Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

här oenighet, så vorde han till äfventyrs herre, som hade svär-

det. Sitt eget intresse och lif ville de ej akta, men mindes sin

ed att efter förmåga afvärja allt skadligt för konungen och riket.

Högt att beklaga vore, att icke salig K. ]M:s lif och krafter

hade räckt endast några dagar längre, så att han hade förmått

riktigt utföra och i vederbörligt skick efterlämna sitt betänkande

om rikets regering. De bägge herrarne uttryckte riksens råds

tillgifvenhet och tillförsikt till prästerskapet och förmodade, att

det ville med dem vinnlägga sig om fäderneslandets välfärd.

Talmannen tackade rådet för dess ynnest och försäkrade

med många höfviska ord om prästernas beredvillighet att söka

Guds ära samt sin unge konungs och rikets säkerhet. Han bad

å sin sida rådet att för närvarande nöds och det allmänna bästas

.skull fördraga, om icke allt i detta ärende stämde alldeles öf-

verens med Sveriges lag i mindre viktiga ting.

Riksråden svarade kort, att man måste se icke blott på

nuvarande, utan äfven pä tillstundande tider, och sä laga, såvidt

det kunde med råd och makt afböjas, att de icke råkade

midt på hälleberget, då de tänkte undgå sandreflen; och de

lade ytterligare prästerskapet på hjärtat att använda all flit till

ett önskligt slut.

På rådets utskott följde i samma syfte att päskynda prä- Utskott af

sterna ett utskott från ridderskapet, bestående af sex personer, (ideln hos

^

som för att vinna tid ä.skade, att prästerskapet skulle meddela "^^^

det.

dem sina förslag.^

I sitt svar upptog prästeståndets talman de olika invänd-

ningarna mot testamentet utförligt till svaromål och vederlägg-

ning; denna hans utredning, sådan den återgifves i hans stånds

protokoll, upprepar i det hela skäl och synpunkter, som nyss

förut gjorts gällande vid diskussionen inom detta, delvis också

sådana, som redan förut förfäktats af Enander inför adeln, men

företer dock vissa skiftningar och ett par tillägg.

I fråga om rätten att göra testamenten och dessas natur

häfdade han, att dessa vore »iuris communis», så att de kunde

hafva giltighet såväl på den oftentliga som privaträttens om-

råde. Han erkände, att det kunde medföra någon fara att gå

ifrån Sveriges lag, ehuru den i ett och annat ofta förändrades,

men framhöll å andra sidan vikten att så bestämma, att konungen

framdeles vid sina mogna år skulle gilla besluten, och

1 Präst. Prot.

53

More magazines by this user
Similar magazines