Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

det att ännu samma dag besluta sig, enär rådet, ense med ridder-

skapet, förväntar ständernas yttrande samma afton, skulle det ock

dröja ända till midnatt. Till prästerskapet sändas frampå eftermiddagen

Gustaf Bonde och Axel Sparre, som erinra det om

rikets arméer i Pommern, på Själland, i Skåne och i Xorge:

»Bhfver här splitaktighet, så varder han, till äfventyrs, herre,

som svärdet hafver»; de bedja prästerna se icke blott på stun-

dens, utan ock pä framtidens kraf, och att akta sig för en större

fara, när de söka undgä en mindre.

Men å andra sidan stå bönderna, med prästeståndets uppmuntran

och stöd, i det hela fast i sitt försvar för sin nyss

aflidne konungs testamente mot en adel, som de kunna hafva.

skäl att misstro; de svikta kanhända ett ögonblick under ridder-

skapets påtryckning, men de dölja i rådet så litet sitt sinnelag,

att de öppet fråga med Karl Gustafs unge son och broder i

tankarna: »Hvar skola vi få en kung, om denne faller af, efter

vi hafva ingen arfturste.'» Borgarne undvika hos adeln att

skänka dess yrkanden sitt bifall, och gifva hos rådet tillkänna,

att de icke se, huru de kunna ansvara för att träda ifrån testa-

mentet. Prästerna slutligen, med sin stridbare förman biskop

Samuel Enander i spetsen, upptaga ridderskapets och rådets

skäl till utförligt bemötande och sätta hårdt mot hårdt: »Hvad

friheten vidkommer, så hoppas vi ock att vara ett fritt stånd.»

Sålunda väga krafterna någorlunda jämnt, och pä rådets

och ridderskapets sida finner man tecken till oro;^ dock, detta

höga kollegium och detta stånd är det likvisst, som hafva rikets

förvaltning och vapenmakt i sina händer; konungamaktens till-

fälliga representanter, drottningen och den aflidne konungens

broder, hafva ej den ställning eller den förmåga, att de själfva

mäkta göra någon betydande insats för sin sak till motvikt.

Det är sålunda rimligt, att dagens strid slutar med framkomsten

af ett medlingsförslag : biskop Enander hemställer till ett ut.skott

af adeln, att testamentet må tillämpas försöksvis till Karl Gustafs

begrafning — möjligen med någon förändring, men denna i sa

fall med drottningens och furstens bifall — ; sedan må det, på

grund af vunnen erfarenhet, af fulltaligare ständer bekräftas eller

^ Se s. 52. — Gustaf Duvall, som själf varit medlem af adelns sextio-

mannautskott, skrifver ock till Sten Bielke från Helsingör 20 febr., Bielk., att

»här har sedt mykett fahrligitt uth, ij dett att dett effterlemnade testamentet

aff samma wille aldeless gillass>; men »så har liquäl adelen tillijka medh

Rikzrådh bracht dett så wijdha, att dett är differerat» o. s. v.

59

More magazines by this user
Similar magazines