Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

efter papperet,^ Han talade om konungens svåra sjukdom,

som hindrat honom att besinna, hvad följden af hans anordningar

kunde bhfva; när han nu själf hänvisade till lagen, kunde

adeln icke gå därifrån. Lagen tilläte icke främmande och ut-

rikes herrskap att regera öfver fäderneslandet; därigenom vore

fursten utesluten från regeringen. V^idare framhöll han den fara

för landet och konungen, som kunde uppstå, om denne finge

hela krigsmakten och fästningarna i sina händer; han vore en

människa, och en kunglig krona hade för sådana högt uppsatte

en stor frestelse. De kunde själfva minnas tidigare händelser."

Äfven mellan köttslige bröder kunde hända split och osämja

'"*

för en kronas skull. Han talade därpå om Regeringsformen,

under hvilken de alla mått väl; skulle man nu göra en ny och

obruklig och släppa den gamla och väl grundade? Om det

skedde något ondt, hvem ville ha skulden? — I testamentet

vore en rad utstruken; hade de icke sett det, kunde det visas

dem, om de begärde; i sådana testamentsbref borde ingenting

utstrykas. Eftersom konungen alltid hade talat om sin käre

sons fasta regemente, trodde man icke, att han genom testa-

mentet velat lägga en annan grund, än den som öfverensstämde

med själfva grundfästet, med lag och laga stadgar. — »Gud

bevare oss annat att tänka», gaf Per Eriksson till svar.

Adeln påminde vidare om de krig, man hade utrikes. Med

enighet kunde de väl reda sig i dessa, men slete de af enig-

hetens band, så gjorde de en farlig gärning, som aldrig blefve

försvarlig. Bönderna höllo allt detta vara väl tält.* Adeln

manade dem därpå att icke låta förföra sig, utan blifva vid

riksens råds och dess mening. Bönderna svarade, att de ville

gå till rådet, men bådo dock att äfven fa tala med de andra

ständerna. På en eller annan syntes likvisst adelns föreställ-

ningar hafva verkat; Kristoffer Ivarsson från Finland yttrade:

»Vi måste akta oss; far fursten krigsmakten i händer, hvem vet

^

-

Om talaren se s. 37 not i.

»J kunnen ock minnas något tillhakar.» RAP. VII s. 60. — Tydligen

afses Karl IX:s förhållande till Sigismund (och hertig Johan\ förmodligen

äfven kampen mellan Erik XIV och hertigarne Johan och Karl — märk de

följande orden om split mellan bröder! Jfr ock Les Anecdotes de Suede,

s. 75 (1716 års upplaga). Enligt Heiderich, KB, förehöll också rådet drott-

ning Hedvig Karl IX:s exempel.

^ Uppenbart 1634 års Regeringsform.

• »men wij ha inthet kunnat detta så vväl förstå, som wij nu hörat».

RAP. VII s. 61.

39

More magazines by this user
Similar magazines