Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

288

ehuru det ännu sökte arbeta för honom/ hvarför det till sist

kunde blifva nödvändigt att lämpa sig härefter.' Enligt bor-

gerskapets protokoll slöt konferensen med öfverenskommelse,

att man skulle vidare utforska drottningens och rådets tänke-

sätt, samt hos adeln efterspörja dess skäl.

-j ^^^- Konferens emellan de tre högre ståndens utskott kom till

'^!'; stånd på riddarhuset 25 oktober på förmiddagen.^ Af präster-

skåpet kom Emporagrius med åtta prästmän, desamme som

aftonen förut närvarit i sakristian; af borgerskapet Jakob Abra-

ferens pårid- ^ K

dårhuset

hamsson, borgmästaren i Uppsala, med åtta borgare. Ridder-

skapet och adeln representerades af tjugoen personer jämte

landtmarskalken, bland dem Jöran och Johan Gyllenstierna.

Gustaf Sparre och Gustaf Kurk, äfven Abraham Lejonhufvud,

och Klas Rälamb.

Sammanträdet ägde rum närmast på de ofrälses anhållan,*

och det inleddes af P^mporagrius, som angaf dess anledning

och framförde prästerskapets önskan om nogare upplysning i

saken, af samvetsskäl och för att nu och i framtiden vara tr\'g-

gadt för ansvar; hvarvid han betecknade det som något oför-

modadt, att man skulle behöfva nu öfverlägga om dessa ting,

på samma gång som han såsom mål jämte Guds namns ära

och konungens säkerhet äfven framställde iakttagandet af ständernas

öfliga rätt. — Jakob Abrahamsson åberopade Empora-

Sfrius framställning och hade samma anhållan som han.

Innan adelns utskott svarade, drog det sig tillbaka i sekre-

terarens kammare för att rådslå. I enlighet med därvid träffad

öfverenskommelse yttrade sedan landtmarskalken till de andra

ståndens ombud, att det skulle vara förhatligt att fråga hvai-

och en om hans skäl, men att Fleming tvifvelsutan mest för

* Rådet hade »enteligen slutit, at H:r Flemmingen intet kan komma till

Skattmestare Embetet, ehuru dock man der före arbeta wille». Präst. Prof.

* Mellan två vttranden af Prv'tz har Präst. Prot.: »Man giorde sigh och

gjssningh här wijdh, att till efuentyr detta om H:r Flemmingen wore allenast

anstalt at pröfua, huadh stadigheet och alfuarsamheet hoos wårc Ståndh

skulle wara at finna.? Denna förmodan har tvdligen framkommit från prä.s-

sternas sida.

^ RAP. VIII s. 97

tag under 24 okt.).

* RAP.

ff. Präst. Prot. i--, och 26 okt. Borg. /VvA (af miss

More magazines by this user
Similar magazines