Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

3IO

rande Regeringsformen.^ Inledningen hemställdes rådet att stili-

sera efter behag. Att stadgan skulle gälla endast för konungens

omyndighetstid medgafs. Huruvida änkedrottningens namn

skulle stå i riksdagsbeslut och i början af Regeringsformen blef

föremål för votering, som visade delade meningar; sekreteraren

fick befallning att till måndagen inhämta upplysning om bruket

efter Karl IX:s död i fråga om drottning Kristinas underskrift.

Måndagen den 29 afhandlades rangspörsmålet; sedan före-

togs frågan, om regeringen kunde regera utan att utdela be-

löningar och straff, eller egentligen om rätten att adla och att

bortgifva gods och donationer. De fleste voro af den åsikt, att

slika rättigheter under minorenniteten icke skulle utöfvas, utan

allt sparas för konungen och kronan; särskildt lades vikt vid,

att alla gods, som hemfölle af fjärdeparten eller eljest, icke

skulle bortskänkas, på det, heter det betecknande nog för den

nya ämbetsadelns intresse, däraf såv^äl som af andra räntor

lönerna måtte kunna riktigt betalas. Gustaf Kurk fann dock

denna resolution till förfång för ståndet, likaså generallöjtnanten

Erik Kruse.^

Ay kon- Eftermiddagen den 29 försiggick den nya konferensen.^

ferens. Därvid beviljades först regeringens hemställan om anförande af

drottningens titel och namn. enligt exempel från 161 1;* sedan

uppläste Schering Rosenhane den efter ståndens anmärkningar

öfversedda Regeringsformen, hvarvid diskussion föreföll särskildt

om de omstridda generalstjänsterna och riksämbetena. Försla-

get skulle meddelas ståndens plena. — Präster och borgare af-

trädde efter en öfverläggning i drottning Kristinas sak; ridder-

skapet stannade, och landtmarskalken föredrog ståndets upp-

satta betänkande öfver de punkter, som det sist tagit ad referendum;^

det öfverensstämde med rådets nya förslag utom i

hänseende till de fyra lägre riksämbetena och rangen samt

donationerna; uppläsningen åtföljdes af ytterligare menings-

utbyte.

30 okt. Den ^o aflade kanslern för samtliga rådet berättelse om

1 RAP. VIII s. 107.

''

Ib. s. 107 f.

3 RP. III. RAP. VIII s. 109.

* Schering Rosenhane uppgaf emellertid oriktigt, att drottning Kristina

underskrifvit för sin son hertig Karl Filip, icke i eget namn. RP. III.

^ Tryckt RAP. VIII s. 248 f. (bil. Q}.

More magazines by this user
Similar magazines