Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

Kristinas

7-ci'ers.

34S

och gifva tillkänna, att de icke i någon händelse tillerkänna

henne det ringaste anspråk på kunglig arfsrätt eller myndighet;

hvarjämte de tinna nödigt, att hon straxt med en bindande

skrift försäkrar dem om att vilja blifva vid afsägelseakternas

lydelse. På sådana villkor vilja de framgent möta henne med

beständig tillgifvenhet.

Med samma utomordentliga noggrannhet och fullständig-

het som reprotestationen är ock drottning Kristinas likvisst be-

tydligt kortare revers af den 19 november affattad.^ Kristina,

fordom Sveriges, Götes och Vendes drottning, gör däruti ve-

terligt, att sedan Sveriges konung, regering, råd och ständer

vid den infallna regementsförändringen hafva i följd af recessen

i Uppsala 1654 stadfäst hennes däri förbehållna rättigheter,

förbinder hon sig att aldrig företaga något i strid mot 1654

års bestämmelser eller andra riksens slut och stadgar, upphäf-

ver sin föregående protestationsskrift, daterad den i och öfverlämnad

den 16 november, och upprepar och stadfäster sin

tronafsägelse för alla tider. Hon lofvar vidare att aldrig på

något sätt företaga eller stämpla något till Sveriges skada, utan

tvärtom tillkännagifva och efter förmåga afvända dylika anslag;

särskildt förbinder hon sig att i sina underhållsländer hvarken

befatta sig med den kyrkliga jurisdiktionen eller af världsliga

ståndet förordna någon till sin tjänst, som icke är af Augs-

burgska bekännelsen, än mindre sända till Sverige eller gifva

tillträde till sina underhållsländer åt några, som kunde öfver-

tala någon till hennes religion. Från dessa löften skall ingen

»dispensation», andlig eller världslig, kunna lösa henne; skulle

hon handla däremot, vill hon i och med detsamma vara skild

från all den rätt, som hon enligt 1654 års recess äger.

Biafskedct. Sedan man lyckligt kommit till slut med drottning Kristi-

^^—^3 noi\ nas protest och hvad därmed följt, fanns intet hinder att upp-

sätta biafskedet med ledning af ståndens inkomna svar pä re-

geringens andra proposition samt de nya akterna i drottningens

sak. Konceptet förelästes i rådet af Gustaf Posse den 21 no-

vember, hvarvid vissa anmärkningar gjordes.^

^ Finnes i RR, bland Handl. rör. Krist, (tre afskrifter) ocli bifogad

Präst. Prot. (två afskrifter). Tryckt hos Stiernman, II s. 1576 ft".

- På kanslerns yrkande beslöts till regeringens framtida försvar en be-

stämdare formulering af ständernas bifall till godsförpantningen; dock skulle

gods på förbudna orter undantagas. RF. III och V.

More magazines by this user
Similar magazines