Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

283

dref Bonde sitt yrkande, att adeln skulle uppmanas till förbin-

delse med öfriga stånd. Tott sade sig emellertid hafva hört,

att dessa senare skulle önska att af regeringen fä notifikation

om ridderskapets begäran ; och skulle de ensamma underhandla

med detta, kunde han icke döma annat, än att de skulle : komma

i håret ihop;.

I denna rådets obeslutsamhet och tvekan var det en natur-

lig utväg att inhämta den frånvarande drotsens råd; Schering

Rosenhane, Bonde och Tott aftardades i sådant ändamål till

honom. Diskussionen hvilade emellertid icke under deras borto-

varo; kanslern utvecklade ånyo sakläget; Axel Sparre visste

berätta, att adeln snart skulle blifva ense med borgerskapet och

bönderna — han röjde därmed utan tvifvel en riktigare upp-

fattning af ridderskapets hållning och ståndens inbördes ställning

än Tott och Kurk — ; Sten Bielke förmälde om sin svåger

Fleming, att denne väl vore villig att foga sig efter om-

ständigheterna, men då begärde, att ingen skulle röra hans ära.

utan att han skulle få göra sin rädstjänst, så länge hans hälsa

tilläte, och njuta i lön. hvad H. M. förunnat honom — ett

yttrande, som tyckes visa farhågor, att Flemings riender skulle

\ilja stänga honom från mera än skattmästareämbetet. Träda

tillbaka själfmant, emot sin ed, ville denne dock fortfarande

icke, enligt hvad Bielke nägot senare sade sig veta.^

Gustaf Posse meddelade sin fader Knut Posses tankar, som

man redan den 22 beslutit att efterspörja; de stämde närmast

med Gustaf Bondes. Xågot senare återkommo de tre riksråden

från Per Brahe, som tillstyrkte att tala både med de tre stän-

derna och med ridderskapet, utan att dock förorda någon viss

mening, men att i värsta fall, om saken ginge till ytterligheter,

bedja Herman Fleming för fäderneslandets skull gifva vika.

Detta gaf stöd åt de la Gardies yrkanden, som dock ånyo

afvisades af Tott och Bielke. Förmodligen var det nu beslut

ändtligen fattades att efterskicka utskott af de tre lägre stån-

den.^ Till dessa ville Klas Tott hatVa sagdt, att regeringen

gärna sett, att det i fråga om de lediga ämbetena blifvit vid

H. M:s önskan; men redan detta ansågs orådligt och tillräck-

ligt att strax »alarmera» dem emot ridderskapet.

' På Bielkes ynranden denna dag jämte RP. III och V 30 okt. grundar sig

udligen den osäkra slutsatsen hos Fryxell, XIII s. 35 f., att Fleming vacklade

och stundom var villig att gifva etter.

^ RP. \ upplyser blott, att till utsände från präster och borgare sades

genom Behmer. att regeringen redan låtit skicka efter deras utskott.

More magazines by this user
Similar magazines