Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

292

När Hedvig Eleonora erfarit, att borgerskapet hade gått adeln

tillhanda, hade hon sagt till de tre prästerna, att de och deras

medbröder nu stode allena och därföre näppeligen kunde göra

annat än foga sig. Väl svarade Enander: »Vi äro icke allena,

där E. M. är med oss», men drottningen tillrådde dock för

enighetens skull eftergift. För öfrigt berömde hon Fleming

högt och sade sig vara mycket bekymrad för hans skull.

Klockan 2 pä eftermiddagen sammanträdde prästerskapet

ånyo; berättelse aflades då af deputationer, som under tiden

hade besökt de höga riksämbetsmännen — dock af onämnd

anledning icke riksmarsken — ; förmodligen hade de sändts

med anledning af att biskop Enander icke träffat dessa

och rådet samlade.' Biskopen i Viborg Nicolaus Nico-

pensis^ hade uppvaktat drotsen, biskop Terserus riksamiralen,

och superintendenten Brunnius hade varit hos kanslern. De

tre höga herrarne hade alla försäkrat, att de arbetat efter förmåga

för Flemings sak, ehuru fåfängt, och alla tillstyrkt mot-

ståndets uppgifvande; bäst hade de ansett, om denne själf ville

nedlägga sina anspråk, hvartill de la Gardie trodde att han

tilläfventyrs kunde låta öfvertala sig just af prästeståndet.

Han hade för öfrigt manat till snart beslut, med hänsyn till

arbetena med P.egeringsformen.

Enander manade också efter berättelsernas afgifvande sitt

stånd till afgörande. Emellertid framhöll han, att den nu omyn-

dige konungen en gång kunde komma att pröfva beslutet, och

gjorde gällande, att de borde vara förpliktade att svara för detta,

som öfverröstat prästerna och därigenom drifvit dem därtill.

Därjämte borde Fleming underrättas, huru man i det yttersta

hållit emot.

Emporagrius fann det nödvändigt att härvåd göra ett par

erinringar: att lägga ansvaret pä de andra ständerna vore att

kasta skulden på dem, hvaraf lätteligen oreda kunde förorsakas;

och det vore lika omöjligt, att prästerna allena skulle kunna

stödja Fleming, som att denne utan någon sin skuld skulle vilja

afstå sin rätt.

* Drotsen kunde han för ötrigt icke träffa i rådet. — Te?'seriis Berättelse,

LoENBOM, Hist. Märki'., II s. 32, uppgitver, att ståndet hade utskott till drottningen

och sedan två och två till de fyra af regeringen — allt.så äfven Kagg,

hvarom intet namnes i Fräst. Prof.

^ Hans af motvind försenade ankomst till riksdagen omtalas i Priist.

Pro/. 25 okt.

More magazines by this user
Similar magazines