Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

— detta i enlighet med den aflidne konungens befallning till

sin broder;^ att drotsen skulle lämna sin bostad, kunde icke

sättas i fråga på grund af hans sjukdom. Rålamb kom tillbaka

med det svar, att pfalzgrefven icke borde visa sig offentligen

så snart efter sin broders död; om han ville besöka drotsen,

borde det därför ske före dagbräckningen och innan riksråden

samlat sig, hvilka Brahe sammankallat hos sig till morgonen.^

Detta hade skett genom riksrådet Arvid Forbus, som

först bragt honom bud om Karl Gustafs bortgång.^ Hertig

Adolf, som under Rålambs frånvaro gått till hvila, klädde sig

genast och åkte till Brahes bostad.

Efter hälsningar och vederbörlig kondoleans kom här strax

på tal den aflidne konungens förordning om förmj-nderskapet

och rikets styrelse. Sedan hertigen redogjort för denna, utspann

sig mellan honom och Per Brahe ett meningsutbyte, hvarunder

den senare med åberopande af det förtroende, som borde vara

dem emellan på grund af Adolf Johans tidigare äktenskap med

drotsens dotter Elsa Beata, försäkrade, att han ej sökte annat

än rikets säkerhet och pfalzgrefvens egen heder, och rådde

denne att icke förhasta sig. Men, heter det i berättelsen härom

från Braheska sidan, för pfalzgrefven var intet olidligare än

dröjsmål, och han sökte därför att »med ifver skynda verket»

följden vardt, att det ena ordet gaf det andra, så att det hela

slutade med ett häftigt uppträde och hertig Adolf förtörnad

gick sin väg ur drotsens sängkammare.'^

Enligt den berättelse om dessa händelser, som bevarar her-

tigens hågkomster, påstod drotsen, när han, genast från början

med en viss häftighet, afrådde från öfverilning, att han .själf

gärna skulle lämna sitt ämbete, om han kunde blifva befriad

^ Sedan konungen efter testamentets undertecknanäe förmåtts att gå

till sängs, hade han enhgt Heidei-ich befaUt sin broder att nästa dag begifva

sig till drotsen, sammankalla rådet, vare sig konungen upplefde denna dag

eller icke, och ännu en gång framställa för detta dennes sista vilja samt med

detta öfverlägga om rikets ställning. — I Adolf Johans skrifvelse till stän-

derna 1664 säges, att konungen befallt honom att föredraga ^^.yjfl sin yttersta

viljas fullbordan. Stierxmax, Bihang, s. 391. Därvid afses väl det medde-

lande, som den nya regeringen i en eller annan form skulle haft att göra

ständerna om sitt öfvertagande af st3relsen.

* Så Heiderich, KB. Uttåget, Brah.^ låter pfalzgrefven genom icke

namngifvet bud anhålla om samtal, infinna sig hos drotsen mot dennes af-

rådan — med hänsyn till konungens död — och själf hos denne äska rådets

sammankallande.

^ Uttåg om Braheätten, Brah.

;

More magazines by this user
Similar magazines