Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

Förord.

De inre motsatserna i det svenska samhället hade under

Karl X Gustafs regering måst träda tillbaka under krafternas

spännande för lösningen af yttre uppgifter. Genom hans död

förändrades ställningen: krigen bragtes till slut, så snart deras

frukter kunde bärgas genom hederliga freder; inom riket åter

framträdde omedelbart frågan, huru styrelsen under den unge

Karl XI:s omyndighetstid skulle ordnas, förknippad med alla de

politiska och sociala intressen, som måste beröras af dess afgö-

rande. Bestämmelserna i Karl Gustafs testamente, hvilkas till-

lämpning vid riksdagen i Göteborg i februari 1660 uppsköts till

vidare pröfning, blefvo vid höstens riksdag i Stockholm i det

mesta åsidosatta; som samhällets starkaste makt i dåvarande

läge fastställde adeln den nya regeringens sammansättning och

reglerna för dess verksamhet, hvarvid dock myndig konungs

rätt af de tre lägre stånden framgångsrikt värjdes; rådet åter

fogade sig efter tvänne skarpa sammanstötningar i hufvudsak

efter ridderskapets önskningar och kraf.

Wilhelm Tham har i sina Bidrag till svenska riksdagar-

nes och regeringsformernas historia skildrat 1660 års politiska

tilldragelser med noggrannhet och reda efter råds- och stånds-

protokollens vittnesbörd. I sin uppsats om Karl XI:s förmyn-

dare och deras samtid i tidskriften Frey 1848 har han gifviten kort

kommentar till sitt större arbetes framställning, där han med-

vetet hade låtit handlingarna genom referat i det hela tala

för sig själfva. De enskilda källor, som Tham lämnat åsido,

äro däremot i ganska stor utsträckning påvisade och använda

af Anders Frvxell i hans Berättelser ur svenska histonen:

om hertig Adolf Johans föga lysande roll i händelsernas utveck-

ling erhåller man sålunda genom honom ökad upplysnmg. Färgad

af Fryxells allmänna starkt adelsvänUga åskådningssätt,

står hans skildring därigenom i stark motsats till Fredrik

Ferdinand Carlsons i andra delen af Sveriges historia under

More magazines by this user
Similar magazines