Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

340

Rom med de katolske — han fann den stå i samklang med

hennes bref till Seved Bååt ^ — , och att hon vid förlust af sitt

underhåll borde med en revers återkalla sin protest.^ De la

Gardie påpekade Kristinas framställda anspråk på riket äfven i

konungens lifstid, därest man handlade mot recessen och hennes

respekt; han framhöll, att hon verkställt sin afsägelse mot

rådets och ständernas böner, och sålunda ägde dess mindre

fog för sina kraf.

Till kanslerns framställning af saken gjordes diskussions-

vis åtskilliga tillägg, hvarvid framdrogos yttranden af drottningen

dels vid återlämnandet af hennes protest, dels efteråt vid

samtal med herrar af rådet. Riksskattmästaren, som erinrade,

huru han för sin del alltid rådt till försiktighet gentemot Kri-

stina, anförde, att denna sagt sig icke vara underkastad ständernas

lag, dä för henne fraradragits deras beslut att icke nämna

någon efterträdare i konungens lifstid; liknande berättades af

grefve SchUppenbach och senare af Bååt; enUgt Schlippenbachs

uppgift hade hon också förklarat, att samtliga ständerna sades

icke vara ense emot henne, utan endast ett utskott. Kanslern

fann tydligt, att hon smickrade sig med hopp om någon sönd-

ring i riket, hvarför saken borde meddelas själfva stånden.

Bud sändes också till dessa med befallning härom samt

tillika med begäran å K. M:s vägnar, att de ej skulle resa från

Stockholm, innan de fått tillstånd, samt tillsägelse, att ingen finge

gå upp till drottning Kristina utan särskild regeringens och

rådets tilllåtelse.^

När sedermera diskussionen i ämnet efter en stunds af-

brott återupptogs, sporde kanslern Kristinas generalguvernör

Seved Bååt, om han icke visste, hvem som uppsatt protesten,

dock sade han sig tro, att Per Appel-

hvilket denne förnekade ;

^ Se s. 121.

* Om revers hade kanslern talat redan föregående afton; af RP. III

framgår ej med full tydlighet, om förslaget då var hans eget eller drotsens.

' RP. V. IVald. Prot. — Borgmästar Prytz hade förut inhämtat rådets

tillstånd att meddela sitt stånd, hvad som liändt. RP. V. I prästeståndet

redogjorde biskop Enander för föregående aftons tilldragelser, hvarpå äfven

följde någon diskussion. Biskop Laurelius talade om tillstundande «persecutio

Antichristi)) ; doktor Brunnius trodde icke, att Kristina någonsin kunde komma

till kronan igen, äfven om hon med ed förpliktade sig att återgå till sin förra

religion. Wald. Prot. Liknande om Kristinas ringa utsikter Johan till Kristoffer

Ekeblad Stockholm 21 nov., LB., De la Gärd., DGA. IX s. 12.

More magazines by this user
Similar magazines