Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

eslut kunde synas somliga rent af skadlig, om man tilläfven-

tvrs tänkte dem göra sitt inflytande gällande mer eller mindre

i en Herman Flemings anda — en tanke, som icke bör hafva

leo-at alltför fjärran. Men särskildt kunde hertigens plats i re-

creringen och befäl öfver rikets krigsmakt synas vådliga, ty den

unge konungen kunde dö, och i sådant fall kunde Adolf Johan,

ehuru utan arfsrätt, lätt nog blifva kandidat till tronen — mången

åtminstone af de lägre stånden skulle säkert hällre rikta sina

blickar på honom på grund af hans släktskap och svenska upp-

fostran, än på någon verkligen utländsk prins eller på en adelsherre

— , och förfogandet öfver hären kunde i dylikt fall varda

af afgörande inverkan. ^ — Johan Kasimir hade efter sin svåger

Gustaf II Adolfs död sett sig utesluten från del i regeringens-

Karl Gustafs egen upphöjelse till tronföljare och arfturste hade

mött ett starkt motstånd bland högadelns främste; äfven sedan,

såsom rikets blifvande konung, hade han funnit sig stängd frän

rådet och från allt inflytande på styrelsen — skulle hertig

Adolf, såsom personlighet vida mindre betydande än fader och

broder, röna ett välvilligare mottagande för sina anspråk än de.'

Efter Karl Gustafs död tillslötos stadsportarna, antagligen -J^A#>//^«

på befallning af guvernören och riksrådet Per Ribbing.^ Det

''"^^_^^^

gällde att trygga ordningen och förekomma, att underrättelsen

om dödsfallet i förtid spridde sig utom staden. Hertig Adolf

sände på tillstyrkan af riksrådet Axel Sparre samt Ernst Creutz

och Klas Rålamb den sistnämnde till riksdrotsen för att fråga,

om hertigen och rådet kunde på morgonen samlas hos honom

1 Att allmogen hade sina blickar på hertig Adolf för händelsen ai den

unge konungens död. visa dess yttranden i rådet 15 tebr. (se s. 52), och

vittnas af RAP. VIII s. 20, 50 sept. 1660.

» Odhner, s. ig ff.; jfr äfven s. 100 f.: om planen att få Karl Gustaf

utsedd till drots 1641.

» Heiderich, KB, uppgifver, att det skedde efter meddelelse mellan

honom, öfriga närvarande riksråd och henigen. — Heiderich och Uttåg om

Braheätten, Brah. och Link., Biografi 64, för åren 1592— 1664 tr\ckt hos

NoRDMANX, Per Brahe, s. 436—501, äro källorna för följande underhandling

mellan Adolf Johan och Per Brahe ; de måste här grunda sig på dessas egna

uppgifter. I det väsentligaste öf\-erensstämma de, men i fråga om enskildheterna

i Heiderichs framställning af hertigens och drotsens samtal manar utom

arbetets tendens och sena aflfattning äfven berättelsens utförlighet till för-

siktighet.

More magazines by this user
Similar magazines