05.08.2013 Views

Två planscher Viggbyholmsvägen - SL

Två planscher Viggbyholmsvägen - SL

Två planscher Viggbyholmsvägen - SL

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SAMRÅD OM FÖR<strong>SL</strong>AG TILL STÄNGNING AV VIGGBYHOLMSVÄGEN ÖVER RO<strong>SL</strong>AGSBANAN 2012-05-22<br />

FÖR<strong>SL</strong>AG<br />

I samband med arbetet att ta fram en<br />

järnvägsplan för dubbelspår på sträckan<br />

Viggbyholm-Vaxholmsvägen har konsekvenser<br />

av en eventuell stängning av<br />

<strong>Viggbyholmsvägen</strong> utretts.<br />

Om plankorsningen med <strong>Viggbyholmsvägen</strong><br />

stängs kan gång- och cykeltrafikanterna<br />

använda den västra planpassagen vid<br />

plattformarna, som ligger cirka 50 meter<br />

från <strong>Viggbyholmsvägen</strong>. En breddning av<br />

dagens passage vid plattformarna föreslås.<br />

Alternativt kan man använda befintlig<br />

planskild korsning cirka 130 m väster om<br />

<strong>Viggbyholmsvägen</strong>s plankorsning eller ny<br />

planerad tunnel i Virauddsparken. För att<br />

underlätta för gång- och cykeltrafikanterna<br />

är ett förslag att gång- och cykelvägar<br />

byggs mellan <strong>Viggbyholmsvägen</strong> och<br />

västra planpassagen vid plattformarna.<br />

Bom<br />

Chikan<br />

Spår<br />

Stängsel<br />

Plattform<br />

Roslagsbanan går mellan Stockholms Östra och södra Roslagen.<br />

Stockholm växer och fler behöver resa med oss. Därför anpassar vi tåg och stationer,<br />

och bygger nya spår, för att göra din resa både snabbare, säkrare och bekvämare.<br />

Bullerskärm eller stängsel/räcke<br />

Befintlig bullerskärm<br />

Väg- / parkeringsyta<br />

Gång- / cykelbana<br />

Järnvägsövergång med bommar<br />

Befintlig planskilld korsning<br />

VIGGBYHOLMSVÄGEN<br />

KARLSHOLMSVÄGEN<br />

Västra planpassagen<br />

Föreslaget alternativ: Om plankorsningen med <strong>Viggbyholmsvägen</strong> stängs kan gång- och cykeltrafikanterna använda den västra planpassagen vid plattformarna, som ligger cirka 50 meter från <strong>Viggbyholmsvägen</strong>. En breddning av dagens passage vid plattformarna<br />

föreslås. Alternativt kan man använda befintlig planskild korsning cirka 130 m väster om <strong>Viggbyholmsvägen</strong>s plankorsning eller ny planerad tunnel i Virauddsparken. För att underlätta för gång- och cykeltrafikanterna är ett förslag att gång- och<br />

cykelvägar byggs mellan <strong>Viggbyholmsvägen</strong> och västra planpassagen vid plattformarna.<br />

Befintlig planskilld<br />

passage<br />

Befintligt bullerskärm<br />

Förskola<br />

Stängsel<br />

SÖDERVÄGEN<br />

Övergången<br />

stängs<br />

Föreslagen chikanlösning Vybild över Viggbyholmsstation med indikerade bullerplank, stängsel och föreslagna övergångar.<br />

Ny chikanlösning föreslås<br />

i anslutning till spåren<br />

Parkering<br />

Ungefärligt läge för bullerskärm<br />

Stationskafé<br />

Stationskafé<br />

Föreslagen parkering<br />

Planövergång<br />

Osäker utsträckning för<br />

bullerskärm<br />

Gång- och cykelramp 5%<br />

Gång- / cykelbana<br />

Utrett alternativ A: <strong>Viggbyholmsvägen</strong>s plankorsning stängs. Gång- och cykeltrafikanter får en ny ramp<br />

ner till den befintliga tunneln, 130 meter väster om <strong>Viggbyholmsvägen</strong>. Rampens lutning blir handikappsanpassad<br />

och ligger i tråg mellan spåret och de privata fastigheterna. Befintlig bullerskärm kommer<br />

troligen att behöva flyttas. Plankorsningen vid västra delen av plattformarna för fotgängare ändras inte.<br />

Alternativet avfärdas p.g.a. att nyttan bedöms som liten.<br />

Gång och cykeltunnel<br />

Brant gång- och cykelramp (ca 8%)<br />

Gång- / cykelbana<br />

Utrett alternativ B: <strong>Viggbyholmsvägen</strong>s plankorsning stängs. Gång- och cykeltrafikanter får en ny planskild<br />

passage (tunnel) på samma plats som <strong>Viggbyholmsvägen</strong>s plankorsning ligger idag. Ramper leder ner till tunneln,<br />

både norr och söder om spåren. Plankorsningen vid västra delen av plattformarna för fotgängare ändras<br />

inte. Alternativet avfärdas pga. att ramperna inte blir handikappsanpassade, infartsparkeringen försvinner och<br />

stationsmiljön förlorar sin karaktär bl.a. p.g.a. att de föreslagna ramperna kräver höga stödmurar. Troligen lågt<br />

nyttjande.<br />

Gång och cykeltunnel<br />

Brant gång- och cykelramp (ca 8%)<br />

Gång- / cykelbana<br />

Trappa<br />

Utrett alternativ C: <strong>Viggbyholmsvägen</strong>s plankorsning stängs. Gång- och cykeltrafikanter får en ny planskild<br />

passage (tunnel) i västra kanten av plattformarna. Passagen ansluter till plattformarna. Plattformarna är för<br />

smala för att rymma både trappa och hiss. Ramper som leder ner till tunneln både norr och söder om spåren<br />

blir inte handikappsanpassade. Man kan bara nå mittplattformen västerifrån med en trappa från den nya<br />

gång- och cykeltunneln. Funktionshindrade hänvisas till den östra plankorsningen för att nå plattformarna.<br />

Alternativet avförs eftersom varken ramperna eller anslutningarna till plattformarna är handikappsanpassade<br />

och stationsmiljön förlorar sin karaktär bl.a. pga. att de föreslagna ramperna kräver höga stödmurar i betong.


SAMRÅD OM FÖR<strong>SL</strong>AG TILL STÄNGNING AV VIGGBYHOLMSVÄGEN ÖVER RO<strong>SL</strong>AGSBANAN 120507<br />

KONSEKVENSER AV STÄNGNINGEN:<br />

• En farlig plankorsning med Roslagsbanan<br />

över tre spår stängs.<br />

• Känsliga, smala villagator med dålig<br />

sikt avlastas från genomfartstrafik.<br />

Boende miljön förbättras och trafik<br />

säkerheten ökar.<br />

• Trafikomläggningen innebär att biltrafik<br />

leds till mer trafiktåliga gator.<br />

• Förslaget innebär en viss förlängd<br />

resväg för berörda bilresenärer.<br />

För gång- och cykelresenärer blir<br />

det en marginell ökning av reslängden.<br />

• Parkering föreslås norr om spåren<br />

vid Karlsholmsvägen vid östra plan<br />

passagen, eftersom det inte går att nå<br />

den befintliga parkeringen norrifrån.<br />

• För tågen på Roslagsbanan innebär<br />

stängningen färre plankorsningar,<br />

vilket ger bättre framkomlighet och<br />

driftsäkerhet samt en bättre arbetsmiljö.<br />

Synpunkter<br />

Vi tar tacksamt emot förslag och<br />

synpunkter direkt på samrådsmötet<br />

alternativt skriftligen till adresser enligt<br />

nedan, senast den 12 juni 2012.<br />

Mer information<br />

För mer information gå in på <strong>SL</strong>:s<br />

webbplats sl.se/roslagsbanan<br />

eller kontakta Maria Olsson, <strong>SL</strong>:s<br />

projekteringsledare,telefon<br />

070-775 11 50<br />

Adresser för skriftliga synpunkter<br />

AB Storstockholms Lokaltrafik, 105 73<br />

Stockholm<br />

E-post: osterskarsgrenen@sl.se<br />

Märk brev och e-post med:<br />

<strong>Viggbyholmsvägen</strong><br />

Roslagsbanan går mellan Stockholms Östra och södra Roslagen.<br />

Stockholm växer och fler behöver resa med oss. Därför anpassar vi tåg och stationer,<br />

och bygger nya spår, för att göra din resa både snabbare, säkrare och bekvämare.<br />

Riktningsfördelningar och passager<br />

Riktningsfördelninga av bildtrafik på <strong>Viggbyholmsvägen</strong> över spåren.<br />

Trafikmatning idag med genomfartstrafik<br />

Idag är det ca 2 100 motorfordon, 120 cyklister och 250 gående som passerar över spåren vid <strong>Viggbyholmsvägen</strong> en vanlig vardag.<br />

<strong>Viggbyholmsvägen</strong> ansluter till Södervägen-Värtavägen söder om spåren och till Karlsholmsvägen och Gamla vägen norr om spåren.<br />

Uppskattningsvis hälften av biltrafiken över spåren bedöms vara genomfartstrafik. Gamla vägen och den enkelriktade delen av <strong>Viggbyholmsvägen</strong><br />

kommer att halvera sin trafikvolym om övergången stängs.<br />

Skolbarn på väg till skola i morgonrusning vid Viggbyholms station.<br />

<strong>Viggbyholmsvägen</strong> är smal och enkelriktad.<br />

Trafikmatning vid stängning<br />

Om <strong>Viggbyholmsvägen</strong> över spåren stängs leds den genomgående trafiken ut mot Bergtorpsvägen via Södervägen i stället för via<br />

<strong>Viggbyholmsvägen</strong>s enkelriktade del och Gamla vägen. Södervägen är en mer trafiktålig gata än de enkelriktade smågatorna.<br />

Befintlig plankorsning vid Viggbyholm.<br />

Gamla vägen till vänster och <strong>Viggbyholmsvägen</strong> till höger.<br />

Gamla vägen är smal och idag tar den emot genomfartstrafik. Gamla vägen kommer att avlastas om <strong>Viggbyholmsvägen</strong>s<br />

plankorsning stängs.<br />

Södervägen är en trafiktålig gata och får troligen mer trafik än idag om <strong>Viggbyholmsvägen</strong>s plankorsning<br />

stängs.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!