Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

68

konungaförsäkran, dar de fem höga riksämbetena äfven upp-

räknas.^

Sädana voro de öppet anförda skälen emot Karl Gustafs

testamente och särskildt mot hertig Adolfs upphöjelse vid riksdagen

i Göteborg. Att därjämte funnos andra, som icke

ansågos lika lämpliga att framdraga i debatterna, att striden

gällde ej blott den blifvande regeringens sammansättning, utan

tillika riktningen af dess politik i sådana stycken, som för de

skilda stånden voro af vikt, är ett antagande, som knappast

tarfvar bevis. De människor, mellan hvilka den fördes, voro

ej blott utrustade med abstrakta politiska ideal och aktning

för lagbud. utan också i mycket drifna och bundna af många-

handa andra intressen, kända från föregående och från föl-

jande tider. Utan tvifvel hoppades de ofrälse att i hertigen

såsom medlem af regeringen finna ett skydd mot ett adels-

regemente, fördt alltför mycket med adelns särskilda önske-

mål för ögonen; och väl möjligt är, att en del af adeln

genom hans uteslutande bland annat ville ställa sig tryggare

mot vissa misshagliga kraf af ekonomisk art.

i6 fehr. Den 1 6 februari sammanträdde stånden ånyo hvart för sig

för att bestämma om sin förestående gemensamma samman-

komst.

Adeln. Adeln mottog frän prästerskapet förfrågan om platsen för

denna, och inhämtade därpå rådets tanke därom; detta uttalade

sitt gillande af konferensen och föreslog, att den för utrymmets

skull skulle hålla »i kyrkan»; men på samma gång förklarade

riksdrotsen med rådet, att de aldrig skulle träda ifrån sin förra

mening eller foga sig efter de andra ständernas motsatta åsikt.^

Adeln å sin sida höll före, att ehuru väl den stode fast vid sin

mening, tycktes det vara mödan värdt och väl kunna tålas, om

^ I ständernas förklaring mot hertig Adolt 1664 säges de höga ämbetenas

rang grundad uti H. sahg K. M:s försäkring och adelns privilegier. Stierx

MAN, Bihang, s. 400. — Se RF. 1634 ^ 5; Ad. Prir. 1617 ^ 3; A7w. F

More magazines by this user
Similar magazines