06.08.2013 Views

RIBUSS -08 i Rapportmall - SL

RIBUSS -08 i Rapportmall - SL

RIBUSS -08 i Rapportmall - SL

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>RIBUSS</strong>-<strong>08</strong><br />

Riktlinjer för utformning av gator och vägar med<br />

hänsyn till busstrafik.<br />

© 20<strong>08</strong> AB Storstockholms Lokaltrafik


Förord<br />

Ett led i att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft mot biltrafiken är att bland<br />

annat att förbättra framkomligheten för busstrafiken. <strong>SL</strong>:s Riktlinjer för<br />

utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik <strong>RIBUSS</strong> -<strong>08</strong> är<br />

framtagen som ett hjälpmedel för väghållare, konsulter och bussentreprenörer<br />

vid utformning av gatu- och vägnät, hållplatser m m. Riktlinjerna har upprättats<br />

inom <strong>SL</strong>s Trafikenhet, redovisats för Branschrådet 2007-11-05 och har 2007-<br />

12-03 fastställts av <strong>SL</strong>:s VD.<br />

I <strong>RIBUSS</strong> redovisas <strong>SL</strong>:s riktlinjer för de vanligaste förekommande frågorna<br />

beträffande trafikteknisk utformning för busstrafik. Vid avsteg från de uppgifter<br />

och begränsningar som anges i riktlinjerna bör kontakt tas med ansvarig<br />

trafikingenjör på <strong>SL</strong>.<br />

Bedömningar av hur vissa typer av åtgärder såsom hastighetsdämpande<br />

åtgärder påverkar förarnas arbetsmiljö görs av bussentreprenörernas<br />

skyddsombud och Arbetsmiljöverket. Att en viss typ av åtgärd är godkänd av<br />

<strong>SL</strong> ska inte ses som en garanti för att Arbetsmiljöverket eller skyddsombuden<br />

inte kan göra en annan bedömning av åtgärdens effekt på förarnas<br />

arbetsmiljö.<br />

<strong>RIBUSS</strong>-<strong>08</strong> är en uppdaterad version av tidigare framtagen <strong>RIBUSS</strong>-04.<br />

Riktlinjerna som sammanställts i <strong>RIBUSS</strong> -<strong>08</strong> har sin utgångspunkt i handbok<br />

UBUSS -85 samt tillämpliga kapitel i VGU gällande villkor för busstrafik.<br />

Revideringar som utförs i VGU gäller framför <strong>RIBUSS</strong>.<br />

Arbetsgruppen för uppdatering av <strong>RIBUSS</strong>-04 till <strong>RIBUSS</strong>-<strong>08</strong> har bestått av:<br />

Erik Hollander, Bror Carlsson, Daniel Jäderland, Maria Håkansson, Paulina<br />

Eriksson.<br />

E-mail: fornamn.efternamn@sl.se<br />

Tfn vx: 686 1600<br />

Stockholm i december 2007<br />

Ingemar Ziegler<br />

VD Storstockholms Lokaltrafik<br />

.


Innehållsförteckning<br />

1 Bussar ........................................................................................... 1<br />

2 Linjeföring..................................................................................... 3<br />

2.1 Sikt ............................................................................................. 3<br />

2.2 Vertikalkurvor .............................................................................. 6<br />

2.3 Horisontalkurvor .......................................................................... 7<br />

2.4 Fri höjd ........................................................................................ 8<br />

2.5 Markfrigång vid små radier.......................................................... 8<br />

2.6 Lutningar på sträcka.................................................................... 8<br />

3 Gatusektioner ............................................................................. 10<br />

3.1 Körbanebredd ........................................................................... 10<br />

3.2 Korsning .................................................................................... 11<br />

3.3 Gångfartsområde (gårdsgata) ................................................... 11<br />

3.4 Vändplatser med hållplatser...................................................... 11<br />

3.5 Bärighetsklass........................................................................... 12<br />

4 Hållplats ...................................................................................... 13<br />

4.1 Hållplatsers lokalisering............................................................. 13<br />

4.2 Hållplatsers placering ................................................................ 13<br />

4.3 Utformningsdetaljer ................................................................... 13<br />

4.4 Kantsten .................................................................................... 14<br />

4.5 Hållplatsstolpe........................................................................... 14<br />

4.6 Orienteringshjälpmedel ............................................................. 15<br />

4.7 Regnskydd ................................................................................ 15<br />

4.8 Vägmålning ............................................................................... 16<br />

4.9 Hållplatstyper ............................................................................ 17<br />

5 Busskörfält, reserverat körfält .................................................. 22<br />

5.1 Vägmärken................................................................................ 23<br />

5.2 Målning...................................................................................... 24<br />

6 Hastighetsdämpande åtgärder.................................................. 25<br />

6.1 Åtgärder som går att kombinera med busstrafik........................ 26<br />

6.2 Åtgärder som inte går att kombinera med busstrafik................. 32<br />

7 Trafiksilar/spjäll.......................................................................... 33<br />

7.1 Bommar..................................................................................... 34<br />

7.2 Pollare ....................................................................................... 34<br />

7.3 Spårviddshinder ........................................................................ 35<br />

7.4 Kollektivtrafiksignaler................................................................. 36<br />

8 Signalprioriteringar.................................................................... 37<br />

9 Buss PC ...................................................................................... 39<br />

Bilagor:<br />

• Typritning busshållplats (Stockholms Stad)<br />

• Svepmall


1 Bussar<br />

Nedan uppräknade busstyper är de mest vanligt förekommande inom <strong>SL</strong>s<br />

busstrafik. Gator som ska trafikeras av <strong>SL</strong> ska dimensioneras så att<br />

framkomlighet för de busstyper som används är möjlig. Kontakt bör alltid tas<br />

med <strong>SL</strong> eller <strong>SL</strong>:s entreprenör för uppgift om vilken typ av buss som är<br />

tillämplig i det aktuella fallet.<br />

Normalbuss<br />

- Höjd: max 3,4 m<br />

- Bredd: max 2,60 m + backspeglar<br />

- Längd 12,0 m<br />

- Minsta yttre vändradie: 12 m<br />

- Axelavstånd 6,0 m<br />

- Spårvidd (fritt avstånd mellan hjul)<br />

fram ca 1,8 m, bak ca 1,3 m<br />

- Axeltryck (totalvikt) fram 5,3-6,3 ton, bak 10-11,5 ton.<br />

Om bussarna förses med etanol- gas- eller hybriddrift ökar axeltrycket<br />

ytterligare.<br />

Ledbuss<br />

- Höjd: max 3,4 m<br />

- Bredd: max 2,60 m + backspeglar<br />

- Längd 18,75 m<br />

- Minsta yttre vändradie 12 m<br />

- Sveparean varierar beroende på om<br />

bussen har stel eller styrande bakaxel.<br />

- Axelavstånd 5,2 m, 7,2 m<br />

- Spårvidd (fritt avstånd mellan hjul)<br />

fram ca 2,1 m, bak ca 1,3 m<br />

- Axeltryck (totalvikt) fram 6,3 ton, mitt 7,2-8 ton, bak 11-11,5 ton<br />

Boggibuss<br />

- Höjd: max 3,4 m<br />

- Bredd: max 2,60 m+ backspeglar<br />

- Längd: 13,7-14,5<br />

- Minsta yttre vändradie: 13,5 m<br />

- Sveparean varierar beroende på om<br />

bussen har stel eller styrande bakaxel.<br />

- Axelavstånd 13,7m buss 6,4 m+1,5 m<br />

- Axelavstånd 14,5m buss 7 m+1,4 m<br />

- Spårvidd (fritt avstånd mellan hjul)<br />

fram ca 2,1 m, bak ca 1,3 m<br />

- Axeltryck (totalvikt) fram 6,7 ton, boggitryck (totalvikt) bak 13,4-14,2 ton<br />

Kortbuss<br />

- Höjd 2,6-3,0 m<br />

- Bredd: 2,4 m + backspeglar<br />

- Längd: 8,0-9,7 m<br />

- Minsta yttre vändradie: 9,5m<br />

- Axelavstånd max 6 m<br />

1


Kortbussar finns i många olika modeller och storlekar varför ovan angivna<br />

mått endast utgör riktvärden. Kortbussar används inte i <strong>SL</strong>s trafik, men<br />

förekommer i Färdtjänstens närtrafik.<br />

Angivna höjder ha smärre avvikelser på grund av bussens utrustning med<br />

antenner, AC, och dylikt.<br />

Dörrarnas placering och antal kan variera. Bilder nedan redovisar ungefärliga<br />

mått på dörrarnas placering<br />

Avstånd mellan dörrar på Normal- och Ledbuss, alternativ med en eller två framdörrar.<br />

Minsta vändradie utgör ett tekniskt mått för respektive buss möjligheter att<br />

vända men utgör inte något mått på behov av utrymme för vändslinga. Detta<br />

redovisas under kapitel 3.4 Vändplatser.<br />

Viss typ av tvåaxliga, längre bussar (13,6 m) kan förekomma på landsorten.<br />

Dessa behandlas utrymmesmässigt som boggibussar.<br />

2


2 Linjeföring<br />

Tillämpning av standardnivåer.<br />

Vid nybyggnation ska God standard (grön) eftersträvas på alla kvaliteter<br />

såsom siktlängder, kurvradier, lutningar och körbanebredder m m. Mindre god<br />

standard (gul) kan vid nybyggnation i undantagsfall accepteras på enstaka<br />

kvaliteter om kostnaden för God standard är onormalt hög.<br />

Vid ombyggnation i befintlig miljö ska God standard eftersträvas. Mindre god<br />

standard accepteras på fler kvaliteter om befintlig miljö omöjliggör att God<br />

standard kan uppnås.<br />

2.1 Sikt<br />

Den viktigaste faktorn vid val av linjeföring på en gata/väg är den sikt som<br />

behövs för att på ett säkert sätt kunna bromsa in framför ett uppkommande<br />

hinder. Fordonets hastighet och förarens ögonhöjd har därför stor betydelse<br />

vid beräkning av linjeföringen.<br />

Uppgifterna i detta kapitel bygger på att bussförarnas ögonhöjd är 2,05 meter<br />

och är anpassad till en retardation av bussen på 1,5 m/s 2 vid inbromsning.<br />

Gränsvärdet 1,5 m/s 2 kan normalt klaras av äldre, stående passagerare som<br />

håller i handtag eller stolpe. Inbromsningen upplevs ej som obekväm av<br />

sittande passagerare.<br />

Olika ögonhöjder för olika fordon<br />

3


Bussförarens siktfält<br />

Principskiss nedan redovisar de siktfält som bussföraren har ut från bussen<br />

mot omgivningarna.<br />

De skuggade fälten visar förarens blinda sektorer. De skymda fältens storlek<br />

och läge varierar något för olika busstyper.<br />

Bussförarens siktfält<br />

Siktlängder<br />

Busstrafikerade gator i huvudnätet ska utformas så att bussföraren har så god<br />

sikt att han vid körning i referenshastighet kan stanna eller väja för hinder utan<br />

att passagerarna skadas eller förorsakas betydande obehag. Siktsträckan ska<br />

vara minst lika med stoppsträckan enligt nedanstående tabell.<br />

Bussförarens siktlängder, framåtsikt<br />

Referenshastighet<br />

God standard<br />

(km/h)<br />

(m)<br />

30<br />

40<br />

50<br />

80<br />

70<br />

160<br />

90<br />

245<br />

Mindre god standard<br />

(m)<br />

30<br />

70<br />

125<br />

195<br />

4


Beräkning av siktlängd för buss (ARGUS )<br />

Siktlängder i anslutning till korsning utformas i enlighet med VGU. Vid<br />

utformning av en korsning bör hänsyn tas till bussförarens siktfält.<br />

Sikt fram mot hållplats bör vara fri på så lång sträcka att annalkande bilförare i<br />

tid får överblick och kan uppfatta hållplatsen, närliggande övergångsställen<br />

och eventuella omkörningar. Dessa villkor uppfylls om bilförarna har en<br />

siktlängd enligt tabellen nedan.<br />

Bilförarens siktlängder fram mot hållplats<br />

Referenshastighet<br />

(km/h)<br />

30<br />

50<br />

70<br />

Enligt Trafikförordningen kapitel 3 § 45 ska bilförare på gata med hastighet ≤<br />

50 km/h lämna företräde för buss som är på väg att lämna hållplats.<br />

45 § Där den högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer i timmen eller lägre,<br />

skall en förare som närmar sig en buss, vars förare ger tecken för att starta<br />

från en busshållplats, sakta ner och ge bussen möjlighet att lämna hållplatsen.<br />

Om det behövs skall föraren stanna.<br />

Bussföraren skall vara särskilt försiktig så att inte fara eller onödig olägenhet<br />

uppstår.<br />

Vid hastigheten ≤ 50 km/h bör bussföraren ha en bakåtsikt via backspegel<br />

som är lika med passerande bilars stoppsikt.<br />

Vid hastigheter över 50 km/h måste siktlängden bakåt via backspegel<br />

dimensioneras med hänsyn till tidsluckan mellan passerande fordon.<br />

Bussförarens båkåtsikt vid hållplats<br />

Referenshastighet<br />

(km/h)<br />

30<br />

50<br />

70<br />

God standard<br />

(m)<br />

40<br />

75<br />

165<br />

God standard<br />

(m)<br />

25<br />

50<br />

110<br />

5


2.2 Vertikalkurvor<br />

Konvexa vertikalkurvor<br />

Dimensionering sker med hänsyn till siktsträcka och vertikalacceleration. De<br />

alternativa inbromsningssituationerna och hinderhöjderna illustreras i<br />

nedanstående figur.<br />

Hinder 0,4 m : Ofta förekommande hinder, t ex barn, baklykta på bil,<br />

varningstriangel.<br />

Hinder 0 m : Sällan förekommande hinder i form av mycket lågt<br />

föremål eller skada (hål) i körbanan.<br />

Konvexa vertikalradier<br />

Referenshastighet<br />

(km/h)<br />

30<br />

50<br />

70<br />

God standard<br />

Radie (m)<br />

150<br />

1100<br />

3500<br />

Mindre god standard<br />

Radie (m)<br />

100<br />

700<br />

2200<br />

6


Konkava vertikalkurvor<br />

Dimensionering sker med hänsyn till vertikalacceleration och i vissa fall<br />

strålkastarsikt. Siktsträckan vid mörker i konkav vertikalkurva på gator/vägar<br />

utan belysning är helt beroende på strålkastarnas höjdläge och ljusspridning.<br />

Konkava vertikalradier på gata<br />

Med dålig eller ingen belysning<br />

(med hänsyn till siktlängd)<br />

Referenshastighet God standard<br />

(Km/h)<br />

Radie (m)<br />

30<br />

500<br />

50<br />

1500<br />

70<br />

3500<br />

Med belysning<br />

(med hänsyn tillvertikal acceleration)<br />

Referenshastighet God standard Mindre god standard<br />

(Km/h) Radie (m) Radie (m)<br />

30<br />

150<br />

100<br />

50<br />

400<br />

200<br />

70<br />

1100<br />

750<br />

2.3 Horisontalkurvor<br />

Minsta horisontalradie (m) med hänsyn till sidoacceleration vid skevning.<br />

Horisontalradie på gata<br />

Referenshastighet<br />

(Km/h)<br />

30<br />

50<br />

70<br />

God standard<br />

Radie (m)<br />

40<br />

140<br />

340<br />

Mindre god standard<br />

Radie (m)<br />

30<br />

110<br />

270<br />

Siktområde i horisontalkurvor ska utföras så att siktlinje för dubbelstoppsikt<br />

erhålls, se VGU del linjeföring kap 5.<br />

7


2.4 Fri höjd<br />

Höjdläge av broar, portaler samt gatuprofilens utformning skall medge<br />

passage av förekommande bussar enligt nedanstående figur.<br />

Bussens höjd inkl antenn, ac, taklucka (h1) 3.4 m<br />

Tillägg säkerhetsmarginal (h2) 0.2 m<br />

Tillägg snö och is på vägren (h3) 0.1 m<br />

H min = 3.7 m<br />

2.5 Markfrigång vid små radier<br />

Hänsyn måste tas till de delar av underredet och de vinklar som bildas framför<br />

respektive bakom bussens axlar enligt nedanstående figurer.<br />

2.6 Lutningar på sträcka<br />

Busstrafikering bör ej förekomma på vägar eller gator som lutar mer än 7%<br />

För att möjliggöra inbromsning/start vid korsning eller hållplats i anslutning till<br />

stora lutningar erfordras ett vilplan. Med vilplan avses i detta sammanhang<br />

vägsträckor som på erforderlig längd har en lutning av högst 2,5%.<br />

Längslutning på vilplan.<br />

God standard Mindre god standard<br />

(%)<br />

(%)<br />

Lutning på vilplan 2,5 3,5<br />

8


Vilplan vid korsningars tillfarter bör göras så långa att de rymmer den kö som<br />

normalt kan uppträda. Vilplanets längd får dock inte underskrida längder enligt<br />

nedanstående figurer.<br />

Profilerna under Korsning visar lutning ned mot korsning respektive upp mot<br />

korsning.<br />

Profilerna under Hållplats visar lutning upp mot hållplats respektive ned mot<br />

hållplats.<br />

9


3 Gatusektioner<br />

3.1 Körbanebredd<br />

Raksträcka<br />

Standardmått för körfältsbredd.<br />

God standard<br />

Körfältsbredd<br />

busstrafik<br />

(m)<br />

Mindre god standard<br />

(m)<br />

3,5 3,25<br />

God standard ska eftersträvas vid nybyggnad, Mindre god standard kan i<br />

undantagsfall accepteras vid ombyggnad där befintliga förhållanden<br />

omöjliggör att God standard uppnås.<br />

Körbanebredd som behövs för trafikering med buss i blandtrafik.<br />

Körbanebredd God standard<br />

(m)<br />

Enkelriktad gata utan biluppställning 4,0<br />

Enkelriktad gata med biluppställning på en sida 5,5<br />

Enkelriktad gata med biluppställning på båda<br />

7,5<br />

sidorna<br />

Dubbelriktad gata utan biluppställning 7,0<br />

Dubbelriktad gata med biluppställning på en sida 9,0<br />

Dubbelriktad gata med biluppställning på båda<br />

sidorna<br />

11,0<br />

Särskilt utrymme för gång- och/eller cykeltrafik är inte inräknat i ovan angivna<br />

mått.<br />

Kurva<br />

Vid kurva måste hänsyn tas till bussens ökade krav på bredd varför<br />

breddökning måste göras. Hänsyn måste också tas till behov av skevning och<br />

bombering. (Se VGU avsnitt linjeföring)<br />

10


3.2 Korsning<br />

3.2.1 Tre- och fyrvägskorsningar<br />

En buss ska normalt inte framföras i korsning där innerradien är mindre än 9<br />

meter. Detta ger ett breddbehov för bussens dimensionerande körfältsarea i<br />

sväng (inkl svep) på 6 meter.<br />

3.2.2 Cirkulationsplats<br />

Vid en innerradie på 9 meter måste cirkulationsplatsens ytterradie vara minst<br />

15 meter.<br />

Materialet på såväl körytan som på överkörningsbara ytor bör inte påverka<br />

bussens framkomlighet och resenärernas komfort på ett negativt sätt.<br />

Exempelvis får inte kullersten förekomma.<br />

Det är olämpligt med en nivåskillnad mellan köryta och överkörningsbara ytor.<br />

En överkörningsbar yta får inte heller luta så mycket att det skapar problem för<br />

bussarna. I minicirkulationsplatser där hela rondellen är överkörningsbar kan<br />

inte bussen köra över den överkörningsbara ytan om den är förhöjd.<br />

Cirkulationsplatser innebär en körgeometriskt besvärlig körning och utgör<br />

också en olycksrisk för stående resenärer. Därför bör inte flera<br />

cirkulationsplatser anläggas tätt efter varandra. När en korsning byggs om till<br />

cirkulationsplats behöver befintliga hållplatsers placering ses över.<br />

3.3 Gångfartsområde (gårdsgata)<br />

Busstrafik i linjetrafik och gångfartsområde går enbart att kombinera i en<br />

punkt, till exempel en korsning, aldrig på sträcka.<br />

3.4 Vändplatser med hållplatser<br />

Vändplatser med hållplatser kan anläggas enligt nedanstående alternativa<br />

utformningar. Det är viktigt att utfarten från vändslingan ansluts vinkelrätt mot<br />

gatan.<br />

Vändslinga med enkel hållplats (VGU).<br />

11


Vändslinga med dubbel hållplats (VGU).<br />

Vändslinga med av- och påstigningshållplats på ömse sidor om vägen (VGU).<br />

För att kunna vända behöver en buss minst 28 meter fri bredd. Vändslingans<br />

längd beror på vilken typ av buss och hur många bussar som ska få plats<br />

samtidigt.<br />

Måttsättning av vändslinga för buss (VGU). Om vägen är smalare än 9 m måste<br />

avståndet 23 meter mellan vägkanten och bakkanten på vändslingan ökas.<br />

3.5 Bärighetsklass<br />

Normalbussar, ledbussar och boggibussar ska inte planeras på väg med<br />

bärighetsklass 3 (Bk 3).<br />

Axeltrycket för bärighetsklass 2 (Bk2) överskrids normalt vid full last. Om<br />

bussarna förses med etanol- gas- eller hybriddrift ökar axeltrycket ytterligare.<br />

12


4 Hållplats<br />

4.1 Hållplatsers lokalisering<br />

Hållplats placeras optimalt i förhållande till sitt upptagningsområde.<br />

Lokalisering av en hållplats sker i samråd mellan <strong>SL</strong> och väghållaren.<br />

Väghållarens ansvar för att hållplatsen får en riktig utformning samt för de<br />

ombyggnader av gatan som behövs. Gångvägar till och från hållplatsen liksom<br />

dess trafiksäkerhets- och tillgänglighetsaspekter beaktas. Belysningen på<br />

platsen är viktig liksom möjligheterna att placera ett regnskydd. Övriga krav på<br />

egenskaper, se nedan.<br />

4.2 Hållplatsers placering<br />

Hållplats placeras normalt efter gatukorsning och övergångsställe men före<br />

cirkulationsplats. Om bussen står omedelbart efter övergångsstället finns risk<br />

för att sikten blir skymd för mötande trafik. Ett mått på minst 5 m bör därför<br />

eftersträvas mellan övergångsställe och bussens bakre del. Hållplats får inte<br />

läggas närmare än 10 meter före övergångsställe.<br />

Hållplatser bör ej placeras strax före bussprioriterad signal då bussens<br />

ankomst till signalen kommer att variera beroende på varierande hållplatstider.<br />

Detta gör att bussprioriteringen blir ineffektiv.<br />

Cykelbana får inte ledas så att påkörningsrisk mellan cyklister och<br />

avstigande/väntande passagerare föreligger. Cykelbana ska placeras bakom<br />

regnskydd/räcke alternativt ledas ut i körbanan före hållplatsområdet. Räcke<br />

bör placeras mellan cykelbana och hållplatsområdet för att skydda på- och<br />

avstigande resenärer.<br />

För att klara siktförhållandena bör en hållplats inte förläggas i en innerkurva.<br />

Hållplats i en ficka i ytterkurva med stor radie kan accepteras. Se även<br />

avsnittet angående sikt, kap 2.1.2.<br />

4.3 Utformningsdetaljer<br />

Angöringssträckan vid hållplatsen ska vara rak. Bredden på plattformen ska<br />

vara minst 2,5 meter för att rullstolar och barnvagnar ska kunna ta sig ombord,<br />

men måttet 3,5 meter bör eftersträvas.<br />

Det är av stor vikt att tvärlutningen, framförallt på gångbanan, inte blir för brant<br />

då risk annars finns för att halka omkull. Tvärlutningen på gångbana och<br />

körbana bör vara 2,0 %. Ett maxvärde är 3,5 %.<br />

Maximal längslutning på hållplats är 3,5 % för att hållplatsen skall kunna<br />

angöras även vid halt väglag. Hänsyn måste också tas till resultanten av tvär-<br />

och längslutningen, vilken inte får överstiga 4,0 %.<br />

13


Rännstensbrunnar bör ej anläggas i hållplatsområdet då de ofta förorsakar<br />

ojämn inkörning med åtföljande risk för stänk på väntande resenärer och<br />

skakningar i bussen. Om rännstensbrunnar placeras i gångbanna ska de<br />

placeras så att det är möjligt att passera med rullstol eller rullator utan att<br />

behöva passera över brunnen.<br />

Angöringsytan bör ha förstärkt bärighet för att undvika spårbildning.<br />

Exempelvis utförs körytan i hållplatsområdet med fiberarmerad betong eller<br />

cementstabiliserad dränasfalt (densifalt).<br />

4.4 Kantsten<br />

Kantstenshöjden på ytor som används för på- eller avstigning skall vara 16-17<br />

cm. Lägre höjd ger en sämre tillgänglighet för personer med rörelsehinder och<br />

en högre höjd ger skador på bussar. Höjden måste därför säkras genom<br />

lämplig underbyggnad och med lämpligt materialval.<br />

Ett bra sätt att säkerställa kantstenshöjden är med så kallad hållplatssten, se<br />

nedanstående bild.<br />

Hållplatssten i genomskärning.<br />

Om granitkantstöd väljs måste den vara gradhuggen och fasad för att inte ge<br />

förhöjt däckslitage. Kvalitet = GF 1.<br />

Om en stålbalk används som kantsten måste den vara avrundad i överkant så<br />

att inga vassa kanter förstör däcken.<br />

4.5 Hållplatsstolpe<br />

Hållplatsstolpen placeras i höjd med påstigningspunkten. Vid fickhållplatser är<br />

denna punkt vanligen en meter före angöringssträckans slut. I tvärled placeras<br />

hållplatsstolpen normalt 0,8 meter från plattformskanten. Om<br />

gångbanebredden är mindre än 3,0 meter placeras dock stolpen 0,6 meter<br />

från den inre gångbanekanten (fasad, staket m.m.).<br />

På vissa ställen kan inte bussen stanna med framdörren vid regnskyddet.<br />

Hållplatsstolpen placeras då i höjd med påstigningspunkten.<br />

I vissa lägen måste hänsyn tas till att t.ex. affärs- eller reklamskyltar eller<br />

markiser skymmer hållplatstavlan. I sådana fall kan tavlan monteras på en<br />

arm från husfasaden alternativt kan annan stolpplacering än ovan användas.<br />

14


4.6 Orienteringshjälpmedel<br />

Som en hjälp för synsvaga och blinda personer skall kontrasterande och taktilt<br />

kännbara gångbaneplattor användas. Närmast körbanan i hållplatsområdet<br />

läggs två rader med vita betongplattor som ger en kontrast. Fyra svarta<br />

kupolplattor skall markera påstigningspunkten. Kupolplattorna bör vara av<br />

typen med stora kupoler.<br />

Vid behov används också vita sinusplattor som ledstråk från regnskydd fram<br />

till kantsten. Undantag är Stockholms Stad som använder ribbplattor.<br />

Se även typhållplats, bilaga 1.<br />

4.7 Regnskydd<br />

<strong>SL</strong> har som målsättning att alla hållplatser med minst 20 påstigande per<br />

vardagsdygn ska ha regnskydd. På vissa platser kan det tyvärr vara svårt att<br />

få plats med dessa. I tätorter används normalt olika typer av regnskydd med<br />

väggar av glas medan på landsbygden används regnskydd med träväggar.<br />

Uppsättning av regnskydd kräver bygglov och i vissa fall markupplåtelse.<br />

Bygglovs söks av <strong>SL</strong> hos respektive kommun.<br />

Regnskyddet placeras så att framkanten på regnskyddet hamnar i höjd med<br />

påstigningspunkten. Mellan körbana och regnskydd bör det finnas ett fritt<br />

utrymme på cirka 2 meter för att ge manövreringsutrymme för barnvagnar,<br />

rullstolar och snöröjningsfordon. Avståndet mellan tak och kantsten får dock<br />

aldrig understiga 1 meter då risk för påkörning föreligger. Ett<br />

standardregnskydd har storleken 5,0 * 2,0 meter men flera varianter finns som<br />

ger möjlighet till anpassning efter speciella behov. Den smalaste varianten<br />

(1,3 meter bred) bör endast användas som nödlösning då den inte ger<br />

möjlighet till sittplats. Sittplats måste i så fall ordnas vid sidan om regnskyddet.<br />

Många regnskydd har inbyggd belysning och reklamtavla varför el bör dras<br />

fram till regnskyddet. Om realtidsinformationsskyltar och/eller biljettautomat<br />

ska installeras i regnskyddet behövs permanent elförsörjning.<br />

15


Regnskydd utförda i betong eller sträckmetall kommer att bytas ut under de<br />

närmaste åren, då de inte är trafiksäkra vid eventuell påkörning.<br />

På vissa platser förekommer återkommande vandalisering av regnskydden.<br />

Där kan regnskydden komma att tas bort under en längre eller kortare tid.<br />

4.8 Vägmålning<br />

Hållplatser markeras med hållplatsstolpe alternativt regnskydd kombinerat<br />

med hållplatsstolpe, hållplatstavla eller dekal på regnskyddet.<br />

På platser där hållplatsen behöver tydliggöras kan en gul 1+1 m markering<br />

målas längs hela hållplatsens längd. Om stoppförbud skall gälla målas<br />

heldragen gul linje. På hårt trafikerade gator kan ovannämnda gula linje<br />

förstärkas med en gul sicksackmarkering i körbanan enligt bilden nedan.<br />

Om inte målning finns gäller parkeringsförbud 20 meter före och 5 meter efter<br />

hållplatsmärke i körriktningen.<br />

Förbudsmarkering och sicksacklinje (VGU).<br />

16


4.9 Hållplatstyper<br />

Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste hållplatstyperna (bilder<br />

hämtade från VGU).<br />

4.9.1 Timglashållplats (Dubbel stopphållplats)<br />

Timglashållplatsen är en trafiksäker hållplats för resenärerna då inga bilar kan<br />

passera en stillastående buss. Hållplatsen ger förutsättningar för en bra<br />

angöring med bussen och utrymme skapas för regnskydd. Körfältets bredd i<br />

hållplatsen ska vara 3,25 meter för att förhindra att andra fordon passerar<br />

bussen.<br />

Hållplatstypen är vanligast i tätorter och bör inte anläggas på gator med alltför<br />

mycket trafik. För mer detaljerad information angående lämpliga trafikmängder<br />

hänvisas till VGU.<br />

Pollare bör sättas upp för att förhindra att biltrafik smiter förbi bussen på<br />

trottoaren.<br />

Gångpassage bör anläggas antingen bakom eller framför den ena sidan av<br />

uppställningsytan eller på bägge. Övergångsställe bör inte anläggas i<br />

timglaset, då det förutsätter ett avstånd på minst 10 meter mellan bussens<br />

framkant och övergångsstället.<br />

För att säkerställa låga hastigheter förbi busshållplatsen placeras ibland<br />

refuger ut i mitten av vägen på vardera sida av timglaset. Detta leder till<br />

besvärlig körgeometri för bussarna varför avståndet mellan refug och timglas<br />

inte får vara för kort.<br />

17


4.9.2 Enkel stopphållplats<br />

Vid en enkel stopphållplats kan fordon i samma riktning inte passera bussen<br />

när denna står vid hållplatsen. Denna typ av hållplats används i tätorter och är<br />

lämplig vid lite större trafikströmmar där dubbel stopphållplats inte kan<br />

användas. Hållplatstypen ger en bussprioriterande effekt och är enkel att<br />

angöra.<br />

4.9.3 Klackhållplats (Utbyggd hållplats)<br />

Hållplatstypen har stora fördelar då bussen inte behöver svänga in framför<br />

parkerade bilar. Bussen kommer då närmare kantstenen vilket är en stor<br />

fördel framför allt för funktionshindrade resenärer. Vidare får ofta ett<br />

regnskydd plats då gångbanan lokalt breddats. En fördel är också att<br />

hållplatslängden kan göras kortare då in- och utkörningssträckorna minskas<br />

och därigenom ökas disponibel parkeringsyta.<br />

På gator med enbart ett körfält i vardera riktningen stoppas trafiken bakom<br />

bussen då denna står vid hållplatsen. Härigenom nås en bussprioriterande<br />

effekt.<br />

Utbyggnaden bör vara ca 2 meter och inte understiga 1,5 meter. Mindre<br />

utbyggnad kräver in- och utkörningssträckor enligt glugghållplatsens mått och<br />

förhindrar inte heller feluppställda bilar.<br />

<strong>SL</strong> förordar denna hållplatstyp längs gator med biluppställning.<br />

18


4.9.4 Glugghållplats<br />

Vanlig i tät stadsmiljö. Denna typ av hållplats är obekväm för resenärerna och<br />

ofta svår att angöra p.g.a felparkerade bilar. <strong>SL</strong> försöker, så långt möjligt, att<br />

undvika denna typ av hållplats och i stället införa klackhållplatser.<br />

(Infartsmåttet 14 meter är svårt att hålla i tät innerstadsmiljö)<br />

4.9.5 Körbanehållplats<br />

Körbanehållplatsen finns både i tätort och på landsbygdsvägar. Bussen står i<br />

körbanan och blockerar eller stör bakomvarande trafik. På vissa gator i tätort<br />

kan körfältet göras så brett att både stillastående buss och omkörande bilar<br />

ryms. Parkerade bilar får inte hindra in- och utkörning till hållplatsen.<br />

Längs många landsbygdsvägar finns denna hållplatstyp där resenärerna<br />

måste vänta på och stiga av bussen direkt längs körbanekanten. Ofta måste<br />

dikesslänten utnyttjas. Sådana förhållanden accepteras inte vid nyanläggning<br />

av hållplats och bör även byggas bort vid exploatering intill hållplatsen.<br />

4.9.6 Vägrenshållplats<br />

Vägrenshållplats är en vanlig hållplatstyp på landsbygden. För att bussen ska<br />

kunna stanna utan att blockera vägen för andra fordon krävs en vägrensbredd<br />

på minst 2 meter. Bör utformas med plattform.<br />

19


4.9.7 Fickhållplats<br />

Denna hållplatstyp används vid starkt trafikerade vägar då bussen måste<br />

lämna körbanan för att inte utgöra ett hinder i trafiken. Hållplatstypen upplevs<br />

som välskyddad genom att den ligger indragen från övrig trafik. Vid 70 km/ tim<br />

skall indragningen vara 3 meter. Vid lägre hastigheter kan måttet minskas till<br />

2,5 meter om gatubredden är minst 7 meter.<br />

Mått på fickan enligt ovanstående figur avser väg med<br />

hastighetsbegränsningen 50 km/h eller lägre. Vid högre hastigheter behöver<br />

måtten utökas något, se VGU.<br />

Vid mindre indragning än 3 meter kan in- och utkörningssträckorna minskas<br />

enligt nedanstående tabell.<br />

Fickans djup (m) Inkörningsträcka (m) Utkörningssträcka (m)<br />

3 16 10<br />

2,75 14,5 9<br />

2,5 13 8<br />

2 10,5 6,5<br />

1,6 9 5,5<br />

1,5 8 5<br />

20


4.9.8 Mitthållplats<br />

Denna hållplatstyp förekommer mestadels i tät innerstad i samband med<br />

mittbusskörfält. Vid utförandet av hållplatsen är det viktigt att gatans mittlinje<br />

tydligt framgår så att inte korsande fotgängare tittar åt ”fel” håll efter att dom<br />

passerat bilkörfältet. Detta kan åstadkommas genom att ingen avskiljande<br />

refug utförs i anslutning till busskörfältet.<br />

Räcke som skiljer mittplattformen från intilliggande bilkörbana behövs.<br />

4.9.9 Avskild hållplats<br />

Avskild hållplats används längs motorvägar och andra mötesfria vägar.<br />

Hållplatstypen kan också användas på platser där många barn använder<br />

hållplatsen. Planskild GC-förbindelse ska finnas.<br />

På platser där mycket barn förekommer, vid exempelvis skolor, kan även<br />

andra typer förekomma, där bussen svänger av vägen in i en slinga och angör<br />

en hållplats fri från övrig trafik och sedan åter kör ut på vägen. Denna typ leder<br />

till betydande restidsförluster och kan bara accepteras undantagsvis.<br />

21


5 Busskörfält, reserverat körfält<br />

För att förbättra framkomligheten för busstrafik på gator med hög<br />

trafikbelastning kan busskörfält anläggas. Busskörfälten medger att<br />

busstrafiken kan passera stillastående bilköer vilket medför en högre<br />

reshastighet för busstrafiken och ökad konkurrensförmåga för kollektivtrafiken<br />

gentemot biltrafiken.<br />

I stadsmiljö kan busskörfält placeras utefter kantsten eller i mitten av gatan.<br />

Försök har även gjorts med att placera busskörfält utanför parkerade bilar.<br />

Nackdelen med att placera busskörfält utefter kantsten eller utanför parkerade<br />

bilar är att det ofta inträffar störningar i form av felparkerade bilar, lastning och<br />

lossning, gatuarbeten, cyklister m m. Cyklar, mopeder, motorcykel och taxi bör<br />

av trafiksäkerhetsskäl ej tillåtas i busskörfältet om det placeras i mitten av<br />

gatan.<br />

På infartsleder och större vägar utanför tätort placeras busskörfälten<br />

lämpligast i högerkant på vägen. Busskörfält kan placeras på väggren under<br />

förutsättning att väggrenen har en tillräcklig bredd och bärighet.<br />

Busskörfälten ska vara minst 3,5 meter breda.<br />

Mittbusskörfält på Skeppsbron (mittbarriär ska förhindra u-svängande biltrafik).<br />

22


Busskörfält utanför parkerade bilar.<br />

5.1 Vägmärken<br />

För utmärkning av busskörfält används vägmärke enligt figurer nedan.<br />

Vägmärket sätts normalt upp till höger om körfältet, men kan också placeras<br />

på portal. Märket anger att körfältet endast får trafikeras med fordon i<br />

linjetrafik. Cykel och moped klass II får framföras i busskörfältet förutsatt att<br />

körfältet är beläget till höger i körriktningen. Om körfältet skall trafikeras på<br />

annat sätt exempelvis utan mopeder och cyklar skall detta anges på<br />

tilläggstavla med texten ”Ej cykel och moped”. Märket anger också att fordon<br />

som inte får trafikera körfältet inte heller får stannas eller vara parkerade där<br />

och att fordon som får trafikera körfältet ej får vara parkerade där.<br />

Märke som visar slut på busskörfält behöver ej sättas upp om det tydligt<br />

framgår att körfältet upphör. Märket behövs inte heller om busskörfält upphör<br />

omedelbart före korsning varefter busskörfältet fortsätter efter korsningen.<br />

Inrättande av busskörfält förutsätter lokal trafikföreskrift.<br />

23


5.2 Målning<br />

Busskörfält avskiljs från annat körfält genom vit linjemålning 3 meter + 3 meter<br />

( 0,2 meter bred linje). På sträckor där fordon inte skall lämna det reserverade<br />

körfältet bör körfältet avskiljas med heldragen spärrlinje (0,2 meter bred linje).<br />

Buss får bryta mot målad körfältspil, exempelvis högersvängpil, om busskörfält<br />

inleds omedelbart efter korsning se figur nedan. Om den högersvängande<br />

trafikmängden är liten är det möjligt att korta av, alternativt ta bort<br />

busskörfältet fram mot korsningen. Detta eftersom den högersvängande<br />

biltrafiken inte hindrar busstrafikens framkomlighet nämnvärt. Vid stora<br />

högersvängande trafikmängder måste busskörfältet ”fredas” exempelvis med<br />

att det avslutas med ett fysiskt hinder för att inte högersvängande bilar ska<br />

köra i busskörfältet.<br />

Busskörfält i anslutning till korsning<br />

Texten BUSS målad på asfalten kan användas för att förtydliga ett reserverat<br />

körfält (max 150 meter mellan BUSS-målningarna i körbanan).<br />

24


6 Hastighetsdämpande åtgärder<br />

En helhetsbild av olika gators funktion och utformning är viktig. Oskyddade<br />

trafikanters behov av en trafiksäker miljö, kollektivtrafikresenärernas behov av<br />

framkomlighet och busschaufförernas behov av en god arbetsmiljö är inte<br />

omöjligt att kombinera, men måste göras genomtänkt.<br />

Väghållaren behöver ta i beaktande att hastighetsdämpande åtgärder i form<br />

av fysiska åtgärder såsom förhöjningar och sidoförskjutningar, oavsett hur de<br />

är utformade, nästan alltid ger en negativ påverkan på såväl resenärernas och<br />

förarnas komfort som kollektivtrafikens framkomlighet. Åtgärder bör i<br />

möjligaste mån förläggas i anslutning till hållplatser eller korsningar där<br />

bussen ändå håller låg fart.<br />

Hastighetsdämpande åtgärder utformas oftast med annat material än på gatan<br />

i övrigt och risken för spårbildning, sättningar och andra skador är stor. Detta<br />

ställer höga krav på såväl materialval som utförande. Gatsten är inte lämpligt<br />

att använda i exempelvis ramper då risken för buller och vibrationer i fordonen<br />

ökar. Det är även viktigt att vägens lutning och dagvattenbrunnars placering<br />

blir bra vid utförandet. Ett gupp som utförs med fel lutning eller som är dåligt<br />

underhållet medför kraftiga stötar i bussen. Kraftiga stötar är ett<br />

arbetsmiljöproblem för bussförarna samt resenärer med smärta i rygg och<br />

nacke och kan leda till att busstrafiken måste dras in om inte guppen<br />

åtgärdas.<br />

En förutsättning för att <strong>SL</strong> ska acceptera hastighetsdämpande åtgärder som<br />

förändrar den fysiska gatumiljön är att inspektion och underhåll av åtgärderna<br />

utförs regelbundet av väghållaren så att de inte tillåts att deformeras.<br />

En acceptans av utformningen av en enskild åtgärd ska inte tolkas som att ett<br />

flertal åtgärder i anslutning till varandra är acceptabla. Ett flertal förhöjningar<br />

och/eller sidoförskjutningar i rad påverkar bussarnas framkomlighet, förarnas<br />

arbetsmiljö och resenärernas komfort avsevärt.<br />

Arbetsmiljöverket har vid ett antal tillfällen godkänt skyddstopp för busstrafiken<br />

på gator med gupp som har deformationer eller av andra orsaker ger kraftiga<br />

vibrationer i bussen. Det är väghållarens ansvar att kontinuerligt bevaka<br />

befintliga och nya hastighetsdämpande åtgärders status och skick.<br />

Arbetsmiljöverkets bedömning om ett gupp kan trafikeras av busstrafik eller ej<br />

kan gå emot de riktlinjer som finns medtagna i detta dokument.<br />

Nya åtgärder tas fram och testas av väghållarna. Nya studier görs, till exempel<br />

av hur olika åtgärder påverkar förarnas komfort och arbetsmiljö. Beroende på<br />

vad som händer inom detta område kan <strong>SL</strong> komma att ompröva sin syn på<br />

vilka åtgärder som kan gå att kombinera med busstrafik och inte.<br />

På nästa sida presenteras en lista av olika hastighetsdämpande åtgärder och<br />

<strong>SL</strong>:s resonemang kring dessa.<br />

25


6.1 Åtgärder som går att kombinera med busstrafik<br />

6.1.1 Platågupp<br />

Kan accepteras av <strong>SL</strong>. Höjden får inte överstiga 10 cm och den raka överytan<br />

måste vara minst 7 meter med ramper som är minst 2,5 meter långa. Vid<br />

utformning av platågupp är det viktigt att höjdskillnaden mot befintlig gata blir<br />

riktig. Den relativa lutningsförändringen (skillnaden mellan rampen och gatans<br />

lutning) vid brytpunkterna får inte vara mer än 4 %. Ramperna bör inte utföras<br />

i gatsten, på grund av risk för buller och vibrationer i fordonen samt risk för<br />

sättningar.<br />

Vanligt platågupp (ramper bör inte utföras i gatsten).<br />

6.1.2 Upphöjd tillfart<br />

En upphöjd tillfart utan ramp ned är att föredra framför platåguppet. Det är<br />

rampen mot guppet som står för hastighetsdämpningen innan<br />

övergångsstället/gångpassagen. Denna utformning kräver en refug för att ta<br />

upp höjdskillnaderna på en längre sträcka. Riktlinjerna för rampens utformning<br />

är desamma som för platåguppet.<br />

26


En lätt upphöjning innan övergångsstället, ingen ramp ned efteråt.<br />

6.1.3 Vägkuddar<br />

Är ofta skonsammare mot bussförarna än andra typer av gupp då framaxeln<br />

kan grensla kudden. Det är dock viktigt att bussarna kan köra rakt i<br />

vägkuddens längdriktning. Vid planering av vägkuddar måste därför hänsyn<br />

tas till eventuella uppställda fordon och exempelvis cirkulationsplatser i direkt<br />

anslutning till vägkuddarna vilket kan påverka bussarnas möjlighet till en rak<br />

körning över kudden. Ett ökat slitage på bussens bakdäck har konstaterats på<br />

bussar som passerar över många vägkuddar varför de tills vidare endast bör<br />

användas i begränsad omfattning. Vägkuddar av asfalt har en tendens att<br />

snabbt deformeras vilket gör dem till ett mindre lämpligt val.<br />

27


Vägkudde<br />

.<br />

6.1.4 Väghålor<br />

Är mer skonsamma då bussarna kan grensla hålan och alltså inte berörs i så<br />

stor utsträckning av denna åtgärd. Det är dock vanligt att väghålor förfaller<br />

relativt snabbt och kraven på utförande och underhåll är därför stora så att<br />

sidorna mot väghålan inte deformeras.<br />

Gatuavsmalning med väghåla.<br />

28


6.1.5 Optiskt gupp<br />

Är en utformning där man med hjälp av målning ger intryck av att<br />

upphöjningen är mycket högre än det i själva verket är. Höjden på guppet är<br />

endast 4 cm varför buss kan trafikera detta gupp förutsatt att guppet utformats<br />

med acceptabla ramper.<br />

Optiskt gupp.<br />

6.1.6 Gatuavsmalningar<br />

Kan accepteras av <strong>SL</strong>, beroende på utformning. Timglashållplatser och<br />

liknande avsmalningar som skapar en smal midja i mitten av gatan som bara<br />

ett fordon kan passera åt gången är oftast att föredra framför<br />

sidoförskjutningar. Så kallade slalomkörningar är ett mindre bra alternativ då<br />

de medför ett körgeometriskt ogynnsamt körsätt vilket också kan medföra risk<br />

för att stående trafikanter tappar balansen. Slalomkörningar är dessutom<br />

hastighetsmässigt mindre effektiva för bilar än för bussar. Avsmalningar av<br />

hela sträckor får inte understiga <strong>SL</strong>:s minimikrav på körfältsbredd, se kapitel<br />

3.1.<br />

29


Gatuavsmalning.<br />

6.1.7 Dynamiska gupp<br />

Aktiveras endast när fordonet kör över lagstadgad hastighet och påverkar<br />

normalt inte bussarnas framkomlighet eller komforten för trafikanterna.<br />

Dynamiskt gupp, balk höjs upp om fordon kör fortare än 30 km/h.<br />

30


6.1.8 Trafiksignaler<br />

Kan användas för att åstadkomma en generellt lägre hastighet längs en<br />

vägsträcka. Signalerna visar normalt rött och avståndet mellan detektor och<br />

signalen anpassas tidsmässigt till önskad fordonshastighet. När ett fordon<br />

detekteras före signalen slår signalen om till grönt efter en beräknad ankomst<br />

till signalen i påbjuden hastighet. Det lönar sig alltså inte att köra för fort mot<br />

signalen då man i alla fall måste bromsa in till anvisad hastighet.<br />

6.1.9 Övrigt<br />

Övriga åtgärder som till exempel hastighetskameror, skyltar som talar om<br />

faktiskt hastighet eller när fordonsföraren kör för fort, och farthållare i fordonen<br />

(ISA) är <strong>SL</strong> generellt positivt inställd till. <strong>SL</strong> har medverkat i olika försök med<br />

ISA utrustning i våra bussar.<br />

31


6.2 Åtgärder som inte går att kombinera med busstrafik<br />

6.2.1 Väggupp<br />

Normalt ca 3,6 meter långa och 8-10 cm höga kan inte accepteras för<br />

busstrafik då de utgör en olycksrisk för stående trafikanter och samtidigt<br />

medför att låga bussar riskerar att slå i guppet. Dessa gupp ger också kraftiga<br />

stötar i bussen vilket medför att förarna riskerar att få arbetsskador. Detta<br />

innebär att <strong>SL</strong>, inte trafikerar gator eller vägar där denna typ av gupp anläggs.<br />

Gupp typ WATTS, ca 10 cm högt och 4 meter långt.<br />

32


7 Trafiksilar/spjäll<br />

På gator och vägar där lokala trafikföreskrifter och vägmärken eller<br />

trafiksignaler ger otillräcklig effekt kan det vara nödvändigt att införa fysiska<br />

hinder – trafiksilar. Exempel på trafiksilar är:<br />

- Bommar<br />

- Pollare<br />

- Spårviddshinder<br />

- Kollektivtrafiksignaler<br />

I de fall en bussgata behöver kompletteras med en trafiksil förordar <strong>SL</strong><br />

spårviddshinder framför andra typer av trafiksilar.<br />

Samråd skall alltid ske med <strong>SL</strong> såväl beträffande planering som<br />

genomförande av eventuell trafiksil.<br />

En förutsättning för att <strong>SL</strong> skall acceptera ovanstående anordningar är att<br />

inspektion och underhåll av åtgärderna utförs regelbundet av väghållaren så<br />

att de inte tillåts bli deformerade.<br />

Dåligt underhållen trafiksil.<br />

33


7.1 Bommar<br />

Bommarna styrs via detektorer i körbanan eller via transpondrar i bussarna.<br />

Rent trafiktekniskt fungerar bomanläggningar oftast tillfredsställande. Vissa<br />

anläggningar har haft detekteringsfel bl.a. vid vinterväglag, vilket lett till att<br />

anläggningarna periodvis varit ur drift. Vid sabotage mot själva bommen har<br />

ibland drivmekanismen skadats. Det är inte ovanligt att bommar har tagits ur<br />

drift på grund av för låg driftsäkerhet.<br />

Bom vid Karlavägen - Sibyllegatan.<br />

7.2 Pollare<br />

Pollare som kan sänkas och höjas i körbanan och aktiveras via detektor kan<br />

vara en effektiv trafiksil. Krav på funktion och driftsäkerhet inte minst vintertid<br />

ställer dock höga krav på konstruktionen. Pollare har prövats med blandat<br />

resultat då driftsäkerheten många gånger inte varit acceptabel.<br />

Vid utläggning av pollare är det viktigt att avståndet från detektor, som oftast<br />

utgörs av buss-selektiva slingor, fram till pollaren/na är så stort att bussen kan<br />

köra utan att behöva stanna och vänta in pollarens sänkning.<br />

34


Höj- och sänkbara pollare<br />

7.3 Spårviddshinder<br />

För att få en driftsäkrare och mindre sabotagekänslig trafiksil kan fasta hinder,<br />

spårviddshinder, anläggas. Spårviddshindret består av två ramper med en<br />

balk i mitten som skall hindra obehörig trafik. Rätt utfört påverkas bussarnas<br />

hastighet i mindre grad av hindret. Ett villkor är att bussen kan köra rakt<br />

genom hindret vilket ställer krav på raka anslutningskörvägar.<br />

Spårviddshinder<br />

35


7.4 Kollektivtrafiksignaler<br />

En kollektivtrafiksignal är möjlig att använda som trafiksil. Signalen medger<br />

endast buss i linjetrafik att passera. För att förhindra att signalen slår om när<br />

det kommer en personbil, måste den kombineras med detektorer i körbanan<br />

som känner av tunga fordon. En annan lösning är att signalen förses med en<br />

radiomottagare som kan ta emot radiosignaler från bussen, som aktiverar<br />

trafiksignalen.<br />

Kollektivtrafiksignal som trafiksil.<br />

36


8 Signalprioriteringar<br />

Bussprioritering<br />

Bussprioritering i signaler hör idag till en av de mest effektiva åtgärderna för<br />

att öka bussarnas framkomlighet. Det finns olika styrningsfilosofier men<br />

allmänt sett kan sägas att bussarna genom en tidig detektering kan påverka<br />

signalens faser i styrapparaten så att den kan:<br />

- Förlänga pågående grönfas<br />

- Tidigarelägga bussens normala grönfas<br />

- Infoga en extra grönfas<br />

- Växla tillbaka till grönt<br />

Fyra olika funktioner för prioritering i signaler. (Vägverket ”Släpp fram bussen”).<br />

37


Detekteringstekniker<br />

Det finns idag flera olika tekniker för att detektera bussar i trafiksignaler. De<br />

vanligaste är<br />

- Detektering med hjälp av induktiva slingor nedfrästa i körbanan<br />

- Dataradiokommunikation mellan buss och trafiksignal.<br />

- Radardetektering<br />

- IR-detektering<br />

Vid projektering av bussprioritering i trafiksignaler är det viktigt att lägga första<br />

detektering långt från signalen så att signalen hinner slå om till grönt. 250<br />

meter kan vara ett önskvärt avstånd. Den så kallade avanmälan bör ligga<br />

precis efter passage av signalen för att effektivisera tidsomloppet.<br />

Säker prognostiserad ankomst till bussprioriterade trafiksignaler bör så långt<br />

möjligt garanteras genom reserverade busskörfält.<br />

38


9 Buss PC<br />

Samtliga <strong>SL</strong>s bussar är försedda med Buss PC.<br />

Buss PC kommer, när alla funktioner lagts in, att ge information om nästa<br />

hållplats, byten med mera via automatiskt utrop och dynamisk skylt, ge<br />

realtidsinformation vid hållplatser och bytespunkter. Ytterligare funktioner är<br />

under utveckling till exempel störningsinformation till resenärer.<br />

Bussprioritering av trafiksignaler använder också Buss PC. Anmälning och<br />

avanmälning till trafiksignalerna sköts via Buss PC.<br />

Buss PC ger också möjlighet för varje trafikledningscentral att överblicka sin<br />

trafik och bland annat tidigt få information om försenade avgångar med mera.<br />

Systemet kräver trådlös kommunikation till bussen vilket sker via WLAN.<br />

Genom GPS och trafikeringsdata i bussen vet bussen var den är någonstans<br />

på en linje.<br />

Bild: Pekskärm i bussen<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!