06.08.2013 Views

Täby kommun 2013-03-12 - SL

Täby kommun 2013-03-12 - SL

Täby kommun 2013-03-12 - SL

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nytt möte avseende<br />

dubbelspårsutbyggnad genom <strong>Täby</strong><br />

kyrkby.<br />

Bilder visade på möte tisdagen den <strong>12</strong><br />

mars <strong>2013</strong> kl 18.30 – 20.00<br />

Kompletterande material och uppgifter<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

1


Innehåll<br />

• Vad har hänt sedan sist?<br />

• Trafikanalys<br />

• Olika utbyggnadsförslag Jarla bankes väg/Roslagsbanan<br />

• Solstudier<br />

• Utbyggnadsförslag Unnevägen<br />

• Utbyggnadsförslag Vasavägen/Lokevägen<br />

• Byle<br />

• Vad händer härnäst?<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

2


Vad har hänt sedan mars 20<strong>12</strong>?<br />

<strong>SL</strong>L har arbetat vidare med järnvägsplan, MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och<br />

systemhandling, bland annat trafikanalys och solstudie. Färdigställda<br />

granskningshandlingar systemhandling och MKB för vägbroalternativ vid Jarla bankes<br />

väg. (Alternativ 2)<br />

Vid Jarla bankes väg har man eftersträvat att få så smal väg och så slank bro som<br />

möjligt och även gjort en del avsteg från regelverk och normer<br />

Parallellt arbetat vidare med olika förslag plankorsningarna: Fyra alternativ vid Jarla<br />

bankes väg. Alternativ 1, vägtunnel och alternativ 2, vägbro, är de förslag som<br />

visades på allmänna samrådsmötet i mars 20<strong>12</strong> och finns på <strong>SL</strong>:s hemsida. Alternativ<br />

3 är en variant på alternaiv 1 och alternativ 4 är en variant på alternativ 2.<br />

Ett kvarvarande alternativ vid Unnevägen resp Loke/Vasavägen<br />

Utrett ytterligare nytt läge för en eventuell ny station (Byle). Beslut från <strong>SL</strong>L att inte<br />

gå vidare i planeringen med ny station<br />

Har numera spårnära bullerskärmar som alternativval för bullerskydd. Spårnära<br />

bullerskärm är lika hög som en plattform och ca 70 cm bred. Den placeras nära<br />

spåret och tar därmed betydligt mindre plats än en traditionell bullerskärm. Det är<br />

dock inte alltid en spårnära skärm kan ersätta ett bullerplank.<br />

Har tittat på bomfällningstider och risker om plankorsningen vid Jarlabankes väg<br />

skulle behållas. Att behålla plankorsningen vid planerad utbyggnad är inget som<br />

accepteras av <strong>SL</strong>L eller Trafikverkets regelverk.<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

3


Bild ur Trafikanalys Norra <strong>Täby</strong> kyrkby, granskningshandling 20<strong>12</strong>-08-24<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

4


Bild ur Trafikanalys Norra <strong>Täby</strong> kyrkby, granskningshandling 20<strong>12</strong>-08-24<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

5


Bild ur Trafikanalys Norra <strong>Täby</strong> kyrkby, granskningshandling 20<strong>12</strong>-08-24<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

6


Uppgifter ur Trafikanalys Norra <strong>Täby</strong> kyrkby, granskningshandling 20<strong>12</strong>-<br />

08-24<br />

<strong>2013</strong>: Ca 3800 fordon per dygn<br />

15 % mot öst resp 25 % mot väst genomfartstrafik i rusning<br />

Om några år: Ca 5300 fordon per dygn<br />

900 på grund av exploatering, 700 på grund av stängning Lokevägen<br />

2<strong>03</strong>0: Ca 6400 fordon per dygn<br />

Exploatering (1800) och generell trafikökning (1000)<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

7


Korsning Roslagsbanan/Jarlabankesväg<br />

Sammanfattande tabell. Fyra alternativ<br />

Alternativ Vattentätt<br />

tråg?<br />

1 Vägtunnel<br />

Ja, väg<br />

ca 2200<br />

m 2<br />

Ändring i<br />

höjd väg<br />

Sänks<br />

ca 4 m<br />

2 Vägbro Nej Höjs 5,5<br />

m<br />

3 Vägtunnel<br />

Ja, väg<br />

ca 2700<br />

m 2<br />

4 Vägbro Ja,<br />

järnväg<br />

ca 6100<br />

m 2<br />

Sänks 5<br />

m<br />

Höjs ca<br />

3,5 m<br />

Ändring i<br />

höjd<br />

järnväg<br />

Höjs 2<br />

m<br />

Sänks 1<br />

m<br />

Påverkan<br />

längd väg<br />

Påverkan<br />

längd<br />

järnväg<br />

Permanent<br />

intrång,<br />

antal<br />

fastigheter<br />

Avsteg Kostnad<br />

MKr<br />

225 m 400 m 13 st Vägbanebredd<br />

3,25 m.<br />

330 400 m 13 st Vägbanebredd<br />

3,25 m.<br />

Fri höjd<br />

jvg 5,4<br />

Ingen 450 Ingen 20 st Vägbanebredd<br />

3,25 m.<br />

Fri höjd<br />

väg 3,7<br />

Sänks 3<br />

m<br />

200 800 11 st Vägbanebredd<br />

3,25 m.<br />

Fri höjd<br />

jvg 5,4<br />

m<br />

m<br />

m<br />

177<br />

116<br />

283<br />

277<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

8


Exempel på bro över Roslagsbanan vid Jarlabankes väg<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

9


Jarla bankes väg bomfällningstider<br />

Dagens situation: Bommarna ligger nere totalt ca 18 minuter i<br />

maxtimmen<br />

Vid varje bomfällning ligger bommarna nere:<br />

- 80 s om ett tåg kör söderut.<br />

- <strong>12</strong>0 s om ett tåg kör norrut<br />

- 240 s, dvs 4 minuter, om två tåg passerar under samma<br />

bomfällning.<br />

- ca 300 dvs. 5 minuter om även ett tomtåg passerar. Ger en ca 90 m<br />

lång bilkö<br />

Morgondagens situation om plankorsningen behålls, full utbyggnad<br />

och trafikering: Bommarna ligger nere totalt ca 35 minuter i<br />

maxtimmen<br />

Vid varje bomfällning ligger bommarna nere varierande 80 – 300 s.<br />

300 s bomfälllning ger en ca 185 m lång bilkö<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

10


Ett utbyggnadsförslag vid Unnevägen<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

11


Ett utbyggnadsförslag vid Unnevägen<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

<strong>12</strong>


Ett utbyggnadsförslag<br />

vid Vasa/Lokevägen<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

13


Byle<br />

Nytt förslag på placering strax norr om<br />

Unnevägen<br />

Beslut att <strong>SL</strong> inte går vidare med en ny<br />

station<br />

- Trafik<br />

- Ekonomi<br />

- Permanent intrång<br />

- Säkerhet<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

14


Vad händer nu?<br />

<strong>Täby</strong> <strong>kommun</strong>s statsbyggnadsnämnd tar<br />

beslut i april <strong>2013</strong> om inriktning, därefter<br />

beslut i <strong>kommun</strong>styrelsen<br />

Efter <strong>Täby</strong> <strong>kommun</strong>s beslut färdigställs MKB<br />

för länsstyrelens godkännande<br />

Järnvägsplanen färdigställs<br />

Granskning (hette tidigare utställning)<br />

förhoppningsvis under <strong>2013</strong>. Synpunkter kan<br />

åter lämnas.<br />

Kommunens detaljplanearbete löper parallellt<br />

<strong>2013</strong>-<strong>03</strong>-22<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!