Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespenningar Prakmynt ...

booksnow1.scholarsportal.info

Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespenningar Prakmynt ...

...><

H,.undra år äro förflutna sedan Kanslirådet Carl

Reinhold Berchs »Beskrifning öfver Svenska Mynt och

Kongl. Skadepenningar» från trycket utkom (Upsala 1773).

Under tiden hafva de offentliga samlingarne inom och

utom fäderneslandet vunnit betvdlig tillvext och många

enskilda uppstått, hvarigenom äfven för äldre tid mycket,

som för Berch var okändt, efter hand kommit i dagen.

Med all aktning för denne utmärkte forskares förtjen-

ster af den Svenska myntkunskapen, kan man icke för-

bise de brister hans nämnda arbete röjer, med afseende

på så väl plan som kritik och beskrifningarnes noggrann-

het. Dessa brister hafva icke blifvit afhjelpta i Banko-

kommissarien Fredrik Silfverstolpes utgifna »Supplement

och Fortsättning» (tryckt i flera häften af »Jour-

nal för Svensk Litteratur», Norrköping 1809— 1812), inne-

hållande några tillägg för äldre tid ur Berchs efterlem-

nade handskrift samt fortsättning till år 1812. Det

torde således icke kunna anses för tidigt att företaga

en ny beskrifning af Sveriges mynt och minnespennin-

gar. Ämnet är dock, om det skall rätt behandlas, af

så stor omfattning, att det måste delvis bearbetas. En

början gjordes af mig år 1860 genom beskrifningen af

»Minnespenningar öfver enskilda Svenska män och qvin-

nor». I ordning följa nu »Sveriges och Svenska ko-

nungahusets minnespenningar, praktmynt och belönings-

medaljer», för hvilket arbete jag samlat materialier icke

blott under fyratioårig anställning vid och värd af Sven-

ska statens båda hufvudsamlingar, Kongl. Myntkabinettet

More magazines by this user
Similar magazines