Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

330

tionen, enär den till stor del iippskjutits på grund af tillstötta

hinder, och därjämte blifvit utsatt för ovilja och klagomål. Den

andra hänvisar till de utgifter, som krigen förorsakat, samt till behof-

vet af penningar för att tillfredsställa främmande och inländskt

krigsfolk efter freden, för magasins och garnisoners utrustning

och för civil- och militärbetjänte, som dittills fått vara utan lön,

och begär ständernas råd om utväg i denna svårighet. ^

denna proposition kom ständerna tillhanda endast fem

dagar före riksdagens offentliga afslutning, var det knappast att

vänta, att den skulle hinna slutbehandlas dessförinnan. Den 31

oktober gjorde ock Bonde gällande i rådet, att »slutet» på riks-

salen om regeringen måste ske i alla fall.^

Emellertid hade prästerskapet redan den 30 genomgått den

dagen förut mottagna framställningen, hvarvid det gillade re-

duktionens fortsättande — dock önskade ståndet därvid hofsamhet

mot en och annan välförtjänt, särskildt fattiga prästänkor —

men fann ny penningebevillning omöjlig. ^ i november tog rid-

derskapets utskott samma föremål under handläggning. I fråga

om reduktionen ville äfven detta förblifva vid 1655 ^^^ riksdags-

beslut och då gjorda kungliga stadga efter dess rätta mening;

för öfrigt hade det i detta ämne fiere särskilda önskemål.* —

Borgarne, som ifrågasatt stadgande om reduktionens fortgång i

riksmötets hufvudbeslut, tillkännagåfvo den 9 november —

några dagar efter den kungliga begrafningen — hos prästerskapet

sina tankar om propositionens innehåll, i fråga om dess två

första punkter lika med dettas ;

medel

förmenade de skola be-

redas just genom reduktionens utförande.''

Om afhändande af kronans gods genom donationer Irade

ständerna }^ttrat sig i sina påminnelser till Regeringsformen.

Den 12 november kom denna sak åter före på riddarhuset, där

nu som förut skilda önskningar framträdde; det yrkades, att i

tolfte punktens förbehåll mot bortgifvande af gods äfven Livland

skulle införas, liksom det varit nämndt i ridderskapets först inlämnade

erinringar; äfven att gods i allmänhet icke måtte från

' K. M:s andra proposition lill Riksens Ständer [29] okt. 1660 är tryckt

/^AP. VIII s. 237 ff. (bil. O). Den omfattar i allt åtta punkter.

- RF. V.

* RAF. VIII s. 118 f. — 19 okt. hade Lars Fleming yrkat, att vid nästa

sammanträde borde talas om fjärdeparten, som skulle gifvas kronan; men

== Fräsf. Fröt.

detta hade ej sedan skett. Ib. s. 71.

5 Präst. Prof. IVa/d. Fröt. (jfr iö. 7 nov.).

,

More magazines by this user
Similar magazines