Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

"* c f

Också anhöll hon strax efter dess antagande hos riksdrotsen,

att dess förklaring om hennes person icke måtte tryckas, åtmin-

stone icke innan hon rest sin kos, och drotsen var, såsom kans-

lern den 26 november berättade i rådet, icke ovillig- att låta vid

tr)-ckningen alldeles utesluta eller endast omnämna dess första

punkt. Detta ansågs dock olämpligt, och rådet beslöt i stället

att tills vidare uppskjuta tryckningen eller offentliggörandet.

7 december förelåg det emellertid färdigtryckt; rådet bestämde

dä, att det skulle utdelas i de landsändar, som drottning Kri-

stina icke skulle resa igenom, samt till samtliga landshöfdingar,

dock med föreskrift att bruka det utan att stöta drottningen.^

AdolfJohans Hertig Adolf Johan hade redan den 10 november under-

ineinorial tecknat ett memorial till regeringen om sina enskilda angelägen-

;;/. m.

heter, som den 12 upplästes i rådet, men därefter fick hvila

10 noi\— nägon tid." Det innehåller sex punkter. Med erinran om rege-

^^ ^'"

ringens löften att bemöta honom såsom en konungens farbroder

förfrågar sig hertigen dels om sin rang i denna egenskap, dels

ock, huruvida med hänsyn härtill kommer att förunnas honom

»kommunikation af K. ]\I:s intresse». Därefter framställer han

sina anspråk och förhoppningar i ekonomiskt afseende;^ han

åberopar härvid sin aflidne broders bref till eventualregeringen

om hans underhåll,^ och förklarar sig på grund af kronans närvarande

brist på medel afstå från sina preussiska fordringar,

om han kan erhålla sin rest på drottning Kristinas honom gifna

pension. Slutligen anhåller han om underrättelse, hvarest rege-

ringen behagar att han härefter skall uppehålla sig, antingen

vid hofvet eller annorstädes, samt huruvida den behagar fort-

farande använda hans unga år och gifva honom någon syssel-

sättning.

Den 28 november kom detta hertigens memorial till behandling,

först på förmiddagen pa slottet, och sedan efter middagen

i drotsens hus, där en del af rådet sammanträdde för att i den-

nes närvaro träffa afgörande om Kristinas och Adolf Johans

1 RP. III och V.

2 RP. \ . Memorialet finnes bland Skrifvehei- till K. M.

' De röra dels arfssaker, byten och skuldposter enhgt öfverenskommel-

ser mellan honom och Karl Gustaf, dels det underhåll, som Kristina vid sin

afgång från regeringen beviljat honom, dels hans försträckningar och under-

håll i Preussen.

* Han tillbjuder sig att framlägga originalet; och 5 dec. bröts detta i

rådet enligt RP. V.

More magazines by this user
Similar magazines