Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

orde statshushållningen ju fortfarande kunna skötas mer eller

mindre utan honom. Gustaf Bielkes sjuklighet förklarar till-

räckligt, hvarför Karl Gustaf öfvergaf tanken att utnämna honom

till kanslerns kräfvande s}-ssla; när han i afgörandets stund

föredrog grefve Magnus framför den yngre Bielke, torde väl

skälen varit både den förres nära förbindelse med konungahu-

set genom sitt gifte med Karl X:s syster Maria Euphrosyne,

och de fördelar konungen kunde vänta af att sätta den kraft-

fulle och stridbare Herman Fleming in i själfva regeringen.^

Afven dennes hälsa var visserligen vacklande, men för olägen-

heterna däraf sökte konungen råda bot genom utseendet af

Gustaf Bonde till Flemings efterträdare som kammarpresident.

Med afsecnde på testamentets form och afifattning förtjänar

uppmärksamhet det där använda uttrycket, att konungen »pro-

visionaliter» vill förordna, hvad han däruti stadgar; ett uttryck,

som är att sammanställa med orden »provisional tutel» i stän-

dernas skrifvelse om arffurstens h\-llning.^ Man finner icke, att

betydelsen af dessa ord afhandlats under striderna om testamentet

dagarna efter Karl Gustafs död ; men vid början at riks-

dagen i Stockholm på hösten uttydde dem Klas Rålamb å

adelns vägnar såsom inskränkande dettas giltighet och förbe-

hållande råd och ständer ytterligare talan. ^ Dess författare

Ehrensteen åter har sedermera vid riksdagen 1682 förklarat

ordet »provisionaliter» i Karl Gustafs sista förfogande såsom

liktydigt med »in omnem e ventum».* Det »provisoriska för-

^ Les anecdotes de Snede, s. 76 (1716 års upplaga}, beteckna som orsaken

till konungens tillit till de la Gardie, att denne till följd af de gamla famil-

jernas afund måste söka sitt stöd hos det kungliga huset. — Flemings utnämning

till skattmästare omtalas som påtänkt redan 1658 i bref från Krister

Horn till Bengt Horn enligt Carlson, I s. 428, noten. I skrifvelse till rådet

28 iebr. 1660 omtalar Fleming själf, att konungen för två ar sedan erbjudit

honom ämbetet. Skrifvelser till K. M., Acta Histo7-ica.

' Orden »provisional» och »provisionaliter», halva i årets bref och pro-

tokoll alltid betydelsen »provisorisk(t)». Så kallas regeringen mellan riks-

dagarna ]66o »provisional»: Präst. Prat. 15 febr. e. m.; RP. I 20 febr. e. m.,

15 maj, V. 19 okt. e. m., 3 nov.; Per Brahe till K. G. Vrangel Visingsborg

13 apr., Skokl.; äfven jprovisionaliter satt»: RP. II. 7 juli.

=> Se kap. III.

* Ehrensteens Försvar för testamentet, UR. Han hänvisar därvid till

dettas ord strax förut om en »nödigh eventual disposition och förordning».

— Denna förklaring afgafs äfven inför ständernas utskott, såsom intygas af

prosten Erik Diircrus Dagbok 8 dec. 1682 (Lidéx, Handlitigar om riksdagen

16S2, Norrköping 1788, s. 89), enligt hvilken Ehrensteen då »uttvdde

ock ordet provisionaliter, at det war mcnt, så framt han skulle dö, det ännu

war owisst etc.»

19

More magazines by this user
Similar magazines