Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

290

välfärd hängde harpa, och såge, att intet kunde uträttas emot

ridderskapet, hade de fogat sig efter detta.'

I själfva verket hade vid ordenthg omröstning i rådstugan

rösterna nästan allesammans fallit emot Herman Fleming, hvilket

sedan genom särskilda utskott kungjordes icke endast prästerna,

utan äfven adeln och allmogen — ridderskapet dock först föl-

jande dag.^

26 oJd. Striden om riksskattmästaretjänsten led emot sitt slut, se-

dan den en veckas tid pågått först emellan rådet och adeln,

sedan mellan denna och de öfriga ständerna. Den 26 oktober

tillkännagåfvo borgare och bönder på riddarhuset sin anslut-

ning till ridderskapets beslut.^ Borgmästar Prytz underlät där-

vid ej att än en gång uttala, hurusom hans stånd gärna önskat

blifva vid testamentet och låta utöfningen af sin rätt hvila.

Bönderna hänsköto ärendet till drottningen, rådet och adeln,

som bättre förstode det, eftersom Herman Fleming vore gammal

och sjuklig.

Ny votering Blott prästerskapet sträfvade ännu emot, liksom det i her-

/ ^rästesidn- x\g Adolfs sak sist gifvit vika. Pastor primarius Emporagrius

redogjorde emellertid inför hela ståndet för ridderskapets skäl

mot Fleming, därvid bland annat anförande, hvad landtmarskalken

förehållit både präster och borgare, att det kunde vara

Guds försyn, som icke ville hafva den herren till detta ämbe-

tet.* Därefter skreds till ny votering, hvarvid redan åtta stift

och superintendentskap röstade för eftergift, direkt eller genom

att hemställa saken i regeringens skön; ^ Skara stift yrkade

dock härvid, att en skriftlig förklaring skulle uppsättas, som

till försvar inför eftervärlden skulle förvaras i ståndets arkiv;

Strängnäs ville göra det förbehåll, att de andra ständerna, för

hvilka man nu böjde sig, också skulle i framtiden försvara be-

slutet; och Gotlands superintendenti ville, att man väl skulle

foga sig, men likväl ännu efterfråga skälen. Bestämdare mot-

spänstighet visade Ui:)psala stift, då det icke ville gifva

1 Präst. Prot.

- Borg. Prof. RAP. VIII s. 102.

« RÄP. a. st.

* Präst. Prot. Landtmaiskalkens uttalanden RAP. Vill s. 99, 102.

^ Linköping, Skara, V.isterås, Växiö, Viborg, Kalmar, Strängnäs, Gotland.

Präst. Prot.

More magazines by this user
Similar magazines