Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

319

klarade sig rösta på Gustaf Bonde såsom förut förordnad till

president i kammaren och Flemings ställföreträdare.

Sammanräkningen visade, att Gustaf Bonde erhållit tjugo- Gustaf

sex röster, Seved Bååt tolf och Gustaf Bielke fyra/ Röstnin- -^^^^^ ^«^'^-

gens utfall besannar alltså uppgifterna, att Bååt var en grupps

kandidat till skattmästareposten, utan tvifvel riksdrotsens och

i allmänhet deras, som mera lutade åt ridderskapets sida, me-

dan Bonde säkerligen samlade deras röster, som bestämdare

hållit på konungens rätt, lag och sedvana.^ Afven reduktions-

frågan låg nog delvis bakom — Bååt synes i denna hafva stått

något så när midt emellan Per Brahes öppna fientlighet mot

1655 års verk och Bondes

förande — , och uteslutet är

ifver för

ej häller,

dess kraftiga genom-

att här som vid andra

val och beslut i rådet också vänskaps- och släktförbindelser

spelat en roll.

Bonde begärde först att till nästa dag få öfverväga, om

han kunde emottaga valet, men förklarade sig sedan på kans-

lerns föreställning villig därtill, ehuru han tog Gud och hvarje

ärlis man till vittne, att han aldrig traktat därefter. — Vid

denna punkt i förhandlingarna återkom från Herman Fleming

sekreteraren Sven Franc, som sändts till honom för att hämta

hans röst; Fleming hade emellertid funnit, att han med godt

samvete, utan att på ett eller annat sätt förbryta sig, icke

kunde votera.

Något senare uppkommo de tre högre ståndens tillkallade

utskott, för hvilka kanslern tillkännagaf, att regeringen enligt

allas deras begäran skridit till val, och att flertalet röster fallit

l)å Bonde. Landtmarskalken svarade, att adelns utskott icke

kunde annat göra än taga saken till föredragning för sina med-

bröder, ehuru dess medlemmar för sin del skattade valet väl

förrättadt; och ungefär på samma sätt utläto sig de bägge

andra ståndens talmän, ehuru de sade sig ej tvifla om sina

ståndsbröders bifall.^

Strax efter landtmarskalkens återkomst till riddarhuset

.skreds här till votering om den nu föreslagne skattmästaren,

på samma vis som den 23 oktober, och omröstningen utföll så,

1 Samma siffror i RP. III och

varande (se texten) — och hos Rosenha?ie.

\' — Franc var dock vid rösträkningen från-

' Drotsens röst inlämnades på f. m. af Xils Brahe. RP. V.

3 Notiser RAP. VIII s. 116 i" Präst. Prot. och Bor^. Prot.

More magazines by this user
Similar magazines