Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

punkter. — En sådan fullständighet och utförlighet som Sven

Francs rådsprotokoll förete ej riksdagsståndens. Ridderskapets

och adelns fördes i Göteborg alltifrån 29 januari af riddarhus-

sekreteraren Samuel Kempensköld, i Stockholm af dennes efter-

trädare Samuel Schillerfelt ; den

förre återger med ganska er-

kännansvärd noggrannhet öfverläggningarna om Karl X Gustafs

testamente, hvari Klas Rålambs anföranden intaga förnämsta

platsen; den senare har rätt ordentligt, ehuru utan framstående

skicklighet, antecknat förhandlingarnas förlopp, särskildt voterin-

gar och utskottsunderhandlingar. Prästerskapets protokoll äro

såväl i Göteborg som i Stockholm förda med omsorg, i Stockholm

af ståndets ordinarie notarie vid riksdagen, Johan Arhusius

från Västerås stift. Från detta riksmöte — hösten 1660 — är

för samma stånd äfven bevaradt protokoll af dess dåvarande

extra ordinarie notarie, Jakob Waldius från Uppsala — tyvärr

dock med en lucka för tiden 19— 31 oktober — ; i det hela

mindre säker i uppfattandet och framhållandet af det väsentliga

än Arhusius, är däremot denne i smärre saker esomoftast utför-

ligare och skänker äfven på sina ställen värdefulla tillägg och

rättelser till den förres uppgifter. Borgerskapets protokoll hafva,

såsom de bevarade utdragen röja, endast i sammanfattande

öfversikt redogjort för ståndets förhandlingar, utskott och

beslut.

Gynnsam för föreliggande undersökning har den omstän-

digheten varit, att i Riksarkivet äro samlade betydande bref-

samlingar från tiden omkring i6oo:talets midt — här finnas ej

blott en mängd af Magnus Gabriel de la Gardies, Sten Bielkes

och Bengt Horns mottagna bref, utan äfven Per Brahes och

Karl Gustaf Vrangels brefväxlingar äro efter Skoklostersamlin-

gens deponerande i Riksarkivet här lätt tillgängliga för forsk-

ning. Och Adolf Johans brefväxling i Stegeborgssamlingen er-

bjuder viktiga bidrag till belysning af stämningar, planer och

personliga förhållanden. Dock rådde i skriftligt meddelande af

politiska underrättelser i allmänhet stor försiktighet — ej sällan

lämnar en uttryckhg hänvisning till muntliga upplysningar den

nutida läsarens frågor obesvarade — ; och dessutom upphöra de

flesta af dessa källor att vara gifvande just då de bäst behöf-

des — riksdagarne samlade till personlig samvaro flertalet af

de politiskt betydande män, hvilkas bref äro bevarade. Blott

enstaka uppgifter i riksrådet Johan Rosenhanes dagbok och

några bref till den i Östergötland kvarblifne pfalzgrefven Adolf

More magazines by this user
Similar magazines