela sig med dessa, sedan de en gång bortgifvit

sina röster, och detsamma sade sig senare under sammanträdet

Knut Kurk hafva hört af borgerskapet — ; å den andra

1 RP. V. — För 24—27 okt. finnas inga protokoll i AV. III.

- Att ridderskapet gick efter helt andra »'principer» än rådet, framhölls

af G. Bonde 23 okt. e. m. och äfven denna dag. RP. III och \'.

More magazines by this user
Similar magazines