06.08.2013 Views

Rapport angående snöoväder 11 februari 2011 - SL

Rapport angående snöoväder 11 februari 2011 - SL

Rapport angående snöoväder 11 februari 2011 - SL

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Datum<br />

20<strong>11</strong>-05-05<br />

Vår referens<br />

Ragna Forslund<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

Styrelsen<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>angående</strong> <strong>snöoväder</strong> <strong>11</strong> <strong>februari</strong> 20<strong>11</strong><br />

1(2)<br />

Dokumenttyp<br />

Under eftermiddagen torsdagen 10 <strong>februari</strong> 20<strong>11</strong> började det snöa ymnigt i<br />

hela Stockholms län. Snöfallet tilltog under kvällen och påföljande natt. På<br />

morgonen fredagen <strong>11</strong> <strong>februari</strong> stod i princip all busstrafik still.<br />

<strong>Rapport</strong>en som bifogas är en utförlig beskrivning av förberedelser,<br />

beslutsgrunder och lärdomar av vädret och påverkan på busstrafiken. Därmed<br />

besvaras Vänsterpartiets skrivelse daterat 20<strong>11</strong>-02-15 ”Skrivelse kaoset i <strong>SL</strong>trafiken”<br />

samt Socialdemokraternas skrivelse ”Redovisa <strong>SL</strong>:s bussavtal”<br />

genom den bifogade rapporten.<br />

Sammanfattning<br />

Inför <strong>11</strong> <strong>februari</strong> var det vädermässigt utlyst en ”Klass två-varning” i<br />

Stockholmsregionen, vilket innebär en väderutveckling som bl.a. kan innebära<br />

stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. De försök till upprätthållande av<br />

busstrafik som genomfördes bidrog till besluten att sedermera ställa in<br />

busstrafiken (bussar fastnade eller åkte av vägen).<br />

Besluten att ställa in busstrafik fattades av respektive bussentreprenör.<br />

Bussentreprenörerna har säkerhetsansvaret och avgör huruvida väglaget är<br />

körbart eller inte. <strong>SL</strong>:s roll är att upphandla busstrafik. Avtalen med våra<br />

trafikentreprenörer eftersträvar en väl fungerande kollektivtrafik oberoende av<br />

väder, men ett grundkrav i trafikavtalen är att säkerheten aldrig får<br />

åsidosättas.<br />

Trafikentreprenörerna bedömer – med hjälp av sina respektive organisationer<br />

runt om i Stockholms län – huruvida risken för att bussarna inte kan hålla sig<br />

på vägarna är så stor att trafiken måste ställas in tills väglaget åter är säkert.<br />

<strong>SL</strong> har som beställarorganisation varken resurser eller kompetens för sådana<br />

avvägningar utan den sortens operativa beslut fattas enligt avtalen av<br />

trafikentreprenörerna.<br />

Att ställa in busstrafik i den omfattning som nu skedde är oerhört kostsamt för<br />

<strong>SL</strong>:s trafikentreprenörer och det är en ytterst ovanlig åtgärd, men så var också<br />

vädersituationen 10 – <strong>11</strong> <strong>februari</strong> extremt besvärlig.


Datum<br />

Identitet<br />

Som angivits ovan får säkerheten aldrig äventyras till förmån för att köra<br />

busstrafik och det är glädjande att inga personskador heller har rapporterats i<br />

samband med snökaoset 10 -<strong>11</strong> <strong>februari</strong>.<br />

2(2)<br />

Inte desto mindre är det viktigt att lära sig och dra nytta av de erfarenheter<br />

som gjorts, dels vid tidigare <strong>snöoväder</strong>, dels detta aktuella fall. Efter<br />

snöovädret 2010 genomfördes en grundlig genomgång av verksamheten.<br />

Analysen ledde fram till en åtgärdsplan innefattande en rad förbättringsförslag,<br />

för såväl <strong>SL</strong> som entreprenörer att genomföra. Dessa förbättringar har<br />

avsevärt lindrat problemen vid årets oväder, exempelvis fungerade<br />

spårtrafiken bra givet omständigheterna. <strong>SL</strong>:s nya krisorganisation<br />

konstateras också fungera mycket bra.<br />

Vissa bussar var utrustade med vinterdäck, vilket dock inte gav någon effekt.<br />

Att bussarna inte kom fram i väglaget berodde således inte på dåliga däck<br />

men försök med snökedjor kommer att genomföras för att se om det kan vara<br />

en gångbar lösning.<br />

<strong>SL</strong> har avtal med bussentreprenörerna som styr mot en hög trafikutsättning.<br />

Att ställa trafiken är kostsamt för respektive entreprenör vilket gör att beslut<br />

om att ställa trafik i den omfattning som skedde <strong>11</strong> <strong>februari</strong> endast görs när<br />

bussentreprenörerna uppfattar situationen som så pass svår att det inte går att<br />

garantera säkerheten. <strong>SL</strong> drar lärdomar av situationen som uppstod och<br />

upprättar en handlingsplan inför nästa vinter.<br />

Förslag till beslut<br />

Styrelsen föreslås besluta<br />

att godkänna rapporten.<br />

Göran Gunnarsson<br />

Verkställande direktör<br />

Bilaga<br />

<strong>Rapport</strong> till Styrelsen <strong>angående</strong> <strong>11</strong> <strong>februari</strong><br />

Ragna Forslund<br />

Avdelningschef Trafikförsörjning


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Lars Romney<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

1(41)<br />

Dokumenttyp<br />

PM<br />

K1 (Öppen)<br />

Erfarenheter utifrån inställd busstrafik vid snöovädret 10-<br />

<strong>11</strong> <strong>februari</strong> 20<strong>11</strong><br />

Innehållsförteckning<br />

Sammanfattning och rapportens struktur<br />

1 Syfte med rapporten………………………… 4<br />

2 Bakgrund………………………….................. 4<br />

2.1 Föregående års snörapport……………….…. 5<br />

2.2 Vad hände 10-<strong>11</strong> <strong>februari</strong>?............................. 5<br />

3 Aktörernas agerande……………….………. 7<br />

3.1 <strong>SL</strong>:s Krisledning……………………….………. 7<br />

3.2 Bussentreprenörerna………………….………. 7<br />

3.2.1 Nobina………………………………………… 9<br />

3.2.2 Keolis………………………………….………. 12<br />

3.2.3 Arriva……………………………….…………. 13<br />

3.3 Kommuner och Trafikverket……….…………. 16<br />

3.4 Press och Massmedia………………………… 16<br />

3.5 Trafikinformation………………………………. 16<br />

4 ”Lessons learnt”…………………….….…….. 18<br />

4.1 <strong>SL</strong>:s Krisledning…………………………..…….. 19<br />

4.2 Bussentreprenörerna…………………………… 19<br />

4.3 Kommuner och Trafikverket…………………… 21<br />

4.4 Press och Massmedia………………………….. 21<br />

4.5 Trafikinformation………………………………… 21<br />

5 Avtalsmässiga och<br />

ekonomiska konsekvenser…………………… 21<br />

Bilaga 1 Åtgärdsplan – förbättringsförslag 2010<br />

Bilaga 2 Åtgärdsförslag – förbättringsförslag 20<strong>11</strong><br />

Bilaga 3 Exempel på ”Omfallsplan” (Nobina)<br />

Bilaga 4 Incidentrapport med åtgärdsplan (<strong>SL</strong> IT och EDB)<br />

Sid


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Sammanfattning<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

2(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Under eftermiddagen torsdagen 10 <strong>februari</strong> 20<strong>11</strong> började det snöa ymnigt i<br />

hela Stockholms län. Snöfallet tilltog under kvällen och påföljande natt. På<br />

morgonen fredagen <strong>11</strong> <strong>februari</strong> stod i princip all busstrafik still. Denna rapport<br />

beskriver i sammanhanget relevanta (buss)-aktörers agerande, såväl före som<br />

under själva snökaoset, samt de erfarenheter (”lessons learnt”) som i<br />

samband med detta vunnits.<br />

Inför dessa dagar var det vädermässigt utlyst en ”Klass två-varning” i<br />

Stockholmsregionen, vilket innebär en väderutveckling som bl.a. kan innebära<br />

stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. De försök till upprätthållande av<br />

busstrafik som genomfördes bidrog till besluten att sedermera ställa in<br />

busstrafiken (bussar fastnade eller åkte av vägen).<br />

Besluten att ställa in busstrafik fattades av respektive bussentreprenör.<br />

Bussentreprenörerna har säkerhetsansvaret och avgör huruvida väglaget är<br />

körbart eller inte. <strong>SL</strong>:s roll är att upphandla busstrafik. Avtalen med våra<br />

trafikentreprenörer eftersträvar en väl fungerande kollektivtrafik oberoende av<br />

väder, men ett grundkrav i trafikavtalen är att säkerheten aldrig får<br />

åsidosättas.<br />

Trafikentreprenörerna bedömer – med hjälp av sina respektive organisationer<br />

runt om i Stockholms län – huruvida risken för att bussarna inte kan hålla sig<br />

på vägarna är så stor att trafiken måste ställas in tills väglaget åter är säkert.<br />

<strong>SL</strong> har som beställarorganisation varken resurser eller kompetens för sådana<br />

avvägningar utan den sortens operativa beslut fattas enligt avtalen av<br />

trafikentreprenörerna.<br />

Att ställa in busstrafik i den omfattning som nu skedde är oerhört kostsamt för<br />

<strong>SL</strong>:s trafikentreprenörer och det är en ytterst ovanlig åtgärd, men så var också<br />

vädersituationen 10 – <strong>11</strong> <strong>februari</strong> extremt besvärlig. Som angivits ovan får<br />

säkerheten aldrig äventyras till förmån för att köra busstrafik och det är<br />

glädjande att inga personskador heller har rapporterats i samband med<br />

snökaoset 10 -<strong>11</strong> <strong>februari</strong>.<br />

Inte desto mindre är det viktigt att lära sig och dra nytta av de erfarenheter<br />

som gjorts, dels vid tidigare <strong>snöoväder</strong>, dels detta aktuella fall. Efter<br />

snöovädret 2010 genomfördes en grundlig genomgång av verksamheten.<br />

Analysen ledde fram till en åtgärdsplan innefattande en rad förbättringsförslag,<br />

för såväl <strong>SL</strong> som entreprenörer att genomföra, se bilaga 1. Dessa förbättringar<br />

har avsevärt lindrat problemen vid årets oväder, exempelvis fungerade<br />

spårtrafiken bra givet omständigheterna. <strong>SL</strong>:s nya krisorganisation<br />

konstateras också fungera mycket bra.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

3(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Några av de erfarenheter (lessons learnt) som vid årets snökaos dragits är<br />

följande:<br />

Gemensamma möten behövs. Med <strong>SL</strong>, trafikentreprenörer och<br />

väghållare inför oväder för att ytterligare trycka på och vara överens<br />

om vilka bussträckor som ska prioriteras. Arbete tillsammans med<br />

säkerhetsorganisationerna hos trafikentreprenörerna, Trafikkontoret i<br />

Stockholm samt Trafikverket har redan inletts.<br />

En nordisk expertkonferens, där såväl <strong>SL</strong> som Trafikkontoret i<br />

Stockholm och Trafikverket medverkar, kommer att arrangeras under<br />

hösten i syfte att lära av varandras erfarenheter<br />

Revidering av omdirigeringsplanerna och förenklade och prioriterade<br />

trafiklösningar vid extrema störningar för att säkerställa åtminstone viss<br />

trafik ska göras.<br />

o Dessa måste även kunna kommuniceras till resenärerna och bör<br />

inkludera enkla sträckor som kan hållas öppna med hjälp av<br />

extra insatser från väghållare.<br />

Försök med snökedjor bör genomföras<br />

Media bör på ett bättre sätt förberedas på att risk för extrema<br />

störningar föreligger<br />

Marknadsinsatser som kan sättas in vid extrem väderlek bör<br />

förberedas<br />

Det är önskvärt att <strong>SL</strong>:s pressfunktion och motsvarande funktion hos<br />

<strong>SL</strong>:s trafikentreprenörer i ett tidigt skede tar kontakt med övriga<br />

aktörer, i detta fall väghållarna, för att i möjligaste mån stämma av och<br />

samordna budskap.<br />

I syfte att förbättra trafikinformationen har sammanställts en<br />

incidentrapport med lista på förbättringsåtgärder<br />

Dialog ska i ett tidigare skede föras med väghållare om önskan att<br />

prioritera vägar där bussar ska köra och inte bara de stora<br />

trafiklederna<br />

Kommunikationen, såväl internt som externt, behöver ytterligare<br />

förbättras<br />

Vissa bussar var utrustade med vinterdäck, vilket dock inte gav någon effekt.<br />

Att bussarna inte kom fram i väglaget berodde således inte på dåliga däck<br />

men som framgår ovan kommer försök med snökedjor att genomföras för att<br />

se om det kan vara en gångbar lösning.<br />

De åtgärdsförslag som vunna erfarenheter efter 10-<strong>11</strong> <strong>februari</strong> 20<strong>11</strong> lett till<br />

finns sammanfattade i bilaga 2 och kommer att ligga till grund för en mer<br />

detaljerad åtgärdsplan.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

<strong>Rapport</strong>ens struktur<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

4(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

<strong>Rapport</strong>en beskriver inledningsvis föregående års snörapport - en konsekvens<br />

av 2010 års snökaos – och de förbättringsåtgärder som genomförts som en<br />

följd av denna. Därefter beskrivs årets snökaos och respektive aktörs<br />

agerande i samband med ovädret (<strong>SL</strong>, bussentreprenörerna, kommuner och<br />

Trafikverket), inkl. ett särskilt avsnitt om trafikinformation. Enligt samma<br />

struktur presenteras avslutningsvis samma aktörers lärdomar, ”lessons learnt”,<br />

från dessa dagar tillsammans med de avtalsmässiga och ekonomiska<br />

konsekvenserna.<br />

1 Syfte med rapporten<br />

Under eftermiddagen torsdagen 10 <strong>februari</strong> 20<strong>11</strong> började det snöa ymnigt i<br />

hela Stockholms län. Snöfallet tilltog under kvällen och påföljande natt. På<br />

morgonen fredagen <strong>11</strong> <strong>februari</strong> stod i princip all busstrafik still. Övriga<br />

trafikslag hade förvisso stora problem att utföra trafiken men såväl tunnelbana,<br />

pendeltåg som lokalbanor fungerade ändå relativt bra, om än med kraftiga<br />

störningar.<br />

Vid Trafiknämndens möte den 15 <strong>februari</strong> redogjorde <strong>SL</strong>:s vice vd Madeleine<br />

Raukas för händelseförloppet. I denna redogörelse ingick också att <strong>SL</strong> skulle<br />

sammanställa en rapport med fokus på ”lessons learnt”, d.v.s. erfarenheter<br />

som såväl <strong>SL</strong> som bussentreprenörerna kunnat dra i syfte att agera än bättre i<br />

händelse av en upprepad situation.<br />

Syftet med denna rapport är att beskriva i sammanhanget relevanta aktörers<br />

agerande, såväl före som under själva snökaoset, samt de erfarenheter som i<br />

samband med detta dragits.<br />

2 Bakgrund<br />

All <strong>SL</strong>:s trafik körs av kontrakterade trafikentreprenörer. Dessa har en central<br />

roll i hanteringen av en eventuell kris och samtliga trafikentreprenörer har<br />

egna krisberedskapsplaner. Entreprenörernas respektive planer är avstämda<br />

dels sinsemellan men också med <strong>SL</strong>:s säkerhetsenhet.<br />

<strong>SL</strong> har i sin roll att beställa busstrafik, för de olika bussentreprenörerna att<br />

utföra, medan de vägansvariga (kommun eller Trafikverket) ska röja och<br />

halkbekämpa vägarna i sådan omfattning att trafik kan upprätthållas. För de<br />

aktuella dygnen var således busstrafik beställd av <strong>SL</strong>, enligt med<br />

bussentreprenörerna kontrakterad normaltidtabell.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

2.1 Föregående års snörapport<br />

5(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

19 <strong>februari</strong> 2010 inleddes ett snöfall över Stockholmsregionen som i princip<br />

helt lamslog <strong>SL</strong>:s verksamhet. Bland annat stängdes periodvis hela trafiken på<br />

Roslagsbanan och tunnelbanans utomhussträckor. En grundlig genomgång av<br />

<strong>SL</strong>:s hela verksamhet genomfördes för att samla erfarenheter från den mest<br />

kritiska perioden, 19 – 28 <strong>februari</strong>, då den rådande väderleken ledde till att<br />

<strong>SL</strong>:s anläggningar och fordon fick tekniska problem, samt att utifrån<br />

erfarenheterna föreslå åtgärder på såväl lång som kort sikt.<br />

Erfarenheter och förslag på förbättringar samlades in från <strong>SL</strong> och underhålls-<br />

samt trafikentreprenörer utifrån olika ansvarsperspektiv. Detta ledde fram till<br />

en lista över en rad åtgärder för såväl <strong>SL</strong> som ovan nämnda entreprenörer att<br />

genomföra, i syfte att förbättra verksamheten och minska sårbarheten i<br />

händelse av liknande väderscenario i framtiden, se närmare beskrivning i<br />

bilaga 1.<br />

Inför vinterperioden 2010/20<strong>11</strong> stod således såväl <strong>SL</strong> som<br />

trafikentreprenörerna bättre rustade i händelse av liknande väderkaos.<br />

2.2 Vad hände 10-<strong>11</strong> <strong>februari</strong> 20<strong>11</strong>?<br />

Vädermässiga varningar, såväl klass 1 som 2, leder sannolikt till vissa<br />

störningar av samhällsfunktioner. Den <strong>11</strong> <strong>februari</strong> 20<strong>11</strong> var en extrem dag<br />

vädermässigt och en ”klass två-varning” var också utlyst för<br />

Stockholmsregionen.<br />

Under eftermiddagen torsdagen 10 <strong>februari</strong> började det snöa ymnigt i hela<br />

Stockholms län. Snöfallet tilltog under kvällen och påföljande natt. Trafikläget<br />

var så allvarligt att Trafikverket manade alla i Stockholms län att lämna bilen<br />

hemma. På morgonen <strong>11</strong> <strong>februari</strong> stod i princip all busstrafik still.<br />

Det finns flera faktorer som påverkar att bussar inte har samma framkomlighet<br />

vid extrema väglag jämfört med vissa andra fordon.<br />

1. <strong>SL</strong> har valt låggolvsbussar/lågentrébussar för att ha en tillgänglig<br />

kollektivtrafik. Dessa är byggda så att det är lätt att kliva på men har<br />

mycket sämre vägegenskaper vid vinterväglag än t.ex. lastbilar eller<br />

turistbussar (som flygbussarna). Det beror på att de har mindre<br />

däckdimension och kortare fjärdringsväg vilket gör att de ligger<br />

närmare vägbanan.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

6(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

2. <strong>SL</strong> har mer värdefull last – <strong>SL</strong>:s resenärer – än många andra tunga<br />

fordon, exempelvis lastbilar, och måste ta extra hänsyn till detta.<br />

3. Bussarnas svepvidder medför särskilda behov jämfört med bilar som<br />

inte alla väghållare/plogbilar har tillräcklig kännedom om/beaktar i<br />

plogarbetet. Hållplatser blir också svårframkomliga då de inte plogas<br />

som första prioritet. <strong>SL</strong>:s trafikentreprenörer har kommit en bra bit på<br />

väg när det gäller att få väghållare att prioritera bussträckor men det<br />

finns alltjämt behov av förbättrad dialog och förståelse för varandras<br />

förutsättningar.<br />

4. Även om vissa kommuner är mycket duktigare än andra på att snöröja<br />

snabbt är busstrafiken i Stockholms län ett komplicerat, sammanflätat<br />

system. Trafikentreprenörerna måste komma till och från depåerna och<br />

kunna trafikera åtminstone vissa delar av linjesträckningen för att få<br />

igång trafiken. Framkomligheten till Salems kommun omöjliggjorde<br />

exempelvis trafik <strong>11</strong> <strong>februari</strong>, trots att vägarna inom kommunen var<br />

farbara.<br />

5. Skador på bussar orsakade av bristfällig snöröjning eller avåkningar<br />

leder till följdeffekter i trafiken på grund av att vagnreserven töms och<br />

eftersläpningar uppstår i verkstäderna. Kör bussar ut vid alltför dåligt<br />

väglag blir det med andra ord problem med inställd trafik långt efter det<br />

dåliga vädret, då skadorna blir så många och omfattande att<br />

verkstadskapaciteten inte räcker till. År 2010 uppstod sådan<br />

eftersläpning tillföljd av den extrema vintern. Denna eftersläpning<br />

sträckte sig ända fram till sommaren samma år. Det skulle bli extremt<br />

dyrt i avtalen om <strong>SL</strong>:s bussentreprenörer räknade med, och<br />

dimensionerade efter, extrema förhållanden. Fortsätter dessa kalla,<br />

snörika vintrar är det dock något <strong>SL</strong> måste ta ställning till.<br />

Det är ytterst sällan som <strong>SL</strong>:s trafikentreprenörer ställer in trafik i den<br />

omfattning som skedde under förmiddagen <strong>11</strong> <strong>februari</strong>. De strävar alltid efter<br />

att få ut så mycket trafik som möjligt. Säkerheten får dock aldrig äventyras och<br />

hade det körts i större omfattning den aktuella dagen hade det varit fara för<br />

fler avåkningar med personskador som följd – något som aldrig ska riskeras i<br />

<strong>SL</strong>-trafiken.<br />

<strong>SL</strong>:s krav är att 99,8% av beställd busstrafik också ska utföras. År 2009<br />

ställdes som exempel 0,3% av de beställda avgångarna in. I samtliga<br />

trafikavtal är det kostsamt för entreprenörerna att ställa in trafik. Avtalsmässiga<br />

och ekonomiska konsekvenser för de aktuella dygnen redovisas<br />

nedan under punkt 5.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

3 Aktörernas agerande<br />

Beredskapsplan<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

7(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

<strong>SL</strong> har en övergripande krisberedskap som även kallas in vid stora avvikelser i<br />

trafiken, också på grund av väderlek. Säkerhetschefen på <strong>SL</strong> agerar som<br />

Krisledare och har till uppgift att:<br />

leda, samordna och fatta erforderliga beslut<br />

informera och vid behov samråda med vd<br />

vid behov inkalla expertstöd<br />

Tjänsteman i beredskap (TIB) finns dygnet runt för att ta övergripande beslut<br />

och hantera akuta avtalsfrågor som till exempel att omdirigera trafiken.<br />

Det kan även nämnas att respektive trafikentreprenör också har upprättat<br />

beredskapsplaner där de har planer för information, internkommunikation och<br />

hur trafiken skall prioriteras.<br />

3.1 <strong>SL</strong>:s krisledning<br />

Efter att SMHI utfärdat en klass två-varning om kraftigt snöfall med start på<br />

eftermiddagen den 10 <strong>februari</strong>, skickade <strong>SL</strong>:s säkerhetschef ett meddelande<br />

till samtliga trafikentreprenörer och uppmärksammade dem på varningen.<br />

Vidare begärdes löpande statusrapportering från entreprenörerna till <strong>SL</strong>:s TIB<br />

för att de skulle kunna upprätta en lägesbild för trafikläget i länet.<br />

Under kvällen och natten hade sedan TIB löpande kontakt med jourhavande<br />

chef på Trafik Stockholm för att meddela behov av snöröjning på det statliga<br />

vägnätet och vägarna i Stockholms Stad.<br />

På morgonen den <strong>11</strong> <strong>februari</strong> fattade säkerhetschefen beslut om att kalla in<br />

krisledningen till möte. Detta möte startade klockan 10 och efter genomgång<br />

av lägesbilden beslutade vice vd att kalla in samtliga bussentreprenörer till ett<br />

möte klockan 13.<br />

På detta möte presenterade respektive trafikentreprenör lägesbild och<br />

prognos för återställning till normaltrafik. Dessutom diskuterades möjliga<br />

förbättringar i den gemensamma krishanteringsfunktionen.<br />

3.2 Bussentreprenörerna<br />

I enlighet med föregående års snörapport och vad som där framkom hade<br />

samtliga bussentreprenörer inför vintersäsongen 2010/20<strong>11</strong> för <strong>SL</strong> presenterat<br />

sin beredskap. Målsättningen för bussentreprenörerna har varit att förbereda<br />

sig inför snö och kyla och säkerställa en hög tillgänglighet. Omfattande


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

8(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

förberedelser har gjorts av bussentreprenörerna inför vintern, så även specifikt<br />

inför snöovädret 10-<strong>11</strong> <strong>februari</strong>.<br />

Inför vinterperioden har samtliga bussentreprenörer:<br />

upprättat en särskild beredskapsplan inför vintern, bl a innebärande s k<br />

”Omfallsplaner” vilket är likställa med en ”plan B”, att tillgripa om vädret<br />

förutspås bli riktigt svårt alternativt om <strong>SL</strong> väljer att omdirigera bussar<br />

som ersättning till spårtrafik (exempel på ”Omfallsplan” framgår av<br />

bilaga 3)<br />

säkerställt att de har rätt däck på bussarna<br />

haft löpande kontakt och avstämningar med kommuner och väghållare<br />

inför vintern<br />

löpande kontrollerat vädret via SMHI<br />

tillsett extra bemanning av depåer och trafikledning vid risk för kyla<br />

och/eller snöfall<br />

Som ytterligare exempel på vad respektive bussentreprenör har gjort inför<br />

vintern 20<strong>11</strong> kan nämnas nedanstående.<br />

Arriva har haft en egen krisövning inför vintern för att testa de olika<br />

scenarierna i krisberedskapen. De har sett till att trafik- och<br />

informationsledningen på respektive trafikområde har fokus på att informera<br />

resenärer vid störningar. I kontakten med kommuner har de krävt ersättning<br />

för skador orsakade av dåligt plogade och sandade vägar.<br />

Keolis har gjort omfattande kontroller av depåerna och depåfunktioner och<br />

förnyat avtal om snöröjning i depåerna. De har genomfört en utbildning av<br />

förarna i Råstagaraget om hur värmesystem i bussarna fungerar. De har även<br />

gjort kontroller av bussarna så att de är bättre förberedda inför den kalla<br />

säsongen och utsett framkomlighetsansvariga på trafikledningen.<br />

Nobina har lokalt analyserat respektive trafikområde och identifierat<br />

riskområden och lokalt viktiga samhällsfunktioner. De har utgått från sin<br />

ordinarie krisplan med fokus på väl upparbetade kontaktvägar, kartor och<br />

linjebeskrivningar. De har säkerställt avtal med snöröjningsentreprenörer för<br />

depåerna och sett till att förankra befogenheter att agera lokalt för att<br />

kvalitetssäkra trafiken i största möjliga utsträckning.<br />

Mer specifika exempel från respektive bussentreprenör framgår av<br />

nästkommande punkter (3.2.1 – 3.2.3).<br />

Områdeskännedom och utbildning<br />

Trafikentreprenörerna är medvetna om vilka hållplatser och linjesträckor som<br />

är besvärliga och åker regelbundet ut till dessa för att kontrollera läget under<br />

svåra förhållanden. Kontinuerlig dialog förs med väghållare, speciellt gällande<br />

svåra sträckor.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

9(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Utbildning av förarkåren är också mycket viktigt. Höga krav ställs på förarna<br />

genom Yrkeskompetensbeviset (YKB) som infördes för något år sedan.<br />

Trafiksäkerhet och kundfokus ingår som en del av utbildningen.<br />

<strong>SL</strong> har gett uppdraget till bussentreprenörerna att konkret redogöra för<br />

förberedelser, åtgärder och strategier inför och under snöovädret 10-<strong>11</strong><br />

<strong>februari</strong>, men också hur dialog och kommunikation skett samt vilka strategier<br />

som förelåg för att snabbt få igång trafiken igen. Nedan (3.2.1 – 3.2.3)<br />

presenteras (i kursiv text) de redogörelser som med anledning av uppdraget<br />

inkommit till <strong>SL</strong> från respektive bussentreprenör:<br />

3.2.1 Nobina<br />

Bakgrund, inklusive vetskapen som förelåg redan under torsdagen den 10 feb<br />

att snökaos var att vänta<br />

Onsdagen den 9/2 uppmärksammar Nobinas CTL (Chef Trafikledning)<br />

via etablerade väderbevakningsrutiner att det var ett <strong>snöoväder</strong> att<br />

vänta under torsdagen<br />

Prognosen bedömdes som säker<br />

Prognosen följdes var 3:e timme<br />

Snöfallet skulle enligt prognos starta under torsdag eftermiddag och<br />

hålla på till fredag morgon<br />

Åtgärder/förberedelser/strategier utifrån denna vetskap<br />

Klockan 15:00 onsdagen den 9/2 informerar Nobinas CTL samtliga<br />

operativa beslutsfattare hos Nobina i <strong>SL</strong>-området om det stundande<br />

ovädret (trafikchefer, driftledningar, operativ chef,<br />

avtal/försäljningschef)<br />

Samtliga trafikområden ombeds aktivera sina respektive<br />

”Vinterberedskapsplaner” (tidigare redovisade för <strong>SL</strong>). Där Nobina<br />

bland annat säkerställer extra personalbehov av förare/informatörer,<br />

på driftledningar, trafikledningar samt säkerställer att respektive<br />

väghållare har vetskapen om ovädret.<br />

Under torsdagen bevakas SMHI:s prognoser löpande. Snöovädret<br />

väntas fortfarande avta under fredag morgon<br />

Under torsdagen och under torsdagskvällen begär vi fortsatt insatser<br />

från väghållare och kommuner. Detta sker med varierande resultat.<br />

Klockan 00:00 har chefen för CTL kontakt med tjänstgörande<br />

trafikledare på TL. Vid denna tidpunkt är ett antal linjer indragna, bland


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

10(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

annat i Södertälje och Kallhäll pga begränsad framkomlighet. Läget<br />

bedöms som säkerhetsmässigt kritiskt men vi beslutar oss för att<br />

noggrant följa väderutvecklingen och genomföra nattrafiken där vi kan<br />

garantera säkerheten för kunden.<br />

Under natten tas löpande kontakt med väghållare och snöröjare, där<br />

försök görs att få dem att prioritera de vägar vi trafikerar.<br />

Klockan 04:00 kontaktar tjänstgörande trafikledare CTL och beskriver<br />

hur natten varit. <strong>Rapport</strong>en berättar om en mycket besvärlig natt med<br />

ett femtontal avåkningar (ca hälften av totala antalet bussar som<br />

trafikerar natt) samt bussar som inte kommer fram. Inga personskador<br />

är rapporterade. Under natten ställs vissa delar av vår trafik på grund<br />

av rådande väglag. Vid denna tidpunkt snöar det mycket ymnigt.<br />

När och hur fattades beslut att ställa in all trafik på morgonen den <strong>11</strong> feb –<br />

baserat på vad?<br />

Klockan 04:10 kontaktas samtliga trafikchefer och trafikområden för att<br />

man skall göra en lokal bedömning av väglaget ut säkerhetssynpunkt<br />

Var och en av trafikområdena bedömer enskilt att de måste ställa all<br />

trafik pga av att säkerheten för kunderna inte kan garanteras. Besluten<br />

kommuniceras till Operativ chef.<br />

Kommunikation/dialog<br />

<strong>SL</strong>:s kundtjänst informerades om beslutet<br />

Löpande kontakt med väghållarna från onsdagen den 9/2<br />

Information till skolor/sjukhus och större arbetsgivare enligt respektive<br />

trafikområdes ”Vinterkrisplan”<br />

Förutom sedvanliga informationsvägar till resenärer omfördelades<br />

förare till viktiga knutpunkter med uppdraget att hålla resenärer<br />

informerade om trafikläget<br />

De fordon som var kvar i trafiksystemet fungerade som mobila<br />

kundcenter och värmestugor vid de större knutpunkterna<br />

Stor vikt lades vid att hålla sl.se uppdaterad


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

Vilka strategier fanns för att komma igång med trafiken igen<br />

<strong>11</strong>(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Yttre trafikledning utvärderade kontinuerligt framkomligheten på<br />

vägarna i syfte att kunna trafikera så fort som möjligt, även med annan<br />

linjesträckning.<br />

Klockan 07:00 på fredagsmorgonen hölls det första mötet med<br />

samtliga trafikchefer i området, operativ chef, CTL,<br />

avtals/försäljningschef, driftledare och trafikledare<br />

CTL utsågs som insatsledning och hade uppdraget att säkerställa att<br />

informationsflödet utifrån förutsättningarna var optimalt till resenärer<br />

Möten hölls varje timme under resterande del av dagen.<br />

Trafikområdena rapporterade in vilka insatser de gjort gentemot<br />

väghållare, information till resenärer etc.<br />

Samtliga trafikområden hade resurser ute som sandade och skottade<br />

hållplatser för hand<br />

Under förmiddagen provkördes ett antal stomlinjesträckor med buss<br />

och så snart de bedömdes vara tillräckligt säkra att transportera<br />

resenärer så släpptes trafiken på. Helt eller delvisa partier av sträckan.<br />

I Nacka gjordes en uppgörelse med väghållare att hålla en viss<br />

linjesträckning (471) med löftet att hela tiden ha en plogbil som åkte<br />

fram och tillbaka. Liknande uppgörelser försökte göras på andra håll<br />

men misslyckades<br />

CTL kontaktade löpande samtliga trafikentreprenörer under tiden<br />

06:00-15:00 för att få rapporter om förändrat läge samt redogöra vilka<br />

insatser vi gjort<br />

Efter att <strong>SL</strong> kallat operativ chef till <strong>SL</strong> för informationsmöte upprättades<br />

en värdefull kontakt med beslutsfattare på Stockholms Stad. Det<br />

underlättade t.ex framkomligheten i Bromma och på Gullmarsplan<br />

samt utefter tunnelbanans gröna linje dit ersättningsbussar hade<br />

rekvirerats.<br />

Övrigt:<br />

Ett antal av bussarna har under senhösten och vintern utrustats med<br />

däck som har extremt grepp (Michelin XDW Ice Grip). Nobina kan<br />

konstatera att detta inte spelat roll under rådande väderförhållanden.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

3.2.2 Keolis<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

Åtgärder/förberedelser/strategier utifrån vetskapen om snöovädret<br />

12(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Lokala driftsenheter förstärktes<br />

Den centrala radiotrafikledningen (RTL) bemannades upp både<br />

avseende trafikledning, drift samt yttre trafikledning<br />

Kontinuerlig kontakt under torsdagen mellan Keolis Pressjour<br />

(motsvarande TIB – Tjänsteman i beredskap) och RTL<br />

När och hur fattades beslut att ställa in all trafik på morgonen den <strong>11</strong> feb –<br />

baserat på vad?<br />

Beslutet fattades 23.06 den 10 <strong>februari</strong> (torsdag) av chef RTL, i<br />

samråd med trafikområdena, baserat på allt större svårigheter i hela<br />

länet fr o m eftermiddagen. Beslutet gällde för kvälls- och nattrafiken.<br />

05.00 den <strong>11</strong> <strong>februari</strong> gjordes försök att sätta ut trafik i innerstaden,<br />

men de icke snöröjda gatorna gjorde att fyra bussar körde fast inom 20<br />

minuter. 05.30 ställdes därför försöken in.<br />

Strax före 09.00 påbörjades trafiken i liten skala i innerstaden<br />

(kortvagnar och boogiebussar), med fokus på de mest angelägna<br />

områdena (sjukhusen, delar av stomlinjerna, vissa T-banestationer)<br />

09.30 skickades några bussar ut från Handengaraget för att provköra<br />

fem linjer – samtliga bussar fick bärgas inom en timme och försöket<br />

avbröts.<br />

Strax före <strong>11</strong>.00 kördes en ringlinje i Norrort för att mata till<br />

Roslagsbanan.<br />

Under eftermiddagen påbörjades trafiken successivt i de flesta<br />

områden, i de flesta fall sporadiskt och med andra (mer lämpliga)<br />

busstyper t o m nattrafiken.<br />

16.00 avbröts, enligt uppgift, all snöröjning i Storstockholm vilket<br />

försvårade rusningstrafiken. Ett antal bussar, bilar och lastbilar blev<br />

stående och blockerade vägarna i framför allt innerstaden, Täby och<br />

Råsta. En reduktion av trafiken skedde p g a detta några timmar framåt<br />

från 17.30 till dess att rusningstrafiken hade avtagit.<br />

Säkerhetsfrågan var absolut avgörande för besluten att ställa in<br />

trafiken – för personal, resenärer samt tredje man.<br />

Ett försök att köra trafik enligt plan hade med största sannolikhet<br />

inneburit flera hundra stillastående bussar i trafiken, som i sin tur<br />

kraftigt hade försvårat annan trafik och naturligtvis snöröjning.<br />

Även om ett fåtal gator under vissa tidpunkter var snöröjda så innebar<br />

det kontinuerliga snöfallet att dessa snabbt blev oframkomliga igen.<br />

Nästan två veckor senare var fortfarande vissa sträckor inte tillräckligt<br />

röjda, med ett antal skyddsstopp som följd, liksom skador på fordon<br />

och ej användbara hållplatser.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Kommunikation/dialog med:<br />

<strong>SL</strong>/”TIB” (Tjänsteman i beredskap) etc<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

13(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Enkelriktad dialog via mail – vid något tillfälle gjordes en återkoppling<br />

från TIB till oss.<br />

Löpande kontakt med <strong>SL</strong>s pressjour fr om torsdag kväll.<br />

Trafikverket/Väghållare<br />

Kontinuerlig dialog mellan Keolis framkomlighetsavdelning och<br />

kommuner/väghållare, utöver det ett möte med Stockholms stad och<br />

<strong>SL</strong> i ett försök att ytterligare prioritera ansträngningarna inför<br />

eftermiddagen den <strong>11</strong> <strong>februari</strong>.<br />

Trots alla ansträngningar räckte inte resurserna till för att hålla gator<br />

och inte minst hållplatser rena, först när snöfallet avtog under fredagen<br />

kunde vägar bringas i körbart skick en längre stund.<br />

Vilka strategier fanns för att komma igång med trafiken igen<br />

Se ovan – kontinuerliga prov- och inspektionsrundor genomfördes.<br />

Stomlinjer och andra linjer trafikerades med kortvagnar under<br />

fredagen, för att möjliggöra tidigare trafik.<br />

En i grunden komplex verksamhet gör att det på ett normalstort<br />

trafikområde tar 3-4 timmar att få igång trafiken till normala nivåer –<br />

svårigheterna för personal att ta sig till arbetet försvårade starten<br />

ytterligare.<br />

3.2.3 Arriva<br />

Bakgrund, inklusive vetskapen som förelåg redan under torsdagen den 10 feb<br />

att snökaos var att vänta.<br />

Driftchefen” äger sin egen affär” samt har totalt lokalt lednings,<br />

delegerings- och trafiksäkerhetsansvar. Driftchefen leder enligt Arrivas<br />

mission ”fast beslutna att leverera en bättre service”.<br />

Arrivas grundinställning är att dåligt väder, regn såväl som snö ska<br />

vara ett gyllene tillfälle att marknadsföra sig och attrahera nya kunder<br />

med ökade marknadsdelar för kollektivtrafiken.<br />

Arrivas driftområden har alltid en lokal trafik och informationsledning<br />

(TIL).<br />

Arriva har en tydlig Ledningsagenda för störning och kris (SKP) med<br />

planerade ”omfall”.<br />

Arriva har vältränade Trafik och informationsledningar (TIL).<br />

Driftchefen gör kontinuerliga underrättelsebedömningar och<br />

förberedelser. Bl a. väderleken följs upp kontinuerligt. Prognos skrivs<br />

ut dagligen och sätts upp på anslagstavlan, både 1-dygnsprognos och<br />

5-dygnsprognos. Prognoserna stäms av med väghållare. Baserat på<br />

informationen förbereder sig både TIL, verkstad och förare på


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

14(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

situationen. TIL har utökad kontakt med väghållare. Arriva kontaktade<br />

<strong>SL</strong> <strong>angående</strong> klass II varningen före det att den var känd i media 20<strong>11</strong>-<br />

02-09 för förberedande information och åtgärder.<br />

Åtgärder/förberedelser/strategier utifrån denna vetskap.<br />

Entreprenörer för snöröjning på depån kontaktade för att säkerställa<br />

framkomlighet på depåområdet.<br />

Genomgång av kända riskplatser och svåra partier såsom backar.<br />

Förberedd trafikreducering enligt omfallsplan (SKP) när<br />

framkomlighetsproblem uppstår.<br />

Arriva hyrde in två bärgningsbilar för full support och tillgänglighet vid<br />

riskområdena.<br />

Förstärkning av personal på verkstad både under torsdag eftermiddag,<br />

kväll samt hela fredagen. Planerat underhåll senareläggs och aktuella<br />

driftfrågor prioriterades.<br />

Extra förarreserver för körning säkerställdes.<br />

Extra bemanning av TIL samt yttre trafikledare. Yttre trafikledare<br />

rekonstruerade riskområden och gjorde bedömning kring<br />

framkomlighet och trafiksäkerhet. Arbetet med Störningshanteraren<br />

poängterades.<br />

Arriva var förberedda på AMV skyddsstopp enligt 6.6a med tillhörande<br />

aktuella kontaktuppgifter till arbetsmiljöinspektör för eventuellt snabbt<br />

hävande av skyddsstopp.<br />

Arriva hade bemanning av bilar som var utrustade med sand, salt,<br />

skyfflar, ficklampor, kaffe till förarna samt övrig relevant utrustning.<br />

Underleverantörer för exempelvis glasbyte ringdes in för att finnas på<br />

plats vid depån för snabba åtgärder.<br />

Hyrbussar samt privata personbilar fanns redo för att assistera vid<br />

störningar.<br />

Vinterdäck Michelin Ice grip monterades (oktober) på bussar som<br />

trafikerar Adelsö och Vallentuna.<br />

När och hur fattades beslut att ställa in/köra ut viss trafik på morgonen den <strong>11</strong><br />

feb – baserat på vad?<br />

Arriva hade yttre trafikledare (TIL) ute i trafiken kontinuerligt för att<br />

fastställa trafiksäkerhetsläget och klargjorde således<br />

framkomlighetsgrad. Proaktiv dialog gentemot skyddsombuden<br />

genomfördes.<br />

Driftchefen Ekerö ställde trafik från ca 10:30-12:15. Beslutet fattades<br />

lokalt och efter det att 8 bussar hade fastnat i diken, eller inte kunde ta<br />

sig fram på grund av halka. Bärgningsbilen hade fastnat i trafik. Det<br />

fanns dessutom några bussar som fastnade på grund av andra hinder i<br />

trafiken (t.ex. lastbilar som stod på tvären). Efter åtgärder och kontroll<br />

på plats av yttre trafikledare släpptes trafiken fram igen.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

15(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Driftchefen Märsta ställde in trafiken i Upplands Väsby ca 06:30- <strong>11</strong>:00<br />

för att tre plogbilar åkt av vägen. Beslutet fattades lokalt. Dialogen med<br />

kommun och väghållare avgjorde vilka vägar som var framkomliga.<br />

Efter åtgärder och kontroll på plats av yttre trafikledare släpptes<br />

trafiken fram igen.<br />

Hela omlopp slogs ut och upprätthållandet av tidtabell samt<br />

linjesträckningar försvårades. Trafiken reducerades enligt omfallsplan<br />

(SKP).<br />

Förstärkningsvagnar stod redo för ersättningstrafik/ordinarie trafik även<br />

under tiden som trafiken var avstängd av de yttre trafikledarna. Samtlig<br />

personal, fordon med tillhörande kostnader kvarstannade.<br />

Kommunikation/dialog med:<br />

o <strong>SL</strong>/”TIB” (Tjänsteman i beredskap) etc.<br />

Störningshanteraren hölls uppdaterad kontinuerligt. TIL hade kontakt<br />

med <strong>SL</strong> kundtjänst.<br />

Kontinuerlig avstämning hölls med affärsutvecklare på <strong>SL</strong>.<br />

o Trafikverket/Väghållare<br />

TIL hade kontinuerlig kontakt med samtliga aktuella väghållare<br />

och kommun<br />

o Övriga<br />

Arriva informerade samtliga skolor, både om inställd trafik och när<br />

trafiken sattes igång. Ytterligare information gavs att skolorna får<br />

vidare information via <strong>SL</strong>-störningshanterare sl.se<br />

Yttre trafikinformatörer sattes in på knutpunkter/viktigare hållplatser.<br />

Vilka strategier fanns för att komma igång med full trafik igen?<br />

Yttre trafikledare med bil säkerställde framkomligheten och<br />

trafiksäkerheten. Dessa avgjorde om linjen var körbar. Busstrafik<br />

släpptes på så snart det var möjligt. Underrättelser av framkomlighet<br />

erhölls även av väghållarna.<br />

TIL dirigerade förarna enligt omlopp men efter en kort tid var det<br />

väldigt svårt att hålla tidtabellens körtider. Beslutades att köra<br />

framkomliga sträckor enligt linjesträckning och ej enligt ursprungliga<br />

omloppsplaner (som kan innebära ett flertal linjer).<br />

Generellt är Arriva mycket nöjda med driftområdenas och driftchefernas<br />

självständiga arbete, ledarskap och vilja. Arriva är generellt också mycket<br />

nöjda med förarnas engagemang. Det är mycket roligt att från förarna få


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

16(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

återberättat om när kunderna applåderar, ryggdunkar och skickar gåvor till<br />

depåerna. Förarna har känt sig uppskattade av ledning, kunder och tyckt det<br />

varit jobbigt, men mycket roligt att ”ge allt” under snöstormen.<br />

3.3 Kommuner och Trafikverket<br />

Vägarna ska vara framkomliga. Det är inget <strong>SL</strong> råder över men dock försöker<br />

påverka. Som framgår av ovanstående redogörelser från bussentreprenörerna<br />

förekom frekvent kommunikation, dock med varierad framgång.<br />

3.4 Press och massmedia<br />

Det mediala trycket på <strong>SL</strong> blev under fredagen den <strong>11</strong> <strong>februari</strong> mycket stort. I<br />

stort sett alla i Stockholm verksamma medier samt en del riksmedia hörde av<br />

sig under dagen och kvällen, och på kvällen den <strong>11</strong> <strong>februari</strong> medverkade <strong>SL</strong>:s<br />

säkerhetschef Bengt Carlsson i direktsändning från SVT:s ABC-studio.<br />

Mycket av informationen till massmedierna det första dygnet bestod i att ge<br />

uppdaterad information över trafikläget. Veckan efter fortsatte intresset, denna<br />

gång med tonvikt på frågor om vad <strong>SL</strong> i framtiden kan göra för att förhindra en<br />

liknande situation. En hel del intresse ägnades också åt frågan kring vilka<br />

typer av däck <strong>SL</strong>:s fordon har.<br />

Under förmiddagen den <strong>11</strong> <strong>februari</strong> förmedlade en företrädare för staden i<br />

massmedia uppfattningen att innerstadens gator var i gott skick, vilket skilde<br />

sig från <strong>SL</strong>:s trafikentreprenörers uppfattning. Denna diskrepans, som i<br />

grunden uppstod p.g.a. bristande insikt i varandras olika behov, bidrog till att<br />

förmedla en bild av att <strong>SL</strong> och <strong>SL</strong>:s entreprenörer inte ansträngde sig<br />

tillräckligt för att få igång trafiken.<br />

Arbetet på pressavdelningen blev något lidande av att det stundtals var<br />

besvärligt att inhämta relevant information, eftersom presstelefonen till stor del<br />

var blockerad av inkommande samtal från massmedia.<br />

3.5 Trafikinformation<br />

Mycket arbete har skett både på <strong>SL</strong> och hos trafikentreprenörerna sedan<br />

snökaoset förra året för att kunna ge resenärerna bättre störningsinformation.<br />

Sammanfattningsvis var trafikinformationen också mycket bättre än förra året.<br />

Både system och trafikentreprenörernas arbete i detta avseende fungerade<br />

bättre men tyvärr var det några saker som ändå fallerade: digitala skyltarna<br />

vid busshållplatserna samt trafikinformationstjänsten och realtiden på sl.se<br />

sl.se<br />

Ett normalt dygn går ca 130 000 användare in på sl.se. Detta dygn gick<br />

650 000 in, ca 15% fler än under snökaoset i fjol. 134 500 besökare på en<br />

timme var också rekord.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

17(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

På första sidan av sl.se kunde resenärerna få trafikinformation om sitt<br />

trafikslag under ”<strong>SL</strong>-trafiken just nu”, tillsammans med en artikel som beskrev<br />

läget hela tiden.<br />

Under fredagen var sl.se uppe 99,2 %. Kl 07:42 började det gå segt. Kl 07:57<br />

slutade sl.se fungera, men var uppe och rullade igen 08:13 (det fungerade<br />

sporadiskt under denna tid men med långa svarstider). Samma problem<br />

uppstod runt kl 9 men med mindre ”nertid”. Åtgärden som troligen löste<br />

problemet var att ta bort ”type ahead-funktionen” (den som ger förslag på ord<br />

direkt när man skriver) som används av reseplaneraren, störningsinfo och<br />

realtid. För att ta bort den krävdes att hela reseplanerarrutan försvann från<br />

startsidan.<br />

Dock var det mer problem med information under ”Trafikstörningar” och<br />

realtid. Realtid.sl.se åtgärdades inte eftersom det är känt att den inte klarar<br />

denna mängd besökare. Problemen ligger inte i webben utan i underliggande<br />

system.<br />

”Trafikstörningar” var den funktion som gick ner först på morgonen. <strong>SL</strong><br />

felanmälde till EDB (<strong>SL</strong>:s entreprenör för IT-drift) runt kl 07:00. Den var nere i<br />

10 min kl 5. Sedan fungerade den bara sporadiskt då och då mellan kl 6 och kl<br />

9. På förmiddagen gick den upp och ner lite då och då men mest p.g.a.<br />

felsökning. Problemet med ”Trafikstörningar” var en pågående uppdatering till<br />

ny version. Problemen upphörde vid återgång till den gamla versionen, men<br />

samtidigt var det ju inte samma mängd trafik som tidigare heller.<br />

Nedan är en graf som visar torsdagen och fredagens antal sidvisningar.<br />

Torsdagen är som en referens till en vanlig dag. I gruppen resenärer visas alla<br />

sidvisningar för startsidan och informationssidor. Anledningen till att<br />

störningsinformation, och senare även reseplaneraren och realtid, minskar kl 8<br />

är att besökarna inte kommer åt dessa tjänster. Observera att i dessa siffror<br />

medräknas inte de resenärer som använder <strong>SL</strong>:s tjänster/webservice, t ex<br />

mobiltelefonsapplikation


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Digitala skyltar i busstrafiken<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

18(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Trafikentreprenören för buss hade problem med skyltvisningen på<br />

busshållplatserna. De kunde inte få bort tidtabellstid/prognoser och lägga ut<br />

ett generellt störningsmeddelande på ett antal trafikområden (speciellt<br />

innerstaden). För resenärerna innebar det på många ställen att man kunde<br />

läsa att det var störningar samtidigt som tiden tickade ner inför varje avgång,<br />

vilket kunde vara förvirrande. Med stöd från <strong>SL</strong> lyckades trafikentreprenörerna<br />

i de flesta fall ta bort tidtabellstid så enbart den generella texten syntes vilket<br />

skedde strax efter klockan 08.00.<br />

Då snökaoset <strong>11</strong> <strong>februari</strong> medförde en nedstängning av busstrafiken i en<br />

omfattning som aldrig tidigare förekommit, så blev systemstödet för att ge<br />

störningsinformation ganska tungarbetat (trafikledaren behöver ta bort varje<br />

inställd tur i systemet). Detta medförde att störningsinformationen inte var<br />

tillförlitlig och blev som beskrivet. Detta är en kombination av både<br />

handhavandeproblem samt kvarstående fel/brister i <strong>SL</strong>:s system.<br />

Tillsammans med trafikentreprenörerna har <strong>SL</strong> arbetat fram sätt att kringgå<br />

problemen, så att de trots detta ska kunna leverera tillförlitlig<br />

störningsinformation. Detta tar dock mer tid samt är mer komplicerat och<br />

kräver därför mer av störningsinformatören.<br />

4 ”Lessons learnt”<br />

Säkerheten för <strong>SL</strong>:s resenärer var den avgörande faktorn i besluten som<br />

fattades. Ett försök att köra trafik hade dessutom med största sannolikhet<br />

inneburit flera hundra stillastående bussar i trafiken som i sin tur hade<br />

försvårat snöröjningen.<br />

Det åtgärdsprogram som togs fram som en konsekvens av 2010 års snökaos<br />

lindrade effekterna av snökaoset 10-<strong>11</strong> <strong>februari</strong>, men självklart finns mer att<br />

göra vad gäller rutiner och agerande. Erfarenheterna från snökaoset 10-<strong>11</strong><br />

<strong>februari</strong> 20<strong>11</strong> har lett fram till ett antal åtgärder som i god tid före nästa<br />

vinterperiod ska genomgås och, där så är möjligt, också genomföras, se<br />

bilaga 2.<br />

Förbättra snöröjningen och dialogen med väghållarna<br />

Ansvaret för snöröjning ligger på kommuner och Trafikverket, ansvaret för<br />

dialogen med kommuner ligger på <strong>SL</strong>:s trafikentreprenörer. <strong>SL</strong>:s<br />

trafikentreprenörer har gjort mycket stora insatser inför vintern och kan lämna<br />

utförliga rapporter om samarbetet som fungerar mycket bra i vissa kommuner,<br />

sämre i andra. Även snöröjningsresurser är dock begränsade och det är<br />

kommuner och Trafikverket och inte <strong>SL</strong> som råder över dessa. En förbättrad<br />

dialog mellan berörda aktörer bör leda till en förbättrad snöröjning.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Vinterdäck<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

19(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Dubbdäck anses av de däckexperter trafikentreprenörerna anlitar inte vara ett<br />

alternativ i Stockholms län. Anledningen till detta, förutom miljö – och<br />

bullerskäl, är att våra vägar oftast inte är snöbelagda. Det innebär att dubbar<br />

från bussarna (som övriga tunga fordon) skulle slitas ur däcken snabbt.<br />

Dessutom skulle dubben riva upp vägbanan så att det blev gropar i vägbanan<br />

som skulle fyllas med vatten som sedan skulle frysa till is och göra vägarna<br />

mycket hala.<br />

Nobina kör tre bussar med dubbdäck i Umeå. Anledningen till att det fungerar<br />

bra är att vägarna är belagda med packad snö större delen av vintern.<br />

Samtliga entreprenörer säkerställer att de uppfyller lagkravet på däck och har<br />

försök med vinterdäck på delar av vagnparken.<br />

Vinterdäck, så kallade friktionsdäck, hjälpte inte under de extrema<br />

förhållanden den 10-<strong>11</strong> <strong>februari</strong>. Både Arriva och Nobina har rapporterat att de<br />

inte märkte någon skillnad. Arriva har inlett en diskussion med <strong>SL</strong> om att köpa<br />

in snökedjor för att sätta på bussarna under dessa förhållanden.<br />

Logistiskt går det inte att byta däck på samtliga fordon över en natt. Det<br />

föreligger inte tillräcklig depåkapacitet, maskinell kapacitet eller personalreserv<br />

för sådana enorma insatser.<br />

Inför en översyn av möjligheten för entreprenörerna att ha vinterdäck på en<br />

större del av vagnparken ska en kostnads-nyttoanalys utföras.<br />

4.1 <strong>SL</strong>:s krisledning<br />

För att minimera risken för liknande störningar vid kommande väderrelaterade<br />

störningar, har ett arbete tillsammans med säkerhetsorganisationerna hos<br />

trafikentreprenörerna, Trafikkontoret i Stockholm samt Trafikverket inletts.<br />

Förbättringsområden som hittills har identifierats är:<br />

omfallsplaner för omläggning av trafik<br />

kontaktvägar i såväl strategiska- som operativa frågor<br />

gemensam övning med snöproblem som tema<br />

utvärdering av kvaliteten i SMHI:s vädervarningar (via Länsstyrelsen)<br />

4.2 Bussentreprenörerna<br />

<strong>SL</strong>:s tre största bussentreprenörer har på <strong>SL</strong>:s begäran inkommit med<br />

skrivelser som ligger till grund för nedanstående (kursiverade)<br />

sammanställning. Fokus har legat på ”lessons learnt”, dvs vilka<br />

erfarenheter/slutsatser vi tillsammans kan dra och därmed agera på ett bättre<br />

sätt framgent.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

20(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Vad kunde gjorts bättre/Vad kan ni/vi göra annorlunda/bättre nästa gång? (=<br />

”lessons learned”)<br />

Nobina<br />

Keolis<br />

Väghållare måste tidigt prioritera vägar där bussar skall köra. Inte bara<br />

de stora trafiklederna<br />

Stundtals låg www.sl.se nere. Det bör säkerställas att den alltid är<br />

uppe (som komplement gick Nobina ut med telefonnumret till <strong>SL</strong><br />

Kundtjänst på www.nobina.se)<br />

Förberett <strong>SL</strong> och media på ett bättre sätt att risken för extremt stora<br />

störningar förelåg<br />

Gemensamma möten och tidigare kommunikation med <strong>SL</strong> och<br />

väghållare innan ovädret för att ytterligare strama upp prioriterade<br />

busslinjer – snöröjning skedde på vissa linjer 2-3 gånger, vilket ändå<br />

inte var tillräckligt, kanske hade ytterligare prioriteringar möjliggjort<br />

sporadisk trafik på t ex stomlinjerna<br />

Trafiklösningarna inom <strong>SL</strong>-området är komplexa – i samband med<br />

punkten ovan skulle en förenklad och prioriterad trafiklösning kunna<br />

tas fram för att säkerställa åtminstone viss trafik<br />

Kommunikationen kan förbättras generellt, både internt inom Keolis<br />

och gentemot övriga parter<br />

Arbetet med att ytterligare utveckla vår egen organisation och<br />

förberedelser för liknande händelser med utgångspunkt i händelserna 10-<br />

<strong>11</strong> <strong>februari</strong> påbörjades direkt av berörd processägare och fortsatta möten<br />

är inplanerade – detta arbete kommer med stor sannolikhet att leda till<br />

ytterligare förbättringsåtgärder.<br />

Arriva<br />

Omfalls-detaljer skall revideras. Bland annat plan för att snabbare<br />

kunna hyra och beställa fler minibussar.<br />

Försök ska genomföras med snökedjor för buss i förhållande till<br />

vinterdäck, Michelin Ice grip (gör bedömningen att vinterdäck på<br />

samtliga fordon troligtvis inte hade räckt till).<br />

Vill förbereda marknadsinsatser som omedelbart kan sättas in vid<br />

nästa <strong>snöoväder</strong>. Förutsatt avstämt med väghållarna och anpassat<br />

aktuellt väder ska budskapet vara: Ställ bilen, åk med oss, välkommen!


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

4.3 Kommuner och Trafikverket<br />

21(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Vilket redan nämnts ovan (4.1) har <strong>SL</strong> inlett arbete tillsammans med<br />

trafikentreprenörerna, Trafikkontoret i Stockholm samt Trafikverket där<br />

förbättringsområden har blivit identifierade. Under hösten 20<strong>11</strong> planeras även<br />

en nordisk expertkonferens för erfarenhetsutbyte.<br />

4.4 Press och massmedia<br />

När det gäller press och media finns ett antal vunna erfarenheter:<br />

Det är viktigt att enhetlig information ges av <strong>SL</strong> och <strong>SL</strong>:s entreprenörer.<br />

Det är önskvärt att <strong>SL</strong>:s pressfunktion och motsvarande funktion hos<br />

<strong>SL</strong>:s trafikentreprenörer i ett tidigt skede tar kontakt med övriga<br />

aktörer, i detta fall väghållarna, för att i möjligaste mån stämma av och<br />

samordna budskap.<br />

Det är viktigt att <strong>SL</strong>:s trafikentreprenörer håller kontinuerlig kontakt<br />

med <strong>SL</strong>:s pressavdelning för att uppdatera läget vid stora<br />

trafikstörningar.<br />

Det är önskvärt att inrätta ett system där presstelefonen vid<br />

upptagetton automatiskt kan kopplas vidare till en andra person i<br />

beredskap.<br />

4.5 Trafikinformation<br />

IT-avdelningen på <strong>SL</strong> har ägnat mycket tid åt att samla ihop data/loggar för att<br />

kunna analysera och ge en fullständig bild av läget. IT har också pratat med<br />

utvecklarna för att kunna fånga in allt som behövs och IT-leverantören Ciber<br />

har skrivit en rapport. En incidentrapport med åtgärdsplan har sammanställts,<br />

se bilaga 4.<br />

Ytterligare insatser övervägs från <strong>SL</strong>:s sida för att åtgärda fel/brister, bl.a. vad<br />

gäller buggsökning, och för utökat stöd i bl.a. utbildningsfrågor.<br />

Trafikentreprenörerna behöver också bli betydligt bättre på att tydliggöra för<br />

resenärerna om hållplatsen trafikeras eller inte och i vilken omfattning.<br />

5 Avtalsmässiga och ekonomiska konsekvenser<br />

<strong>SL</strong>:s trafikavtal stipulerar lite olika avseende de ekonomiska konsekvenserna,<br />

men som princip – och gällande för de allra flesta avtalsområden – sker både<br />

produktionsavdrag och viten för inställd trafik. Detta innebär konkret att<br />

bussentreprenörerna betalar tillbaka, av <strong>SL</strong> tidigare erlagd ersättning. I tillägg<br />

till detta beläggs i förekommande fall entreprenörerna också med straffavgift<br />

(vite). Vissa trafikavtal har också olika incitamentskonstruktioner som för<br />

bussentreprenörerna negativt påverkas av inställd trafik.


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

22(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Sammantaget för perioden från eftermiddag 10 <strong>februari</strong> t o m den <strong>11</strong> <strong>februari</strong><br />

uppgår produktionsavdragen plus viten till ca 9,5 miljoner kr.<br />

För busstrafikens vidkommande framgår den geografiska indelningen per<br />

entreprenör samt de respektive ekonomiska konsekvenserna av<br />

sammanställningen nedan:<br />

Bussavtal Område Entreprenör Ekonomiska konsekvenser vid inställd trafik<br />

Huddinge och Botkyrka Nobina Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Bromma Nobina Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Ekerö Arriva Sverige AB Produktionsavdrag samt incitamentspåverkan<br />

Handen Keolis Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Innerstaden Keolis Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Järfälla och Upplands Bro Nobina Sverige AB Produktionsavdrag samt incitamentspåverkan<br />

Lidingö Keolis Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Nacka och Värmdö Nobina Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Norrtälje Keolis Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Nynäshamn<br />

Sigtuna och Upplands Väsby+<br />

Keolis Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Vallentuna Arriva Sverige AB Produktionsavdrag samt incitamentspåverkan<br />

Sollentuna Keolis Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Solna och Sundbyberg Keolis Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Söderort Keolis Sverige AB Produktionsavdrag samt incitamentspåverkan<br />

Södertälje Nobina Sverige AB Produktionsavdrag samt incitamentspåverkan<br />

Tynningö Tynningö Buss AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Tyresö Nobina Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Täby Keolis Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Vaxholm Keolis Sverige AB Produktionsavdrag plus vite<br />

Åkersberga Keolis Sverige AB Produktionsavdrag plus vite


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

23(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Bilaga 1, utdrag från rapporten ”Analys och åtgärdsplan efter snökaoset den<br />

20-28 <strong>februari</strong> 2010”


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

24(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

25(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

26(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

27(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Bilaga 2, sammanfattning av vunna erfarenheter efter snöovädret 10-<strong>11</strong><br />

<strong>februari</strong> 20<strong>11</strong><br />

Åtgärdsförslag Ansvarig Klart senast<br />

Revidering av ”omfallsplaner” Respektive<br />

bussentr.<br />

Okt 20<strong>11</strong><br />

Översyn av bussentreprenörernas ”omfallsplaner” <strong>SL</strong> Nov 20<strong>11</strong><br />

Utökat/förbättrat samarbete med kommuner Respektive<br />

bussentr.<br />

Samarbetsforum inrättas mellan <strong>SL</strong>,<br />

bussentreprenörerna, Trafikkontoret i Stockholm samt<br />

Trafikverket<br />

Kostnads‐nyttoanalys gällande införandet av vinterdäck<br />

på större del av vagnparken<br />

Försök med snökedjor för buss Respektive<br />

bussentr.<br />

Säkerställa att www.sl.se fungerar även vid hög<br />

belastning<br />

Bättre förberedelser <strong>SL</strong> och media vid risk för extrema<br />

störningar i trafiken<br />

Okt 20<strong>11</strong><br />

<strong>SL</strong> Pågår<br />

<strong>SL</strong> Okt 20<strong>11</strong><br />

Dec 20<strong>11</strong><br />

<strong>SL</strong> Okt 20<strong>11</strong><br />

Respektive<br />

bussentr. samt <strong>SL</strong><br />

Förbättra kommunikationen såväl internt som externt Respektive<br />

bussentr.<br />

Säkerställa att enhetlig information ges av <strong>SL</strong> och <strong>SL</strong>:s<br />

entreprenörer<br />

Inrätta system där presstelefon automatiskt kopplas<br />

vidare vid upptagetton<br />

Okt 20<strong>11</strong><br />

Okt 20<strong>11</strong><br />

<strong>SL</strong> Nov 20<strong>11</strong><br />

<strong>SL</strong> Nov 20<strong>11</strong><br />

Vidareutbilda entreprenörerna inom trafikinformation <strong>SL</strong> Nov 20<strong>11</strong><br />

Erfarenhetsutbyte via nordisk expertkonferens <strong>SL</strong> Dec 20<strong>11</strong>


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

28(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Trafikområde Generell handlingsplan trafik Specifik<br />

Bilaga 3, exempel på ”Omfallsplan” (utdrag från Nobinas)<br />

handlingsplan<br />

Specifik<br />

handlingsplan<br />

Specifik<br />

handlingsplan<br />

5 bussar<br />

10 bussar<br />

15 bussar<br />

<br />

N/V Prioriterar 428‐440<br />

samt stomlinjerna<br />

471 och 474.<br />

Glesar inte ur linjerna<br />

461‐463.<br />

H/B Prioriterar att köra<br />

709 727 729 721 723<br />

dessa linjer går sällan<br />

och det är svårt för<br />

trafikanterna att ta<br />

sig fram utan buss.<br />

Vi glesar inte ut<br />

prioriterade<br />

passningar 709 714<br />

727 729 721 723.<br />

Vi glesar framför allt<br />

ut den turtätaste<br />

trafiken, exempelvis<br />

172 (7 min), 715 (15<br />

min), 725 (15 min).<br />

Förfogandevagnar<br />

ställs till förfogande<br />

direkt.<br />

Direktbussar till/från<br />

City glesas ut pga. 15<br />

minuters trafik och<br />

inte så hög belastning<br />

på vissa turer.<br />

Vid större behov kan<br />

vi dra in<br />

förstärkningsturerna<br />

4<br />

förfogand<br />

e‐bussar<br />

används<br />

ej.<br />

Ej<br />

tidtabells‐<br />

bundna<br />

avgångar<br />

på linje<br />

410<br />

omfördela<br />

s.<br />

Tjänst FM<br />

1670<br />

1653<br />

1696<br />

1668<br />

1689<br />

Tjänst EM<br />

1663<br />

1667<br />

1655<br />

1664<br />

1692<br />

Samma som i<br />

föregående<br />

samt<br />

tidtabellsbund<br />

na 410 och<br />

413.<br />

Urglesning på<br />

linje 446.<br />

Tjänst FM<br />

1670<br />

1653<br />

1696<br />

1668<br />

1689<br />

1643<br />

1615<br />

1637<br />

1638<br />

1688<br />

Tjänst EM<br />

1663<br />

1667<br />

1655<br />

1664<br />

1692<br />

1628<br />

1654<br />

1633<br />

1621<br />

1642<br />

Se<br />

föregåen<br />

de samt<br />

linjerna<br />

469,<br />

435C<br />

och<br />

446C<br />

dras in.<br />

Tjänst FM<br />

1670<br />

1653<br />

1696<br />

1668<br />

1689<br />

1643<br />

1615<br />

1637<br />

1638<br />

1688<br />

1662<br />

1631<br />

1683<br />

1641<br />

1691<br />

Tjänst EM<br />

1663<br />

1667<br />

1655<br />

1664<br />

1692<br />

1628<br />

1654<br />

1633


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

på 172 och<br />

skolturerna.<br />

TY Prioriterar 805 815 821<br />

822 och Vattugatslinjerna<br />

Glesar ur 875 873 872<br />

Eftermiddagar: Eftersom vi<br />

inte har informationsskyltar<br />

vid centralen och Vattugatan<br />

så hänvisar vi kunderna från<br />

Gup till Norra sköndal och<br />

vidare resa med<br />

Vattugatslinjerna.<br />

Förmiddagar: Vi hänvisar<br />

kunderna till<br />

vattugatslinjerna och byte för<br />

de som vill till Gup vid norra<br />

sköndal<br />

BR Det går inte att generellt säga<br />

vilka omlopp som kommer att<br />

glesas ut om det skulle bero<br />

på att det behövs<br />

förstärkning av någon<br />

anledning. Det är två faktorer<br />

som påverkar vilka linjer man<br />

behöver glesa ut dels var det<br />

behövs förstärkning och<br />

vilken tid på dygnet det är.<br />

Händer det något i Alvik är<br />

det naturligt att glesa ut de<br />

linjer som trafikerar Alvik<br />

(<strong>11</strong>2, <strong>11</strong>4 och 124) helst inte<br />

<strong>11</strong>0 för det är viktigt att<br />

Bromma flygplats trafikeras.<br />

Händer det något i<br />

Sundbyberg Solna så blir det<br />

512,<strong>11</strong>8, <strong>11</strong>3 och 123 som<br />

kommer att glesas ut. När det<br />

gäller Spånga så finns det fler<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

Glesar ur<br />

875 873 872 och<br />

hänvisar kunderna<br />

till 815c 813 812.<br />

Ringer in extra<br />

förare<br />

Glesar ur 875 873 872<br />

och hänvisar kunderna<br />

till 815c 813 812.<br />

Ringer in extra förare<br />

29(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

1621<br />

1642<br />

1657<br />

1602<br />

1647<br />

1639<br />

1646<br />

Vid fler vagnar<br />

än 15 eller vid<br />

krissituationer<br />

extrema<br />

<strong>snöoväder</strong> etc.<br />

så lägger vi om<br />

trafiken helt och<br />

kör bara våra<br />

nattlinjer 491<br />

890 till och från<br />

Sergels torg +<br />

linjerna 805, 819<br />

och 821 då<br />

täcker vi hela<br />

trafikområdet.<br />

Se tidigare Se tidigare Se tidigare


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

alternativ med <strong>11</strong>9, <strong>11</strong>7, <strong>11</strong>2,<br />

<strong>11</strong>8 och 512. Om det händer<br />

något på Gröna linjen så kan<br />

man ta bussar från <strong>11</strong>3,<strong>11</strong>5,<br />

<strong>11</strong>7, <strong>11</strong>8,<strong>11</strong>9 och de bussar<br />

som trafikerar Alvik. Vi har<br />

inga linjerena omlopp så det<br />

är omöjligt att plocka ut<br />

specifika omlopp då det är<br />

tiden på dygnet som avgör.<br />

Vad vi måste undvika är att ta<br />

omlopp där det är ½<br />

timmestrafik.<br />

JU FFV ställs till förfogande<br />

dygnet runt.<br />

Linje 561 omdirigeras in/ut<br />

från Sveavägen för att hjälpa<br />

till.<br />

Skytte trafik på visa linjer<br />

utan tidtabell: 555‐559‐558‐<br />

544‐553‐567 för att täcka<br />

förlust på linjerna.<br />

SÖ Prio på Linje 748<br />

Landsortslinjer prioriteras<br />

Förstärker Linje 748<br />

Ev Skolturer prio<br />

Förstärkningsturer har ett<br />

mindre prio<br />

Tjänst FM<br />

‐FFV<br />

‐1012<br />

‐1023<br />

‐1021<br />

‐1014<br />

Tjänst EM<br />

‐FFV<br />

‐1030<br />

‐1032<br />

‐1039<br />

‐1043<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

Förstärkningsturer<br />

morgon<br />

eftermiddag tas<br />

bort.<br />

5 kortomlopp<br />

sätts inte i trafik<br />

Tjänst FM<br />

‐FFV<br />

‐1012<br />

‐1023<br />

‐1021<br />

‐1014<br />

‐1008<br />

‐1009<br />

‐1013<br />

‐1015<br />

*Alla turer på 561*<br />

Tjänst EM<br />

‐FFV<br />

‐1030<br />

‐1032<br />

‐1039<br />

‐1043<br />

‐1031<br />

‐1037<br />

‐1044<br />

‐1617<br />

*Alla turer på 561*<br />

Vi tar ur 5 omlopp<br />

med stadslinjer jämt<br />

fördelade på våra 5<br />

tyngsta linjer.<br />

30(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Tjänst FM<br />

‐FFV<br />

‐1012<br />

‐1023<br />

‐1021<br />

‐1014<br />

‐1008<br />

‐1009<br />

‐1013<br />

‐1015<br />

*Alla turer på<br />

561*<br />

Tjänst EM<br />

‐FFV<br />

‐1030<br />

‐1032<br />

‐1039<br />

‐1043<br />

‐1031<br />

‐1037<br />

‐1044<br />

‐1617<br />

*Alla turer på<br />

561*<br />

Vi lyfter ur<br />

samtliga X turer<br />

ur omloppen<br />

vissa<br />

landsortslinjer<br />

upprätthålls då<br />

endast med 30


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

31(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

minuterstrafik i<br />

lågtrafik<br />

Ytterligare<br />

urglesning<br />

måste till i<br />

stadsomloppen<br />

vi går ner på<br />

halvtimmestrafik<br />

på 751 samt<br />

760.


Datum<br />

Identitet<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

Bilaga 4, Incidentrapport med åtgärdsplan (<strong>SL</strong> IT och EDB)<br />

Benämning på Incident/problem<br />

SM6<strong>11</strong>1396 <strong>SL</strong> - Störningsinformationens lastbalanserare<br />

saknar en server<br />

SM6<strong>11</strong>1443 <strong>SL</strong> - wwwjplw3 har slutat att svara.<br />

Reseplaneraren.<br />

SM6<strong>11</strong>1496 <strong>SL</strong>.se ligger nere<br />

Författare<br />

Oskar Inghamn, Martin Rosenquist, Mattias Elfstrand<br />

32(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

Incident/Problem <strong>Rapport</strong><br />

EDB Business Partner Sverige AB<br />

Datum<br />

20<strong>11</strong>-02-<strong>11</strong><br />

Summering av incident/problem<br />

Under fredagsmorgonen mottog sl.se så pass stor mängd trafik att svarstiderna på<br />

sl.se, störningsinfo och reseplaneraren blev mycket långa eller inte klarade av att svara<br />

alls.<br />

Referensnummer Problem Referensnummer incident<br />

SM6<strong>11</strong>1396<br />

SM6<strong>11</strong>1443<br />

SM6<strong>11</strong>1496<br />

Bakgrund till händelsen<br />

Pga snöfall orsakades stora störningar i trafiken vilket föranledde att sl.se mottog va<br />

140.000 besökare mellan 07:00 ‐08:00 vilket är ca mellan 3‐4 gånger mer än vad som<br />

är testat i lasttesterna.<br />

Incident/problem<br />

Händelse<br />

Datum<br />

SM6<strong>11</strong>1396 skapas på att Störningsinformationens<br />

lastbalanserare saknar en server. Wwwslw6 kan inte tas<br />

upp av lastbalanseraren och all last går mot wwwslw13<br />

som inte orkar med. Felsökning fortgår.<br />

20<strong>11</strong>-02-<strong>11</strong> 07:19<br />

SM6<strong>11</strong>1496 <strong>SL</strong>.se ligger nere skapad 07:25<br />

SM6<strong>11</strong>1443 skapas <strong>SL</strong> ‐ wwwjplw3 har slutat att svara.<br />

Reseplaneraren. Incident anmäls till servicedesk.<br />

07:42<br />

Tid


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

33(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

SMS går ut om problem med sl.se enligt den prio1<br />

sendlista som finns för <strong>SL</strong>.<br />

07:43<br />

Lasten på reseplanerarens webfrontar wwwjplw1-w4<br />

är så pass stor att tekniker har svårt att ansluta.<br />

Applikationsservrarna går dock att ansluta till och<br />

fungerar felfritt.<br />

08:00<br />

SMS går ut om att sl.se ligger nere. 08:00<br />

Webfront slsv205 ger felmeddelande för tekniker<br />

som ansluter mot TCP80 lokalt. Startas om i samråd<br />

med förvaltare och funktion återställs.<br />

Förvaltare informerar leverantör ang.<br />

felmeddelande.<br />

08:20<br />

Meddelande om problem publicerad på insidan. 08:26<br />

Status: <strong>SL</strong>.se är återigen nåbar men med långa svarstider<br />

och problem för sl.se, störningsinfo och reseplaneraren.<br />

08:32<br />

Taskforce. Möte EDB: Peter Hallin, Göran Östlund,<br />

Joakim Wretling, Mathias Elfstrand, Dan Runesson, Tony<br />

Flodin, Martin Rosenquist, Oskar Inghamn? Fler?<br />

Möte med EDB/<strong>SL</strong>. EDB: Peter Hallin, Göran<br />

Östlund, Joakim Wretling, Mathias Elfstrand, Patrik<br />

Wilson, Dan Runesson, Oskar Inghamn, Martin<br />

Rosenquist<br />

<strong>SL</strong>: Lars Piehler, Robert (<strong>SL</strong> Marknad), Niklas<br />

Sargenius,<br />

Läget slutanvändaren just nu: Reseplaneraren är uppe<br />

men har långa svarstider. <strong>SL</strong>.se uppe. Störningsinfo uppe<br />

men långa svarstider.<br />

Rusningstid över, mindre last nu.<br />

<strong>SL</strong>.se: Vad berodde morgonens störning på? Fel i EPI‐<br />

loggen på webfrontar. Martin föreslår övervakning för<br />

att kunna fånga upp detta tidigare. Logicas Marcos<br />

Garcia Caballet tror att type ahead i<br />

reseplanerarboxarna på framsidan kan ställa till det.<br />

Marcos förslag är att ta bort reseplanerar boxen från<br />

framsidan då detta kan implementeras snabbt. Peter<br />

Hallin undrar kan type ahead slås av? Efter att<br />

reseplanera boxarna tagits bort och vi sett effekten får vi<br />

avgöra om Marcos skall titta vidare på att ta bort type<br />

ahead.<br />

09:00<br />

09:45


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

Lastbalanseraren ser ut att må bra förutom wwwslw6<br />

som inte kommer in trots upprepade försök samt<br />

omstart av server. Martin Rosenquist och Mathias<br />

Elfstrand kollar med Ciber om detta..<br />

Hur har vi med bandbredd? Hur har den mått under<br />

morgonen? EDB kollar.<br />

Störningsinfo går på en egen internet förbindelse via<br />

telia. Kolla upp bandbredden där också. EDB kollar.<br />

140.000. sidvisningar på sl.se störningsinfo och<br />

reseplaneraren borträknade.<br />

Vad kan vi göra på reseplaneraren?<br />

Marcos tar bort reseplanerar boxarna på sl.se och hör<br />

sedan av sig till Martin Rosenquist som sätter<br />

webfrontar slsv205‐208 i unmanaged och startar om<br />

webfrontarna. Elfstrand tömmer respektive kö i<br />

lastbalanserare när servrar startas om.<br />

Peter frågar Lars Piehler om han är nöjd med<br />

informationen och de aktionspunkter som vi har och det<br />

var han.<br />

Nästa möte <strong>11</strong>:30<br />

Göran Östlund informerar internt till KAM Mikael<br />

Larsson, CDM Bosse Eriksson, SDM Lars Palmgren samt<br />

Mikaela Kemppi chef Open Systems och Hasse<br />

Andersson chef Windows, Torsten Forsberg Incident<br />

Manager windows, Oskar Inghamn IPC Open<br />

Systems/ALA Reseplaneraren<br />

“Hej<br />

INFO – störningar Sl.SE<br />

‐ Vi har en Task Force som driverproblemet<br />

med störningar på Sl.SE<br />

‐ Kunden är informerad på olika nivåer<br />

Vi har haft ett möte 09:45 med <strong>SL</strong> , Logica och resurser<br />

på EDB<br />

Detta utmynnade i följande aktiviteter.<br />

34(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

10:37


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

1: EDB felsöker tillsammans med 3:e part funktionen<br />

störnings information<br />

2:Logica justerar <strong>SL</strong>.SE sidan och plockar bort länk hopp<br />

från första sidan.<br />

3:EDB startar om WEB front servarna efter Logica<br />

ändringar.<br />

4:EDB har internt möte 10:30<br />

5:Nytt möte med <strong>SL</strong> och Logica igen <strong>11</strong>:30”<br />

Task Force möte <strong>SL</strong>.se<br />

Joakim Wretling, göran Östlund, Johan Norbäck, Samuel<br />

Sundell, Tony Flodin, Martin Rosenquist, Oskar Inghamn,<br />

Mathias Elfstrand.<br />

Internetförbindelsen för sl.se och reseplaneraren visar<br />

en average 80Mbit på 100Mbit lina, tidpunkt 07:00.<br />

Normalt är det 20Mbit/100Mbit.<br />

Störningsinfo 24‐25Mbit på en 100Mbit lina.<br />

Logica plockar bort boxarna för reseplaneraren ifrån<br />

startsidan på sl.se.<br />

Starta om webfrontar efter det.<br />

Webfrontar satta i unmanaged.<br />

Wwwslw6 fortfarande fel. MR kontaktar Ciber om att<br />

problemen kvarstår.<br />

Kan bredbands kapaciteten ökas? Elfstrand kollar.<br />

Marcos har skjutit ut förändringen och<br />

reseplanerarboxarna borttagna från sl.se. Omstart av<br />

webfrontar slsv205‐208 påbörjas av Martin Rosenquist<br />

och Mathias Elfstrand.<br />

Mårten Olsson har testat att gå direkt mot<br />

reseplanerarens frontar respektive via lastbalanseraren<br />

och upplever att det är ungefär halva svarstiden när han<br />

går direkt. Tjänsterna på Wwwjplw 1‐4 snurrar och det<br />

är lågbelastning på servrarna.<br />

Störningsinfo server Wwwslw6 ser annorlunda ut mot<br />

wwwslw13.. Hälsochecken som görs av lastbalanseraren<br />

funkar inte med w6 och därför plockas den inte upp ac<br />

lastbalanseraren och får ingen trafik.<br />

35(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

10:30<br />

<strong>11</strong>:00<br />

<strong>11</strong>:00<br />

<strong>11</strong>:15


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

Möte EDB/<strong>SL</strong>/Logica öppnas<br />

EDB: Göran Östlund, Oskar Inghamn, Samuel Sundell,<br />

Johan Norbäck, Peter Hallin, Joakim Wretling, Martin<br />

Rosenquist, Patrik Wilson, Mathias Elfstrand<br />

<strong>SL</strong>: Lars Piehler, Börje Cederquist<br />

Logica: Marcos Garcia Caballet<br />

Mathias Elfstrand och Martin Rosenquist håller på med<br />

omstarten av webfrontar sl.se slsv205‐208.<br />

Marcos berättar Reseplanerar boxarna är borttagna från<br />

sl.se. Huvudbild och box i högerkolumn. Detta gick bra.<br />

Fix kvarstår för att korrigera layout, högerkolumn täcker<br />

sidfoten. Detta görs efter att omstart av webfrontar är<br />

klart.<br />

Siteseeker stat visar att svarstiderna gick ner efter 9.<br />

Straxt efter <strong>11</strong> gick svarstiderna ner ännu mer. Osäkert<br />

om detta beror på åtgärderna eller minskad trafik.<br />

<strong>11</strong>:38. Webfrontar sl.se nu omstartade.<br />

100Mbit lina för sl.se. 80Mbit average. Vid 7tiden i<br />

morse. Normalen ligger på 20Mbit.<br />

Martin Rosenquist kommer in i mötet.<br />

Går det att öka kapaciteten i internet förbindelsen.<br />

Patrik Wilson utreder, det bör gå men är inte klart än.<br />

Går det? Skall vi göra det eller ökar man lasten på<br />

servrar som inte orkar med?<br />

Siten för störningsinfo har ändrats på wwwslw6. Martin<br />

frågar Lars när denna ändrades? Lars vet ej detta. Lars<br />

kontaktar Ciber för att stämma av den teststräng som<br />

används mot serversom hälsocheck från lastbalanserare.<br />

Extra övervakning på servrarna under lunchtid då det<br />

skall bli en mindre peak.<br />

Avstämning 14:00.<br />

Teststräng tas ut och testas manuellt mot wwwslw6 och<br />

wwwslw13.<br />

36(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

<strong>11</strong>:30<br />

12:xx?


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

Reseplanerarens funktion är normal och SM6<strong>11</strong>1443<br />

stängs.<br />

EDB: Göran Östlund, Joakim Wretling, Oskar Inghamn,<br />

Patrik Wilson, Mathias Elfstrand, Samuel Sundell, Johan<br />

Norbäck, Martin Rosenquist, Peter Hallin<br />

<strong>SL</strong>: Lars Piehler, Börje Cederquist<br />

Logica: Marcos Garcia Caballet<br />

<strong>SL</strong> frågar om bemanning under helgen. EDB har<br />

bemanning på jourslingorna. <strong>SL</strong> undrar om det finns en<br />

ALA för sl.se men detta är ännu inte upphandlat. EDB<br />

förbereder sina jour tekniker på det som hänt så det är<br />

förberedda. Vid större problem finns också CIM jouren.<br />

Ingen extra bemanning bedöms nödvändig.<br />

Patrik Wilson rapporterar att man kan med omedelbar<br />

verkan öka bandbredden till 130Mbit. Börje beslutar att<br />

genomföra den här ökningen. Peter Hallin återkommer<br />

om kostnad och hur det skall hanteras.<br />

Störningsinfo är ej redundant pga att wwwslw6 inte<br />

kommer in i lastbalanseraren. Mathias har pratat med<br />

Thomas Jansson på Ciber. Wwwslw6 har inte<br />

funktionaliteten för verifiering som används. De försökte<br />

lägga in det men har inte lyckats. Förslag är att<br />

hälsochecken byggs om. Quickfix är att ta bort<br />

hälsochecken vilket innebär en risk och/eller att bara<br />

köra med en server. Den nya versionen wwwslw6 ska<br />

klara mer last än den gamla wwwslw13. Om det körs<br />

utan hälsocheck bör man köra direkt mot wwwslw6.<br />

Sedan får detta följas upp och lösas på måndag. Beslut.<br />

Stäng av hälsocheck så tas w6 upp i lastbalanseraren, ta<br />

bort wwwslw13 så körs det mot wwwslw6.<br />

Martin Rosenquist tar upp frågan om kontakter för jour<br />

mot Logica och ciber under helgen.Vid behov så går<br />

kontakten till underleverantör via Niklas Sargenius.<br />

Hälsochecken tas bort. Elfstrand kontaktar Ciber och<br />

meddelar.<br />

Nästa möte: Vid behov, kallas via SMS annars<br />

Måndagmorgon. Peter Hallin kallar.<br />

37(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

13:52<br />

14:00


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

Göran Östlund informerar internt till KAM Mikael<br />

Larsson, CDM Bosse Eriksson, SDM Lars Palmgren samt<br />

Mikaela Kemppi chef Open Systems och Hasse<br />

Andersson chef Windows, Torsten Forsberg Incident<br />

Manager windows, Oskar Inghamn IPC Open<br />

Systems/ALA Reseplaneraren<br />

“Hej<br />

INFO – störningar Sl.SE<br />

14:30 (20<strong>11</strong> 02 <strong>11</strong>)<br />

‐ Vi har haft Task Force möte där <strong>SL</strong> och<br />

Logica varit med.<br />

‐ Status är att <strong>SL</strong>.SE och dom länkar som finns<br />

är uppe och OK just nu.<br />

‐ Vi kommer omgående höja band bredden för<br />

<strong>SL</strong>.SE från 100 MB till 130 MB<br />

då vi sett att 100MB linan varit lastad till<br />

80% tidvis.<br />

‐ Vi jobbar med att förbättra kapaciteten på<br />

störnings info servarna genom att styra om<br />

några saker.<br />

‐ Vi har klart gjort kontakt vägar om problem<br />

inträffar under helgen.<br />

1. Kontakta EDB service desk ordinarie<br />

nummer<br />

2. Service desk kontaktar EDB jour ( finns<br />

på nät,win och open)<br />

3. Ev. eskalering kan sek via CIM /<br />

alternativt SDM (Peter/Göran)<br />

‐ Niklas på <strong>SL</strong> är koordinator vid behov av<br />

kontakt med <strong>SL</strong> eller deras 3:e parts<br />

leverantörer. (typ Logca)<br />

‐ Vi kommer ha uppsamling under nästa vecka<br />

för att se öve hur vi kan undvika att<br />

störningar av<br />

38(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

14:30


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

denna typ kan uppkomma igen.”<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

<strong>11</strong>/02/<strong>11</strong> 15:49:59 Europe/Middle (eu2326 ‐ Rosenquist,<br />

Martin):<br />

Ny release skulle klara högre last än gamla. Försök<br />

visade att så inte var fallet och nu backas istället den nya<br />

releasen till den gamla versionen.<br />

Sargenius <strong>SL</strong>, Thomas Jansson Ciber och Mathias<br />

Elfstrand EDB arbetar.<br />

Wwwslw6 backad till samma version som wwwslw13.<br />

Båda är inlagda och körs lastbalanserade.<br />

Nertid/Påverkan<br />

39(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

15:49<br />

18:10<br />

07:19-<strong>11</strong>:00 Störningar på sl.se, störningsinfo och reseplaneraren. Ej tillgängliga eller<br />

mycket långa svarstider.<br />

Detaljerad beskrivning av incident/problem<br />

Under fredagsmorgonen mottog sl.se så pass stor mängd trafik att svarstiderna på<br />

sl.se, störningsinfo och reseplaneraren blev mycket långa eller inte klarade av att svara<br />

alls. De två boxar för reseplaneraren på sl.se använder sig av type ahead där uppslag<br />

sker mot reseplaneraren för att hitta hållplatser i plandata som ligger på<br />

reseplanerarens applikationsservrar. När den stora mängden anslutningar uppstod blev<br />

uppslagen mot reseplanerarens webservrar genom lastbalanseraren så pass stor att<br />

uppslagen timeade ut. Denna funktion fanns inte med när lasttesterna gjordes samt att<br />

last testerna motsvarade 1.000.000 besökare/dygn och trafiken under fredags<br />

morgonen motsvarade en bra bit över 3.000.000 besökare. Marcos på logica tog bort<br />

boxarna från startsidan och reseplaneraren fick istället nås via länk i vänster<br />

kolumnen. Samma nivåer av trafik som var under mårgonen nåddes aldrig senare<br />

under dagen eller helgen. EDBs tekniker ser skillnader i response tid om man ansluter<br />

direkt mot en webfront eller går via lastbalanseraren. Det går inte att avgöra om<br />

begränsningen som varit avgörande för att man kunnat ta emot den mängd<br />

anslutningar som var berodde på reseplanerarens webfrontar eller lastbalanserare. Vid<br />

08:00 på morgonen kunde teknikerna inte ansluta till reseplanerarens webfrontar,<br />

hurvida det gick att ansluta till lastbalanseraren under samma period är tyvärr okänt.<br />

Straxt efter 08 går webfrontarna att ansluta och tekniker konstaterar att tjänsterna<br />

snurrar som de skall och kan inte hitta några fel i hafas applikationen.<br />

Vidare så gick störningsinfo enbart på en(wwwslw13) av två servrar då den


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Personer involverade<br />

Namn<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

Roll<br />

Oskar Inghamn ALA EDB<br />

Göran Östlund SDM EDB<br />

Peter Hallin SDM EDB<br />

Martin Rosenquist Windows<br />

tekniker<br />

EDB<br />

Joakim Wretling Windows EDB<br />

tekniker<br />

Mårten Olsson Unix tekniker EDB<br />

Tony Flodin Unix tekniker EDB<br />

Dan Runesson DBA EDB<br />

Mathias Elfstrand Nätverkstekniker EDB<br />

Johan Norbäck Servicedesk EDB<br />

Samuel Sundell Servicedesk EDB<br />

Lars Piehler Systemförvaltare <strong>SL</strong><br />

Börje Cederquist <strong>SL</strong><br />

Niklas Sargenius Systemförvaltare <strong>SL</strong><br />

Robert Marknad <strong>SL</strong><br />

Thomas Jansson Applikations Ciber<br />

specialist<br />

40(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

andra(wwwslw6) inte kunde tas upp av lastbalanseraren. Detta berodde på att den<br />

health check som utförs av lastbalanseraren inte får korrekt svar ifrån wwwslw6.<br />

Wwwslw6 är en ny version av störningsinfo servern som skall kunna hantera en<br />

betydligt större mängd anslutningar än den gamla versionen. Under dagen arbetade<br />

Mathias Elfstrand med att få ordning på health checken tillsammans med leverantören<br />

Cibers tekniker Thomas Jansson. Problemet med health checken löstes inte utan den<br />

togs bort. Wwwwslw6 fungerade dock inte som vid test och beslut togs att laddade in<br />

den gamla fungerande versionen som rullade på wwwslw13. Efter detta kunde båda<br />

servrarna användas i lastbalanseraren och då fungerade även health checken.<br />

För kvällen och helgen utökades också internet förbindelsen till 130Mbit för att inte<br />

brist i bandbredd skulle kunna vara orsaken till störningar.<br />

Marcos Garcia Caballet Applikations<br />

utvecklare<br />

Tekniska konsekvenser av incident/problem<br />

07:19-<strong>11</strong>:00 Störningar på sl.se, störningsinfo och reseplaneraren.<br />

Totalstopp 7 minuter 35 sekunder,<br />

Organisation<br />

Logica


Datum<br />

20<strong>11</strong>-04-18<br />

Identitet<br />

<strong>SL</strong>-20<strong>11</strong>-03845<br />

41(41)<br />

Informationssäkerhetsklass<br />

K1 (Öppen)<br />

<strong>SL</strong>.se ej åtkomlig under ca 30 minuter.<br />

Boxar för reseplaneraren på sl.se togs bort för att minska antalet anslutningar mellan<br />

sl.se och reseplaneraren.<br />

Orsak till störning<br />

Under fredagsmorgonen mottog sl.se så pass stor mängd trafik att svarstiderna på<br />

sl.se, störningsinfo och reseplaneraren blev mycket långa eller inte klarade av att svara<br />

alls.<br />

Förslag till långsiktig lösning<br />

Worksshop planeras för att arbeta fram långsiktig lösning. Peter Hallin håller i<br />

denna.<br />

Långsiktig lösning<br />

Aktivitet<br />

Klart senast Ansvarig<br />

Workshop Peter Hallin<br />

EDB<br />

Loggbok<br />

Händelse<br />

See Händelse tabellen.<br />

Se workshop.<br />

Se workshop.<br />

Uppföljning<br />

Erfarenhetsåtervinning<br />

Datum<br />

Tid

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!