Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

f

Af andra tankar än alla desse voro emellertid Krister Horn och

Gustaf Posse, hvilken senare icke trodde, att allmogen skulle

falla Kristina till, när den blifvit riktigt underrättad — det var

nu som tidigare hos detta stånd, man snarast tänkte sig möj-

ligheten af oro.^

Slutligen framställde amiralen — enligt det ena protokollet

dock genom kanslern^ — ett uttryckligt förslag, öfverensstämmande

med hvad den senare hade tidigare föreslagit i fråga

om reprotestation och revers, och på skattmästarens yrkande

följde votering, blott afbruten af en kort öfverläggning, huru-

vida posten borde uppehållas, hvarom dock intet beslut fatta-

des — man fruktade, att drottning" Kristina skulle sända bort

sin mottagna bekräftelse på recessen.

Enhälligt eller så godt som enhälligt befanns rådet förenadt

kring Vrangels förslag; äfven Bonde godtog detta, ehuru han

fortfarande icke fann det oskäligt eller obilligt att tillgripa

hårdare medel. ^ Farhågor för krig yttrades både af honom,

Karl Mörner och Schering Rosenhane. Schlippenbach trodde,

att drottningen antingen icke skulle gifva någon revers — hon

hade, som han förut berättat, sagt sig hällre vilja låta hugga

sig i tusende stycken än afstå sin arfsrätt — eller också i stäl-

let begära, att i fall af ny konungs val blott sådana personer

skulle få väljas, som ville befordra hennes bästa.

Jämte reversen och reprotestationen synes skattmästaren

hafva föreslagit att låta uppsätta en deklaration i samma sak.

Tre akter blefvo ock strax efteråt ständerna föreslagna, och

kommo med deras bifall äfven till stånd. —

Sedan rådet fattat sitt beslut, tillkallades ständernas ut-

skott,* för hvilka kanslern på talmännens uppfordran utförligt

redogjorde för sakens hela läge och beskaffenhet, hvarvid han

gick tillbaka ända till drottning Kristmas påtänkta, men af-

böjda tronafsägelse 1652. Han framhöll, att ständerna i liknande

fall en gång stött en konung ifrån riket, och gjorde gäl-

lande, att Kristinas plan vore sammansmidd i den katolska

verkstaden; vidare uppläste han hennes protest och anförde

' Jfr s. 145.

2 RP. III.

° Erik Flemings votum enligt RP. III och \' innehåller endast, att

eftersom Kristina ingen rätt hade till rilvct, borde man i förening med stän-

derna säga henne rent ut, att hon genom protesten förbrutit sitt underhåll.

' Adelns utskott var nu förstärkt med några icke namngifna personer.

RAP. VIII s. 142.

More magazines by this user
Similar magazines