Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

293

Därmed begaf sig Knander med ett utskott pä strax förut

mottagen kallelse till konferens på slottet om nya Regerings-

formen. De kvarvarande företogo under Västeråsbiskopens ord-

förandeskap slutlig votering i Flemings sak, hvarefter stiftens

vota skriftligen uppsattes.^

Prästerskapets beslut fastställdes följande dag - den 27 -v okt.

oktober — , då

stiftens utlåtanden upplästes i ståndet." Proto- Präsierska-

kollet meddelar endast trenne yttranden: pastor primarius Em- P^^^ beslut.

poragrius särskildt aftattade mening; professor Karl Lithmans,

uppsatt i Uppsala stifts namn, och biskop Laurelius, som tvif-

velsutan tillika gällde för hans stift.

Emporagrius erkände i sitt votum, att invändningen mot

Pleming på grund af hans svaga hälsa icke kunde helt och

hållet ogillas; och då denne blifvit förhatlig bland »de sina»,

kunde lätt oreda vållas af hans upphöjelse; dock borde intet

men fa ske hans goda namn och rykte. Lithman nämnde ock

Flemings svaghet och betonade faran af oenighet mellan stän-

derna; dessutom drottningens och rådets föredöme samt borga-

res och bönders öfvergång till adeln. Laurelius häfdade, att

prästerskapet icke finge mästra andra i högre eller lägre stånd

eller ägde makt att yrka att ovillkorligen fa veta de andra

ständernas skäl ; för Flemings goda namn hade han samma yrkande

som Emporagrius.

Alla tre styrkte för det allmänna bästas skull till eftergift,

och i öfverensstämmelse härmed beslöt prästeståndet att förena

sig med de tre andra ständerna. — Före fattandet af detta sista

beslut hade man enskildt af Herman Fleming förnummit, att

detta också var hans ändtliga vilja. '^

Till ridderskapet affärdades biskopen i Abo i spetsen för

ett större utskott med meddelande om det träffade afgörandet,

vid hvars framförande han gjorde vederbörligt förbehåll för prästeståndets

rätt att rösta om den, som i Flemings ställe kunde

' Af notarierna — Johan Arliusius och Jakob Waldius — enligt Präst,

Fröt. 27 okt. De tre utlåtanden, som samma protokoll meddelar, äro emellertid

affattade af andra personer, hvadan uppgiften endast kan förstås om

de återstående, som ej återgifvas i protokollet.

' Präst. Prot.

^ TerserUS Berättelse., a. st., s. 32.

More magazines by this user
Similar magazines