Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

Därpå begäfvo sig dessa till det hos riksdrotsen samlade Sfändem.u

rådet, och tillspordes här af drotsen om sin mening.^ utskott hos

Ståndens talmän afgåfvo sedan på vanligt sätt i tur och rådet.

ordning sina yttranden. Landtmarskalken betecknade det träffade

afgörandet som en utväg, lämpad efter tiderna, hvarför ridder-

skapet hade gått in pä de andra ståndens förslag. Enander

anhöll särskildt, att brefvens underskrift under interimsregeringens

tid skulle ställas i H. M:s namn, och dettas höga värde aktas;

han framhöll därjämte, att hvad som nu skedde borde väl uttydas

för hertig Adolf Prytz betonade bland annat, att den unge

konungen borde väl uppfostras, och hoppades, att han måtte

hållas i tillbörlig vördnad. Bondetalmannen framhöll i sitt anförande

bland frånvarande herrar riksskattmästaren Magnus

Gabriel de la Gardie.

Per Brahe svarade med tack för, att man sett pä fädernes-

landets välfärd och enat sig om en mening. Han hade gärna

önskat, förklarade han, att testamentet hade öfverensstämt med

rikets stadgar och deras ed; därefter upprepade han de för

uppskof med det definitiva beslutet därom anförda skälen; han

upprepade desslikes det nu fattade beslutets innehåll på ett

sätt, som utskotten på tillfrågan gillade. - Om konungens upp-

fostran, yttrade han vidare, hade Karl Gustaf uttalat, att den

skulle förestås af drottningen; rådet ville emellertid sä i detta

som annat gärna biträda henne. Efter talmännens begäran

lofvade han, att rådet icke skulle tröttna under regeringsbördan,

ehuru några af riksråden vore åldriga, så han själf, som länge

låtit bruka sig i krigiska som fredliga tider och annars hällre

hade orsak att söka ro.^ Deras mål skulle vara Guds ära,

konungens välfärd samt rikets och allas deras säkerhet och frihet.

legum et statutoruni Kegni ad interim» har KAP. VII s. 75. Att det förra

är det riktiga, visar såväl Pj-äst. Prot.s som RAP.s redogörelse för det föl-

jande sammanträdet inför rådet; därmed stämmer ock det skriftligen uppsatta

beslutet (se s. 79). — ^ Rikets lag och stadgar» kunna hafva nämnts som rätte-

.snöre för den provisoriska regeringens stvrelse.

^ Vid detta sammanträde hos rådet fördes på dettas befallning protokoll

ai statssekreteraren Behmer och riddarhussekreteraren Kempensköld. RAP.

Den förres synes ej vara bevaradt; den senares ib. VII s. 73 ff. Dessutom

uppgifter i Präst. Prot. och Bor er, Prot. — Bors^. Prot. säger, att "wij alla

tillsammans: gingo till rådet; Präst. Prot. nixmntx -»txt utskott aff alle 4 Ständerna».

Meningen tör vara densamma.

* »thet skulle wara hans högste åtrå och thet störste benehcium, som

the godhe herrar wille honom unna och bewijsa.- PAP. ^'II s 7

More magazines by this user
Similar magazines