Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

76

lighet att motse en eller annan tvist eller söndring" bland de re-

gerande och deras anhängare. Fredsverket var svårt, och dess

växlingar och öden kunde gifva mycket olika uppslag för den

inre politiken och utvecklingen. 1 den inre styrelsen var det

icke häller någon lätt uppgift att tillgodose mängas delvis stri-

diga intressen: högadelns och den nya ämbetsadelns, städernas,

böndernas, donations- och förläningsinnehafvarnes och reduktio-

nens anhängares. Uppmärksamhet, klokhet, rörlig verksamhet

pä hertig Adolfs och hans vänners sida kunde begagna och

förbättra gifna tillfällen att stärka sin ställning och bereda dem

utsikt att vid den stora kraftmätningen vid nästa, icke alltför af-

lägsna riksdag gä segrande ur striden och bringa Karl X Gustafs

testamente till heders, om icke i allo, sä åtminstone delvis.

Beslutets Ständernas beslut om rikets styrelse intill nästa riksdag upp-

uppsättmidi sjittes skriftligen af statssekreteraren Daniel Behmer.^ Den I7

'\.!' ,, februari uppläste denne det hos prästerskapet; det fick icke af-

skrifvas, utan skulle genast därefter föreläsas i borgarståndet.^

Här anmärktes ett i skriften användt uttryck, att konungen pä

grund af sitt hastiga fränfälle icke haft rådrum att meddela stän-

derna testamentet; ett skäl, som af ståndet aldrig var brukadt

och hvars användning det icke gärna säg. Dessutom påmindes

om iakttagande af de orden, att man läte testamentet hvila och

hölle det i sitt högsta värde. '^ Prästerna radförde sig med bor-

garne i saken genom tvänne utsände, som äfven förde dess talan

hos Behmer. Efter middagen blefvo två präster och tvä bor-

gare uppkallade till drottningen; af prästerskapet gingo superintendenten

Brunnius och professor Stigzelius. Sedan Behmer

' RAP.

Ml s. 80. Boro. Prot.

' Präst. Prot.

' Bor^r^ Prot. — 1 konceptet till ständernas förklaring om riksstyrelsen

bland Riksdagsacta läsas följande här inom klämmer inneslutna satser, som

saknas i originalet, och alltså äfven hos Stucrxman, II s. 1505 rad 9: ^Men

aldenstundh [Hans Sahl. Kongl. Maij:ttz dödh och hädanfall kom Hans Sahl.

Kongl. Maijrtt mächta hastigt och oförmodeHgh uppå, att Hans Sahl. Kongl.

Maijnt icke hade efter dess önskan rådhrymme och lägenheet nogh, dett samma

för dess frånfall medh oss af Rijksens Rådh och Ständher att nöijachteligen

communicera, iämwäl derhoos är händt att] en förnähm och stoor deel» etc.

Det inklamrade stvcket är i konceptet öfverstruket. — Orden om testamentets

hällande i sitt liögsta värde finnas redan i detta koncept.