Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

355

yttranden till Ehrensteen blott varit fällda samtalsvis, men dock

vidhållit, att han haft goda skäl för hvad han sagt; han ville

likväl vara tillfreds med regeringens afgörande, hälst den sade

ständernas mening vara densamma, och hade bedt de utsände

tyda allt till det bästa hos denna. ^

Från Herman Fleming, den andre uteslutne bland de af Herman

Karl Gustaf utsedde förmyndarne, förelåg vid samma tid en Flemings

supplikation till K. M., hvarigenom han sökte få sin ställning -'^''^^^^'^^^^''''-

ordnad." Han begärde, att K. M. efter undersökning ville gifva

honom ett intyg om hans förvaltning af sina tjänster, på det

han själf i framtiden måtte vara fri från tilltal, och för att hans

barn icke måtte få höra någon tala illa därom. Vidare anhöll

han om sin resterande lön, samt att få njuta till godo en årlig

pension af 4,000 daler silfvermynt, gifven af Karl Gustaf 1658,

och en likaledes af denne lofvad donation på 12,000 riksdaler.

Denna hans skrift var före i rådet den ii december.^ Kans-

lern fann till en början hans första anhållan billig, likaså Tott;

men Bonde framhöll, att en sådan attest vore obruklig och

sedan borde sökas af hvar och en, om den nu beviljades; de

andre ändrade då mening, och beslutet vardt, att skriftlig attest

ej kunde gifvas, men att den, som hade något att andraga mot

Fleming, skulle göra det snart; i annat fall skulle han vara

alldeles fri."^

Tott tillstyrkte sedan att tillmötesgå dennes andra önsk-

ningar, emedan han lidit »en stor stöt» vid den sista föränd-

ringen, och kanslern instämde. Om lönens betalande beslöts

ock bref till kammarkollegium, men i fråga om pensionen och

donationen befanns på skattmästarens framställning, att den

förra endast kunde beviljas för de förflutna åren och den senare

icke alls, på grund af de konsekvenser, som ett annat beslut i

dessa ting skulle medföra/^

^ RP. III och

\'. — Rosenhane berättar hela saken under 8 dec, men

det synes högst osannolikt, att berättelsen i rådet uppskjutits öfver flera rådssammankomster,

ehuru Sten Bielke var närvarande vid ett par af dem.

* I rådet hade Herman Fleming ej varit tillstädes sedan 13 okt. RP.

3 RP. III och V.

* Enligt Sten Bielke var en anledning till Flemings begäran tal i staden,

att han icke rätt skulle skött sin tjänst. RP. III.

''

60,000 riksdaler skulle i så fall betalas riksamiralen, och en stor summa

till Sten Bielke, vttrade skattmästaren. RP. V.

TT /ii>r

More magazines by this user
Similar magazines