Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

302

medlemmar, lag det uppenbart i dettas välförstådda intresse, att

faran först för rikshushållningens jämvikt och sedan för ridderska-

pets godsbesittning icke ökades genom oklokt fortsatt donerande.

Också begärde adeln i sin skrifvelse, att ehuru hvarje regering

måste hafva behof af att belöna välförtjänte män och tjänare,

detta icke dess mindre måtte ske med måtta, så att intet måtte

afhändas kronan i de förvärfvade provinserna, och att enkannerli-

gen godsen i Skåne, Blekinge och Bohuslän måtte bevaras för

kronans nödtorfter och garnisonernas underhåll.^ Skulle några

gods utdelas för gjorda tjänster eller försträckningar, äskades

att de icke måtte inrymmas donations-, utan förläningsvis,

för att framdeles åter kunna komma till kronan.^

Ständernas fulla inflytande och likhet i åtagna bördor skulle

bäggedera främjas genom anhållan, att om dess viktigare ären-

der icke kräfde det, inga >; partikuliära» eller provinsialmöten, utan

allmänna riksdagar måtte utskrifvas." —

Sedan Regeringsformen blifvit öfversedd i öfverensstäm-

melse med ridderskapets påminnelser samt antagen af samtliga

riksens ständer, begärde adeln, att den måtte iakttagas såsom

en »stadig lag», hvilken den kungliga regeringen samt riksens råd

alltid under konungarnes minderårighet och andra »regements-

förändringar» skulle följa, och likaledes konungarne själfva, innan

de mottoge krona och scepter, måste stadfästa och bekräfta.**

Till stöd för sina erinringar framhöll ståndet den frihet,

man på riksdagar och i synnerhet vid regementsförändringar

ägde att andraga sina behof till fäderneslandets säkerhet och

det allmänna bästa.

^ Likaledes anhölls, att när drottning Kristinas underhällsldnder hemföllc

till kronan, dessa måtte oförryckt bevaras till dess nytta. RAF. VIII s. 229 t.

- :>Det sanmia ock om Lifland och the caduker, som igenom Polniskc

pacta fallne äre, wore till förståendes.^ Ib. s. 250. — Om begreppen dona-

tion och förliining Sam. Clason, Till reduktionens förhistoj'ia. Gods- och

ianieajsöndr277(rai-na och de förbudna orterna, ak. afh. 1895, s. 9 ff.

^ Kanslern anförde i rådet 29 okt., att ridderskapet ogillade provins-

möten, emedan den ena provinsen därvid kunde bevilja, hvad den andr.i

nekade. RP. V.

• jjembwäl ock hwadh annat på ofwanberörde sätt utaf den Kongl.

Regeringen medh Richssens Rådh och samptlige Stendernes inrådh och be-

tänkiande wore skiedt uti alla måtto nu ocli i tillkommande tijder oryggeligen

böhr fast och gilt förblifwa, så at Hans M:tt och fölliande Konungar det

samma äga ratificera.» RAP. VIII s 250. — Jfr Rci;cringsformen 1634 % bi

Additnmcntet 1660 § 17.

More magazines by this user
Similar magazines