Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

det gjordes gällande, att testamentet icke vore uppsatt efter

Sveriges lag, ej häller med riksens råds rade. Drotsen lade sig

mycket emot testamentet, men det beslöts dock, att det skulle

meddelas ett utskott af ständerna.^

Utskott af samtliga ständer infunno sig pä kallelse i riks- Ständernas

drotsens hus efter middagen. Ridderskapet och adeln företräd-

des af fjorton personer jämte landtmarskalken Gustaf Posse; af

första klassen medföljde grefve Nils Brahe, grefve Johan Oxen-

stierna samt friherrarne Krister Horn och Knut Kurk; bland

tredje klassens representanter märktes Klas Rålamb.^ Af präster-

skapet inställde sig jämte Enander biskopen i Skara Johannes

Christophori, fältsuperintendenten Zacharias Klingius, hofpredi-

kanten Erik Emporagrius, professor Lars Stigzelius i Uppsala

och nio andra. ^ Af borgarne finnes blott talmannen Prytz

namngifven; af bönderna namnes ingen vid namn, men de an-

fördes förmodligen som eljest af sin talman, Per Eriksson från

Tuna socken och Olands härad i Uppland, en sjuttio års man.*

För detta ständernas utskott upplästes först konung Karl

Gustafs testamente, därefter hertig Adolf Johans fullmakt. Därpå

framhöllos af grefve Per de afvikelser, som enligt honom

funnos i dessa förfoganden från Sveriges vanliga regeringssätt.^

De voro trenne : drottningens presidium i regeringen med tvänne

röster, hvilket vore ovanligt; hertig Adolfs plats däri, med rätt

att i vissa fall inträda i drottningens ställe, ehuru han vore en

främmande furste utan arfsrätt och icke immatrikulerad på rid-

* Rosenhane.

* Fullständig Usta RAP. VII s. 50.

^ RAP. VII s. 50 nämner superintendenten i Göteborg, doktor Brunnius,

som närvarande, men Präst. P?-ot. i stället hans vikarie, lektor Jonas Tho-

rinius.

* Per Erikssons ålder enligt hans supplik till K. M., bilagd landshöfding

Rålambs bref till drottning Hedvig Eleonora 9 jan. 1661, Skrifuelser till

K. M. — Lars Roman kallar honom i bref till Adolf Johan Stockholm 16

sept. 1660, Steg., iden bonden . . . som plegar . . . tahla för Bönderne på

Herredagen»; likaså Daniel Plan till dens. s. o. 19 sept., ib.: «dhen bonden,

som plägar i Rijkzdagarne wara förspråkare för dhe andra». Förmodligen

är han samme man som »Peder Erichson een Roospijckz bondhe», som förde

ordet för allmogen på rikssalen 6 juli 1650 enligt D:r Jotias Petris Dagbok,

HSH. XXII s. 68 f ; jfr ib. s. 183: »een Vplandz bondhem, s. 197: »een

Roospick». Vid riksdagarna 1652, 1654 och 1655 lär böndernas talman ej

finnas namngifven. — Böndernas närvaro i utskottet omtalas i Präst. P?-ot.

och Borg. Prot.

^ Så Präst. Prot.: Rosenhane : »; förra Regierin^s form 5.

25

^'iskott hos

^'^ ^ •

More magazines by this user
Similar magazines