06.08.2013 Views

SDS-master 5.0.23 - Sydsvenska Dagbladet

SDS-master 5.0.23 - Sydsvenska Dagbladet

SDS-master 5.0.23 - Sydsvenska Dagbladet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Redigering: Åsa Boustedt<br />

C-delen · Lördag 12 januari 2013<br />

MAN DÖMD TILL 15 ÅRS FÄNGELSE<br />

Malmö. 29-åring dömdes för mordet på Kantatgatan. De misstänkta kvinnorna friades. C6<br />

MALMO<br />

LUND · SPORT<br />

OMKRETSEN<br />

Håkan Fredriksson tror att pågatågsstationen kommer att betyda mycket för byn. FOTO: HÅKAN RÖJDER<br />

Bybor ser fram emot expansionen av Västra Ingelstad<br />

Omkretsen. ”Det blir som en svunnen tid kommer tillbaka”, säger Håkan Fredriksson. C8<br />

Nu öppet<br />

10–20<br />

alla dagar!<br />

www.mobilia.se<br />

Följ oss på<br />

Malmö. Jakten på<br />

papperslösa debatteras<br />

i kväll på Moriskan C2<br />

Malmö. Fyra trapphus<br />

i Rosengård brann under<br />

fredagskvällen C3<br />

ARKIVFOTO: INGEMAR D KRISTIANSEN 2012<br />

FOTO: PATRICK PERSSON<br />

*Pant 2 kr tillkommer.


C2 Lördag 12 januari 2013<br />

MALMÖ<br />

Chef: Per Ek Biträdande chef: Therese Thomasson Telefon: 040-28 24 00<br />

E-post: malmo@sydsvenskan.se Postadress: Malmö, Stortorget 9, 211 22 Malmö<br />

Prenumeration: 040-93 41 00 Annons: 040-93 44 00<br />

Debatt om papperslösa på Moriskan<br />

MALMÖ<br />

■ Gränspolisens arbets-<br />

metoder i jakten på<br />

papperslösa i Malmö får<br />

hård kritik.<br />

Hanna Thomé (V),<br />

antidiskriminerings-<br />

kommunalråd:”Kom- munens insatser för so-<br />

cialt utsatta barn blir<br />

helt verkningslösa.”<br />

Ikväll debatteras äm-<br />

net på Moriskan.<br />

Om en person som ska avvi-<br />

sas från Sverige vägrar och<br />

istället håller sig gömd, är<br />

det gränspolisens uppgift<br />

att med tvång genomföra<br />

avvisningen.<br />

Men gränspolisen har<br />

fått hård kritik för sina ar-<br />

betsmetoder. Bland annat<br />

efter avslöjandet att poli-<br />

sen slår till mot borgerliga<br />

vigslar i sin jakt på de som<br />

ska avvisas.<br />

I december berättade tid-<br />

ningen Re:public att Reva<br />

– ett nationellt pilotprojekt<br />

– gett gränspolisen mer tid<br />

till spaningsarbete. Resul-<br />

tatet: Fler personer avvisas<br />

från Sverige.<br />

I artikeln berättade Tea-<br />

met för krigs- och tortyr-<br />

skadade att många av de-<br />

ras patienter inte länge vå-<br />

gar komma dit av rädsla<br />

för att bli omhändertagna<br />

av civila poliser.<br />

Enligt den ideella organisa-<br />

tionen Asylgruppen försö-<br />

ker gränspolisen också jaga<br />

rätt på personer med hjälp<br />

av cykelkontroller.<br />

– Deras ursäkter kan<br />

vara allt från att kolla kvit-<br />

ton på cyklar till att någon<br />

inte satt ned foten ordent-<br />

ligt i backen när de stannat<br />

vid ett övergångsställe med<br />

cykeln, berättade Asylgrup-<br />

pens Zahra Mossadeghy för<br />

tidningen Arbetaren i de-<br />

cember.<br />

Enligt gränspolisen före-<br />

kommer det felaktiga ryk-<br />

ten om arbetsmetoderna.<br />

– Vi har inga cykelkon-<br />

troller. Däremot gör ju po-<br />

lisen vanliga cykelkontrol-<br />

ler. Om en polisman gör<br />

en cykelkontroll eller tra-<br />

fikkontroll och personen<br />

får göra ett alkoholutand-<br />

ningsprov, då får personen<br />

visa körkort. Visar man<br />

då ett körkort som inte är<br />

svenskt kan det finnas an-<br />

ledning för polisen att göra<br />

en inre utlänningskontroll.<br />

Att göra inre utlännings-<br />

kontroll ingår i alla poli-<br />

sers arbetsuppgifter, sä-<br />

ger gränspolischef Kristina<br />

Hallander Spångberg.<br />

Ikväll klockan 18, på Moris-<br />

kan i Folkets park, debatte-<br />

ras polisens arbetsmetoder.<br />

– Det är inte polisens de-<br />

batt egentligen, det är Mig-<br />

rationsverkets. Det är de<br />

som fattar besluten, vi verk-<br />

ställer bara.<br />

Kommunalrådet Hanna<br />

Thomé (V):<br />

– Reva innebär att ung-<br />

domar med utländskt utse-<br />

ende slumpvis stoppas på<br />

stan. Det har inkommit an-<br />

mälningar till antidiskrimi-<br />

neringsbyrån och flera Mal-<br />

möbor har vittnat om att de<br />

har blivit utsatta. Att man<br />

har utsett Malmö stad till<br />

pilotprojekt för Reva utan<br />

att ens tala med ledning-<br />

en för kommunen är djupt<br />

upprörande, säger hon.<br />

TEXT: ANDREAS<br />

PERSSON<br />

andreas.persson<br />

@sydsvenskan.se<br />

”Otydligt vad som är lagligt”<br />

MALMÖ<br />

■ Malmöriksdagsle-<br />

damoten Patrick Res-<br />

low (M) ska initiera en<br />

grundlig utredning i jus-<br />

titieutskottet om varför<br />

straffskärpningsregeln<br />

vid hatbrott används så<br />

sällan i domstolarna.<br />

Bakgrunden är Syd-<br />

svenskans granskning som<br />

visar att inte någon fälldes<br />

för ett brott med hatbrotts-<br />

motiv under 2010 och 2011<br />

i Malmö tingsrätt.<br />

– Det är ytterst allvarligt<br />

att vi får så få fällande do-<br />

mar. Risken är att folk sä-<br />

ger att det inte finns någon<br />

anledning att anmäla hat-<br />

brott eftersom det inte le-<br />

der till någonting, säger Pa-<br />

trick Reslow.<br />

Han sitter i justitieutskottet<br />

sedan 2010 samt i utskot-<br />

tets uppföljningsgrupp som<br />

har till uppgift att granska<br />

hur lagstiftningen fungerar.<br />

– Där tänker jag ta upp<br />

frågan och begära in rap-<br />

porter och utredningar om<br />

var i rättskedjan felen lig-<br />

ger. Får vi inga eller få fäl-<br />

lande domar är det uppen-<br />

bart att det finns brister.<br />

Det är omöjligt att tänka<br />

sig att alla de anmälning-<br />

ar som görs inte har nå-<br />

gon grund. Och inte minst<br />

i Malmö har vi haft flera<br />

uppmärksammade fall. Är<br />

det i rättsväsendets pri-<br />

oriteringar felen finns,<br />

i brottsundersökningarna,<br />

tycker domstolarna att lag-<br />

stiftningen är oklar? Det är<br />

några av frågorna som mås-<br />

te analyseras grundligt, sä-<br />

ger Patrick Reslow.<br />

Hatbrottslagstiftningen<br />

har diskuterats ofta i justi-<br />

tieutskottet, enligt Patrick<br />

Reslow. Han tycker också<br />

att det gjorts en hel del in-<br />

satser på området:<br />

– Det gör att man blir<br />

ännu mer förvånad över<br />

resultatet av granskning-<br />

en, säger han.<br />

Miljöpartiets rättspolitis-<br />

ka talesperson, Malmöriks-<br />

dagsledamot Maria Ferm<br />

tror att ökad utbildning om<br />

hatbrott inom rättsväsen-<br />

det är en av de viktigaste<br />

insatserna. I sin budget vill<br />

miljöpartiet anslå fem mil-<br />

joner kronor till utbildning<br />

av domare och åklagare:<br />

– Rättsväsendets kompe-<br />

tens och förmåga att han-<br />

tera hatbrott måste stärkas.<br />

Det behövs också extra re-<br />

surser för att följa upp hur<br />

domstolen dömt, säger Ma-<br />

ria Ferm.<br />

– <strong>Sydsvenska</strong>ns gransk-<br />

ning visar att det behövs<br />

förändringar i insatserna<br />

mot hatbrott.<br />

Hon tycker också att hela<br />

lagstiftningen kring hets<br />

mot folkgrupp måste ses<br />

över:<br />

– Det är otydligt vad som<br />

är lagligt och vad som inte<br />

är det. Dessutom har skyd-<br />

det för homosexuella i hets-<br />

lagstiftningen urholkats.<br />

TEXT: CLAES<br />

FÜRSTENBERG<br />

claes.furstenberg<br />

@sydsvenskan.se<br />

Hatbrotten upp i riksdagen<br />

MALMÖ<br />

■ Socialdemokraternas rättspolitiska<br />

talesperson Morgan Johansson tänker ta<br />

upp <strong>Sydsvenska</strong>ns hatbrottsgranskning<br />

i riksdagen genom att ställa en fråga till<br />

justitieminister Beatrice Ask (M).<br />

– Vi måste bli mycket bättre<br />

på att bekämpa den här ty-<br />

pen av brott, säger Morgan<br />

Johansson.<br />

Morgan Johansson, som<br />

kommer från Lund, är ord-<br />

förande i justitieutskottet.<br />

Han har följt <strong>Sydsvenska</strong>ns<br />

granskning av anmälda<br />

brott med misstänkt hat-<br />

motiv i Malmö.<br />

– Det är otillfredsställan-<br />

de att anmälningarna ökar<br />

och att man samtidigt inte<br />

kommer tillrätta med fler<br />

fall. Signalen till allmän-<br />

heten blir att detta är nå-<br />

got som inte riktigt tas på<br />

allvar. Den bilden måste<br />

vi ändra.<br />

Att ändra lagstiftningen<br />

tycker Morgan Johansson<br />

inte är befogat, i alla fall<br />

inte som första åtgärd.<br />

– Lagstiftningen är gans-<br />

ka tydlig. Det handlar mer<br />

om myndigheternas bered-<br />

skap att tillämpa lagen än<br />

om själva lagstiftningen.<br />

Polis och åklagare måste<br />

prioritera brott med hat-<br />

brottsmotiv högre än idag,<br />

anser han.<br />

– Att man ser särskilt på<br />

om det finns hatmotiv när<br />

brott anmäls och att man<br />

använder straffskärpnings-<br />

grunden oftare. Det är ju<br />

i första hand de utredande<br />

myndigheterna, polis och<br />

åklagare, som ska klargöra<br />

om det finns ett hatmotiv.<br />

Morgan Johansson tän-<br />

ker ta upp <strong>Sydsvenska</strong>ns<br />

granskning av hatbrottsan-<br />

mälningarna i Malmö i riks-<br />

dagen genom att ställa en<br />

skriftlig fråga till justitie-<br />

minister Beatrice Ask (M).<br />

– Jag ska fråga hur hon<br />

ser på tillämpningen och<br />

om hon har några planer<br />

på att ta upp frågan med<br />

polis och åklagare.<br />

Själv planerar Morgan Jo-<br />

hansson att diskutera frå-<br />

gan med rikspolischef<br />

Bengt Svenson och riks-<br />

åklagare Anders Perklev<br />

nästa gång han träffar dem.<br />

TEXT: ELIN<br />

FJELLMAN JADERUP<br />

elin.fjellman.jaderup<br />

@sydsvenskan.se<br />

HATBROTT · 6<br />

C4 Måndag 7 januari 2013<br />

MALMÖ<br />

Rekordmånga<br />

hatbrott anmäls<br />

– men ingen fälls<br />

Drygt 480 anmälda hatbrott, noll hat-<br />

brottsdomar.<br />

Trots rekordmånga anmälningar har<br />

ingen anmälan lett till en fällande dom<br />

i Malmö tingsrätt under 2010 och 2011. Un-<br />

der två procent av anmälningarna har lett<br />

till åtal, visar <strong>Sydsvenska</strong>ns granskning.<br />

■ I ett par år har Malmö va­<br />

rit i centrum för den svens­<br />

ka hatbrottsdebatten. Mel­<br />

lan 2009 och 2011 har hat­<br />

brottsanmälningarna i po­<br />

lisområde Malmö nästan<br />

fördubblats. Men mätt i av­<br />

kunnande domar förekom­<br />

mer det inga hatbrott i Mal­<br />

mö.<br />

Ingen av anmälningar­<br />

na under 2010 och 2011<br />

har lett till en dom där gär­<br />

ningsmannen fällts för hat­<br />

brott.<br />

De flesta anmälningar<br />

avskrivs tidigt av polisen.<br />

Under 2010 och 2011 var<br />

det endast 16 anmälning­<br />

ar som polisen markerat<br />

som hatbrott som ledde till<br />

åtal.<br />

I alla fall utom 7 (1,45<br />

procent) valde åklagaren<br />

att plocka bort hatbrotts­<br />

motivet i åtalet. Och i inget<br />

av de fall som prövats i Mal­<br />

mö tingsrätt ansåg domsto­<br />

len att det var frågan om ett<br />

hatbrott.<br />

Hatbrott är ingen brotts­<br />

rubricering utan en straff­<br />

skärpningsregel. När det<br />

gäller exempelvis misshan­<br />

del, skadegörelse eller olaga<br />

hot kan straffet bli stränga­<br />

re om motivet bakom brot­<br />

tet är att kränka en person<br />

för dennes sexuella lägg­<br />

ning, etnisk bakgrund, re­<br />

ligion, hudfärg eller natio­<br />

nalitet. Som hatbrott räk­<br />

nas också brottsrubrice­<br />

ringen hets mot folkgrupp<br />

och, i vissa fall, olaga diskri­<br />

minering.<br />

Att få hatbrottsanmäl­<br />

ningar leder till fällande<br />

domar har varit känt ti­<br />

digare. Men detta är förs­<br />

ta gången det sätts siffror<br />

på hur många av Malmö­<br />

anmälningarna det verkli­<br />

gen är som leder till fällan­<br />

de dom, det vill säga inga<br />

alls.<br />

Antisemitismen i Malmö<br />

har väckt stor uppmärk­<br />

samhet både i och utan­<br />

för Sverige. Antalet anmäl­<br />

ningar om antisemitiska<br />

hatbrott har ökat kraftigt<br />

men om det speglar att<br />

antisemitismen ökat finns<br />

det inget säkert svar på.<br />

Ett skäl till att antalet anti­<br />

semitiskahatbrottsanmäl­ ningar blivit fler är att den<br />

judiska församlingen de se­<br />

naste åren uppmanat sina<br />

medlemmar att polisanmä­<br />

la alla kränkningar.<br />

Inget av de 44 antisemi­<br />

tiska hatbrott som anmälts<br />

under 2010 och 2011 har<br />

lett till åtal eller ens gått<br />

till åklagare.<br />

Av de 23 anmälningar­<br />

na för islamofobiska brott<br />

under samma tid är det ett<br />

som gått till åtal. Det målet<br />

är ännu inte avgjort i dom­<br />

stol.<br />

Av de cirka 30 anmälda<br />

homofobiska brotten gick<br />

2 till åtal men i båda fal­<br />

len ansåg Malmö tingsrätt<br />

att det inte fanns ett hat­<br />

brottsmotiv.<br />

Om ökningen av hatbrotts­<br />

anmälningar speglar en<br />

faktisk ökning av hatbrot­<br />

ten är det ingen som vet.<br />

Det finns flera osäkerhets­<br />

faktorer när det gäller att<br />

beräkna antalet hatbrott.<br />

Den största är mörkertalet.<br />

Flera av de grupper som<br />

omfattas av hatbrottspa­<br />

ragrafen anmäler sällan de<br />

kränkningar de utsätts för,<br />

visar flera undersökningar.<br />

Det gäller framförallt ro­<br />

mer men även hbt­perso­<br />

ner, somalier och muslim­<br />

er.<br />

En annan osäkerhetsfaktor<br />

är polisens anmälningssys­<br />

tem. Anmälningar ham­<br />

nar fel. Brott som borde ha<br />

klassats som hatbrott får en<br />

annan beteckning och för­<br />

svinner ur statistiken. Mot­<br />

satsen gäller också. Anmäl­<br />

ningar som uppenbart inte<br />

är hatbrott, det kan röra<br />

sig om en vanlig cykelstöld,<br />

hamnar i hatbrottsstatisti­<br />

ken eftersom polisen som<br />

tar emot anmälan sätter fel<br />

kod.<br />

Men sedan ett år tillbaka<br />

gör Malmöpolisen en nog­<br />

grannare kontroll av alla<br />

misstänkta hatbrott så att<br />

de uppenbara felmarke­<br />

ringarna är bortrensade<br />

när den slutliga samman­<br />

ställningen görs.<br />

Att så få utredningar går<br />

vidare till åtal har också fle­<br />

ra förklaringar:<br />

■ Anmälningarna avskrivs<br />

eftersom det inte finns nå­<br />

got spaningsuppslag vilket<br />

i de flesta fall innebär att<br />

gärningsmannen är okänd.<br />

■ Polisen har en vidare<br />

tolkning av begreppet hat­<br />

brott än åklagare och dom­<br />

stol. Principen är att hellre<br />

klassa ett ärende för myck­<br />

et, än ett för lite, som hat­<br />

brott. Det innebär att åkla­<br />

garna får in många anmäl­<br />

ningar där de omedelbart<br />

kan konstatera att det inte<br />

rör sig om ett hatbrott.<br />

■ Förtal och förolämp­<br />

ning är två av de vanli­<br />

gastebrottsrubriceringar­ na bakom misstänkta hat­<br />

brott. 2011 var det ett tret­<br />

tiotal fall. Men förtal och<br />

förolämpning kan inte tas<br />

upp av åklagare annat än<br />

i undantagsfall, eftersom<br />

brottsrubriceringarna inte<br />

faller under allmänt åtal.<br />

■ Gärningsmännen är min­<br />

deråriga.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>ns genomgång<br />

visar också att:<br />

■ I samtliga de 16 fall som<br />

lett till åtal med ett miss­<br />

tänkt hatbrottsmotiv under<br />

2010 och 2011 är den åtala­<br />

de en man.<br />

■ I 9 av fallen har den miss­<br />

tänkte missbruksproblem<br />

eller psykisk sjukdom.<br />

■ I ett femtiotal anmäl­<br />

ningar från 2011 har måls­<br />

äganden, att döma av vad<br />

som uppgivits i anmälan,<br />

kunna peka ut den miss­<br />

tänkta gärningsmannen.<br />

Men även de fallen har<br />

skrivits av. Det vanligaste<br />

skälet har varit att ord står<br />

mot ord.<br />

FAKTA<br />

Hatbrott kan<br />

ge skärpt straff<br />

■ Hatbrott utgörs av brot-<br />

ten hets mot folkgrupp, olaga<br />

diskriminering samt alla andra<br />

typer av brott, från klotter till<br />

mord, där ett av motiven har<br />

varit att kränka en person eller<br />

en folkgrupp på grund av ras,<br />

hudfärg, nationalitet, etniskt<br />

ursprung, trosbekännelse eller<br />

sexuell läggning.<br />

■ I brottsbalkens 29 kap 2 pa-<br />

ragraf finns en regel som säger<br />

att domstolen ska betrakta det<br />

som en ”försvårande omstän-<br />

dighet” vid bedömningen av<br />

straffvärdet om det finns ett<br />

hatbrottsmotiv. Det kan betyda<br />

att straffet skärps.<br />

■ Straffskärpningsregeln lades<br />

till i brottsbalken 1994. Flera<br />

remissinstanser, bland annat<br />

Advokatsamfundet, Riksåkla-<br />

garen och Säpo, var kritiska.<br />

Man menade bland annat att<br />

det redan gick att ta hänsyn till<br />

hatmotiv i brottsbalken.<br />

FLYTTA TI LLBAKA<br />

TILL DANMARK<br />

JÄVLA<br />

TRANSVESTIT<br />

Om undersökningen<br />

■ Malmöpolisen och länskri-<br />

minalen har på <strong>Sydsvenska</strong>ns<br />

uppdrag tagit fram samtliga hat-<br />

brottskodade anmälningar inom<br />

polisområde Malmö under 2010<br />

och 2011 som gått vidare till<br />

åklagare. Därefter har tidningen<br />

kontrollerat vilka fall som lett till<br />

åtal och därefter domstolsutsla-<br />

gen i Malmö tingsrätt. En felkälla<br />

kan vara att hatbrottskoden inte<br />

har funnits med i polisanmälan<br />

men att den lagts till i ett senare<br />

skede av åklagare. Men vad Mal-<br />

mös hatbrottsåklagare känner<br />

till, har det inte förekommit<br />

något sådant ärende. Utfallet för<br />

2012 har inte gått att kontrollera<br />

än eftersom många ärenden inte<br />

är avgjorda.<br />

Nästa avsnitt:<br />

■ Åklagarna. ”Fel och miss-<br />

grepp” i utredningsarbetet kring<br />

hatbrott. Det är ett skäl till att<br />

domarna är få, enligt åklagare<br />

i Malmö.<br />

BAKGRUND<br />

TEXT: CLAES<br />

FÜRSTENBERG<br />

claes.furstenberg<br />

@sydsvenskan.se<br />

Polisens anmälningslista över hatbrott i Malmö 2011 är lång. Ofta handlar anmälningarna om verbala kränkningar och vardagstrakasserier. FOTO: LARS BRUNDIN<br />

HATBROTT I MALMÖ · 1<br />

C5<br />

Redigering: Cecilia Lindberg<br />

Måndag 7 januari 2013<br />

MALMÖ<br />

Malmö stad<br />

Stadsbyggnadsnämnden<br />

KUNGÖRELSE<br />

ANSÖKAN OM BYGGLOV<br />

Till Malmö stadsbyggnadsnämnd har inkommit nedan<br />

förtecknade ansökningar om bygglov som innebär åtgär-<br />

der som avviker från gällande detaljplaner. För sakägare,<br />

bostadsrättshavare och boende som berörs, hålles ansök-<br />

ningshandlingarna tillgängliga under tiden 2013-01-07–<br />

2013-01-21 mellan 10.00 –15.00 varje helgfri vardag<br />

på Malmö stadsbyggnadskontor, August Palms Plats 1.<br />

Nedanstående information finns också på www.malmo.se.<br />

Eventuella erinringar mot bygglovsansökningarna lämnas<br />

skriftligen till Malmö stadsbyggnadsnämnd, 205 80 Malmö<br />

senast 2013-01-21.<br />

ALBO 1, Regementsgatan 100<br />

ändring av vind till bostäder samt fasadändring (takfönster)<br />

takterrass<br />

DEKANEN 1<br />

anordnande av parkering<br />

HAMNEN 22:164<br />

tidsbegränsat bygglov avseende ändring av magasinsbygg-<br />

nad (M16) till kryssningsterminal<br />

HYLLIE 2:12, Lindeborgsgatan 373<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende förskole-<br />

paviljong, skärmtak och förråd<br />

JÄMTLAND 20<br />

ändring av butiker till öppen förskola, fasadändring samt<br />

nya p-platser<br />

JÄMTLAND 34, Fosievägen 27<br />

uppställning av sopkärl samt stödmur<br />

KIRSEBERG 30:2<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende parkering<br />

KOLONNEN 9, Järnvägsgatan 69<br />

tidsbegränsat bygglov avseende ändring av kontor till för-<br />

skola<br />

KRAFTEN 1, Spånehusvägen 79<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende parkering<br />

KRANEN 5<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende parkering<br />

KRONODIREKTÖREN 2, Ramels väg 9<br />

nybyggnad av sopkasuner<br />

KYLLRET 1<br />

ändring av butik till övernattningslägenhet samt nybygg-<br />

nad av sophus<br />

LANDSKONTORISTEN 1, von Rosens väg 2<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende cykelverk-<br />

stad<br />

LJUNGBYHUS 12, Nicoloviusgatan 6 A<br />

fasadändring (rivning av balkonger) samt nybyggnad av<br />

uteplats<br />

LÖVRÄFSAN 1, Snödroppsgatan 3<br />

tidsbegränsat bygglov för uppställning av container<br />

NAFFENTORP 26:1, Stolpbodsgatan 1<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende stations-<br />

byggnad<br />

RÖRTÅNGEN 43, Edvard Ols väg 2<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende ändring av<br />

kontor till veterinärklinik<br />

SMEDJAN 8<br />

tidsbegränsat bygglov för ändring av industrilokal till gym<br />

SMÖRBOLLEN 13, Pinjegatan 6<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende förenings-<br />

verksamhet<br />

SOFIA 1<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende parkering<br />

STADSBIBLIOTEKET 1<br />

fasadändring (ny entré)<br />

STUDENTEN 1, Censorsgatan 3 A<br />

ändring av lägenheter till kontor (vårdcentral) samt fasad-<br />

ändring (utökning av entré, uppsättning av ramp och<br />

trappa)<br />

FAKTA<br />

Därför<br />

var<br />

Mangs<br />

dåd inte<br />

hatbrott<br />

MALMÖ<br />

■ På polisens lista över hat-<br />

brott för 2010 finns serie-<br />

skytten Peter Mangs alla<br />

dåd. Men enligt domen<br />

i Malmö tingsrätt var inte<br />

de brotten (bland annat två<br />

mord och fyra mordförsök)<br />

Mangs fälldes för, hatbrott.<br />

I domen anges två skäl till<br />

varför brotten inte bedömts<br />

som hatbrott:<br />

1<br />

Domen är livstids<br />

fängelse och straf-<br />

fet hade alltså inte<br />

kunnat bli strängare även<br />

om han också dömts enligt<br />

hatbrottsparagrafen. ”Den<br />

omständigheten att Peter<br />

Mangs brottslighet i prin-<br />

cip uteslutande har riktat<br />

sig mot människor med<br />

utländsk bakgrund, vilket<br />

självfallet inte har varit en<br />

slump, kan därmed under<br />

inga förhållanden få nå-<br />

gon betydelse när det gäl-<br />

ler straffets längd”, står det<br />

i domen.<br />

2<br />

Malmö tingsrätt<br />

säger också i domen<br />

att ”utredningen<br />

i målet inte har gett någon<br />

helt entydig bild av Peter<br />

Mangs syn på människor<br />

med annat etniskt ur-<br />

sprung än svenskt. Till ex-<br />

empel har han, när det var<br />

aktuellt att inom ramen för<br />

LSS- verksamheten tilldela<br />

honom en kontaktperson,<br />

samtyckt till en kontaktper-<br />

son med iranskt ursprung.<br />

Å andra sidan är det även<br />

visat att Peter Mangs i and-<br />

ra sammanhang har utta-<br />

lat sig i kränkande orda-<br />

lag mot människor med ut-<br />

ländsk bakgrund”.<br />

CLAES FÜRSTENBERG<br />

claes.furstenberg@sydsvenskan.se<br />

INVANDRARJÄVEL SVENNEJÄVEL JÄVLA BLATTE<br />

Hatbrott i Malmö polisområde 2010–2011<br />

2010<br />

Hatbrottsanmälningar 197<br />

Anmälningar som lett till åtal 3<br />

Åtal där åklagaren krävt straffskärpning enligt hatbrottsparagrafen 3<br />

Domar där straff skärpts enligt hatbrottsparagrafen 0<br />

Fällande domar för hets mot folkgrupp 1<br />

(domen kom 2010 men händelsen inträffade och anmäldes 2009. Det<br />

handlade om en IFK Göteborgsupporter som fälldes för att ha skrikit<br />

”Rosengårdstattare” och gjort Hitlerhälsning i samband med en match)<br />

Olaga diskriminering 0<br />

2011<br />

Hatbrottsanmälningar 291<br />

Anmälningar som lett till åtal 13<br />

Åtal där åklagaren har krävt straffskärpning enligt hatbrotts paragrafen 4<br />

Domar där straffet har skärpts enligt hatbrottsparagrafen 0<br />

Ett ärende från 2011 har det ännu inte fallit dom.<br />

Fällande domar för hets mot folkgrupp 0<br />

Fällande domar för olaga diskriminering 0<br />

■ De vanligaste kategorierna av hatbrott enligt polisanmäl-<br />

ningar i Malmö polisområde 2011<br />

1. Främlingsfientliga 166<br />

2. Antisemitiska 44<br />

3. Homofobiska 31<br />

4. Islamofobiska 23<br />

Hatbrottsanmälningar<br />

2011 fördelade på<br />

brottsrubriceringar<br />

Ofredande 80<br />

Hets mot folkgrupp 56<br />

Olaga hot 41<br />

Misshandel 38<br />

Förolämpning 22<br />

Skadegörelse 13<br />

Förtal 8<br />

Klotter 4<br />

Försök till misshandel 4<br />

Mordförsök 3<br />

Försök till mordbrand 1<br />

Rån 1<br />

■ Antalet brottsrubriceringar<br />

och hatbrottskategorier kan<br />

variera marginellt beroende på<br />

hur man räknar bland annat ef-<br />

tersom en anmälan kan ha flera<br />

brottsrubriceringar, ett brott<br />

kan ha flera anmälningar och<br />

att det ibland kan vara svårt att<br />

avgöra i vilken hatbrottskate-<br />

gori en anmälan hör hemma.<br />

SYDSVENSKANh<br />

C4 Fredag 1 juni 2012<br />

Chef: Per Ek Telefon: 040-28 24 00<br />

E-post: malmo@sydsvenskan.se<br />

MANGSRÄTTEGÅNGEN<br />

■ MANGS OCH RASISMEN<br />

Fullt av rasistiska spår<br />

– men förnekar rasism<br />

Morden och mordförsöken tycktes<br />

tala sitt tydliga språk – alla var rik-<br />

tade mot invandrare.<br />

Men sedan Peter Mangs greps har<br />

bilden komplicerats. Redan första<br />

rättegångsdagen underströk Peter<br />

Mangs advokater att han inte är ra-<br />

sist. Senare har han själv flera gånger<br />

återkommit till det.<br />

– Jag har spelat musik med afrika-<br />

ner, tagit svart bälte med araber, arbe-<br />

tat för judar och jobbat i USA.<br />

Andra uppgifter talar mot honom.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n har gått igenom vitt-<br />

nesmål från vänner och arbetskamra-<br />

ter och polisens beslag – bland annat<br />

Mangs dator, telefon och egna texter.<br />

Vänner och bekanta säger att<br />

Mangs var främlingsfientlig. Ingen<br />

ger några konkreta exempel.<br />

Hans närmaste vän:<br />

– Han är himla komplex där. De<br />

snyggaste kvinnorna han någonsin<br />

har sett, det är typ fjärdedelsmulat-<br />

ter, eller mulatter. De tycker han är<br />

snyggast. Sedan vill han ändå bara<br />

döda alla svarta.<br />

Mangs mamma:<br />

– Ibland har han sagt, det är utlän-<br />

ningar som gör sådär […]. Jag sa till<br />

honom att ”Men håll flabben. Du är<br />

en jävla utlänning själv”. ”Nej, nej, nej,<br />

nej”. Det ville han ju inte gå med på.<br />

Kontakt i aspergerförening :<br />

– Han var av den uppfattningen att<br />

en viss form av genetiskt anlag alltså<br />

gav en form av överlägsenhet.<br />

– Han berättade för mig vad han i<br />

synnerhet tyckte var bra med Tysk-<br />

land och Hitler, framför allt ordnings-<br />

sinnet.<br />

I självbiografin han skriver i häktet<br />

ägnar Mangs en halv sida åt Hitler.<br />

Han gillar att Hitler inte var tvetydig.<br />

”Jag tror jag personligen hade fått<br />

det bättre i hans samhälle, det hade<br />

nog varit mycket mer ordning där.<br />

Min syster hade nog levt också. Hon<br />

dog ju i ert humana samhälle där ’alla<br />

har rätt att leva’, inklusive knarklang-<br />

arna.”<br />

Men, konstaterar Mangs, tyskar-<br />

na lyckades varken besegra svarta<br />

idrottsmän eller de sovjetiska solda-<br />

terna av slaviskt ursprung.<br />

”Jag observerar, jag är neutral, alla<br />

kan lära mig något. Det finns logik i<br />

rasism, det finns logik i antirasism.<br />

Jag stirrar mig inte blind på just nå-<br />

gonting, utan kontrasterar fritt, utan<br />

att påverkas av sociala människor<br />

som försöker skrika högst.”<br />

Mangs anser att det finns en global<br />

konspiration, ledd av bankirer, med<br />

stort judiskt inflytande – New World<br />

Order. Mångkultur, skriver han i sin<br />

självbiografi, är ett verktyg för att för-<br />

svaga ”nationalstaternas identitet,<br />

och styrkan i deras kulturella separa-<br />

tism, självbestämmande och frihet”.<br />

Malmö. Innanför dörren<br />

i Peter Mangs lägenhet<br />

hittar polisen rasisttid-<br />

ningen Nationell idag.<br />

Till vänner rekommende-<br />

rade han Ku Klux Klan-<br />

ledarens memoarer och<br />

talade varmt om Hitler.<br />

Men i domstolen förne-<br />

kar han rasistiska åsik-<br />

ter.<br />

– Jag söker kontraste-<br />

rade information, säger<br />

han.<br />

Skaver<br />

”Det skaver<br />

mellan våra<br />

kulturer. Jag<br />

röstar på SD i<br />

Malmö kom-<br />

munval. Mer<br />

till min mor,<br />

mindre till<br />

nysvenskar-<br />

na, och de<br />

skäggiga bar-<br />

nen. Voila!”<br />

Peter Mangs på<br />

sajten Politisk<br />

inkorrekt.<br />

”Självfallet har jag både bra och då-<br />

liga erfarenheter av mångkultur. Men<br />

jag märker att jag i praktiken inte kan<br />

säga nej till det sålda konceptet, jag<br />

tycker att mångkulturen därmed re-<br />

presenterar globalistisk tyranni.”<br />

Överlag finns mer spår av Mangs<br />

propagerande för konspirationsteo-<br />

rin om ”New World Order” än typiskt<br />

Sverigedemokratiska eller National-<br />

demokratiska åsikter.<br />

På SD-nära sajten Politiskt inkor-<br />

rekt (som numera är nerlagd) blev<br />

flera av hans inlägg om den judiska<br />

konspirationen raderade. Moderatorn<br />

kallar det ”svammel”.<br />

Två inlägg från Peter Mangs, i samma<br />

tråd, finns bevarade:<br />

”Det skaver mellan våra kulturer.<br />

Jag röstar på SD i Malmö kommun-<br />

val. Mer till min mor, mindre till ny-<br />

svenskarna, och de skäggiga barnen.<br />

Voila!”<br />

Mangs skriver att han började dela<br />

upp människor i ”svenskar” och ”in-<br />

vandare” någon gång efter att han<br />

som liten blivit slagen av några in-<br />

vandrare.<br />

”Dom stod alltid för ytterligheter-<br />

na. Dom jagade mig, alltid i grupp,<br />

ville ta min röda BMX-cykel med gula<br />

däck, osv.”<br />

Som vuxen läser han den tidigare<br />

Ku Klux Klan-ledaren David Dukes<br />

självbiografi. Han rekommenderar<br />

den till en vän, utan närmare kom-<br />

mentarer. Till Nationaldemokrater-<br />

na betalar han in 100 kronor och får<br />

minst tre nummer av partiets tidning.<br />

Men Mangs uppskattar inte bara<br />

vita människor, visar polisens beslag.<br />

I sin Iphone har Mangs bilder på lätt-<br />

klädda mörkhyade kvinnor. Han skri-<br />

ver och säger till flera att han läng-<br />

tar efter ett förhållande och familj.<br />

När han lägger upp en profil på kon-<br />

taktsajten elenamodels.com skriver<br />

han under rubriken ”race”: Not im-<br />

portant.<br />

Han lyssnar och spelar musik av ar-<br />

tister som inte är vita.<br />

Om man bortser från skottdåden –<br />

som Mangs förnekar – finns det inga<br />

uppgifter om att Mangs betett sig ra-<br />

sistiskt mot någon.<br />

– Aldrig, sa Mangs vän och<br />

kampsportstränare i domstolen.<br />

– Peter har tvärtom ställt upp när<br />

vi har varit och tävlat. Varit med in-<br />

vandrare i samma grupp, en tjej och<br />

två killar.<br />

Inte heller de personer han spelat<br />

i band tillsammans med säger sig ha<br />

märkt någon rasism. Han har arbetat<br />

som vårdare på ett hem för handikap-<br />

pade kvinnor – flera var invandare.<br />

Han har haft invandrare som arbets-<br />

kamrater. Ingen har vittnat om några<br />

tecken på rasism.<br />

Under rättegången igår avhandla-<br />

des mordförsöket på en imam vid Is-<br />

lamic Center – det dåd som ser mest<br />

politiskt ut.<br />

Bejzat Becirov, vd på Islamic center,<br />

följde i går rättegången. Han vet inte<br />

vad han ska tro om det eventuella ra-<br />

sistmotivet.<br />

– Något, säger han till <strong>Sydsvenska</strong>n<br />

och måttar mellan tumme och pek-<br />

finger. Någon sån del, måste det fin-<br />

nas.<br />

TEXT: TOBIAS<br />

BARKMAN<br />

tobias.barkman<br />

@sydsvenskan.se<br />

TEXT: JOAKIM<br />

PALMKVIST<br />

joakim.palmkvist<br />

@sydsvenskan.se<br />

Mangs närmaste vän:<br />

” Han har ingen lin-<br />

je som han går efter<br />

utan… ibland så för-<br />

stod jag inte vad han<br />

tänkte. Det var inte lo-<br />

giskt ibland. Han sa att<br />

han skulle kunna bli<br />

allt från värsta kom-<br />

munisten till värsta<br />

nazisten. Det fanns lik-<br />

som inget … äh … jag<br />

förstod inte riktigt vad<br />

han tänkte, för det var<br />

så mycket.”<br />

Tysk aspergerkontakt:<br />

”Han tyckte det var<br />

bra, så som Hitler hade<br />

delat upp människo-<br />

raserna, i människor<br />

med bra gener och<br />

människor med min-<br />

dre bra gener. Han var<br />

av den uppfattningen<br />

att en viss form av ge-<br />

netiskt anlag alltså gav<br />

en form av överlägsen-<br />

het.”<br />

Ur självbiografin:<br />

”Självfallet har jag<br />

både bra och dåliga er-<br />

farenheter av mång-<br />

kultur. Men jag märker<br />

att jag i praktiken inte<br />

kan säga nej till det<br />

sålda konceptet, jag<br />

tycker att mångkultu-<br />

ren därmed represen-<br />

terar globalistisk ty-<br />

ranni.”<br />

I en knappt två minu-<br />

ter långt röstmemo<br />

från telefonen talar<br />

Mangs om hur han inte<br />

sneddar över gräsmat-<br />

tor utan följer den as-<br />

falterade vägen, som<br />

finns där av ett syfte:<br />

”Det är då det är skill-<br />

nad på mig, vanliga<br />

germaner och sämre<br />

kulturer, alltså grad-<br />

förhållande där mel-<br />

lan. Måste följa syftet<br />

med systemen. Vanli-<br />

ga människor säger ja,<br />

men jag ska bara, allt-<br />

så snedda över gräs-<br />

plätten där.”<br />

Nationaldemokraternas<br />

tidning fanns hemma hos<br />

Peter Mangs, som också<br />

hävdar att han varit med i<br />

Vänsterpartiet. Även den<br />

amerikanske extrempo-<br />

litikern David Dukes åsik-<br />

ter intresserade Mangs,<br />

som ”söker kontrasteran-<br />

de åsikter”<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n, den 1 juni<br />

2012.<br />

Polisens anmälningslista över hatbrott i Malmö 2011 är lång. Ofta handlar anmälningarna om verbala kränkningar och vardagstrakasserier. FOTO: LARS BRUNDIN<br />

HATBROTT I MALMÖ · 1<br />

C4 Tisdag 8 januari 2013<br />

MALMÖ<br />

Förarbetet<br />

får kritik<br />

i ny rapport<br />

HATBROTT · 2<br />

Skärpta rutiner ska ge effektivare utredningar<br />

■ Slarv, okunskap och<br />

brister i rutinerna. Så<br />

förklarar polisen varför<br />

arbetet med hatbrott<br />

inte har större genom-<br />

slag i domstolarna.<br />

– Frustrerande att det vi le­<br />

vererar inte leder till nå­<br />

gonting längre fram i rätts­<br />

kedjan, säger chefen för<br />

Malmöpolisens nyinrättade<br />

hatbrottsgrupp, kriminal­<br />

kommissarie Thomas Bull<br />

om att polisens intensifie­<br />

rade arbete med hatbrott<br />

inte har något genomslag<br />

i Malmö tingsrätt.<br />

Att få av anmälningar­<br />

na leder till åtal har han<br />

varit medveten om sedan<br />

länge. Att inget hatbrotts­<br />

ärende har hållit för en<br />

dom i tingsrätten, är en ny­<br />

het för honom.<br />

Precis som åklagarna<br />

tror Thomas Bull att de två<br />

främsta skälen till att få an­<br />

mälningar går vidare i rätts­<br />

systemet är dels att flera an­<br />

mälningar skrivs av efter­<br />

som offret inte kan peka ut<br />

någon gärningsman, dels<br />

att det är svårt att bevisa att<br />

det finns ett hatbrottsmotiv<br />

bakom ett brott.<br />

– Det krävs en bonus­<br />

utredning som ska bevisa<br />

motivet. Jag betvivlar inte<br />

målsägandens uppgifter<br />

men samtidigt ska underla­<br />

get hålla både hos åklagare<br />

och hos domstol ”utom allt<br />

rimligt tvivel”.<br />

Thomas Bull är också över­<br />

tygad om att ett skäl till att<br />

hatbrottsutredningarna<br />

inte håller hela vägen är<br />

brister i polisens arbete.<br />

– Om vi blir bättre kom­<br />

mer blir det förhoppnings­<br />

vis en dominoeffekt som<br />

får effekter hos åklagare<br />

och domstolar. Men det<br />

är ett arbete som kommer<br />

att ta tid och märkas först<br />

om några år, säger Thomas<br />

Bull.<br />

Thomas Bull tror att det<br />

kommer att bli fler åtal re­<br />

dan detta år. Skälet är att<br />

hatbrottsgruppen under<br />

2012 har lämnat ett 60­tal<br />

av cirka 200 anmälningar<br />

till åklagare. Det är betyd­<br />

ligt fler än under 2011.<br />

Några förbättringar är<br />

redan genomförda. En är<br />

att alla misstänkta hat­<br />

brottsärenden går till Tho­<br />

mas Bulls hatbrottsgrupp.<br />

Det är han som avgör vilka<br />

som ska skrivas av och vilka<br />

som ska gå vidare till åkla­<br />

MALMÖ<br />

■ Malmös åklagare<br />

lyckades inte över-<br />

tyga domstolen en<br />

enda gång om att ett<br />

brott hade hatbrotts-<br />

motiv under 2010<br />

och 2011. Brister<br />

i utredningsarbetet<br />

lyder en förklaring.<br />

I en ny rapport talar åkla­<br />

garmyndigheten om att det<br />

begås så allvarliga ”fel och<br />

missgrepp” i utredningsar­<br />

betet kring hatbrott att det<br />

påverkar möjligheterna att<br />

väcka åtal. Trots att hat­<br />

brottsbekämpningen sedan<br />

några år är prioriterad hos<br />

åklagarmyndigheten och<br />

trots stora utbildningsin­<br />

satser har det, enligt rap­<br />

porten, inte inneburit att<br />

åtalen blivit fler eller av<br />

högre kvalitet utan snarare<br />

gäller det motsatta.<br />

Rapporten har skrivits<br />

av åklagarmyndighetens<br />

utvecklingscentrum i Mal­<br />

mö. Avdelningen har ett<br />

nationellt ansvar bland an­<br />

nat för att bedriva metodut­<br />

veckling och informations­<br />

insamling kring hatbrott.<br />

Malmö är ett tydligt ex­<br />

empel på hur svårt åkla­<br />

garna har att vinna gehör<br />

i domstolarna i hatbrottsä­<br />

renden. Som <strong>Sydsvenska</strong>n<br />

rapporterade i går, gick 16<br />

av drygt 480 anmälningar<br />

med misstänkt hatbrotts­<br />

motiv under 2010 och 2011<br />

vidare till åtal. Men i de<br />

flesta fall tog åklagarna<br />

bort hatbrottsmotivet i åta­<br />

let. I endast sju fall krävde<br />

åklagarna en straffskärp­<br />

ning på grund av ett hat­<br />

brottsmotiv.<br />

När <strong>Sydsvenska</strong>n berät­<br />

tar om resultatet av tid­<br />

ningens undersökning är<br />

det en nyhet för åklagarna<br />

på utvecklingscentrum och<br />

Malmös båda hatbrottsåk­<br />

lagare.<br />

– Problemet är att poli­<br />

sens markeringar av hat­<br />

brott i sitt anmälningssys­<br />

tem inte går att föra över<br />

till vårt datasystem. Vi kan<br />

bara se brottstypen, det vill<br />

säga om det är frågan om<br />

till exempel en misshan­<br />

del. Däremot registreras<br />

inte motivet. Det innebär<br />

att vi inte kan göra uppfölj­<br />

ningar för att se hur ären­<br />

dena hanteras i olika in­<br />

stanser och vilka brister<br />

som kan finnas, säger Gö­<br />

ran Hellström, överåklaga­<br />

re på Utvecklingscentrum.<br />

Det är polisen som gör<br />

en första utredning innan<br />

ärendet eventuellt skickas<br />

till åklagare. I rapporten är<br />

kritiken mot polisens insats<br />

skarp:<br />

■ Polisens rutin när det gäl­<br />

ler att markera misstänkta<br />

hatbrott ger ett otillförlit­<br />

ligt resultat och är ”en di­<br />

rekt dålig indikator på om<br />

det anmälda brottet är ett<br />

hatbrott eller inte”.<br />

■ Polismyndigheten saknar<br />

en gemensam hatbrottsde­<br />

finition, det vill säga det<br />

finns i ”praktiken dålig el­<br />

ler i varje fall ojämn kun­<br />

skap om vad som utgör ett<br />

hatbrott”.<br />

■ Polisen saknar utbildning<br />

och närmare instruktioner<br />

för att använda hatbrotts­<br />

markeringen på rätt sätt.<br />

Bristerna i polisens han­<br />

tering försvårar och fördrö­<br />

jer åklagarnas förundersök­<br />

ningar.<br />

I år ska Utvecklingscen­<br />

trum anordna en konfe­<br />

rens för landets hatbrotts­<br />

åklagare.<br />

– Den viktigaste frågan är<br />

just svårigheterna att bevi­<br />

sa ett hatbrottsmotiv. Vad<br />

krävs för att domstolen ska<br />

döma för hatbrott och till­<br />

lämpastraffskärpnings­ regeln? Vilka utredningar<br />

och vilken bevisning mås­<br />

te vi ha? säger Göran Hell­<br />

ström.<br />

Malmös två hatbrottsåk­<br />

lagare Jan Pervi och Bo Bir­<br />

gersson har drivit flera fall<br />

där de tyckt att det varit up­<br />

penbart att det funnits ett<br />

hatbrottsmotiv. Men i dom­<br />

stolen har det ändå blivit<br />

nej.<br />

– Ibland har vi blivit för­<br />

vånade över att domsto­<br />

len skrivit bort hatbrotts­<br />

motivet. Det som vi menar<br />

är ett hatbrott kallar dom­<br />

stolen ett tvättstugebråk.<br />

Straffskärpningsregeln är<br />

bra men den är inte allde­<br />

les lätt att hantera i verklig­<br />

heten, säger Bo Birgersson.<br />

Jan Pernvi anser att en<br />

stor del av anmälningar­<br />

na handlar om osämja och<br />

inte om hatbrott:<br />

– Många av de kränkan­<br />

de uttrycken har blivit all­<br />

männa skällsord. Någon<br />

skriker ”jävla bög” och så<br />

blir det mest en slags paj­<br />

kastning. De verkligt allvar­<br />

liga hatbrotten är svårbevi­<br />

sade helt enkelt därför att<br />

gärningsmannen är okänd.<br />

Åklagarna skriver i de fles­<br />

ta fall av två av de vanli­<br />

gastebrottsrubriceringar­ na där det kan handla om<br />

hatbrott; förolämpning och<br />

förtal eftersom de inte fal­<br />

ler under allmänt åtal an­<br />

nat än i speciella fall. En<br />

annan vanlig hatbrottsru­<br />

bricering är hets mot folk­<br />

grupp.<br />

– För att det ska vara<br />

hets mot folkgrupp måste<br />

tillräckligt många ha hört<br />

hetsen och så är det för det<br />

mesta inte, säger Bo Bir­<br />

gersson.<br />

TEXT: CLAES<br />

FÜRSTENBERG<br />

claes.furstenberg<br />

@sydsvenskan.se<br />

”Om vi blir bättre kommer blir det förhoppningsvis en dominoeffekt som får effekter hos åklagare och domstolar”, säger Thomas Bull, chef för Malmöpolisens nyinrättade hatbrottsgrupp. FOTO: LARS BRUNDIN<br />

C5<br />

C4 Redigering: Cecilia Lindberg<br />

Måndag 7 januari 2013 Måndag 7 januari 2013<br />

MALMÖ MALMÖ<br />

Malmö stad<br />

Stadsbyggnadsnämnden<br />

KUNGÖRELSE<br />

ANSÖKAN OM BYGGLOV<br />

Till Malmö stadsbyggnadsnämnd har inkommit nedan<br />

förtecknade ansökningar om bygglov som innebär åtgär-<br />

der som avviker från gällande detaljplaner. För sakägare,<br />

bostadsrättshavare och boende som berörs, hålles ansök-<br />

ningshandlingarna tillgängliga under tiden 2013-01-07–<br />

2013-01-21 mellan 10.00 –15.00 varje helgfri vardag<br />

på Malmö stadsbyggnadskontor, August Palms Plats 1.<br />

Nedanstående information finns också på www.malmo.se.<br />

Eventuella erinringar mot bygglovsansökningarna lämnas<br />

skriftligen till Malmö stadsbyggnadsnämnd, 205 80 Malmö<br />

senast 2013-01-21.<br />

ALBO 1, Regementsgatan 100<br />

ändring av vind till bostäder samt fasadändring (takfönster)<br />

takterrass<br />

DEKANEN 1<br />

anordnande av parkering<br />

HAMNEN 22:164<br />

tidsbegränsat bygglov avseende ändring av magasinsbygg-<br />

nad (M16) till kryssningsterminal<br />

HYLLIE 2:12, Lindeborgsgatan 373<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende förskole-<br />

paviljong, skärmtak och förråd<br />

JÄMTLAND 20<br />

ändring av butiker till öppen förskola, fasadändring samt<br />

nya p-platser<br />

JÄMTLAND 34, Fosievägen 27<br />

uppställning av sopkärl samt stödmur<br />

KIRSEBERG 30:2<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende parkering<br />

KOLONNEN 9, Järnvägsgatan 69<br />

tidsbegränsat bygglov avseende ändring av kontor till för-<br />

skola<br />

KRAFTEN 1, Spånehusvägen 79<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende parkering<br />

KRANEN 5<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende parkering<br />

KRONODIREKTÖREN 2, Ramels väg 9<br />

nybyggnad av sopkasuner<br />

KYLLRET 1<br />

ändring av butik till övernattningslägenhet samt nybygg-<br />

nad av sophus<br />

LANDSKONTORISTEN 1, von Rosens väg 2<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende cykelverk-<br />

stad<br />

LJUNGBYHUS 12, Nicoloviusgatan 6 A<br />

fasadändring (rivning av balkonger) samt nybyggnad av<br />

uteplats<br />

LÖVRÄFSAN 1, Snödroppsgatan 3<br />

tidsbegränsat bygglov för uppställning av container<br />

NAFFENTORP 26:1, Stolpbodsgatan 1<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende stations-<br />

byggnad<br />

RÖRTÅNGEN 43, Edvard Ols väg 2<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende ändring av<br />

kontor till veterinärklinik<br />

SMEDJAN 8<br />

tidsbegränsat bygglov för ändring av industrilokal till gym<br />

SMÖRBOLLEN 13, Pinjegatan 6<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende förenings-<br />

verksamhet<br />

SOFIA 1<br />

förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende parkering<br />

STADSBIBLIOTEKET 1<br />

fasadändring (ny entré)<br />

STUDENTEN 1, Censorsgatan 3 A<br />

ändring av lägenheter till kontor (vårdcentral) samt fasad-<br />

ändring (utökning av entré, uppsättning av ramp och<br />

trappa)<br />

Rekordmånga<br />

hatbrott anmäls<br />

– men ingen fälls<br />

Drygt 480 anmälda hatbrott, noll hat-<br />

brottsdomar.<br />

Trots rekordmånga anmälningar har<br />

ingen anmälan lett till en fällande dom<br />

i Malmö tingsrätt under 2010 och 2011. Un-<br />

der två procent av anmälningarna har lett<br />

till åtal, visar <strong>Sydsvenska</strong>ns granskning.<br />

■ I ett par år har Malmö va-<br />

rit i centrum för den svens-<br />

ka hatbrottsdebatten. Mel-<br />

lan 2009 och 2011 har hat-<br />

brottsanmälningarna i po-<br />

lisområde Malmö nästan<br />

fördubblats. Men mätt i av-<br />

kunnande domar förekom-<br />

mer det inga hatbrott i Mal-<br />

mö.<br />

Ingen av anmälningar-<br />

na under 2010 och 2011<br />

har lett till en dom där gär-<br />

ningsmannen fällts för hat-<br />

brott.<br />

De flesta anmälningar<br />

avskrivs tidigt av polisen.<br />

Under 2010 och 2011 var<br />

det endast 16 anmälning-<br />

ar som polisen markerat<br />

som hatbrott som ledde till<br />

åtal.<br />

I alla fall utom 7 (1,45<br />

procent) valde åklagaren<br />

att plocka bort hatbrotts-<br />

motivet i åtalet. Och i inget<br />

av de fall som prövats i Mal-<br />

mö tingsrätt ansåg domsto-<br />

len att det var frågan om ett<br />

hatbrott.<br />

Hatbrott är ingen brotts-<br />

rubricering utan en straff-<br />

skärpningsregel. När det<br />

gäller exempelvis misshan-<br />

del, skadegörelse eller olaga<br />

hot kan straffet bli stränga-<br />

re om motivet bakom brot-<br />

tet är att kränka en person<br />

för dennes sexuella lägg-<br />

ning, etnisk bakgrund, re-<br />

ligion, hudfärg eller natio-<br />

nalitet. Som hatbrott räk-<br />

nas också brottsrubrice-<br />

ringen hets mot folkgrupp<br />

och, i vissa fall, olaga diskri-<br />

minering.<br />

Att få hatbrottsanmäl-<br />

ningar leder till fällande<br />

domar har varit känt ti-<br />

digare. Men detta är förs-<br />

ta gången det sätts siffror<br />

på hur många av Malmö-<br />

anmälningarna det verkli-<br />

gen är som leder till fällan-<br />

de dom, det vill säga inga<br />

alls.<br />

Antisemitismen i Malmö<br />

har väckt stor uppmärk-<br />

samhet både i och utan-<br />

för Sverige. Antalet anmäl-<br />

ningar om antisemitiska<br />

hatbrott har ökat kraftigt<br />

men om det speglar att<br />

antisemitismen ökat finns<br />

det inget säkert svar på.<br />

Ett skäl till att antalet anti-<br />

semitiskahatbrottsanmäl- ningar blivit fler är att den<br />

judiska församlingen de se-<br />

naste åren uppmanat sina<br />

medlemmar att polisanmä-<br />

la alla kränkningar.<br />

Inget av de 44 antisemi-<br />

tiska hatbrott som anmälts<br />

under 2010 och 2011 har<br />

lett till åtal eller ens gått<br />

till åklagare.<br />

Av de 23 anmälningar-<br />

na för islamofobiska brott<br />

under samma tid är det ett<br />

som gått till åtal. Det målet<br />

är ännu inte avgjort i dom-<br />

stol.<br />

Av de cirka 30 anmälda<br />

homofobiska brotten gick<br />

2 till åtal men i båda fal-<br />

len ansåg Malmö tingsrätt<br />

att det inte fanns ett hat-<br />

brottsmotiv.<br />

Om ökningen av hatbrotts-<br />

anmälningar speglar en<br />

faktisk ökning av hatbrot-<br />

ten är det ingen som vet.<br />

Det finns flera osäkerhets-<br />

faktorer när det gäller att<br />

beräkna antalet hatbrott.<br />

Den största är mörkertalet.<br />

Flera av de grupper som<br />

omfattas av hatbrottspa-<br />

ragrafen anmäler sällan de<br />

kränkningar de utsätts för,<br />

visar flera undersökningar.<br />

Det gäller framförallt ro-<br />

mer men även hbt-perso-<br />

ner, somalier och muslim-<br />

er.<br />

En annan osäkerhetsfaktor<br />

är polisens anmälningssys-<br />

tem. Anmälningar ham-<br />

nar fel. Brott som borde ha<br />

klassats som hatbrott får en<br />

annan beteckning och för-<br />

svinner ur statistiken. Mot-<br />

satsen gäller också. Anmäl-<br />

ningar som uppenbart inte<br />

är hatbrott, det kan röra<br />

sig om en vanlig cykelstöld,<br />

hamnar i hatbrottsstatisti-<br />

ken eftersom polisen som<br />

tar emot anmälan sätter fel<br />

kod.<br />

Men sedan ett år tillbaka<br />

gör Malmöpolisen en nog-<br />

grannare kontroll av alla<br />

misstänkta hatbrott så att<br />

de uppenbara felmarke-<br />

ringarna är bortrensade<br />

när den slutliga samman-<br />

ställningen görs.<br />

Att så få utredningar går<br />

vidare till åtal har också fle-<br />

ra förklaringar:<br />

■ Anmälningarna avskrivs<br />

eftersom det inte finns nå-<br />

got spaningsuppslag vilket<br />

i de flesta fall innebär att<br />

gärningsmannen är okänd.<br />

■ Polisen har en vidare<br />

tolkning av begreppet hat-<br />

brott än åklagare och dom-<br />

stol. Principen är att hellre<br />

klassa ett ärende för myck-<br />

et, än ett för lite, som hat-<br />

brott. Det innebär att åkla-<br />

garna får in många anmäl-<br />

ningar där de omedelbart<br />

kan konstatera att det inte<br />

rör sig om ett hatbrott.<br />

■ Förtal och förolämp-<br />

ning är två av de vanli-<br />

gastebrottsrubriceringar- na bakom misstänkta hat-<br />

brott. 2011 var det ett tret-<br />

tiotal fall. Men förtal och<br />

förolämpning kan inte tas<br />

upp av åklagare annat än<br />

i undantagsfall, eftersom<br />

brottsrubriceringarna inte<br />

faller under allmänt åtal.<br />

■ Gärningsmännen är min-<br />

deråriga.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>ns genomgång<br />

visar också att:<br />

■ I samtliga de 16 fall som<br />

lett till åtal med ett miss-<br />

tänkt hatbrottsmotiv under<br />

2010 och 2011 är den åtala-<br />

de en man.<br />

■ I 9 av fallen har den miss-<br />

tänkte missbruksproblem<br />

eller psykisk sjukdom.<br />

■ I ett femtiotal anmäl-<br />

ningar från 2011 har måls-<br />

äganden, att döma av vad<br />

som uppgivits i anmälan,<br />

kunna peka ut den miss-<br />

tänkta gärningsmannen.<br />

Men även de fallen har<br />

skrivits av. Det vanligaste<br />

skälet har varit att ord står<br />

mot ord.<br />

FAKTA<br />

Därför<br />

var<br />

Mangs<br />

dåd inte<br />

hatbrott<br />

MALMÖ<br />

■ På polisens lista över hat-<br />

brott för 2010 finns serie-<br />

skytten Peter Mangs alla<br />

dåd. Men enligt domen<br />

i Malmö tingsrätt var inte<br />

de brotten (bland annat två<br />

mord och fyra mordförsök)<br />

Mangs fälldes för, hatbrott.<br />

I domen anges två skäl till<br />

varför brotten inte bedömts<br />

som hatbrott:<br />

1<br />

Domen är livstids<br />

fängelse och straf-<br />

fet hade alltså inte<br />

kunnat bli strängare även<br />

om han också dömts enligt<br />

hatbrottsparagrafen. ”Den<br />

omständigheten att Peter<br />

Mangs brottslighet i prin-<br />

cip uteslutande har riktat<br />

sig mot människor med<br />

utländsk bakgrund, vilket<br />

självfallet inte har varit en<br />

slump, kan därmed under<br />

inga förhållanden få nå-<br />

gon betydelse när det gäl-<br />

ler straffets längd”, står det<br />

i domen.<br />

2<br />

Malmö tingsrätt<br />

säger också i domen<br />

att ”utredningen<br />

i målet inte har gett någon<br />

helt entydig bild av Peter<br />

Mangs syn på människor<br />

med annat etniskt ur-<br />

sprung än svenskt. Till ex-<br />

empel har han, när det var<br />

aktuellt att inom ramen för<br />

LSS- verksamheten tilldela<br />

honom en kontaktperson,<br />

samtyckt till en kontaktper-<br />

son med iranskt ursprung.<br />

Å andra sidan är det även<br />

visat att Peter Mangs i and-<br />

ra sammanhang har utta-<br />

lat sig i kränkande orda-<br />

lag mot människor med ut-<br />

ländsk bakgrund”.<br />

CLAES FÜRSTENBERG<br />

claes.furstenberg@sydsvenskan.se<br />

Hatbrott kan<br />

ge skärpt straff<br />

■ Hatbrott utgörs av brot-<br />

ten hets mot folkgrupp, olaga<br />

diskriminering samt alla andra<br />

typer av brott, från klotter till<br />

mord, där ett av motiven har<br />

varit att kränka en person eller<br />

en folkgrupp på grund av ras,<br />

hudfärg, nationalitet, etniskt<br />

ursprung, trosbekännelse eller<br />

sexuell läggning.<br />

■ I brottsbalkens 29 kap 2 pa-<br />

ragraf finns en regel som säger<br />

att domstolen ska betrakta det<br />

som en ”försvårande omstän-<br />

dighet” vid bedömningen av<br />

straffvärdet om det finns ett<br />

hatbrottsmotiv. Det kan betyda<br />

att straffet skärps.<br />

■ Straffskärpningsregeln lades<br />

till i brottsbalken 1994. Flera<br />

remissinstanser, bland annat<br />

Advokatsamfundet, Riksåkla-<br />

garen och Säpo, var kritiska.<br />

Man menade bland annat att<br />

det redan gick att ta hänsyn till<br />

hatmotiv i brottsbalken.<br />

FLYTTA TI LLBAKA<br />

TILL DANMARK<br />

INVANDRARJÄVEL SVENNEJÄVEL JÄVLA BLATTE<br />

JÄVLA<br />

TRANSVESTIT<br />

Hatbrott i Malmö polisområde 2010–2011<br />

2010<br />

Hatbrottsanmälningar 197<br />

Anmälningar som lett till åtal 3<br />

Åtal där åklagaren krävt straffskärpning enligt hatbrottsparagrafen 3<br />

Domar där straff skärpts enligt hatbrottsparagrafen 0<br />

Fällande domar för hets mot folkgrupp 1<br />

(domen kom 2010 men händelsen inträffade och anmäldes 2009. Det<br />

handlade om en IFK Göteborgsupporter som fälldes för att ha skrikit<br />

”Rosengårdstattare” och gjort Hitlerhälsning i samband med en match)<br />

Olaga diskriminering 0<br />

2011<br />

Hatbrottsanmälningar 291<br />

Anmälningar som lett till åtal 13<br />

Åtal där åklagaren har krävt straffskärpning enligt hatbrotts paragrafen 4<br />

Domar där straffet har skärpts enligt hatbrottsparagrafen 0<br />

Ett ärende från 2011 har det ännu inte fallit dom.<br />

Fällande domar för hets mot folkgrupp 0<br />

Fällande domar för olaga diskriminering 0<br />

Om undersökningen<br />

■ Malmöpolisen och länskri-<br />

minalen har på <strong>Sydsvenska</strong>ns<br />

uppdrag tagit fram samtliga hat-<br />

brottskodade anmälningar inom<br />

polisområde Malmö under 2010<br />

och 2011 som gått vidare till<br />

åklagare. Därefter har tidningen<br />

kontrollerat vilka fall som lett till<br />

åtal och därefter domstolsutsla-<br />

gen i Malmö tingsrätt. En felkälla<br />

kan vara att hatbrottskoden inte<br />

har funnits med i polisanmälan<br />

men att den lagts till i ett senare<br />

skede av åklagare. Men vad Mal-<br />

mös hatbrottsåklagare känner<br />

till, har det inte förekommit<br />

något sådant ärende. Utfallet för<br />

2012 har inte gått att kontrollera<br />

än eftersom många ärenden inte<br />

är avgjorda.<br />

Nästa avsnitt:<br />

■ Åklagarna. ”Fel och miss-<br />

grepp” i utredningsarbetet kring<br />

hatbrott. Det är ett skäl till att<br />

domarna är få, enligt åklagare<br />

i Malmö.<br />

BAKGRUND<br />

■ De vanligaste kategorierna av hatbrott enligt polisanmäl-<br />

ningar i Malmö polisområde 2011<br />

1. Främlingsfientliga 166<br />

2. Antisemitiska 44<br />

3. Homofobiska 31<br />

4. Islamofobiska 23<br />

Hatbrottsanmälningar<br />

2011 fördelade på<br />

brottsrubriceringar<br />

Ofredande 80<br />

Hets mot folkgrupp 56<br />

Olaga hot 41<br />

Misshandel 38<br />

Förolämpning 22<br />

Skadegörelse 13<br />

Förtal 8<br />

Klotter 4<br />

Försök till misshandel 4<br />

Mordförsök 3<br />

Försök till mordbrand 1<br />

Rån 1<br />

■ Antalet brottsrubriceringar<br />

och hatbrottskategorier kan<br />

variera marginellt beroende på<br />

hur man räknar bland annat ef-<br />

tersom en anmälan kan ha flera<br />

brottsrubriceringar, ett brott<br />

kan ha flera anmälningar och<br />

att det ibland kan vara svårt att<br />

avgöra i vilken hatbrottskate-<br />

gori en anmälan hör hemma.<br />

TEXT: CLAES<br />

FÜRSTENBERG<br />

claes.furstenberg<br />

@sydsvenskan.se<br />

C4<br />

Chef: Per Ek Telefon: 040-28 24 00<br />

E-post: malmo@sydsvenskan.se<br />

MANGSRÄTTEGÅNGEN<br />

■ MANGS OCH RASISMEN<br />

Fullt av rasistiska spår<br />

– men förnekar rasism<br />

Morden och mordförsöken tycktes<br />

tala sitt tydliga språk – alla var rik-<br />

tade mot invandrare.<br />

Men sedan Peter Mangs greps har<br />

bilden komplicerats. Redan första<br />

rättegångsdagen underströk Peter<br />

Mangs advokater att han inte är ra-<br />

sist. Senare har han själv flera gånger<br />

återkommit till det.<br />

– Jag har spelat musik med afrika-<br />

ner, tagit svart bälte med araber, arbe-<br />

tat för judar och jobbat i USA.<br />

Andra uppgifter talar mot honom.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n har gått igenom vitt-<br />

nesmål från vänner och arbetskamra-<br />

ter och polisens beslag – bland annat<br />

Mangs dator, telefon och egna texter.<br />

Vänner och bekanta säger att<br />

Mangs var främlingsfientlig. Ingen<br />

ger några konkreta exempel.<br />

Hans närmaste vän:<br />

– Han är himla komplex där. De<br />

snyggaste kvinnorna han någonsin<br />

har sett, det är typ fjärdedelsmulat-<br />

ter, eller mulatter. De tycker han är<br />

snyggast. Sedan vill han ändå bara<br />

döda alla svarta.<br />

Mangs mamma:<br />

– Ibland har han sagt, det är utlän-<br />

ningar som gör sådär […]. Jag sa till<br />

honom att ”Men håll flabben. Du är<br />

en jävla utlänning själv”. ”Nej, nej, nej,<br />

nej”. Det ville han ju inte gå med på.<br />

Kontakt i aspergerförening :<br />

– Han var av den uppfattningen att<br />

en viss form av genetiskt anlag alltså<br />

gav en form av överlägsenhet.<br />

– Han berättade för mig vad han i<br />

synnerhet tyckte var bra med Tysk-<br />

land och Hitler, framför allt ordnings-<br />

sinnet.<br />

I självbiografin han skriver i häktet<br />

ägnar Mangs en halv sida åt Hitler.<br />

Han gillar att Hitler inte var tvetydig.<br />

”Jag tror jag personligen hade fått<br />

det bättre i hans samhälle, det hade<br />

nog varit mycket mer ordning där.<br />

Min syster hade nog levt också. Hon<br />

dog ju i ert humana samhälle där ’alla<br />

har rätt att leva’, inklusive knarklang-<br />

arna.”<br />

Men, konstaterar Mangs, tyskar-<br />

na lyckades varken besegra svarta<br />

idrottsmän eller de sovjetiska solda-<br />

terna av slaviskt ursprung.<br />

”Jag observerar, jag är neutral, alla<br />

kan lära mig något. Det finns logik i<br />

rasism, det finns logik i antirasism.<br />

Jag stirrar mig inte blind på just nå-<br />

gonting, utan kontrasterar fritt, utan<br />

att påverkas av sociala människor<br />

som försöker skrika högst.”<br />

Mangs anser att det finns en global<br />

konspiration, ledd av bankirer, med<br />

stort judiskt inflytande – New World<br />

Order. Mångkultur, skriver han i sin<br />

självbiografi, är ett verktyg för att för-<br />

svaga ”nationalstaternas identitet,<br />

och styrkan i deras kulturella separa-<br />

tism, självbestämmande och frihet”.<br />

Malmö. Innanför dörren<br />

i Peter Mangs lägenhet<br />

hittar polisen rasisttid-<br />

ningen Nationell idag.<br />

Till vänner rekommende-<br />

rade han Ku Klux Klan-<br />

ledarens memoarer och<br />

talade varmt om Hitler.<br />

Men i domstolen förne-<br />

kar han rasistiska åsik-<br />

ter.<br />

– Jag söker kontraste-<br />

rade information, säger<br />

han.<br />

Skaver<br />

”Det skaver<br />

mellan våra<br />

kulturer. Jag<br />

röstar på SD i<br />

Malmö kom-<br />

munval. Mer<br />

till min mor,<br />

mindre till<br />

nysvenskar-<br />

na, och de<br />

skäggiga bar-<br />

nen. Voila!”<br />

Peter Mangs på<br />

sajten Politisk<br />

inkorrekt.<br />

”Självfallet har jag både bra och då-<br />

liga erfarenheter av mångkultur. Men<br />

jag märker att jag i praktiken inte kan<br />

säga nej till det sålda konceptet, jag<br />

tycker att mångkulturen därmed re-<br />

presenterar globalistisk tyranni.”<br />

Överlag finns mer spår av Mangs<br />

propagerande för konspirationsteo-<br />

rin om ”New World Order” än typiskt<br />

Sverigedemokratiska eller National-<br />

demokratiska åsikter.<br />

På SD-nära sajten Politiskt inkor-<br />

rekt (som numera är nerlagd) blev<br />

flera av hans inlägg om den judiska<br />

konspirationen raderade. Moderatorn<br />

kallar det ”svammel”.<br />

Två inlägg från Peter Mangs, i samma<br />

tråd, finns bevarade:<br />

”Det skaver mellan våra kulturer.<br />

Jag röstar på SD i Malmö kommun-<br />

val. Mer till min mor, mindre till ny-<br />

svenskarna, och de skäggiga barnen.<br />

Voila!”<br />

Mangs skriver att han började dela<br />

upp människor i ”svenskar” och ”in-<br />

vandare” någon gång efter att han<br />

som liten blivit slagen av några in-<br />

vandrare.<br />

”Dom stod alltid för ytterligheter-<br />

na. Dom jagade mig, alltid i grupp,<br />

ville ta min röda BMX-cykel med gula<br />

däck, osv.”<br />

Som vuxen läser han den tidigare<br />

Ku Klux Klan-ledaren David Dukes<br />

självbiografi. Han rekommenderar<br />

den till en vän, utan närmare kom-<br />

mentarer. Till Nationaldemokrater-<br />

na betalar han in 100 kronor och får<br />

minst tre nummer av partiets tidning.<br />

Men Mangs uppskattar inte bara<br />

vita människor, visar polisens beslag.<br />

I sin Iphone har Mangs bilder på lätt-<br />

klädda mörkhyade kvinnor. Han skri-<br />

ver och säger till flera att han läng-<br />

tar efter ett förhållande och familj.<br />

När han lägger upp en profil på kon<br />

taktsajten elenamodels.com skriver<br />

han under rubriken ”race”: Not im<br />

portant.<br />

Han lyssnar och spelar musik av ar<br />

tister som inte är vita.<br />

Om man bortser från skottdåde<br />

som Mangs förnekar – finns det inga<br />

uppgifter om att Mangs betett sig ra<br />

sistiskt mot någon.<br />

– Aldrig, sa Mangs vän och<br />

kampsportstränare i domstolen.<br />

– Peter har tvärtom ställt upp när<br />

vi har varit och tävlat. Varit med in<br />

vandrare i samma grupp, en tjej och<br />

två killar.<br />

Inte heller de personer han spelat<br />

i band tillsammans med säger sig ha<br />

märkt någon rasism. Han har arbetat<br />

som vårdare på ett hem för handikap<br />

pade kvinnor – flera var invandare.<br />

Han har haft invandrare som arbets<br />

kamrater. Ingen har vittnat om några<br />

tecken på rasism.<br />

Under rättegången igår avhandla<br />

des mordförsöket på en imam vid Is<br />

lamic Center – det dåd som ser mest<br />

politiskt ut.<br />

Bejzat Becirov, vd på Islamic center,<br />

följde i går rättegången. Han vet inte<br />

vad han ska tro om det eventuella ra<br />

sistmotivet.<br />

– Något, säger han till <strong>Sydsvenska</strong>n<br />

och måttar mellan tumme och pek<br />

finger. Någon sån del, måste det fin<br />

nas.<br />

TEXT: TOBIAS<br />

BARKMAN<br />

tobias.barkman<br />

@sydsvenskan.se<br />

TEXT: JOAKIM<br />

PALMKVIST<br />

joakim.palmkvist<br />

@sydsvenskan.se<br />

Mangs närmaste vän:<br />

” Han har ingen lin-<br />

je som han går efter<br />

utan… ibland så för-<br />

stod jag inte vad han<br />

tänkte. Det var inte lo-<br />

giskt ibland. Han sa att<br />

han skulle kunna bli<br />

allt från värsta kom-<br />

munisten till värsta<br />

nazisten. Det fanns lik-<br />

som inget … äh … jag<br />

förstod inte riktigt vad<br />

han tänkte, för det var<br />

så mycket.”<br />

Tysk aspergerkontakt:<br />

”Han tyckte det var<br />

bra, så som Hitler hade<br />

delat upp människo-<br />

raserna, i människor<br />

med bra gener och<br />

människor med min-<br />

dre bra gener. Han var<br />

av den uppfattningen<br />

att en viss form av ge-<br />

netiskt anlag alltså gav<br />

en form av överlägsen-<br />

het.”<br />

Ur självbiografin:<br />

”Självfallet har jag<br />

både bra och dåliga er-<br />

farenheter av mång-<br />

kultur. Men jag märker<br />

att jag i praktiken inte<br />

kan säga nej till det<br />

sålda konceptet, jag<br />

tycker att mångkultu-<br />

ren därmed represen-<br />

terar globalistisk ty-<br />

ranni.”<br />

I en knappt två minu<br />

ter långt röstmemo<br />

från telefonen talar<br />

Mangs om hur han inte<br />

sneddar över gräsmat<br />

tor utan följer den as<br />

falterade vägen, som<br />

finns där av ett syfte:<br />

”Det är då det är skill<br />

nad på mig, vanliga<br />

germaner och sämre<br />

kulturer, alltså grad<br />

förhållande där mel<br />

lan. Måste följa syftet<br />

med systemen. Vanli<br />

ga människor säger ja,<br />

men jag ska bara, allt<br />

så snedda över gräs<br />

plätten där.”<br />

Nationaldemokraternas<br />

tidning fanns hemma hos<br />

Peter Mangs, som också<br />

hävdar att han varit med i<br />

Vänsterpartiet. Även den<br />

amerikanske extrempo-<br />

litikern David Dukes åsik-<br />

ter intresserade Mangs,<br />

som ”söker kontrasteran-<br />

de åsikter”<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n, den 1 juni<br />

2012.<br />

Polisens anmälningslista över hatbrott i Malmö 2011 är lång. Ofta handlar anmälningarna om verbala kränkningar och vardagstrakasserier. FOTO: LARS BRUNDIN<br />

HATBROTT I MALMÖ · 1<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n igår.<br />

C5<br />

Tisdag 8 januari 2013<br />

MALMÖ<br />

HATBROTT · 2<br />

Skärpta rutiner ska ge effektivare utredningar<br />

gare. Tidigare har hatbrot-<br />

ten hamnat på olika rotlar<br />

beroende på huvudbrottets<br />

rubricering.<br />

– Nu får vi en helt annan<br />

överblick. Vi kan se trender<br />

i hatbrottsligheten. Har det<br />

exempelvis skett ett antal<br />

misshandelsfall mot HBT-<br />

personer på en speciell<br />

plats, är det större chans att<br />

vi upptäcker ett samband.<br />

En annan förbättring är att<br />

polisen ute på fältet gör en<br />

grundligare utredning på<br />

plats än tidigare. Poliser-<br />

na håller förhör med både<br />

vittnen och offer. Tidigare<br />

har det arbetet till stor del<br />

överlåtits till förundersök-<br />

ningsledaren som kanske<br />

inte har hunnit ta itu med<br />

ärendet förrän efter någon<br />

vecka.<br />

– Vi har blivit duktigare<br />

på att identifiera hatbrotts-<br />

motiv redan på brottsplat-<br />

sen men mycket återstår.<br />

Polisen måste bli bättre på<br />

att våga fråga om ett tänk-<br />

bart motiv. Och det är inte<br />

alltid så lätt. Målsäganden<br />

vill kanske inte berätta om<br />

varför han blivit misshand-<br />

lat eftersom det kan innebä-<br />

ra att han måste blotta sin<br />

sexuella läggning. Det kan<br />

också vara svårt för polisen<br />

att ställa frågor som man är<br />

rädd kan kränka målsägan-<br />

den. Och en del poliser tror<br />

att de kan bli hängda om<br />

de ställer ”fel” frågor, säger<br />

Thomas Bull.<br />

Nästan alla anmälningar<br />

görs dock via telefon. Det är<br />

där som de stora bristerna<br />

finns, menar både polis och<br />

åklagare.<br />

När en anmälan skrivs<br />

in i polisens datasystem<br />

dyker det upp en obligato-<br />

risk fråga om det kan fin-<br />

nas ett hatbrottsmotiv. Där<br />

blir det, enligt Thomas<br />

Bull, ofta fel på grund av<br />

slarv och okunskap. Trots<br />

en ökad utbildning, har<br />

många poliser dåliga kun-<br />

skaper om vad ett hatbrott<br />

är. Definitionen varierar<br />

dessutom bland olika po-<br />

lisområden.<br />

En undersökning från Brå<br />

2010 visade att av drygt<br />

7 000 anmälningar som<br />

polisen markerat som hat-<br />

brott kunde Brå identifiera<br />

ett hatbrottsmotiv i knappt<br />

2 800 fall. Det motsatta, det<br />

vill säga hur många anmäl-<br />

ningar som borde ha mar-<br />

kerats som hatbrott men<br />

som inte blivit det, finns<br />

det ingen statistik på. Tho-<br />

mas Bull har exempelvis<br />

fått in cykelstölder som ko-<br />

dats som hatbrott bara där-<br />

för att den drabbade har ett<br />

invandrarnamn.<br />

Hur många hatbrott som<br />

inte markerats som hat-<br />

brott finns det ingen upp-<br />

skattning av.<br />

Thomas Bull hoppas att<br />

polisens nya anmälnings-<br />

system som är på gång<br />

kommer att rätta till en del<br />

av felen. Där måste polisen<br />

inte bara markera ett ”ja”<br />

eller ”nej” för om det kan<br />

vara ett hatbrott, utan även<br />

skriva en motivering.<br />

– Men hatbrottsmotivet<br />

upptäcks ibland långt in<br />

i utredningen. Då blir det<br />

upp till åklagaren att avgö-<br />

ra hur fallet ska drivas vi-<br />

dare. Ibland tycker jag att<br />

åklagaren skulle våga testa<br />

lite oftare och inte bara dri-<br />

va de självklara fallen.<br />

När debatten om hat-<br />

brott ökar brukar även an-<br />

mälningarna öka. En an-<br />

nan effekt är att ribban för<br />

vad som anmäls sänks, en-<br />

ligt Thomas Bull.<br />

– Det handlar om att nå-<br />

gon sagt negerboll eller<br />

om att eleverna inte får ha<br />

julavslutning i kyrkan. Fo-<br />

kus på de allvarliga fallen<br />

försvinner och risken är att<br />

poliser uppfattar hatbrott<br />

som en mjukisfråga, något<br />

man raljerar över.<br />

Malmöpolisen har fått<br />

mycket kritik för att fram-<br />

förallt homosexuella be-<br />

möts på ett fördomsfullt<br />

och respektlöst sätt i sam-<br />

band med anmälningar.<br />

Det var bland annat därför<br />

som polisen i höstas star-<br />

tade en hatbrottsjour per<br />

telefon. Drygt 200 anmäl-<br />

ningar har passerat Tho-<br />

mas Bull under 2012, något<br />

mindre än under 2011.<br />

CLAES FÜRSTENBERG<br />

”Om vi blir bättre kommer blir det förhoppningsvis en dominoeffekt som får effekter hos åklagare och domstolar”, säger Thomas Bull, chef för Malmöpolisens nyinrättade hatbrottsgrupp. FOTO: LARS BRUNDIN<br />

”Polisen mås-<br />

te bli bättre på<br />

att våga fråga<br />

om ett tänkbart<br />

motiv. Och det<br />

är inte alltid så<br />

lätt. Målsägan-<br />

den vill kanske<br />

inte berätta om<br />

varför han bli-<br />

vitmisshand- lat eftersom det<br />

kan innebära<br />

att han måste<br />

blotta sin sexu-<br />

ella läggning.”<br />

”Har det exem-<br />

pelvis skett ett<br />

antal misshan-<br />

delsfall mot<br />

HBT-personer<br />

på en speci-<br />

ell plats, är det<br />

större chans att<br />

vi upptäcker ett<br />

samband.”<br />

Thomas Bull.<br />

Nästa avsnitt:<br />

■ Det är grannar som bråkar,<br />

berusade personer antastar<br />

invandrare och elever som kall-<br />

lar varandra ”bög”. Hatbrotten<br />

i Malmö handlar mest om tra-<br />

kasserier i vardagen.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n den 7 januari. <strong>Sydsvenska</strong>n den 8 januari.<br />

C4 Onsdag 9 januari 2013<br />

MALMÖ<br />

MALMÖ<br />

■ I dessa fall valde domstolen att bortse<br />

från åklagarnas krav på straffskärpning<br />

enligt hatbrottsparagrafen.<br />

1<br />

Vid halvåttatiden<br />

en morgon utanför<br />

Strand hotell i Lim­<br />

hamn spelade en man hög<br />

musik från sin bil. Mannen<br />

var berusad, enligt vitt­<br />

nen. Tre andra personer,<br />

alla afrikanska invandra­<br />

re, som bodde i närmaste<br />

hus ett par våningar upp,<br />

klagade på musiken. De in­<br />

blandade började ropa allt<br />

mer upphetsat på varandra.<br />

Mannen i bilen skrek bland<br />

annat ”ni är i mitt land, jag<br />

kan göra vad jag vill med<br />

er”, ”jag ska skära huvudet<br />

av er”, ”ni svartingar, håll<br />

flabben” och andra rasis­<br />

tiska tillmälen samtidigt<br />

som han plockade fram en<br />

yxa. Enligt mannen hade<br />

en av invandrarna kastat<br />

ett glas vatten och spottat<br />

på honom. Polis kallades<br />

till platsen. Mannen greps<br />

och i polisbilen fortsatte<br />

han att tala nedsättande<br />

både om invandrare och<br />

om polisen. Mannen döm­<br />

des för brott mot knivlagen<br />

och olaga hot till villkor­<br />

lig dom och 50 dagsböter<br />

samt 7 000 kronor i skade­<br />

stånd till var en och av de<br />

tre personer som han ho­<br />

tat. Domstolen anser inte<br />

att den dömdes motiv från<br />

början varit att kränka de<br />

tre för deras etniska tillhö­<br />

Hatbrott sker<br />

oftast på gatan<br />

Mellan grannar och på gatan. Där sker<br />

de flesta hatbrotten i Malmö, visar Syd-<br />

svenskans undersökning.<br />

På gatan, bland grannar,<br />

på arbetsplatsen, i skolan,<br />

i nattklubbskön. Det är<br />

där som de flesta hatbrot­<br />

ten sker i Malmö, enligt be­<br />

skrivningarna i anmälning­<br />

arna.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n har gran­<br />

skat innehållet i de 291 an­<br />

mälningarna om misstänkt<br />

hatbrott som gjordes till<br />

Malmöpolisen 2011.<br />

Den vanligaste brottsplat­<br />

sen är gatan. I omkring 80<br />

fall är det där som hatbrot­<br />

tet har skett, enligt anmä­<br />

lan. Det handlar exempel­<br />

vis om en muslimsk kvinna<br />

som av en förbipasserande<br />

får höra att ”stick tillbaks<br />

till ditt hemland din jävla<br />

hora” eller att en vakt ut­<br />

anför synagogan får höra<br />

”judejävel” av en förbi­<br />

passerande på cykel.<br />

I 35 av anmälningarna<br />

framgår det tydligt att det<br />

handlar om grannbråk. Här<br />

är några exempel:<br />

”Granne skriker ’taliba­<br />

ner, terrorister’”.<br />

”Granne skriker ’bögen<br />

är lös’”.<br />

”Romsk familj trakasse­<br />

ras av grannfamilj, bland<br />

annat med majskolvar<br />

i trädgård och skador på<br />

bil”.<br />

Ett enda grannbråk<br />

har gått till åtal (grannar<br />

i Oxie som jagade varandra<br />

med tillhyggen och skrek<br />

”bögjävel” åt varandra),<br />

men i domen var hatbrotts­<br />

motivet borta. Orsaken var<br />

som i många fall att rätten<br />

ansåg att okvädingsordet<br />

hade använts mer som ett<br />

skällsord än som en hat­<br />

brottskränkning.<br />

Arbetsplatser,


ROSENGÅRD<br />

Lördag 12 januari 2013<br />

MALMÖ<br />

Flera bränder samtidigt<br />

MALMÖ<br />

■ Tre trappuppgångar<br />

på Bennets väg och en<br />

på Cronmans väg i Rosengård<br />

utsattes igår<br />

för bränder.<br />

– Vi fick in larmet 18.34. Då<br />

brann det i en lampa i ett<br />

trapphus, säger Nils Norling,<br />

informatör på Skånepolisen.<br />

Brandkåren kunde släcka<br />

elden bara några minuter<br />

senare. Räddningstjänsten<br />

larmades till en trappbrand<br />

SKIDOR INKL BINDN Fischer RC 4: WC Demo 9.500:- Nu 2.775:-<br />

RC PRO, Z12 Flowfl , WC PRO, Z12 Flowfl ex, WC SC PRO 9.500:- Nu 3.900:-<br />

Watea 94 7.990:- Nu 2.990:- Watea 114 11.990:- Nu 4.900:-<br />

Och fl era andra skidmodeller i samma prisförhållande.<br />

ALPINPJÄXOR Fischer: Soma RC4 Race 4.200:- 1.550:-<br />

Soma RC4 Comp 3.800:- Nu 1.350:-<br />

Soma RC4 World Cup 4.700:- Nu 1.950:-<br />

Lange competition rester små storlekar<br />

Nu ett pris 400:-<br />

DalBello rester NU 300:-/600:- (rek 995:-/1.995:-)<br />

PROFFSIG ALPIN SKIDKONFEKTION<br />

BYXOR JACKOR<br />

Tenson, Trespass m.fl<br />

Prisex:<br />

och sedan löpte bränderna<br />

bara på, med uppeldade armaturer<br />

på flera våningar.<br />

Klockan 18.56 kom larm<br />

om bränder i flera trappuppgångar.<br />

Det visade sig<br />

vara en brinnande fåtölj<br />

i källaren som gjorde att<br />

det gick upp tjock rök i flera<br />

trapphus. Ingen behövde<br />

evakueras i samband med<br />

branden.<br />

Strax innan klockan 20<br />

gick det att använda trappuppgångarna<br />

igen, sedan<br />

<br />

<br />

Vi flyttar Malmöbutiken till våra butiker i<br />

Löddeköpinge och Höör. Två jättebutiker<br />

med hela vårt stora sortiment på mer än<br />

8000 produkter till dig och hemmet.<br />

Kom och gör fantastiska fynd!<br />

<br />

<br />

Öppet: vardagar 10-18, lördagar 10-14.<br />

ALPINT<br />

UPPHÖR<br />

BORTVRÄKES<br />

Byxor m snölås 295:-/495:- (rek 795:-/ 1.195:-)<br />

Jackor m snölås 595:-/995:- (rek 1.195 /1.995:-)<br />

räddningstjänst vädrat ut<br />

röken genom rökluckorna.<br />

Eftersom man samtidigt<br />

med trappbränderna hade<br />

en bilbrand i Limhamn var<br />

alla styrkor i Malmö och<br />

Burlöv ute.<br />

– Det var lite tajt där ett<br />

tag. Det gillar vi inte, säger<br />

Mats Nilsson, inre befäl<br />

vid räddningstjänsten<br />

i Malmö.<br />

Samtliga bränder misstänks<br />

vara anlagda.<br />

YVONNE JOHANSSON<br />

Höör: Pumpvägen 2<br />

Löddeköpinge: Center Syd<br />

Malmö: Baltzargatan 41<br />

Handla smart - och billigare!<br />

Symbolisk<br />

bild<br />

E-Center – 500 m fr Jägersro<br />

busshållpl. E-Center linje 33....<br />

grannar med Skopunkten, Engelbrektsboden,<br />

Ekohallen, m.fl .<br />

<br />

Kontinentalsäng Marieberg b<br />

180x200 cm. Inkl. bäddmadrass och ben.<br />

9 990:- (14 990:-) 416:-/mån*<br />

<br />

Spara<br />

5 000:-<br />

från<br />

2 990:-<br />

(3 490:-)<br />

Ramsäng R ä Bas B Pocket P kt<br />

Inkl. bäddmadrass 90x200 cm.<br />

Finns i storlekarna: 80 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm<br />

och 140 cm. Två fastheter: medium och fast.<br />

Från 2 990:- (ord. pris: 3 490:-) 125:-/mån*<br />

VAKNA!<br />

DET ÄR REA!<br />

Sängjätten Stora Bernstorp har köpt resterande utgående lager av märket<br />

KOZ från Hilding AB. Vi har även kanonpriser på sängar från Ekens, Hilding<br />

och Viking. Passa på att köpa svenska kvalitetssängar till fantastiska priser.<br />

Ramsäng KOZ 2 Classic<br />

120x200 cm inkl. bäddmadrass och ben.<br />

4 495:- (ord. pris: 7 175:-) 187:-/mån*<br />

upp till<br />

50%<br />

rabatt!<br />

Vi byter sortiment<br />

15 - 50% rabatt på alla bäddmadrasser i lager<br />

UTFÖRSÄLJNING!<br />

Demoexemplar av:<br />

Resårmadrasser<br />

Kontinentalsängar<br />

Ställbara sängar<br />

Sängmöbler<br />

Upp till<br />

50%<br />

rabatt!<br />

Kontinentalsäng Saga<br />

180x200 cm. Inkl. bäddmadrass. Exkl. ben & gavel.<br />

25 600:- (32 990:-) 1 067:-/mån*<br />

Ställbar säng Ovesholm holm<br />

90x200 cm inkl. bäddmadrass, ben och gavel.<br />

Två fastheter: medium och fast.<br />

2 st för 24 990:- (ord. pris 34 350:-) 1 041:-/mån*<br />

Spara<br />

37%<br />

Tempur-produkter<br />

Minst 15% på hela sortimentet.<br />

Påslakanset Värnamo Knitted itted<br />

150x210 cm / 2 st. 50x60 cm.<br />

100% bomullsatin.<br />

Köp 2 för 525:- (ord. pris 1050:-)<br />

BÄTTRE SÖMN FÖR PENGARNA<br />

Stora Bernstorp - Vassvägen 21, Arlöv<br />

Tel. 040-4311 60 www.sangjatten.se<br />

Spara upp till<br />

12 090:-<br />

Minst<br />

15%<br />

* Gäller räntefri delbetalning i upp till 24 månader. Uppläggningskostnad och<br />

aviavgifter tillkommer. Effektiv ränta är vid 24 mån och 10 000 kr, 13,62%. Mer information i butiken.<br />

Vi reserverar oss för eventuella fel. Lokala avvikelser kan förekomma.<br />

2 st<br />

24 990:-<br />

(34 350:-)<br />

STORLEKAR<br />

90x200 cm 3495:- (ord.pris 5784:-)<br />

105x200 cm 3995:- (ord.pris 6775:-)<br />

120x200 cm 4495:- (ord.pris 7175:-)<br />

140x200 cm 4995:- (ord.pris 9075:-)<br />

50%<br />

C3


C4 Lördag 12 januari 2013<br />

MALMÖ<br />

Misslyckad supé blev stipendium<br />

SVERIGE<br />

■ Årets bild utlyser nu ett<br />

stipendium som de kalllar<br />

”Kockens stipendium”.<br />

Bakgrunden är Årets Bildbanketten<br />

2012 som hölls<br />

på Moriska paviljongen<br />

i Malmö.<br />

Under middagen serverades<br />

maten alltför sent och<br />

när det blev dags för efterrätt<br />

tog den slut innan alla<br />

gästerna fått.<br />

ROSENGÅRD<br />

Skolor<br />

måste<br />

spara<br />

miljoner<br />

ROSENGÅRD<br />

■ Skolorna i Rosengård<br />

måste spara mellan sex<br />

och åtta miljoner kronor.<br />

– Det kommer att<br />

drabba de olika skolorna<br />

i olika utsträckning,<br />

säger stadsdelens ekonomichef<br />

Anna Westerling.<br />

Exakt hur mycket varje<br />

skola måste spara är ännu<br />

inte helt klart. På måndag<br />

sammanträder stadsdelsfullmäktiges<br />

arbetsutskott<br />

och då blir alla siffror offentliga.<br />

Janette Glans, ny rektor<br />

på Värner Rydénskolan, vet<br />

att hon måste hämta hem<br />

minst 2,5 miljoner kronor,<br />

ett underskott som inte åtgärdats<br />

under 2012.<br />

– Vi har även färre elever<br />

och det har inneburit att<br />

3,5 tjänster motsvarande 4<br />

lärare har blivit övertaliga.<br />

Tre nior blir till två klasser<br />

i stället, säger hon.<br />

Att detta vållar stor oro<br />

bland eleverna säger hon<br />

sig ha full förståelse för.(Se<br />

artikel intill.)<br />

– Självklart.<br />

Hon pekar på att samtidigt<br />

som fyra lärare sagts<br />

upp har också två nya anställts,<br />

en speciallärare och<br />

en lärare i svenska som<br />

and raspråk.<br />

Rosengårdsskolans rektor<br />

har ännu inte fått sin<br />

budget godkänd och vet<br />

Årets Bild AB kompenserades<br />

av restaurangen för<br />

den misslyckade middagenen<br />

med en summa pengar<br />

som arrangörerna, Pressfotografernas<br />

klubb Södra,<br />

nu valt att använda till ett<br />

stipendium på 10 000 kronor.<br />

Pengarna ska delas ut<br />

under fem år för att främja<br />

god bildjournalistik.<br />

Janette Glans, rektor på Värner<br />

Rydénskolan<br />

därför inte hur besparingarna<br />

kommer att slå. För<br />

stunden kan hon glädja sig<br />

åt att andelen elever med<br />

gymnasiebehörighet har<br />

fördubblats sedan 2011.<br />

– Visst är det väldigt positivt<br />

men man kan inte titta<br />

på en sådan kort tidsperiod,<br />

man måste se resultaten<br />

över en längre tid, säger<br />

Lise-Lott Nilsson.<br />

Även Kryddgårdsskolan<br />

kommer att få spara, eller<br />

anpassa sig, som det heter<br />

på byråkratspråk.<br />

– Vi har fått göra anpassningar<br />

men hur mycket det<br />

blir i slutänden är osäkert.<br />

Det kan bli aktuellt med<br />

att säga upp personal och<br />

om vi vill behålla kvaliteten<br />

prioriterar vi dem med högskoleutbildning,<br />

säger rektor<br />

Claes Jeppsson.<br />

Stadsdelsfullmäktige fattar<br />

slutligt beslut den 23 januari.<br />

BIBI HÄGGSTRÖM<br />

Man behöver inte ha varit<br />

med på middagen för att få<br />

söka stipendiet, lovar arrangörerna.<br />

Hannin Hadi och Sarab Khdir på Värner Rydénskolan hävdar att sådana besparingar som deras skola ska gå igenom aldrig skulle<br />

Beskedet väckte protester<br />

ROSENGÅRD<br />

■ Oro och vrede jäser bland eleverna på<br />

Värner Rydénskolan.<br />

– Allting handlar bara om pengar, pengar<br />

och pengar, säger Sarab Khdir i nionde<br />

klass.<br />

Det var på julavslutningen<br />

som eleverna fick veta konsekvenserna<br />

av besparingarna.<br />

Sköldpaddor behöver inredning<br />

MALMÖ<br />

■ För tredje gången har<br />

Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer<br />

upptäckt att ett<br />

Malmöpar inte tar så god<br />

hand om sina landsköldpaddor<br />

som djurskyddslagen<br />

kräver.<br />

Vid det senaste inspektionsbesöket<br />

såg djurskyddsinspektören<br />

att de<br />

bananlådor där sköldpaddorna<br />

bor saknar inredning<br />

– Vår klassföreståndare<br />

berättade att flera lärare<br />

skulle få sluta, bland<br />

dem vår mattelärare som<br />

där de kan söka skydd eller<br />

gräva. Det räcker inte<br />

sköldpaddorna får nytt<br />

dricksvatten samt en skål<br />

att bada i varannan dag,<br />

de ska ha fri tillgång till<br />

dricks- och badvatten.<br />

Och djuren ska<br />

slippa höga halter<br />

tobaksrök.<br />

Dessa brister<br />

måste<br />

djurägar-<br />

var jättebra, säger Hannin<br />

Hadi.<br />

Men mest oroar de sig<br />

för sammanslagningen av<br />

de tre niorna till två.<br />

– Jag har inte tänkt på något<br />

annat under jullovet.<br />

Mamma har försökt peppa<br />

mig för att gå hit till skolan<br />

men jag har ingen lust, säger<br />

Sarab Khdir.<br />

Därnäst kommer oron<br />

na åtgärda, skriver djurskyddsinspektören<br />

i ett föreläggande<br />

med vite.<br />

ELIN FJELLMAN JADERUP<br />

Sköldpaddor, som<br />

denna, behöver<br />

kunna söka skydd<br />

ibland.<br />

för bristande förberedelser<br />

inför de nationella proven<br />

som kommer nu under vårterminen,<br />

provet i svenska<br />

redan i februari.<br />

– Vi har inte haft någon<br />

förberedelse alls och när<br />

vi nu slås ihop vet vi ju att<br />

alla har gjort olika saker<br />

i svenskan, säger Hannin<br />

Hadi.<br />

De båda har äldre syskon<br />

som har gått här på skolan


Lördag 12 januari 2013<br />

Två män hotade<br />

att spränga kontor<br />

MALMÖ<br />

■ Två män greps på torsdagen<br />

efter att ha tagit sig in<br />

på i Migrationsverkets lokaler<br />

i Malmö och där hotat<br />

att spränga en gasoltub.<br />

De två överlämnade sig<br />

dock utan motstånd när<br />

polisen anlände. Enligt polisen<br />

höll den ene mannen<br />

i tuben och en cigarettän­<br />

drabba elever i Limhamn.<br />

och starka känslor hos eleverna<br />

tidigare och från dem har<br />

de hört vilka stora förberedelser<br />

det har varit.<br />

Sarab Khdir och Hannin<br />

Hadi oroar sig mest för provet<br />

i matte.<br />

Flickorna frågar sig också<br />

varför det är just Värner<br />

Rydénskolan som ska spara<br />

så mycket.<br />

– I en skola i Limhamn<br />

hade det här aldrig hänt.<br />

Visst tar våra föräldrar ini­<br />

dare och utfärdare hotelserna<br />

medan den andre filmade<br />

händelsen.<br />

De är nu båda anhållna.<br />

Den ene misstänkt för förberedelse<br />

till allmänfarlig<br />

ödeläggelse och olaga hot<br />

mot grupp och den andre<br />

för medhjälp till brotten.<br />

Enligt polisen är motivet<br />

ännu oklart.<br />

”I en skola<br />

i Limhamn<br />

hade det här<br />

aldrig hänt.”<br />

Sarab Khdir.<br />

Våld vållade polisjakt<br />

CENTRUM<br />

■ En misshandlad ordningsvakt,<br />

en krockad polisbil<br />

och en anhållen person<br />

var ingredienserna i ett<br />

mindre drama vid Malmö<br />

central på torsdagskvällen.<br />

När ordningsvakter skulle<br />

avvisa två tjuvåkare svarade<br />

den ene med att slå<br />

ned en vakt. När polisen<br />

kom flydde han. Flera patruller<br />

tog upp jakten, men<br />

tiativ men där skulle föräldrarna<br />

bråka mycket mer,<br />

säger Sarab Khdir.<br />

De hävdar även att när<br />

klasserna slås ihop kommer<br />

det inte att finnas<br />

stolar till alla i klassrummen.<br />

– En lärare sa till oss att<br />

den som kommer för sent<br />

kommer att få stå, säger<br />

Hanin Hadi.<br />

– I ett klassrum för 30<br />

vid Citadellsvägen vid Börshuset<br />

tog färden slut när<br />

polisbilen körde in i en<br />

mur. En kort stund senare<br />

kunde en annan patrull<br />

gripa den flyende mannen.<br />

Han är nu anhållen misstänkt<br />

för grov misshandel<br />

och hot mot tjänsteman.<br />

Väktaren fick efteråt föras<br />

till sjukhus medan polisen<br />

i den krockade bilen<br />

klarade sig utan skador.<br />

HALLÅ DÄR<br />

Fahrudin Zejnic, rektor på<br />

Stenkulaskolan, där gymnasiebehörigheten<br />

för höstterminens<br />

niondeklassare rasat med över<br />

25 procent.<br />

Hur<br />

förklarar<br />

du betygsraset?<br />

– Det är alltid svårt att jämföra<br />

olika årskullar. Men<br />

i år har vi ett ämne som avviker<br />

väldigt mycket, vilket<br />

gör att vårt resultat ser<br />

konstigt ut. Vi har en del<br />

elever som är relativt nyanlända<br />

i Sverige och som<br />

precis har kommit till klasserna,<br />

där är engelskan ett<br />

jätte bekymmer. Om vi tittar<br />

på resultaten i matte<br />

och svenska så ligger vi på<br />

70–80 procent i behörighet,<br />

men räknar vi in engelskan<br />

så faller vi riktigt rejält. Det<br />

är förklaringen, säger han.<br />

Hur har ni arbetat med<br />

det?<br />

– Vi visste om det från<br />

början, så vi har jobbat<br />

med problemet hela tiden<br />

och förstärkt engelskan.<br />

När vi pratar med eleverna<br />

elever kommer det att finnas<br />

16 stolar vilket en högt<br />

uppsatt politiker aldrig<br />

skulle acceptera, menar Sarab<br />

Khdir.<br />

Men det är inte endast<br />

dessa två flickor som reagerat<br />

och protesterar.<br />

Andra har skrivit brev<br />

till skolförvaltningen i Rosengård<br />

men tycker inte<br />

att svaret är tillräckligt bra.<br />

MALMÖ<br />

Krävde svar<br />

om va­taxan<br />

■ – Vänligen förklara varför<br />

va­taxan höjdes med sex<br />

procent, skriver en Malmöbo<br />

till Tekniska nämndens<br />

ordförande Anders Rubin<br />

(S).<br />

Rubin svarar att det pågår<br />

en kostnadsökning<br />

i hela Sverige på grund av<br />

ökade krav på vattenkvalitet<br />

och anpassning till förändrat<br />

klimat.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n, igår.<br />

så säger de att engelska inte<br />

är så svårt. Problemet är att<br />

de har haft för kort tid på<br />

sig helt enkelt.<br />

Du har tidigare sagt att<br />

visionen för Stenkulaskolan<br />

är att 80 procent<br />

av eleverna ska nå gymnasiebehörighet.<br />

När når<br />

ni målet?<br />

– Vi satsar fortfarande på<br />

det och jag tror att vi uppnår<br />

det redan till vårterminen.<br />

Stenkulaskolan lyfts<br />

ofta fram som en föregångsskola.<br />

Har ni några<br />

nya arbetsmetoder att berätta<br />

om?<br />

– För att vi ska kunna<br />

lära av varandra ska alla lärare<br />

involveras i rättningen<br />

av nationella prov. Om<br />

alla rättar tillsammans ser<br />

man vad det är eleverna<br />

kan, respektive vad de inte<br />

kan. Då ser vi vad vi behöver<br />

jobba med för att förbereda<br />

eleverna inför de nationella<br />

proven i årskurs<br />

sex och nio. Det är ett nytt<br />

sätt att få en helhetssyn.<br />

ANDREAS PERSSON<br />

andreas.persson@sydsvenskan.se<br />

Därför hotar eleverna med<br />

skolstrejk i nästa vecka<br />

TEXT: BIBI<br />

HÄGGSTRÖM<br />

bibi.haggstrom<br />

@sydsvenskan.se<br />

FOTO: HÅKAN<br />

RÖJDER<br />

hakan.rojder<br />

@sydsvenskan.se<br />

Redigering: Cecilia Lindberg<br />

C5<br />

MALMÖ<br />

MALMÖ<br />

Polisen gjorde<br />

oväntat fynd<br />

■ När polisen knackade<br />

på hos ett par i trettioårsåldern<br />

i Persborg hittade<br />

man en komplett skimningsutrustning.<br />

– Vi var där i ett annat<br />

ärende men nu blir det<br />

husrannsakan, säger Mats<br />

Thimgren, inre befäl på polisen<br />

i Malmö.<br />

Paret skulle förhöras av<br />

polisen igår kväll.<br />

HALLÅ DÄR<br />

Bertil Holmqvist, 62 år, affärsbiträde,<br />

Malmö, som har fått<br />

rätt att ändra stavningen av sitt<br />

efternamn från Holmkvist.<br />

Varför är<br />

Q bättre<br />

än K?<br />

– Jag har alltid skrivit<br />

med qv men när man ute<br />

och reser numera ska det<br />

stå samma sak som i passet,<br />

annars får man inte åka<br />

med.<br />

Skatteverket ville inte<br />

ändra till qv och stavar<br />

dessutom din fars både<br />

med kv och qu. Hur var det<br />

egentligen?<br />

– I papprena från Skatteverket<br />

står det kv på de<br />

flesta raderna, men mitt<br />

i en mening så har de skrivit<br />

qu. Där ser du hur lätt<br />

är det att skriva fel. Enligt<br />

papprena är far född med<br />

qv. På mors och fars vigselbevis<br />

står det qv, men när<br />

de flyttade till Västra Skrävlinge<br />

1948, blev de kyrkförda<br />

med kv.<br />

När jag överklagade till<br />

förvaltningsrätten skickad<br />

jag med en kopia på ett busskort<br />

från 1983, där far skrivit<br />

sitt namn med qv och en<br />

kopia på hans militärbricka<br />

från 1967 där det står qv.<br />

Varför har du velat ändra<br />

stavningen först nu?<br />

– Pastorsexpeditionen<br />

sa 1975 att det inte spelade<br />

någon roll om det stod med<br />

qv eller kv, så vi har fortsatt<br />

att skriva med qv. Nu måste<br />

det stämma överens med<br />

pass och flygbiljetter.<br />

Vi åkte till Amerika<br />

i somras och då fick man<br />

hela tiden tänka på att man<br />

skulle skriva kv, trots att jag<br />

har med qv sedan jag började<br />

skriva. Skriver man<br />

fel i papperna när man är<br />

i Amerika kan det bli rabalder.<br />

Förr var det inga problem.<br />

MARIKA ANJOU<br />

marika.anjou@sydsvenskan.se<br />

FOTO:


C6 Lördag 12 januari 2013<br />

MALMÖ<br />

MORDET PÅ KANTATGATAN<br />

29-åring får 15 år i fängelse<br />

MALMÖ<br />

■ Det är bevisat att mördaren sköt fel<br />

person på Kantatgatan den tredje januari<br />

förra året. Det slår tingsrätten fast och<br />

dömer en 29-årig man till femton års<br />

fängelse för mordet.<br />

Men de tre kvinnor som är åtalade för<br />

inblandning i mordet frias helt.<br />

Trots att åklagaren saknar<br />

både mordvapen och<br />

vittnen som kan peka ut<br />

29-åringen som skytten, så<br />

finns det bevis för att han<br />

är skyldig, menar tingsrätten.Telefonspårningen<br />

visar, enligt rätten, att<br />

han befann sig på området<br />

kring mordplatsen vid flera<br />

tillfällen innan mordet och<br />

vid tiden för mordet.<br />

PERSONERNA<br />

Tänkta<br />

mordoffret<br />

■ 54-årig yrkeskriminell.<br />

Sköt ihjäl<br />

två personer 1992,<br />

en av dem i självförsvar. En av<br />

de dödade var ex-sambo respektive<br />

pappa till två av de kvinnor<br />

som åtalats för inblandning<br />

i mordet. 2008 dömdes han för<br />

bland annat våldtäkt mot den<br />

tredje åtalade kvinnan.<br />

BAKGRUND<br />

Ledde till stor<br />

polisinsats<br />

■ Tvåbarnspappan och basketprofilen<br />

Charles Limerius sköts<br />

med sex skott någon gång mellan<br />

klockan 11.50 och 11.52<br />

den 3 januari 2012.<br />

■ Åklagaren har drivit linjen att<br />

29-åringen har enligt<br />

rätten också kunnat knytas<br />

till den röda Mazda<br />

som enligt vittnen användes<br />

av mördaren och som<br />

sedan övergavs i närheten<br />

av mordplatsen.<br />

Det ”råder inga tvivel om<br />

att det var ett misstag” att<br />

mörda den 48-årige tvåbarnspappan<br />

Charles Li-<br />

Mordoffret<br />

■ 48-årige Charles<br />

Limerius. Det<br />

fanns inga motiv<br />

för att döda tvåbarnspappan,<br />

slår tingsrätten<br />

fast. Mordet var ett misstag.<br />

Bodde i samma trappuppgång<br />

på Kantatgatan som det tänkta<br />

mordoffret. Hade ett liknande<br />

utseende.<br />

mordet var ett misstag och att<br />

planen var att skjuta en 54-årig<br />

kriminell granne med ett liknande<br />

utseende.<br />

■ Mordet på Kantatgatan var<br />

det fjärde på två veckor och<br />

gjorde att polisen startade<br />

”Operation Alfred”.<br />

Mötesplatser<br />

Alla hundratals goa och glada människor<br />

som träffades i Limhamns kyrka på<br />

julafton kl 11 och alla andra<br />

VÄLKOMNA IGEN!<br />

Nu sjunger och dansar vi ut julen<br />

med BRITTA och MÄLITTA<br />

Skratt, tjo, tjim, stillhet och fi ka<br />

Limhamns kyrka<br />

Knutsdagen söndag 13 januari kl 15<br />

limhamnsforsamling.se<br />

merius istället för en yrkeskriminell<br />

54-åring, skriver<br />

tingsrätten.<br />

Påståenden om att Charles<br />

Limerius gjort något<br />

klandervärt och att det är<br />

orsak till mordet avfärdas<br />

av tingsrätten som ”grundlösa<br />

spekulationer utan [...]<br />

verklighetsuppfattning”.<br />

Allt talar för att 54-åringen,<br />

som släpptes ur fängelset<br />

några dagar tidigare,<br />

istället var det tänkta<br />

mordoffret, menar tingsrätten.<br />

29-åringen kände väl till<br />

de brott som 54-åringen<br />

hade utsatt de andra åtalade<br />

kvinnorna för och han<br />

”drevs av en vilja att hämnas”,<br />

enligt tingsrätten.<br />

I hans dator fanns cirka<br />

Den morddömde<br />

■ Arbetar i en livsmedelsaffär<br />

och har<br />

vänner i utkanten av<br />

kriminella gäng. Gift. Döms mot<br />

sitt nekande för mordet på Kantatgatan<br />

av tingsrätten. Hade<br />

ett förhållande med den 28-åriga<br />

kvinna vars pappa mördades<br />

av det tilltänkta mordoffret.<br />

LOKALA MEDDELANDEN<br />

Svenska kyrkan i Malmö, Eriksfälts församling<br />

och Sensus studieförbund<br />

www.eriksfaltsforsamling.se<br />

800 sökningar på 54-åringen.<br />

Åklagaren begärde 3,5 års<br />

fängelse vardera för de två<br />

kvinnor som åtalats för<br />

medhjälp till förberedelse<br />

till mord. Båda frias helt av<br />

tingsrätten.<br />

Rätten menar att utredningen<br />

talar ”starkt” för att<br />

den 28-åriga kvinnan kände<br />

till att 29-åringen planerade<br />

någon form av hämnd<br />

mot 54-åringen. Men åtalet<br />

gäller inte att de ska ha<br />

känt till mordplanerna, påpekar<br />

tingsrätten, utan att<br />

de ska ha bidragit med information.<br />

Den information som<br />

den 28-åriga kvinnan lämnade<br />

kan den morddöm-<br />

Dottern<br />

■ 28 år. Hennes<br />

pappa mördades<br />

1992 av det tänkta<br />

mordoffret. Hade<br />

ett förhållande med den morddömde.<br />

Åtalad för medhjälp till<br />

förberedelse till mord. Frias av<br />

tingsrätten. De uppgifter som<br />

hon lämnade till 29-åringen<br />

kunde han få på egen hand på<br />

Internet, anser tingsrätten.<br />

INFORMATION FRÅN DITT NÄROMRÅDE<br />

S:t Andreas kyrka<br />

Söndagen den 13 januari kl. 18.00<br />

VI SJUNGER UT<br />

JULEN<br />

Sjung med gung-kören och musiker<br />

under ledning av Ariane Ekman<br />

Vi startar en ny<br />

ungdomskör<br />

för dig som är 15 år eller äldre<br />

och har lust att sjunga i grupp.<br />

Ledare: Kristina Furbacken.<br />

Start: tors 24 jan kl 17.00-18.15<br />

Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan<br />

Eriksfältsg 1 vid Mobilia, buss 2, hpl ”Vandrarhemmet”<br />

de mannen ha fått på egen<br />

hand på internet, anser<br />

rätten. Det är inte heller bevisat<br />

att den andra, 56-åriga<br />

kvinnan, lämnade någon<br />

information.<br />

Ett sms med ”Nu korkar<br />

vi upp champagnen” efter<br />

mordet var för att fira att de<br />

trodde att 54-åringen mördats,<br />

anser rätten. Men det<br />

bevisar inte att de har deltagit<br />

i förberedelserna av<br />

mordet.<br />

Den 51-åriga kvinna som<br />

enligt åklagaren kände till<br />

att mordet planerades, men<br />

inte larmade polisen, frias<br />

från åtalet om underlåtenhet<br />

att avslöja mord. Det är<br />

inte klarlagt att hon kände<br />

till några konkreta mordplaner,<br />

menar tingsrätten.<br />

Mamman<br />

■ 56 år. Ex-sambo<br />

till mordoffret<br />

1992 och mamma<br />

till den åtalade<br />

28-åriga kvinnan. Åtalad för<br />

medhjälp till förberedelse till<br />

mord. Frias. Polisutredningen<br />

har inte visat att hon försett<br />

29-åringen med information,<br />

menar tingsrätten.<br />

Ekumenisk bönvecka 13-20 jaunari 2013<br />

Malmö Kristna Råd<br />

bjuder in till<br />

Bön och Lovsång<br />

Välkomna till<br />

Helgmålsbön<br />

med musik<br />

i Fosie Kyrka<br />

varje lördag<br />

kl 18.00<br />

from den 12 januari.<br />

söndag 13 januari kl 19<br />

Immanuelskyrkan<br />

söndag 20 januari kl 18<br />

Malmö Pingstförsamling<br />

Europaporten<br />

Varmt välkommen!<br />

Advokat Anders Refthammar<br />

kommer att överklaga<br />

den fällande domen<br />

mot 29-åringen.<br />

– Där finns inga bevis. En<br />

massa indicier, men ingen<br />

bevisning som håller, säger<br />

han.<br />

Åklagare Lars Morand har<br />

ännu inte tagit del av hela<br />

domen.<br />

– Men det är klart att jag<br />

är nöjd att de har dömt den<br />

som jag påstår har gjort sig<br />

skyldig till mord. Det kan<br />

bli ett överklagande i de<br />

övriga delarna, säger han.<br />

TEXT: MARTIN<br />

RUNOL<br />

martin.runol<br />

@sydsvenskan.se<br />

Våldtäktsoffret<br />

■ 51 år. Kände<br />

de andra åtalade.<br />

Utsattes för bland<br />

annat våldtäkt av det tilltänkta<br />

mordoffret, 54-åringen. Åtalad<br />

för underlåtenhet att avslöja<br />

mord. Frias. Det finns inte bevis<br />

för att hon var involverad i diskussioner<br />

om konkreta mordplaner,<br />

menar tingsrätten.<br />

Stöd forskningen<br />

om barnhjärnan.<br />

Ditt bidrag behövs!<br />

Ge din gåva via PG 90 11 25-5<br />

eller direkt på<br />

www.hjarnfonden.se


DEBATT MALMÖ<br />

Lördag 12 januari 2013<br />

Hur länge pågick<br />

vanvården av mannen?<br />

ÄLDREBOENDE<br />

■ Det var väl tur att den<br />

äldre mannen från ett av<br />

Malmö stads äldreboende<br />

på Hyllie kom in akut på<br />

urologiska kliniken på Sus!<br />

Annars har risken varit<br />

överhängande att ingen<br />

av personalen, ett antal<br />

utbildade undersköterskor<br />

med flerårig yrkeserfarenhet,<br />

gjort något åt stoppet<br />

i katetern, den eftersatta<br />

underlivshygienen, eller<br />

gjort rent hans tandprotes<br />

från intorkade matrester.<br />

De hade troligen inte ens<br />

brytt sig om att hans tunga<br />

SKÅNETRAFIKEN<br />

Inte fler<br />

indragningar<br />

■ Så var det dags igen för<br />

Skånetrafiken att dra in<br />

busslinje 1 till Limhamns<br />

kyrka. Visserligen finns det<br />

en ny hållplats för busslinje<br />

33 vid Annetorpsvägen,<br />

kallad ”Kalkbrottet”,<br />

men den hållplatsen är ett<br />

skämt.<br />

Alldeles för långt till kyrkan.<br />

Ingen busskur att vänta<br />

i. Vad härligt att stå ute<br />

i ur och skur och vänta på<br />

en buss som kör vart tjugonde<br />

minut. Större delen<br />

Knivrånare slog<br />

till mot 22-åring<br />

■ Tre pojkar rånade på<br />

torsdagskvällen en 22­årig<br />

man i hans hem i Malmö.<br />

Pojkarna, som uppges ha<br />

varit 15–17­årsåldern, träf­<br />

NEDRÄKNINGEN HAR<br />

börjat<br />

var täckt av en svart beläggning<br />

och ännu mindre reagerat<br />

för hans blödande<br />

tandkött!<br />

Man kan ju undra hur<br />

länge vanvården kan ha pågått?<br />

Man gjorde pliktskyldigt<br />

en sedvanlig lex Sarahanmälan<br />

till Socialstyrelsen.<br />

”Vi har brustit och jag<br />

kan bara beklaga det” säger<br />

Jonas Tengsmar vård­ och<br />

omsorgschef.<br />

Har han som högst ansvarig<br />

chef den blekaste<br />

aning om hur länge har den<br />

gamle mannen farit illa?<br />

Nu skall det helt plötsligt<br />

av kyrkobesökarna är som<br />

bekant lite äldre personer.<br />

Finns det ingen annan<br />

linje att ge sig på än just<br />

denna?<br />

Om till exempel linje 33<br />

använt sig av Sunnanväg<br />

och Bispgatan för att passera<br />

kyrkan, hade åtminstone<br />

en del resenärer blivit<br />

nöjda. Att sedan många boende<br />

där omkring inte har<br />

någon förbindelse, behöver<br />

väl inte Skånetrafiken bry<br />

sig om. Eller?<br />

Åk kollektivt – jo, men då<br />

måste det finnas något att<br />

åka med.<br />

Eva Rehn<br />

fade först på mannen ute<br />

på stan. Efter att ha hotat<br />

honom med kniv och rakblad<br />

tvingade de 22­åringen<br />

att följa med i en taxi.<br />

Färden gick sedan hem till<br />

22­åringen.<br />

Efter fortsatt hot tvinga­<br />

NU FÅR DU<br />

Om du blir medlem nu så får du 10 kr rabatt på varje kilo som du väger.<br />

Väger du 80 kg, så får du 800 kr i rabatt.<br />

Nedräkningen har börjat, erbjudandet gäller t.o.m. 31 januari 2013.<br />

- Du, kom ihåg att äta innan du kommer till oss!<br />

Ring oss idag!<br />

<br />

planeras åtgärder för att<br />

kunna följa basal vårdhygien<br />

och signeringslista för<br />

munvård och intimhygien.<br />

Borde det inte vara en<br />

väl inarbetad och fungerande<br />

rutin sedan länge på<br />

ett äldreboende?<br />

Å andra sidan är det inte<br />

en dag för tidigt att undersköterskorna<br />

på äldreboendet<br />

i Hyllie får sig en påminnelse<br />

i elementär kunskap<br />

om hur man vårdar<br />

hjälpbehövande äldre människor.<br />

Ferenc Horvath<br />

SPI Malmö<br />

TTack till tidsbeställningen<br />

och till färdtjänst,<br />

97 97 97, som med<br />

stort tålamod och förståelse<br />

gör livet lättare för<br />

oss drabbade.<br />

B Melin<br />

■ Adress: Debatt Malmö,<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n , 205 05 Malmö.<br />

■ Telefon: 040-28 24 00<br />

■ E-post: debatt.malmo<br />

@sydsvenskan.se<br />

■ Debattregler: Se Ordet<br />

des mannen släppa in pojkarna<br />

i sin bostad där de<br />

bland annat stal en mobiltelefon<br />

och datorutrustning.<br />

22­åringen har lämnat<br />

signalement på ungdomarna<br />

men vet inte vilka de är.<br />

10 kr rabatt<br />

PÅ VARJE KILO<br />

<br />

<br />

www.formochfi gur.nu<br />

MALMÖ<br />

MENY FÖR ÄLDRE<br />

■ Annebergsgården: Fiskgratäng<br />

med sparris och räkor<br />

■ Södertorpsgården: Mandelfisk<br />

med pocherade grönsaker<br />

och citronsås.<br />

■ Bellevue park: Wienerfärslimpa<br />

med skysås och ättiksgurka.<br />

■ Mathildenborg: Stekt kyckling<br />

med apelsinsås och potatis.<br />

■ Dammfrigården: Grönpepparbiff,<br />

sås, potatis, kokt blomkål.<br />

Bondomelett.<br />

■ Tuppen: Stekt spättafilé med<br />

remouladsås. Potatisbullar med<br />

bacon och lingon.<br />

JÄTTE GULDPALM<br />

10 dubbel manshög 1,8 m<br />

Branschpris 1000:-<br />

Oasens ord låga pris 498:-<br />

Visa annonsen betala endast<br />

288:-<br />

Utbildning<br />

pågår!<br />

<br />

<br />

<br />

10 TULPANER<br />

Högsta kvalitet<br />

svenskodlade<br />

fr 39 90<br />

DOFTRANKA<br />

88:-<br />

Stora ex på båge<br />

7–9 blomklasar<br />

Kvalitet FRÖER från Nelsonfrö hemkomna SÅ I TID<br />

REA 50% 20%<br />

10.000<br />

växter<br />

REAS<br />

<br />

Många olika sorter<br />

Mörkertålig<br />

ÖSTERGATAN 1, MALMÖ – VÄLKOMNA<br />

<br />

WWW.OASENBLOMMOR.SE<br />

LÖRD 10–15, SÖND 11–15, VARD 10–18<br />

C7<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

gymnasiet<br />

88:-<br />

Kattgräs<br />

24:-<br />

Våren och sommarens<br />

program är här!<br />

Välkommen!<br />

www.sv.se/malmo<br />

040-10 01 60<br />

Grynbodgatan 20, Malmö<br />

www.pmalmo.se<br />

P-huset Bagers Plats<br />

Prissänkt helgparkering<br />

Lördagar & söndagar betalar du 50 kr/5 timmar.


C8 Lördag 12 januari 2013<br />

OMKRETSEN


TRELLEBORG<br />

Lördag 12 januari 2013<br />

Två kommunala<br />

kök ska försvinna<br />

■ Två kommunala kök<br />

försvinner och det är<br />

ännu oklart varifrån<br />

pensionärerna på servicecentret<br />

Gröningen<br />

ska få sin mat.<br />

Trelleborgs kommun ska<br />

inte längre driva köket på<br />

träffpunkten Akka i Trelleborg<br />

och köket på Gröningen<br />

servicecentrum<br />

i Anderslöv ska stängas. En<br />

privat krögare kommer att<br />

ta över köket på Akka och<br />

ska servera de cirka 45 luncher<br />

som går åt till besökarna<br />

på Akka. Men ingen krö-<br />

MENY FÖR ÄLDRE<br />

■ Burlöv<br />

■ Elisetorp: Panerad skädda<br />

med remouladsås och kokt<br />

potatis.<br />

■ Svedala<br />

■ Toftaängen/Holmagården/<br />

Solgården: Pytt i panna med<br />

stekt ägg och rödbetor.<br />

■ Trelleborg<br />

LANTMANNAGATAN 34<br />

Din Möbelbutik i Malmö!<br />

REA<br />

20-50%<br />

på utgående delar av sortimentet<br />

50% på utgående<br />

madrasser under REAN!<br />

gare har varit tillräckligt intresserad<br />

att ta över köket<br />

på Gröningen. Köket ska<br />

ändå avvecklas, men det är<br />

oklart när.<br />

– Vi ska försöka hitta en<br />

lösning för de 10–15 personer<br />

som äter på Gröningen.<br />

Förvaltningschefen har fått<br />

i uppdrag att tillfråga några<br />

krögare om de kan köra<br />

ut färdiglagade luncher till<br />

besökarna på Gröningen,<br />

säger Jan-Eric Anselmsson<br />

(C) som är vice ordförande<br />

i servicenämnden.<br />

Stängningarna har väckt<br />

■ Akka/Gröningen: Kassler<br />

med kokt potatis, gräddsås och<br />

kokta grönsaker.<br />

■ Vellinge<br />

■ Almgården: Burgundisk<br />

köttgryta med kokt potatis,<br />

grönsaker. Köttbullar med sås,<br />

kokt potatis, grönsaker, lingon.<br />

■ Månstorps ängar: Rostbiff<br />

starka känslor bland de berörda<br />

och oppositionen har<br />

opponerat sig mot servicenämndens<br />

beslut.<br />

– De finns massa missförstånd<br />

kring beslutet. Fullmäktige<br />

tog redan i somras<br />

beslutet om rationaliseringen<br />

som ska spara 5–6<br />

miljoner kronor. Kökspersonalen<br />

har erbjudits jobb<br />

på andra platser eller slutar<br />

med naturlig avgång, säger<br />

Jan-Eric Anselmsson.<br />

JAN SAMUELSSON<br />

jan.samuelsson@sydsvenskan.se<br />

med potatissallad. Potatisbullar<br />

med fläsk och lingon.<br />

■ Bäckagården: Fisksymfoni,<br />

vitvinssås. Vårrullar med wok.<br />

■ Postgården: Kassler med potatisgratäng.<br />

Blodpudding med<br />

stekt fläsk.<br />

■ Mejla menyerna till:<br />

■ malmo@sydsvenskan.se<br />

SATURDAY<br />

med öppet avslut i tyg Hugo black<br />

295x210 H88 cm. Även i grått .<br />

KAMPANJPRIS 6.990:- (326:-/mån*)<br />

(ord.pris 11.650:-). Lagervara.<br />

Finns även som u-soffa.<br />

* Räntefri delbetalning i 24 månader<br />

(inkl. aviavgift på 35kr/mån). Uppläggningsavgift<br />

på 495:- tillkommer. Effektiv<br />

ränta vid köp för 10.000:- är 13,62%<br />

SATURDAY<br />

6.990:-<br />

24 mån räntefritt<br />

326:-/mån*<br />

ÅKARP<br />

Brandmisstänkt<br />

fortfarande<br />

anhållen<br />

■ Den man som på torsdagskvällen<br />

greps misstänkt<br />

för att ha bränt ned<br />

sin bostad i Åkarp sitter<br />

fortfarande anhållen.<br />

På fredagen pågick en<br />

omfattande teknisk under-<br />

VIENDA<br />

Bordslampa i röd,<br />

vit, lime och svart<br />

Kampanjpris<br />

299:ord<br />

pris 399:-<br />

www.svenskahem.se<br />

OMKRETSEN<br />

SPECIALERBJUDANDEN<br />

i butiken under REAN!<br />

WILLIAM<br />

6.990:-<br />

24 mån räntefritt<br />

326:-/mån*<br />

WILLIAM Kampanjpris i specialtyg 6.990:- ord pris 8.990:-. Lagervara.<br />

Mått: L214 D94/H84. 24 mån räntefritt 424:-/mån*.<br />

sökning av det svårt skadade<br />

radhuset.<br />

Efter förhör med mannen<br />

var polisen på fredagen<br />

mycket förtegen om<br />

vilken bevisning man har<br />

mot mannen.<br />

– Han har lämnat en berättelse<br />

som vi nu ska kontrollera,<br />

polisens informatör<br />

säger Lars-Håkan Lindholm.<br />

RÄNTE-<br />

FRITT<br />

upp till<br />

24 mån*<br />

1.990:-<br />

Huvudgavel<br />

med nackkuddar<br />

FAM I LY<br />

7.990:-<br />

24 mån räntefritt<br />

368:-/mån*<br />

C9<br />

FAM I LY Kontinental säng, i tyg Feel,<br />

180x200 cm, bäddmadrass i polysoft.<br />

Kampanjpris 7.990:-<br />

(ord.pris 15.995:-) Lagervara.<br />

Family Huvudgavel med nackkuddar 1.990:-<br />

OXFORD<br />

995:-<br />

OXFORD Säck i blandade färger<br />

Kampanjpris 995:- (ord.pris 1.495:-)<br />

Lantmannagatan 34, Malmö. 040-630 18 16. butiken@malmo.svenskahem.se<br />

Öppet: Vardagar 10-18, Lördagar 10-15 Söndagar 11-16.<br />

Torsdagsträff<br />

Kom o lyssna till<br />

Sten Stjernquist som spelar<br />

allt från dansmusik till<br />

Östen Warnerbring<br />

Värbygården 17 januari<br />

kl 13.30<br />

Välkommen!<br />

Värby församling<br />

KONKURSUTFÖRSÄLJNING<br />

70%<br />

VÅRNYTT<br />

& CANADA GOOSE<br />

50%<br />

Presentkort och tillgodokvitto<br />

gäller tyvärr inte!<br />

LOKALA<br />

MEDDELANDEN<br />

INFORMATION FRÅN<br />

DITT NÄROMRÅDE<br />

Tel 040-45 63 57<br />

KUNGSTORPSVÄGEN 10 | 040-45 63 57 VARDAG: 10-20 LÖR: 10-17 SÖN: 11-17<br />

.


C10 Lördag 12 januari 2013<br />

LUND<br />

POPSTAD LUND STÄNGER<br />

De klarade<br />

skivan – nu blir<br />

det omslagen<br />

LUND<br />

■ Det började som en Facebookgrupp<br />

och resulterade i en utställning med över<br />

tusen prylar, foton och lp-skivor som<br />

visades i mer än ett år på Kulturen. På<br />

söndag monteras Popstad Lund ner.<br />

Nu planerar initiativtagarna en ny utställning<br />

– om skivomslag.<br />

Besökare har spruckit upp<br />

i leenden när de sett bilder<br />

på sig själv i pudelfrisyr.<br />

Mammor och pappor har<br />

blivit hjältar när tonårsbarnen<br />

fått höra om kampen<br />

för replokaler och Mejeriet.<br />

Och gäng har återförenats<br />

när minnena lockats<br />

fram.<br />

– Jag är otroligt glad över<br />

att allt det här har blivit accepterat<br />

som ett musealt<br />

objekt. Att punkkulturen<br />

är lika mycket värt som en<br />

väv från 1500-talet. Det var<br />

inget som var självklart, säger<br />

Anders Mildner.<br />

Popstad Lund som han initierade<br />

tillsammans med<br />

Petter Lönegård och Martin<br />

Persson har inte bara framkallat<br />

anekdoter. Folk har<br />

funderat över var de kommer<br />

ifrån, hur staden var,<br />

hur kulturen var och vilka<br />

möjligheter som fanns, menar<br />

han. Många har pratat<br />

om hur man då tog saken<br />

i egna händer. Man startade<br />

band, fixade spelningar,<br />

tryckte T-shirts, ritade skivomslag<br />

och gjorde badges.<br />

– Utställningen har påtalat<br />

do it your self-andan<br />

och vi hoppas kunna sprida<br />

den känslan vidare, säger<br />

Anders Mildner, framåtlutad<br />

i en av fåtöljerna på<br />

utställningen där man kunnat<br />

lyssna på bland annat<br />

olika entreprenörers berättelser.<br />

”En önskan om<br />

en skejtpark<br />

måste kunna<br />

likställas med<br />

kampen för<br />

Mejeriet.”<br />

Anders Mildner<br />

I bakgrunden spelas The<br />

Cures ”Boys Don’t Cry”<br />

i högtalarna.<br />

Initiativtagarna tycker<br />

också att projektet har gett<br />

näring till en kulturpolitisk<br />

diskussion om vad Lund är<br />

i dag och vad den kunde ha<br />

varit.<br />

– Beskedet om att skejtparken<br />

vid Mejeriet skjuts<br />

upp är väl ett bra exempel.<br />

Det måste vara dagens motsvarighet<br />

till kampen om<br />

Mejeriet då. Politikerna<br />

borde, med tanke på vad<br />

som varit historiskt, tänka<br />

efter lite grann, säger Petter<br />

Lönegård.<br />

Någon färdig modell för utställningen<br />

fanns inte när<br />

de startade. Poängen var<br />

att publikens tankar skulle<br />

styra. Vissa idéer förverkligades,<br />

andra fick strykas<br />

på grund av kostnader eller<br />

personalresurser.<br />

– Tanken var att visa att<br />

en stor grupp människor<br />

kan ha den kunskap som<br />

krävs för att ta fram en utställning.<br />

Och det här är<br />

Hur går det nu för …<br />

...Anders Mildners<br />

lp-dammare?<br />

■ Dammaren har visats på<br />

utställningen och ska nog få en<br />

plats i hemmet. ”Jag lät mina<br />

barn gissa vad det var för något<br />

innan jag lämnade den till utställningen,<br />

men de hade ingen<br />

aning. Ingen av dem har sett<br />

en skivspelare”, säger Anders<br />

Mildner.<br />

ett bevis på att arbetssättet<br />

funkar. När vi startade<br />

fanns tre bilder på Lund<br />

från 1970- och 1980-talet<br />

på nätet som var offentliga.<br />

I dag finns det tusentals,<br />

det är värt något i sig,<br />

stadshistoriskt, säger Anders<br />

Mildner.<br />

Petter Lönegård är också<br />

nöjd även om han tycker<br />

att utställningen blev lite<br />

för traditionellt uppbyggd<br />

och att man inte använde<br />

all den stora expertis som<br />

fanns i Facebookgruppen.<br />

– Vi blev lite tagna på<br />

sängen av att vi jobbade<br />

med en så stor kunskapsbas.<br />

Till exempel så hade<br />

fel på skyltarna lätt kunnat<br />

rättas till om man lagt ut<br />

textförslaget på Facebook<br />

först, säger han.<br />

Arbetssättet ska de själva<br />

använda igen. Idéerna<br />

för en ny utställning med<br />

skivomslag har börjat ta<br />

form. I veckan presenterades<br />

Facebookgruppen,<br />

på två dygn gillades den av<br />

247 personer och redan har<br />

folk erbjudit sig att låna ut<br />

skivor.<br />

– Facebookgruppen får<br />

komma fram till vad vi ska<br />

visa och om vi ska ha någon<br />

inriktning, kanske också<br />

var utställningen ska vara,<br />

säger Petter Lönegård.<br />

Från projektorn på Kulturen<br />

lyser Lundamusikern<br />

Jaime Salazars ord en dag<br />

till: ”Om något ska hända<br />

får man fixa det själv”.<br />

TEXT: JESSICA<br />

ZIEGERER<br />

jessica.ziegerer<br />

@sydsvenskan.se<br />

FOTO: ALBIN<br />

BRÖNMARK<br />

bild<br />

@sydsvenskan.se<br />

...popstadsfestivalen?<br />

■ Hålls för andra gången den<br />

25 maj. 9 band av 12 är bokade,<br />

bland annat kommer Sator<br />

tillbaka. Arrangeras av Rocknrollklubben.<br />

...filmen om Popstad<br />

Lund?<br />

■ Har runnit ut i sanden.<br />

Varje objekt som lämnats in har märkts med ägarens namn<br />

på baksidan.<br />

Chef: Martin Hallgren Biträdande chef: Görel Svahn<br />

E-post: lund@sydsvenskan.se Telefon: 046-19 71 00<br />

Postadress: <strong>Sydsvenska</strong>n, Skomakaregatan 1, 223 50 Lund<br />

Petter Lönegård och Anders Mildner startade tillsammans med Martin Persson Facebookgruppen<br />

och fick med sig över tvåtusen andra som engagerade sig i utställningen.<br />

...boken om Popstad<br />

Lund?<br />

■ Har inte fått bidrag för att<br />

komma igång. ”Vi planerar nu<br />

för en bok om Olympen som<br />

världsarena. Det finns ännu<br />

ingen förläggare men vi jobbar<br />

kreativt med den”, säger Petter<br />

Lönegård.<br />

Basen Gibson Thunderbird<br />

76 klädd med gotländsk fårull.<br />

Inlånad av Björn Grunnér.<br />

… Facebooksidan?<br />

■ Har över 2 700 gillamarkeringar<br />

och ska leva vidare<br />

med gamla och nya minnen<br />

från musik livet i Lund åren<br />

1971–1986.<br />

...popstadsappen?<br />

■ Ska leva vidare och kanske<br />

utökas med fler platser och<br />

berättelser.


Lördag 12 januari 2013<br />

Projektet ses inom museibranschen som ett föregångsprojekt när det gäller delaktighet och hur sociala medier kan användas.<br />

Scenen som har stått öppen för alla har sprängt generationsgränser.<br />

Nu försvinner den. Magdalena Väpnargård, som här<br />

tar med Elliott Kihlström på en ukeleletur, hoppas att någon<br />

annan tar upp idén.<br />

Anders Jansson styr tillbakalämnandet av alla skivor,<br />

affischer, kläder och prylar som har varit utställda. Två<br />

veckor väntas sorteringen ta, sedan kontaktas ägarna.<br />

… tuschteckningen?<br />

■ Jaime Salazar ritade under<br />

en natt alla Lunds pudelrockare<br />

på en vägg i Studiefrämjandets<br />

replokal 1987. Den flera meter<br />

stora tavlan sågades ner och<br />

räddades när huset revs. Nu<br />

kommer den att skänkas till Kulturen<br />

och magasineras. ”Vi kan<br />

inte visa allt alltid, så är det<br />

på museum”, säger intendent<br />

Anders Jansson.<br />

Redigering: Ingrid Pärssinen<br />

C11<br />

LUND<br />

Nostalgin drog<br />

en ny målgrupp<br />

till Kulturen: män<br />

LUND<br />

■ Tusentals prylar ska<br />

sorteras och lämnas tillbaka<br />

till sina ägare. Men<br />

Kulturen vill behålla en<br />

del.<br />

Ungdomsrummet som<br />

byggts upp efter en riktig<br />

förlaga ska med stor sannolikhet<br />

sparas. Kanske<br />

flyttar interiören in i den<br />

vanliga utställningen.<br />

– Vi ska fundera på vilken<br />

typ av föremål vi behöver<br />

i våra samlingar och vad<br />

man kommer att fråga efter<br />

på sikt. Tar vi inte hand<br />

om det nu så kommer säkert<br />

mycket att slängas, säger<br />

Anders Jansson, intendent.<br />

På Kulturen är personalen<br />

nöjd med året med Popstad.<br />

Ekonomin gick inte<br />

riktigt ihop men att över<br />

60 000 besökt utställningen<br />

bedöms som ett bra resultat<br />

och känslan är att<br />

den har lockat en ny målgrupp<br />

– män.<br />

– Vi har inga siffror på<br />

det, men det verkar vara<br />

så. Det sammanföll bra att<br />

Alfons Åberg-utställningen<br />

var samtidigt. Föräldrar<br />

lämnade barnen där och<br />

gick själva på Popstad, säger<br />

Erik Roman, informationsansvarig.<br />

Samtidigt har de även<br />

sett familjer studera mont-<br />

rarna gemensamt och generationsgränser<br />

har<br />

sprängts när de klivit upp<br />

på den öppna scenen.<br />

– Berättelser har kommit<br />

tillbaka när de sett utställningen.<br />

Många minns till<br />

exempel hur de har plankat<br />

in på Olympen eller stått<br />

utanför och lyssnat. Och<br />

barnen tycker att deras föräldrar<br />

var häftiga som punkare,<br />

säger Magdalena Väpnargård<br />

som hållit i guidningar.<br />

Några har efterlyst mer<br />

fakta, men eftersom det<br />

inte gick att få komplett information<br />

om bilderna har<br />

de ofta fått tala för sig själva.<br />

Skolbesöken har inte<br />

handlat om exakt vem som<br />

var aktiv, utan om hur ungdomarna<br />

tog saken i egna<br />

händer.<br />

– Skolorna har varit här<br />

på besök på lektioner, inte<br />

i musik, utan i företagsekonomi<br />

för att lära sig mer om<br />

entreprenörskap och drivkraft.<br />

Jag hoppas att eleverna<br />

nu tänker att kunde<br />

de göra det här med de begränsningar<br />

som fanns då.<br />

Då kan jag göra något. Det<br />

här var en utställning som<br />

sade Lös problemet, gnäll<br />

inte!, säger Håkan Kihlström,<br />

museipedagog.<br />

JESSICA ZIEGERER<br />

64 000<br />

personer har besökt utställningen Popstad från oktober 2011<br />

till december 2012.<br />

1 200<br />

föremål har lånats ut till utställningen av cirka 50 personer.<br />

2500 personer har deltagit på Facebook eller annat sätt.<br />

1 000 000<br />

kronor kostade själva produktionen. Kulturen fick bidrag från Lunds<br />

kommun och Region Skåne, totalt 450 000 kronor.<br />

… pvc-byxorna?<br />

■ De är från butiken som Sex<br />

Pistols manager, Malcolm<br />

McLaren, ägde i London. Magdalena<br />

Väpnargård kommer att<br />

stoppa tillbaka dem i garderoben.<br />

”En dag kanske jag kan<br />

bära dem igen. Jag har ju sparat<br />

alla kläder som jag burit sedan<br />

jag var femton år så jag får väl<br />

behålla dem också”, säger Magdalena<br />

Väpnargård.


C12 Lördag 12 januari 2013<br />

LUND<br />

TRAFIK<br />

Färre bilar stadig trend<br />

C4 Fredag 11 januari 2013<br />

LUND<br />

■ Det kördes mindre bil i Lund i fjol än<br />

året före. Biltrafiken sjönk med fyra procent.<br />

– Det finns en trend, i alla fall i västvärlden,<br />

att biltrafiken minskar i större<br />

städer. Många har diskuterat detta och<br />

när det kommer att hända i Sverige i flera<br />

år, säger kommunens gatu chef Håkan<br />

Lockby.<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n berättade igår<br />

att cyklingen i Lund ökade<br />

rejält förra året och att också<br />

antalet stadsbussresenärer<br />

ökade. Nu är även siffrorna<br />

över motorfordonstrafiken<br />

i det kommunala<br />

vägnätet klara – och de visar<br />

en minskning på fyra<br />

procent under 2012.<br />

– Biltrafiken


Lördag 12 januari 2013<br />

VÅLDSAMMA RÅN<br />

LUND<br />

Polisen ser rånsamband<br />

LUND<br />

■ En 21-årig kvinna blev<br />

nerslagen och rånad på fredagsmorgonen<br />

i en gångtunnel<br />

i Lund. Polisen misstänker<br />

samma gärningsmän<br />

som rånade två andra<br />

personer förra veckoslutet.<br />

– I samtliga fall har de<br />

använt övervåld och sparkat<br />

offren när de legat på<br />

marken, säger kommissarie<br />

Stephan Söderholm.<br />

Det var vid 03.30-tiden<br />

på fredagsmorgonen<br />

som den 21-åriga kvinnan<br />

blev påhoppad av två män<br />

i gångtunneln vid Norra<br />

7250000<br />

kronor får Lunds kommun<br />

betala när den köper det gamla<br />

förfallna vandrarhemmet<br />

La Strada. Kommunstyrelsen<br />

godkände köpet vid sitt sammanträde<br />

i onsdags.<br />

LUND<br />

Miljöpartist<br />

slutar i Lund<br />

■ Miljöpartisten Daniel<br />

Tukia ska flytta från Lunds<br />

kommun och har därför<br />

avsagt sig sina politiska<br />

uppdrag. Tukia sitter med<br />

i kommunfullmäktige, i direktionen<br />

för Räddningstjänst<br />

Syd och är ersättare<br />

i byggnadsnämnden.<br />

Föreningen<br />

LUNDABAROCK<br />

presenterar<br />

BACH PÅ CEMBALO<br />

Hör Anders Danman spela<br />

Bach och fransk barock!<br />

Klosterkyrkan<br />

söndagen 13 januari<br />

kl 14.30<br />

Pris 150kr. Biljetter vid entrén.<br />

Förköp via Lunds Biljettbyrå<br />

och via ticnet.<br />

www.lundabarock.se<br />

Gränsvägen på Norra Fäladen.<br />

Männen slet i hennes<br />

handväska och slog omkull<br />

henne. Därefter sparkade<br />

och slog de henne. Kvinnan<br />

uppsökte läkarvård för skador<br />

på vänster lår och svullnader<br />

i ansiktet. Männen<br />

tros vara i 20-årsåldern.<br />

Polisen gör kopplingar<br />

mellan rånet mot kvinnan<br />

och två andra rån. Ett skedde<br />

i korsningen Scheelevägen-Tunavägen<br />

vid fyratiden<br />

i söndags morse.<br />

En 19-årig man blev slagen<br />

med en flaska i huvudet<br />

och fick liggande ta<br />

emot flera hårda sparkar.<br />

Rånarna som beskrivs vara<br />

17–22 år tog hans mobil.<br />

Vid 17-tiden i fredags<br />

i förra veckan rånades två<br />

17-åriga pojkar vid Klosterkyrkan.<br />

Polisen jobbar med att få<br />

fram likheter mellan rånen<br />

och gärningsmännen.<br />

– Det kan röra sig om<br />

Lundaungdomar men också<br />

om ungdomar som kommit<br />

hit från Malmö, därför<br />

kommer kontakt att tas<br />

med Malmöpolisen, säger<br />

Stephan Söderholm.<br />

TOMMY LINDSTEDT<br />

REA<br />

fortsätter<br />

50%<br />

på hela sortimentet<br />

Välkomna!<br />

Lilla Fiskaregatan 23, Lund. Tel 046-211 08 01<br />

Öppet vardagar 11–19, lördag 10–16<br />

www.godiva.se<br />

LUGI HANDBOLL DAMELITSERIEN 2012/2013<br />

LUGI<br />

SÖNDAG 13/1 KL 16.15<br />

SKURU IK<br />

ARENAN<br />

Förköp görs lämpligen på lugihandboll.se. Biljetter<br />

kan även köpas i matcharenan en timme före matchstart.<br />

LOKALA MEDDELANDEN<br />

INFORMATION FRÅN DITT NÄROMRÅDE<br />

ALLHELGONAKYRKAN<br />

LUND<br />

SÖNDAG 13 JANUARI<br />

KL 17:00<br />

”Bach och ekon från Bach”<br />

JEANETTE ERIKSSON, VIOLIN<br />

NILS TYKESSON, ORGEL<br />

Musik av Bach och Tykesson samt folkmusik<br />

FRI ENTRÉ<br />

Lunds Allhelgonaförsamling i samarbete med<br />

LUNDANOJET<br />

LUNDS INTERNATIONELLA<br />

2013<br />

www.jazzparty.se<br />

350 kr<br />

+ +a + avgifter avgift ifter<br />

hela huset<br />

hela kvällen<br />

<br />

10 BAND!<br />

6 SCENER!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

KL 17.30 - 01.00<br />

Biljetter: Turistbyrån i Lund, Malmö<br />

Kulturcentralen och via www.tickster<br />

Utbilda<br />

varje<br />

flicka!<br />

Bli fadder på<br />

plansverige.org/flicka<br />

Lunch 49:-<br />

Öppnar måndag 14 jan<br />

kl 11.00-15.00<br />

mån-fre hela januari<br />

Brunch<br />

lördag och söndag kl 11 - 16<br />

Välkomna!<br />

Dubbelmöte i Eoshallen<br />

lördag 12/1<br />

14:00 IK Eos – 08 Stockholm,<br />

Basketligan dam<br />

16:30 IK Eos – Brahe Basket,<br />

Basketettan herr<br />

Tel 046-211 44 47<br />

info@stadsparkscafeet.se<br />

www.stadsparkscafeet.se<br />

Sista chansen...<br />

Söndag 13 januari kl 13-15<br />

...att se utställningen Popstad Lund på söndag.<br />

Magdalena Väpnargård och Suzy Lindberg, som<br />

båda har varit med och bidragit till utställningen, är<br />

på plats kl 13-15 och visar och berättar.<br />

Kulturen | Tegnérsplatsen i Lund | www.kulturen.com<br />

Inträde vuxen 60:-, ungdom/student 20:-,<br />

Eosmedlem 0:-<br />

Annonsera här? Kontakta Ulrika Lindstrand<br />

på 040-28 14 29 eller Jonatan Arnsberger på 040-28 19 10<br />

C13<br />

Eoshallen,<br />

Arkivgatan 32


C14 Lördag 12 januari 2013<br />

OMKRETSEN


HALLÅ DÄR<br />

Henrik Wöhlecke (M), kommunalråd<br />

i Eslöv<br />

Det bästa<br />

som hänt<br />

i politiken<br />

i Eslöv<br />

2012?<br />

LÖDDEKÖPINGE<br />

Arbetssökande<br />

fick sina fötter<br />

kyssta av chef<br />

■ När den 22-åriga kvinnan<br />

kom till företaget på i Löddeköpinge<br />

för att bli intervjuad<br />

om ett nytt jobb tyckte<br />

hon chefen betedde sig<br />

konstigt.<br />

Istället för att prata om<br />

jobbet pratade han enligt<br />

kvinnan om vilket stort or-<br />

Lördag 12 januari 2013<br />

– Det är svårt att peka ut en<br />

särskild händelse. Det är<br />

bra att upprustningen av<br />

Ekevalla idrottsplats äntligen<br />

börjar. Det är också bra<br />

att bostadsbyggandet tagit<br />

fart igen i Eslöv. Det gäller<br />

både småhus och flerfamiljshus.<br />

Slutligen är det<br />

bra att vi i kommunen satt<br />

igång ett arbete för att öka<br />

andelen heltidsanställda.<br />

Vad är det sämsta som<br />

hänt?<br />

– Att Trafikverket i sista<br />

stund drog sig ur upprustningen<br />

av Marieholmsbanan.<br />

Det borde vara en lönsam<br />

satsning för alla inblandade.<br />

Vad ser du fram emot<br />

2013?<br />

gan han har och sa åt henne<br />

att sätta sig i knät på honom.<br />

När hon inte ville göra<br />

det krävde han en puss för<br />

att släppa iväg henne.<br />

När han fått sin puss och<br />

kvinnan skulle gå kastade<br />

han sig ner på knä och kysste<br />

hennes fötter. Senare<br />

fick kvinnan veta att även<br />

en kamrat till henne råkat<br />

ut för samma sak. Mannen<br />

är polisanmäld för sexuellt<br />

ofredande.<br />

– Ett positivt beslut om<br />

Marieholmsbanan och att<br />

kommunen fortsätter växa<br />

genom att nya kommuninvånare<br />

hittar vår vackra<br />

kommun.<br />

Slutligen hoppas jag naturligtvis<br />

att få vara med<br />

om invigningen av den nya<br />

Eslövshallen och Bowlinghallen.<br />

Vad bävar du inför under<br />

2013?<br />

– Egentligen går jag sällan<br />

omkring och bävar inför<br />

framtiden men om jag<br />

ska svara något så är det<br />

att konjunkturen vänder<br />

ner och att därmed sysselsättningen<br />

sjunker.<br />

MARTIN HALLGREN<br />

martin.hallgren@sydsvenskan.se<br />

Bli en hjälte!<br />

Vi på BRIS har öppet 365 dagar om året så att alla barn och unga kan få<br />

prata med en vuxen som lyssnar. En del hör av sig till oss för att de vill<br />

prata om något och vara anonyma, andra har inga kompisar att leka med<br />

och några kommer från en dysfunktionell familj och behöver hjälp utifrån.<br />

Hos oss jobbar 600 hjältar frivilligt med att svara i telefon, mejl och chatt.<br />

När du skänker 50 kr blir du också en av våra fina vardagshjältar!<br />

Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09 och skänk 50 kr till BRIS verksamhet.<br />

bris.se<br />

ESLÖV<br />

Polisen söker<br />

efter ungdomar<br />

■ Polisen i Eslöv letar efter<br />

två ynglingar i 15-17 års åldern<br />

som försökte bryta sig<br />

in i en villa på Helgonavägen<br />

vid 11-tiden på onsdagen.<br />

Men när de upptäckte<br />

att de som bor i huset<br />

var hemma sprang de iväg<br />

i riktning mot Sallerupsområdet.<br />

PG 90 15 04 -1<br />

MENY FÖR ÄLDRE<br />

Eslöv<br />

■ Kärråkra/Trollsjögården/<br />

Ölycke servicehus: Kokt lax,<br />

hollandaisesås, potatis, ärtor.<br />

Chokladpudding med vispgrädde.<br />

Kävlinge<br />

■ Kullagården: Dillkött, kokt<br />

potatis, morötter. Cheesecake.<br />

■ Billingshäll: Pytt i panna,<br />

stekt ägg, rödbetor.<br />

■ Norrehed: Kokt köttkorv,<br />

pepparrotssås, kokt potatis,<br />

bukettgrönsaker. Ananas med<br />

visptopp.<br />

Lomma<br />

■ Havsblick: Köttfärslimpa,<br />

sås, potatis, grönsaker, lingon.<br />

Pastrami, potatisgratäng, grönsaker.<br />

Päronkräm.<br />

Staffanstorp<br />

■ Pilegården/Magnoliagården:<br />

Tomat- och basilikaöverbakad<br />

fiskfilé, vitvinssås. Ugnsbakad<br />

fläskfilé, champinjonsås.<br />

Chokladpudding, grädde.<br />

■ Klöverlyckans bykrog: Gravad<br />

lax, dillstuvad potatis.<br />

DEBATT OMKRETSEN<br />

Redigering: Pia Röding<br />

C15<br />

OMKRETSEN<br />

Typisk moderat<br />

helomvändning<br />

Svar till Torbjörn Lövendahl<br />

och Pierre Sjöström angående<br />

läraravtalen i Staffanstorps<br />

kommun.<br />

■ Det är, tyvärr, inte förvånande<br />

att Moderaterna<br />

i Staffanstorp svänger<br />

i frågan om läraravtalen på<br />

Den nya skolan. Liknande<br />

helomvändningar har M<br />

gjort förut. Det är bara att<br />

krasst konstatera att M saknar<br />

både mod och en ideologisk<br />

kompass. Men att Socialdemokraterna,<br />

som vill<br />

framstå som ett ideologiskt<br />

parti, uttalar sig på tvärs<br />

mot sin ideologiska grundinställning<br />

är mer anmärkningsvärt.<br />

Frågan om lärarnas<br />

40-timmars avtal handlar<br />

egentligen om två saker:<br />

1. De svagas situation<br />

i samhället. Med ett 40-timmarsavtal<br />

kommer elever<br />

att få lärare som är tillgängliga<br />

på ett helt annat<br />

sätt och vi kan införa sommarskola<br />

och läxhjälp, som<br />

S har efterlyst. Ett 40-tim-<br />

marsavtal för lärarna gynnar<br />

alla elever och inte<br />

minst alla de elever vars<br />

föräldrar inte har resurser<br />

att stötta deras kunskapsutveckling.<br />

Det parti som vill<br />

stå på de utsatta och svaga<br />

elevernas sida kan omöjligen<br />

säga nej till ett 40-timmarsavtal<br />

för lärarna.<br />

2. Pedagogernas status och<br />

löneutveckling. Inget annat<br />

parti i Staffanstorp har under<br />

de senaste årens budgetdebatter<br />

så tydligt framfört<br />

krav på förbättrade lönevillkor<br />

för lärarna som<br />

Folkpartiet. Tyvärr har inte<br />

våra förslag bifallits av vare<br />

sig S eller M. Om man jämför<br />

lärarnas löneutveckling<br />

med andra akademikeryrken<br />

som har 40-timmarsavtal<br />

ligger lärarna avsevärt<br />

lägre, vilket självklart inte<br />

stimulerar rekryteringen<br />

eller statusen i yrket.<br />

Helene Öhman och Björn<br />

Magnusson<br />

Folkpartiet, Staffanstorp-Hjärup


C16 Lördag 12 januari 2013<br />

SPORT<br />

Rött kort och ”bara” en poäng till PSG<br />

■ Zlatan Ibrahimovic var<br />

närmast att avgöra Paris<br />

Saint-Germains första<br />

match efter juluppehållet,<br />

hemma mot Ajaccio.<br />

Men målvakten And


Lördag 12 januari 2013<br />

Niclas Ekberg tror på Danmark i VM<br />

■ Niclas Ekberg var<br />

en av svenskarna som<br />

sänkte Danmark i OSkvartsfinalen<br />

i London.<br />

I VM tror han att den skandinaviske<br />

grannen kan ta<br />

sitt första VM-guld.<br />

– Om de träffar bra form<br />

på många spelare har de<br />

ypperliga chanser att gå<br />

hela vägen, säger han.<br />

Niclas Ekberg vann skytteligan<br />

i OS i London. Men<br />

att ösa in mål i stundande<br />

VM blir det inte. I och<br />

med kvalförlusten mot<br />

Montenegro i juni förra<br />

året missade Sverige VM<br />

i Spanien.<br />

Men i OS blev det final<br />

och silver. Den stora skalpen<br />

tog man i kvartsfinalen<br />

– mot Danmark som hade<br />

stora förväntningar på sig<br />

inför turneringen.<br />

– Det är kanske lite skandinaviskt.<br />

Har man gjort en<br />

bra grej förväntas man göra<br />

en minst lika bra om inte<br />

bättre insats nästa gång. Efter<br />

deras EM-guld (2012) så<br />

var det ingenting annat än<br />

en OS-final som gällde, och<br />

när de inte tog sig dit blev<br />

det lite av ett fiasko sade de<br />

i danska medier, berättar<br />

Niclas Ekberg som spelade<br />

två säsonger i Köpenhamn<br />

innan han gick till tyska<br />

Kiel i höstas.<br />

Stor del av danskarnas<br />

VM-hopp ligger hos Mikkel<br />

Hansen, framröstad som<br />

världens näst bästa handbollsspelare<br />

efter fransmannen<br />

Daniel Narcisse.<br />

– Han (Hansen) är rik-<br />

tigt, riktigt viktig för Danmark.<br />

Utan honom tror<br />

jag att de tappar lite av sitt<br />

spel, de har en del spel som<br />

är uppbyggt kring honom.<br />

Han tar mycket ansvar, en<br />

världsspelare, säger Niclas<br />

Ekberg om sin förre lagkamrat.<br />

I kväll inleder Danmark<br />

sin VM-resa mot Qatar i Sevilla.<br />

TT<br />

ARKIVFOTO: PETTER ARVIDSON<br />

Redigering: Cecilia Sörling/Mats Magnusson<br />

FAKTA<br />

C17<br />

SPORT<br />

Niclas Ekberg ger grannlandet<br />

en bra chans i VM.<br />

TV<br />

Danmark–Qatar<br />

Danska TV2 20.00<br />

Spanien<br />

öppnade<br />

med seger<br />

■ Algeriets Abdelkader Rahim<br />

gjorde första målet<br />

i handbolls-VM. Det var<br />

enda gången Algeriet hade<br />

ledningen i öppningsmatchen<br />

mot värdnationen<br />

Spanien i Madrid. Spanjorerna<br />

ångade på, hade ledningen<br />

med 14–5 i halvtid<br />

och vann med 27–14. Victor<br />

Tomas blev bäste målskytt<br />

i matchen med sina åtta<br />

fullträffar.<br />

I senaste VM, för två år<br />

sedan i Sverige, tog Spanien<br />

brons efter seger i bronsmatchen<br />

mot värdnationen.<br />

TT<br />

Så spelas VM<br />

■ Gruppspel 12–19 januari.<br />

■ Grupp A, Granollers.<br />

■ Tyskland, Argentina, Brasilien,<br />

Frankrike, Montenegro,<br />

Tunisien.<br />

■ Grupp B, Sevilla.<br />

■ Chile, Danmark, Island, Makedonien,<br />

Qatar, Ryssland.<br />

■ Grupp C, Zaragoza.<br />

■ Saudiarabien, Vitryssland,<br />

Sydkorea, Slovenien, Polen,<br />

Serbien.<br />

■ Grupp D, Madrid.<br />

■ Algeriet, Australien, Kroatien,<br />

Egypten, Spanien, Ungern.<br />

■ Slutspelet<br />

■ Åttondels finaler: 20-21<br />

januari.<br />

■ Kvartsfinaler: 23 januari.<br />

■ Semifinaler: 25 januari.<br />

■ Bronsmatch: 26 januari.<br />

■ Final: 27 januari.<br />

H43:s Zoran Roganovic<br />

har en stor del i att Montenegros<br />

herrar nu spelar<br />

sitt första VM. Intresset för<br />

handboll är stort i landet<br />

och Montenegros damlag<br />

har haft stora framgångar.<br />

”Vi kommer inte att nå lika<br />

långt som damerna, men<br />

går vi vidare till åttondelsfinal<br />

är vi nöjda”, säger han.<br />

ARKIVFOTO: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX 2012


C18 Lördag 12 januari 2013<br />

SPORT<br />

IDROTTSSTÖDET · ÄR DET SYND OM SVENSK IDROTT?<br />

Utredare<br />

tillbakavisar<br />

RF:s klagomål<br />

■ Svensk idrott får för lite pengar av staten,<br />

tycker Riksidrottsförbundet.<br />

Nonsens, hävdar forskare.<br />

– Anslaget har ökat i en utsträckning<br />

som kan jämställas med försvarsbudgeten<br />

inför ett direkt krigshot, säger utredare<br />

Johan R. Norberg.<br />

Synd om svensk idrott, myt<br />

eller sanning?<br />

Tongångarna på idrottsforum<br />

och nättidningar<br />

är bistra. Politikerna inser<br />

inte vilken viktig roll idrotten<br />

spelar i samhället och<br />

ger föreningarna för lite resurser.Riksidrottsförbundets<br />

(RF) klagosång låter<br />

ungefär likadan.<br />

– I det långa loppet klarar<br />

sig inte svensk idrott om de<br />

statliga bidragen inte ökar,<br />

varnar ordförande Karin<br />

Mattsson Weijber och påpekar<br />

att statens anslag inte<br />

höjts de tre senaste åren.<br />

Johan R. Norberg, docent<br />

i idrottsvetenskap på Malmö<br />

högskola och utredare<br />

inom Centrum för idrottsforskning,<br />

tror inte sina<br />

öron.<br />

– Det är lite övermaga att<br />

kritisera politikerna med<br />

tanke på att staten ökat anslagen<br />

till idrotten med 346<br />

procent det senaste decenniet.<br />

Det kan jämföras med<br />

anslagen till polisen som<br />

har ökat med 40 procent<br />

sedan 2006, säger han.<br />

Paraplyorganisationen för<br />

den svenska idrottsrörelsen<br />

går till motangrepp.<br />

– Norberg blandar äpplen<br />

och päron, säger Karin<br />

Färre utövare – men ökat stöd<br />

■ Idrotten är viktig för<br />

statsmakten. Redan<br />

1913 beslutade riksdagen<br />

om ett statsanslag<br />

på 100 000 kronor årligen<br />

till idrotten.<br />

De senaste decennierna har<br />

allt fler länder ökat sina<br />

satsningar i kampen om<br />

medaljerna på de internationella<br />

tävlingarna.<br />

Sverige vill inte vara sämre.<br />

Idrottsstödet ökade rejält<br />

mellan 1998–2008 då<br />

Mattsson Weijber. Det statliga<br />

stödet kompenserar<br />

inte föreningarna för inflation<br />

och ökade kostnader.<br />

Idrotten är Sveriges största<br />

folkrörelse. Var tredje<br />

svensk är medlem inom<br />

någon av alla föreningar<br />

under RF, organisationen<br />

som fått statens förtroende<br />

att fördela resurser till medlemsförbunden.<br />

Ett annorlunda<br />

grepp jämfört med<br />

många andra länder som<br />

har idrottsdepartement.<br />

– Sverige tillhör de länder<br />

i Europa som satsar<br />

mest på idrott. Skillnaden<br />

mellan den svenska modellen<br />

och till exempel den<br />

brittiska är att Sverige satsar<br />

mycket på bredd bland<br />

barn och ungdomar och<br />

mindre på elitidrott, säger<br />

Johan R. Norberg.<br />

Skånes idrottsförbunds<br />

ordförande Krister Clerselius<br />

håller med om att<br />

idrotten varit en prioriterad<br />

fråga bland politiker.<br />

Men i realiteten har idrotten<br />

inte fått ökade anslag,<br />

anser han.<br />

– Vi har en idrottsrörelse<br />

som är erkänt bra på många<br />

sätt, så visst hade det varit<br />

bra om vi kunde få ett statligt<br />

stöd i nivå med pris- och<br />

det statliga anslaget knöts<br />

till Svenska Spels överskott.<br />

Spelbolaget gjorde stora<br />

vinster genom spelautomater<br />

och nätspel.<br />

År 2002 lanserade dessutom<br />

Socialdemokraterna<br />

den stora idrottssatsningen<br />

”Handslaget”. Under en<br />

fyra årsperiod fick RF en<br />

miljard kronor för satsningar<br />

på idrottens barn-<br />

och ungdomsverksamhet.<br />

Därefter ökade Alliansregeringen<br />

stödet till två miljarder<br />

kronor per mandat-<br />

lönekostnadsutvecklingen.<br />

Annars är det i realiteten en<br />

sänkning, säger han.<br />

Johan R. Norberg påpekar<br />

att hans poäng inte är<br />

att idrotten får för mycket<br />

pengar.<br />

– Det finns ett märkligt<br />

synsätt, till exempel när delar<br />

av idrottsrörelsen kritiserar<br />

staten för att den inte<br />

inför speciella skattelättnader<br />

för elitklubbar. Ingen<br />

säger att stora svenska klädföretag<br />

som många tycker<br />

gör bra saker bör få tillbaka<br />

pengar de betalat i skatt.<br />

Statens stöd i Sverige handlar<br />

ju i första hand om att<br />

stödja den idrott som inte<br />

har stora egna intäkter.<br />

TEXT: FEDERICO<br />

MORENO<br />

federico.moreno<br />

@sydsvenskan.se<br />

FAKTA<br />

Statens idrottsstöd<br />

■ Av det statliga stödet till<br />

idrotten går omkring 26 miljoner<br />

kronor till antidopningsarbete,<br />

16 miljoner till forskning,<br />

41 miljoner till Riksidrottsgymnasierna,<br />

1,5 miljoner till<br />

internationellt samarbete och<br />

29 miljoner till olympisk och<br />

paralympisk verksamhet.<br />

■ Idrottslyftet bidrar med 613,5<br />

miljoner kronor och 1091 miljoner<br />

går under beteckningen ”bidrag<br />

till verksamhet av gemensam<br />

natur inom idrottsrörelsen<br />

samt bidrag till lokal barn- och<br />

ungdomsverksamhet”.<br />

■ Utöver statens bidrag betalar<br />

regionerna omkring 5 miljarder<br />

kronor till idrottsföreningarna.<br />

period via ”Idrottslyftet”,<br />

som återigen hade fokus<br />

på yngre idrottare.<br />

2009 slopades kopplingen<br />

till Svenska Spel<br />

när bolaget gick sämre på<br />

grund av konkurrensen<br />

från internationella spelbolag.<br />

Idrotten fick behålla nivån<br />

på statsanslaget, men<br />

pengarna ges nu över<br />

statsbudgeten. Risken för<br />

plötsliga minskningar blir<br />

mindre, men möjligheten<br />

att göra rejäla höjningar<br />

”Det är lite<br />

övermaga att<br />

kritisera politikerna<br />

med tanke<br />

på att staten<br />

ökat anslagen<br />

till idrotten<br />

med 346 procent<br />

det senaste<br />

decenniet.”<br />

Johan R. Norberg, docent<br />

i idrottsvetenskap.<br />

i statsbudgeten är också<br />

mindre.<br />

Idag är det statliga bidraget<br />

till svensk idrott uppe<br />

i 1,8 miljarder kronor, trots<br />

att antalet utövare minskar.<br />

Riksidrottsförbundet<br />

(RF) har 170 personer på<br />

lönelistan.<br />

De politiska blockens<br />

idrottsliga kapprustning<br />

gäller till viss del även elitidrotten,<br />

där både S och Alliansen<br />

infört öronmärkta<br />

satsningar.<br />

FEDERICO MORENO<br />

Härifrån kommer<br />

idrottens pengar<br />

Miljoner kr<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

ARKIVFOTO: ÅSA SJÖSTRÖM<br />

Bidrag totalt<br />

Från<br />

staten<br />

Från Svenska Spel<br />

1861<br />

0<br />

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012<br />

Källa: "Statens stöd till idrotten"<br />

”Norberg blandar<br />

äpplen<br />

och päron. Det<br />

statliga stödet<br />

kompenserar<br />

inte föreningarna<br />

för inflation<br />

och ökade<br />

kostnader.”<br />

Karin Mattsson Weijber,<br />

Riksidrottsförbundets (RF)<br />

ordförande.<br />

GRAFIK: BJÖRN HELLSTRÖM<br />

ARKIVFOTO: CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX


Lördag 12 januari 2013<br />

HOCKEYALLSVENSKAN · RÄTTSTVIST MED FÖRRE SPORTCHEFEN<br />

Redigering: Tomas Johansson<br />

Moti nera mera<br />

<br />

RAW<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Håll igång! Aq-va-kul: vattengympa, yoga, pilates, motionssim<br />

och gym. Oxievångsbadet: vattengympa, vuxensimskola,<br />

motionssim och gym. Varva ner med bastu- och relaxkvällar.<br />

AQ-VA-KUL<br />

Regementsgatan 24<br />

040–34 26 00<br />

aqvakul.se<br />

OXIEVÅNGSBADET<br />

Fajansvägen, Oxie<br />

040–34 26 06<br />

malmo.se/oxievangsbadet<br />

Spåren till god hälsa<br />

VID SNÖ anläggs skidspår i både Torup och Bulltofta, välkommen ut!<br />

malmo.se/torup | malmo.se/bulltofta<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

C19<br />

SPORT<br />

Redhawks kräver tillbaka agentpengar<br />

■ Rättstvisten mellan<br />

Malmö Redhawks och<br />

den sparkade sportchefen<br />

Stefan Nyman trappas<br />

upp.<br />

Nu vill klubben att Nyman<br />

ska betala 625 915<br />

kronor. Pengar som<br />

Redhawks anser vara<br />

dold provision till<br />

spelar agenter.<br />

Stefan Nyman avskedades<br />

i mars 2012 med drygt två<br />

år kvar på kontraktet.<br />

Löneutbetalningarna<br />

stoppades direkt. I augusti<br />

stämde Stefan Nyman<br />

Redhawks för utebliven lön<br />

på nästan 410 000 kronor.<br />

Dessutom vill han att<br />

klubben ska betala 55 625<br />

kronor per månad, från<br />

september 2012 till april<br />

2014.<br />

Malmö Redhawks hävdar<br />

att Nyman brutit mot anställningsavtalet<br />

och brustit<br />

i lojalitet mot klubbens<br />

hockeybolag. I förlängningen<br />

ska det ha bidragit<br />

till ekonomisk skada eftersom<br />

den dåvarande huvudägaren<br />

Hugo Stenbeck efter<br />

sammanräkning ansåg att<br />

han redan under det första<br />

året av det treåriga avtalet<br />

hade fullföljt sina ekonomiska<br />

åtaganden gentemot<br />

klubben.<br />

De 60 miljonerna var förbrukade<br />

med råge.<br />

Den 17 maj 2012 nådde<br />

Redhawks och Stenbeck en<br />

uppgörelse.<br />

Contemporary Jazz fusion<br />

Latin<br />

Läs mer på:<br />

I ett genmäle till Nyköpings<br />

tingsrätt i november<br />

anser Stefan Nyman att<br />

Redhawks påståenden saknar<br />

förankring i verkligheten.<br />

Hockeybolaget ska ha<br />

känt till allt, enligt Nyman.<br />

■ Stefan Nyman håller med<br />

om att han fått ersättning<br />

från någon annan än Redhawks<br />

hockeybolag, men<br />

bolaget ska ha känt till detta<br />

och han pekar på ett tillläggsavtal.<br />

■ Den dåvarande styrelseledamoten<br />

Urs Kraft undertecknade<br />

Linus Klasens<br />

kontrakt om en signingbonus<br />

på 24,6 miljoner kronor.<br />

Kraft redogjorde för<br />

det huvudsakliga innehållet<br />

på ett styrelsemöte den<br />

16 maj 2011, enligt ett till<br />

Zumba<br />

malmodanscenter.se<br />

Balett<br />

Start: 7/1<br />

Stefan Nyman.<br />

tingsrätten bifogat styrelseprotokoll.<br />

■ Den dåvarande styrelseledamoten<br />

Margrethe van<br />

der Stroom ska ha informerats<br />

om agentkostnaderna<br />

för spelaragenten Thomas<br />

Sjögren.<br />

I Redhawks färska bemötande<br />

av Stefan Nymans<br />

genmäle, siktar klubben<br />

in sig på att ersättningen<br />

till Linus Klasen inte ska<br />

ha varit marknadsmässig.<br />

Att forwarden säsongen<br />

före tjänade ”mindre än<br />

en tjugondel av ersättningen<br />

i Redhawks”. Dessutom<br />

anser man att Thomas Sjögrens<br />

agentprovision på<br />

nära 12 procent var för hög<br />

och menar att 5 procent<br />

”utgör normal provision”.<br />

Men framförallt framhåller<br />

klubben att Stefan Nyman<br />

inte ska ha haft rätt<br />

att betala ut ersättningar<br />

direkt till spelaragenter.<br />

Redhawks hänvisar till att<br />

ersättning från klubb direkt<br />

till agent inte är tillåtet<br />

enligt Sveriges IshockeyspelaresCentralorganisation<br />

(Sico).<br />

Ersättning till agenter<br />

ska gå direkt från spelarna.<br />

Redhawks bifogar kopi-<br />

Terminsstart på baden<br />

Bokskogen i Torup erbjuder motionsspår, temastigar och<br />

grillplatser. Efter en tur ute i spåren värmer du dig inne på<br />

Friluftsgården – där hittar du både bastu, gym och mysigt kafé.<br />

På Bulltofta rekreationsområde fi nns motionsspår och grillplatser<br />

i vacker natur. Gym, bastu och kafé hittar du på Bulltofta motionscenter.<br />

or på fakturor. Sammanlagt<br />

625 915 kronor ska ha<br />

gått direkt från klubben<br />

till agenter. Pengar som nu<br />

Redhawks vill ha tillbaka<br />

från Stefan Nyman.<br />

KENT JÖNSSON<br />

Södertälje–Malmö<br />

Viasat Hockey 15.55<br />

RELAXKVÄLLAR I<br />

BASTU & BASSÄNG<br />

onsdagar på<br />

Oxievångsbadet<br />

TORUPS<br />

FRILUFTSGÅRD<br />

FREDAG 18/1:<br />

FRI ENTRÈ I<br />

BASTUN FÖR ALLA<br />

DAMER!<br />

Motionera Mera återkommer 18 & 19 januari. Boka din annons NU! 466 000 läsarkontakter väntar! (*avser <strong>Sydsvenska</strong>n och City Malmö Lund)<br />

Källa: Orvesto Konsument 2011:2) Kontakta <strong>Sydsvenska</strong>n, Bengt Månsson, 040-30 60 52. Webb: sydsvenskan-tema.se<br />

ARKIVFOTO: EMMA LARSSON<br />

SPORTBLOGGAR<br />

W<br />

”Det är en sexpoängsmatch.<br />

Vi måste vinna<br />

för att vara med i racet.”<br />

<strong>Sydsvenska</strong>ns Kent Jönsson har<br />

snackat med Redhawks back<br />

Jens Olsson inför mötet med<br />

Södertälje. Läs intervjun på<br />

http://blogg.sydsvenskan.se/<br />

insideredhawks.<br />

TV<br />

AUFGUSS &<br />

AROMABASTU<br />

torsdagar på<br />

Aq-va-kul


C20 Lördag 12 januari 2013<br />

SPORT<br />

FOTBOLL<br />

Wayne Rooney missar<br />

klassiskt möte<br />

■ Wayne Rooney missar Manchester<br />

Uniteds Premier League-match<br />

mot Liverpool på<br />

söndag. Rooney skadade ett ligament<br />

i knät under träning<br />

och missade alla matcher<br />

under jul- och nyårssveckorna.<br />

– Jag hoppas att han ska<br />

kunna spela onsdagens returmöte<br />

mot West Ham [FA-cupen],<br />

sa Alex Ferguson. TT<br />

HANDBOLL<br />

FRIIDROTT<br />

Blanka Vlasic missar<br />

inne-EM i Göteborg<br />

Sveriges start<br />

blev avgörande<br />

HANDBOLL<br />

■ Fyrnationsturnering<br />

Sverige 31 (15)<br />

Österrike 28 (12)<br />

Redan efter halva första<br />

halvlek såg handbollsmatchen<br />

mellan ett ungt Sverige<br />

och Österrike ut att<br />

vara avgjord. Andra halvlek<br />

blev jämnare men Sverige<br />

vann med 31–28 i Västerås,<br />

svenskarnas andra<br />

raka seger i fyrnationsturneringen.<br />

Svenskarna rivstartade<br />

och hade ett tag ledningen<br />

med nio mål. Men Österrike<br />

spelade upp sig och<br />

ställningen var 15–12 i halv-<br />

FOTBOLL<br />

Ronaldo hoppas<br />

på färre busvisslingar<br />

■ Svaga insatser i ligan och<br />

petningen av veteranmålvakten<br />

Iker Casillas har fått<br />

supportrarna att tvivla. Real<br />

Madrids tränare José Mourinho<br />

är pressad, men försvaras<br />

av Cristiano Ronaldo.<br />

Ronaldo är avstängd och<br />

spelar inte lördagens ligamatch<br />

borta mot Osasuna.<br />

Hans landsman och tränare<br />

José Mourinho kommer<br />

dock återigen att ställa sig<br />

vid sidlinjen och leda laget<br />

som ligger trea.<br />

– Folk har visat att de är<br />

missnöjda men det räcker<br />

nu. De måste ställa sig bakom<br />

tränaren och laget. Det<br />

påverkar spelarna ute på<br />

tid. Sverige startade sedan<br />

andra halvlek starkt och<br />

höll undan.<br />

– Vi känner oss bra nu<br />

och har bra tryck på dem.<br />

31 mål i dag är fantastiskt<br />

bra, sade Ystads Jim Gottfridsson,<br />

som gjorde fyra<br />

mål, till TV4.<br />

Drotts Philip Stenmalm<br />

gjorde sju mål i sin landslagsdebut.<br />

– Jag tycker vi spelade<br />

ganska stabilt. När de börjar<br />

komma i kapp drygar<br />

vi ut lite igen, sade han.<br />

Sverige har nu tagit full<br />

pott, fyra poäng, efter inledande<br />

segrar mot Tjeckien<br />

och Österrike. På söndag<br />

spelas sista matchen, mot<br />

Norge. TT<br />

Det börjar bli obekvämt på Real Madrids bänk för Mourinho.<br />

planen. Om vi vinner cupen<br />

och Champions League<br />

skulle det vara ett bra<br />

år, sa Ronaldo efter onsdagens<br />

seger mot Celta Vigo.<br />

Mourinho har under den<br />

senaste tiden petat stjärnmålvakten<br />

Iker Casillas till<br />

förmån för andremålvakten<br />

Antonio Adán. Under<br />

några hemmamatcher har<br />

publiken jublat när Casillas<br />

namn ropats upp medan<br />

Mourinho mötts av<br />

motsatta reaktioner.<br />

– Jag vill be dem att sluta<br />

nu, sade Ronaldo. TT<br />

TV<br />

■ Höjdhopparen Blanka Vlasic<br />

missar friidrotts-EM inomhus<br />

i Göteborg, som avgörs i början<br />

av mars. Kroatiskan lider fortfarande<br />

av en fotskada, uppger<br />

SVT. Vlasic opererade<br />

hälsenan i januari ifjor. Efter<br />

operationen drabbades<br />

hon av en infektion<br />

och opererades på nytt<br />

och missade sommarens<br />

OS i London. TT<br />

Osasuna–Real M.<br />

CMore Fotboll 19.55<br />

ARKIVFOTO: SERGIO TORRES/AP<br />

10 PERSONER SOM FÖRÄNDRADE IDROTTEN · DEL 7<br />

Blankers–Koen<br />

tystade kritikerna<br />

med fyra OS-guld<br />

■ Den 30-åriga tvåbarnsmamman<br />

brydde sig inte om giftpilarna. Fanny<br />

Blankers-Koen åkte till London-OS 1948<br />

och kom hem med fyra guldmedaljer.<br />

Friidrottaren fick en cykel som tack av<br />

staden Amsterdam.<br />

Holländarna på gatan tog<br />

emot Fanny Blankers-Koen<br />

som en hjältinna. Den flygande<br />

hemmafrun – som<br />

hon kallades – firades rättmätigt<br />

som drottningen av<br />

de olympiska spelen.<br />

Snacket om att hon istället<br />

borde ha varit hemma<br />

och tagit hand om sina två<br />

små barn förvandlades till<br />

en ohörbar viskning.<br />

Framgångarna i London<br />

var uppskattade. Sista<br />

krigsvintern 1944–45 hade<br />

varit hård även i tyskockuperade<br />

Nederländerna. Nazisterna<br />

skar ner på matransonerna<br />

och många<br />

holländare svalt ihjäl. Friidrottsträning<br />

var inte högprioriterat<br />

under ”Hongerwinter”,<br />

det handlade om<br />

att överleva. Dessutom väntade<br />

Fanny Blankers-Koen<br />

sitt andra barn.<br />

Hon var som många andra<br />

stora idrottsutövare en<br />

multitalang i sin ungdom.<br />

Fäktning, tennis, löpning,<br />

skridsko och simning prövade<br />

hon på med framgång.<br />

Fanny Koen fick rådet att<br />

släppa simningen, eftersom<br />

den inhemska konkurrensen<br />

var tuff, och satsa på friidrotten<br />

istället.<br />

Sagt och gjort.<br />

Hon satte nationsrekord<br />

på 800 meter som sjuttonåring,<br />

men distansen var<br />

struken som OS-gren. Den<br />

”Ambitionen<br />

är att skapa<br />

en världsklassupplevelse.”<br />

Fotbollsklubben<br />

Manchester Citys<br />

marknadschef Tom<br />

Glick efter att klubben<br />

skrivit avtal med<br />

kändiskocken Jamie<br />

Oliver som cateringleverantör<br />

till Etihad<br />

Stadium. TT<br />

FOTBOLL<br />

LDB FC Malmö inleder<br />

med Skånederbyn<br />

■ Ett Skånederby mot Kristianstad inleder<br />

LDB FC Malmös säsong. Den 6<br />

februari möts man antingen inomhus<br />

i Växjö eller ute i Malmö beroende på<br />

vädret. Sedan matchar LDB FC Malmö<br />

mot HIF, närmare bestämt HIF:s<br />

P15 den 16 februari.<br />

Övriga träningsmatcher: 22 februari<br />

Brøndby, 2 mars preliminärt mot<br />

Frankfurt. Därefter väntar landslagsuppehåll<br />

innan Champions Leaguekvartsfinalen<br />

i Lyon 20 mars.<br />

ansågs inte vara lämplig för<br />

kvinnor sedan sex av nio löpare<br />

hade kollapsat i OS-finalen<br />

1928. Först 1960 gjorde<br />

800 meter comeback på<br />

OS-programmet<br />

Fanny Koens mångsidighet<br />

räddade henne. Hon<br />

satsade på sprintdistanserna<br />

och hoppgrenarna. Hon<br />

tävlade i Berlin-OS 1936<br />

som artonåring och kom<br />

femma i höjdhopp samt på<br />

4x100 meter. En bonus var<br />

att hon fick Jesse Owens<br />

autograf. Amerikanen var<br />

kungen av Berlin-OS med<br />

fyra fri idrottsguld och tjänade<br />

som inspirationskälla<br />

till Fanny Koen.<br />

Hon skulle få vänta i tolv<br />

år på nästa OS-chans.<br />

I maj 1940 rullade de tyska<br />

styrkorna in i Nederländerna<br />

och OS blev bara en<br />

dröm. 1940 var också året<br />

då Fanny Koen gifte sig med<br />

sin tränare Jan Blankers<br />

och lade till ett efternamn.<br />

Den internationella scenen<br />

öppnades igen med EM<br />

1946 i Oslo. Fanny Blankers-<br />

Koen tog guld på 80 meter<br />

häck och 4x100 meter samt<br />

kom fyra i höjdhopp.<br />

OS 1948 var efterlängtat.<br />

Ärren från kriget var fortfarande<br />

synliga i London,<br />

men de olympiska spelen<br />

andades framtidstro.<br />

Fanny Blankers-Koen<br />

hade fyra punkter på sitt<br />

FAKTA<br />

Fanny Blankers-Koen<br />

■ Född: 26 april 1918.<br />

Död: 25 januari 2004.<br />

■ Nationalitet: Holländsk.<br />

■ Meriter: Fyra OS-guld, fem<br />

EM-guld, ett EM-silver, två<br />

EM-brons. Utsedd till bästa<br />

kvinnliga friidrottare under<br />

1900-talet av IAAF.<br />

LÄS MER<br />

■ Tidigare avsnitt finns på<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n.se:<br />

1. Babe Didrikson Zaharias<br />

2. Pete Rozelle<br />

3. Sonja Henie<br />

4. Arthur Friedenreich<br />

5. Billie Jean King<br />

6. Juan Manuel Fangio<br />

FOTBOLL<br />

SK Hakoah lägger<br />

ner efter åttio år<br />

■ Efter åttio år försvinner SK Hakoah<br />

som fotbollslag.<br />

Malmöklubben, som bildades som<br />

en judisk förening 1932, har av flera<br />

anledningar tackat nej till spel i division<br />

6 2013.<br />

– Nummer ett är ekonomin, det<br />

kostar för mycket. Nummer två är att<br />

Fritid Malmö flyttat runt oss över hela<br />

stan, säger klubbens seniorlagsansvarige<br />

Gert Schimmelsohn till Skånska<br />

<strong>Dagbladet</strong>.<br />

program: 100 meter, 200<br />

meter, 80 meter häck och<br />

den korta stafetten (4x100).<br />

Före avresan var kritiken<br />

stor. Hon fick arga brev.<br />

Hur kunde hon som mamma<br />

lämna sina barn för att<br />

tävla i OS? Dessutom var<br />

det extremt opassande att<br />

springa i kortbyxor. Journalister<br />

och ledare från andra<br />

länder siktade in sig på<br />

hennes ålder: 30 år. Lastgammal.<br />

Rena dinosaurien.<br />

Efter att ha vunnit 100 meter<br />

hade hon nått sitt mål.<br />

Hon var olympisk mästare.<br />

Fanny Blankers-Koen<br />

var överlycklig, men känslorna<br />

var blandade. Med<br />

en färsk guldmedalj kunde<br />

hon med gott samvete<br />

åka hem. Hjärtat värkte av<br />

längtan efter barnen, berättade<br />

hon efteråt.<br />

Men hon blev övertalad<br />

av sin man och tränare Jan<br />

Blankers att fortsätta.<br />

Ett par dagar senare klev<br />

Fanny Blankers-Koen på tåget<br />

som tog henne till Harwich<br />

och färjan hem till<br />

Amsterdam. I resväskan<br />

fanns fyra OS-guld.<br />

Vid OS i München 1972<br />

träffade hon sin förebild<br />

Jesse Owens.<br />

– Jag har fortfarande<br />

kvar din autograf, sa hon.<br />

Jag heter Fanny Blankers-<br />

Koen.<br />

– Du behöver inte berätta<br />

vem du är. Jag vet allt om<br />

dig, svarade Jesse Owens.<br />

Källor: Guardian, Observer,<br />

Wikipedia.<br />

TEXT: KENT<br />

JÖNSSON<br />

kent.jonsson<br />

@sydsvenskan.se


Lördag 12 januari 2013<br />

MOTORSPORT<br />

Mc-förare omkom<br />

i Dakarrallyt<br />

■ Den franske mc-föraren Thomas<br />

Bourgin omkom på fredagen i en<br />

olycka under den sjunde etappen av<br />

Dakarrallyt i Chile.<br />

Bourgin, 25, krockade med en polisbil<br />

när han var på väg mot tävlingsstarten.<br />

Det var det tredje dödsfallet under<br />

årets upplaga av rallyt. Tidigare<br />

i veckan omkom två personer när en<br />

taxibil frontalkrockade med en servicebil<br />

från ett av stallen. TT<br />

ISHOCKEY<br />

Bäckström tror på<br />

spel i NHL-premiären<br />

■ Nicklas Bäckström skadade nacken<br />

i en KHL-match den 26 december och<br />

har inte varit på is sedan dess. Men<br />

igår var han tillbaka i träning med sin<br />

klubb Washington Capitals och NHLpremiären<br />

ska inte vara i fara.<br />

– Jag mår bra. Jag vet att det har varit<br />

många spekulationer. Jag var i Michigan<br />

och kollade nacken – det var<br />

ingen hjärnskakning. Så ni kan vara<br />

lugna, sade han till klubbens webbplats.<br />

TT<br />

AVKAST<br />

15.00<br />

H43/Lundagård–Tumba<br />

Möte med tabelljumbon<br />

hemma<br />

i Arenan. Tumba<br />

är poänglösa efter<br />

tolv matcher. Vid<br />

seger tar sig H43/<br />

Lundagård troligen<br />

upp över strecket då<br />

konkurrenten Heid<br />

möter Sävehof.<br />

SKIDSKYTTE<br />

Svenskorna långt<br />

efter tyska segraren<br />

■ Mariam Gössner gladde den tyska<br />

skidskyttepubliken genom att ta säsongens<br />

tredje världscupseger. Bästa<br />

svenskan Elin Mattsson kom på 23:e<br />

plats, 1.15 efter vinnaren.<br />

– Det var lite svåråkt för det var<br />

så glatt, skidan gick lite dit den ville,<br />

sade 26-åriga Mattsson efter karriärens<br />

bästa världscupplacering.<br />

Anna-Karin Strömstedt, som kollapsade<br />

av trötthet efter stafetten<br />

i onsdags, kom inte till start. TT<br />

Fanny Blankers–Koen vinner 200 meter vid OS i London 1948. Hon tog ytterligare tre guld under mästerskapet. ARKIV: AP<br />

Redigering: Tomas Johansson/Cecilia Sörling<br />

C21<br />

SPORT<br />

FOTBOLL<br />

Nuri Sahin tillbaka<br />

i Dortmund igen<br />

■ Efter 18 månaders frånvaro återvänder<br />

mittfältaren Nuri Sahin till<br />

Borussia Dortmund. 24-åringen som<br />

först flyttade till Real Madrid och sedan<br />

lånades ut till Liverpool, är nu<br />

alltså tillbaka i Tyskland.<br />

– Jag är glad att vara hemma igen,<br />

sa han.<br />

Sahin har fortsatt kontrakt med<br />

Real Madrid och återvänder till Dortmund<br />

på ett lånekontrakt på en och<br />

en halv säsong. TT<br />

TENNIS<br />

Sofia Arvidsson.<br />

Arvidsson<br />

fick bra<br />

lottning<br />

■ En gång i karriären har<br />

Sofia Arvidsson nått<br />

tredje rundan i Grand<br />

slam-sammanhang. I<br />

årets Australian Open<br />

har svenskan alla möjligheter<br />

att göra det<br />

igen. Lottningen är fördelaktig<br />

för svenskan.<br />

En kvalspelare väntar<br />

i första omgången. Seger<br />

där och Arvidsson ställs<br />

troligtvis mot 31:a seedade<br />

Urszula Radwanska, lillasyster<br />

till världsfyran Agnieszka<br />

Radwanska.<br />

I en tredje runda väntar<br />

däremot något av det tuffaste<br />

motståndet som går<br />

att få, tennisens världsetta<br />

Victoria Azarenka, Vitryssland.<br />

Den andra svenskan i turneringen,<br />

Johanna Larsson,<br />

ställs samtidigt mot serbiskan<br />

Jelena Jankovic, som<br />

varit rankad elva men som<br />

nu fallit till 22:a plats efter<br />

ett tungt 2012. För Larsson<br />

blir det första mötet mot<br />

serbiskan.<br />

Caroline Wozniacki som<br />

haft en tung start på året<br />

drog lite av en nitlott i första<br />

rundan i form av tyskan<br />

Sabine Lisicki.<br />

På herrsidan går Novak<br />

Djokovics väg mot en tredje<br />

rak Australian Open-titel<br />

via ett möte mot Paul-<br />

Henri Mathieu i första omgången.<br />

Han slapp också Roger<br />

Federer som i stället hamnade<br />

på Andy Murrays lottningshalva.<br />

Federer möter<br />

fransmannen Benoit Paire<br />

och kan gå mot en intressant<br />

match i tredje rundan<br />

mot hemmaspelaren Bernard<br />

Tomic. TT<br />

ARKIVFOTO: ANDREW BROWNBILL/AP


C22 Lördag 12 januari 2013<br />

SPORT<br />

TRAV


INNEBANDY<br />

Superligan: Helsingborg–Caperiotäby (15).<br />

Allsvenskan: Lillån–Åby (14), Skoghall–<br />

Malmö FBC (15), Västerås–Göteborg (17).<br />

Division 1 södra: Höllvikens IBF–Sävsjö<br />

(15), Husqvarna–Lagan (17).<br />

Division 2 dam Skåne: Finn–Röke (15.45),<br />

Lugi–Hjärnarp (17).<br />

ISHOCKEY<br />

Elitserien: Luleå–Timrå (16), Modo–Linköping<br />

(16), Färjestad–AIK (16), Frölunda–HV<br />

71 (16), Brynäs–Skellefteå (18.30), Rögle–<br />

Växjö (18.30).<br />

Allsvenskan: Mora–Troja/Ljungby, Södertälje–Malmö<br />

Redhawks, Oskarshamn–Almtuna<br />

(alla 16).<br />

Alltrean syd B: HA 74–Trelleborg (15), Kallinge/Ronneby–Sannarp<br />

(16).<br />

SQUASH<br />

Elitserien: Intersquash–Malmö (12), Göteborg–Enskede<br />

(12), Roslagen–Stockholm<br />

(12), Linköping–Teknova (12), Enskede–<br />

Malmö (16), Göteborg–Intersquash (16),<br />

Linköping–Roslagen (16), Stockholm–Teknova<br />

(17).<br />

VOLLEYBOLL<br />

Allsvenskan herr: Göteborg–Lund (14),<br />

Säter–Helsingborg (15.30).<br />

Div 1 herr södra: Vindrarp–Lund B (18).<br />

Division 2 herr södra: Lund C–Helsingborg<br />

B (14.15), Malmö IA B–Kristianstad (16),<br />

Åstorp–Svedala (16.45).<br />

Allsvenskan dam: RIG Falköping B–Göteborg<br />

(11.30), Norsjö–Vallentuna (14), Södertelge–Lunds<br />

VK (15).<br />

Division 1 dam södra: Malmö–Gislaved B<br />

(13.30).<br />

Div 3 dam sydvästra: Lund B–Lund C (16.45).<br />

ODDSET<br />

MATCHEN<br />

Sverige–Österrike ............... 31–28 79,66<br />

Spanien–Algeriet................. 27–14 710,50<br />

Bollnäs–Vetlanda .................... 1–0 200,67<br />

Broberg–Sandviken ................. 4–6 16,60<br />

Edsbyn–Gais ........................... 4–2 37,77<br />

Hammarby–Motala ................. 9–3 20,52<br />

Vänersborg–Kungälv ............... 5–3 24,14<br />

St Etienne–Toulouse ................ 2–2 17,31<br />

Karlskoga–Karlskrona ............. 4–2 15,83<br />

Örebro–Leksand...................... 2–3 16,49<br />

Visby–Roma–Hudiksvall .......... 2–1 31,36<br />

Lördag 12 januari 2013<br />

SPORT I TV


C-delen · Lördag 12 januari 2013<br />

VÄDER<br />

SKÅNE IDAG<br />

4-8 m/s<br />

Köpenhamn<br />

SVERIGE<br />

IDAG IMORGON<br />

-2<br />

-2<br />

-2<br />

I natt -3<br />

˚<br />

-9<br />

˚<br />

˚<br />

-4<br />

-6<br />

-10<br />

˚<br />

˚<br />

-9<br />

˚<br />

-3<br />

˚<br />

Lördag<br />

12:00<br />

Helsingborg<br />

6-10 m/s<br />

˚<br />

-2<br />

I natt -3<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Trelleborg<br />

-3<br />

-11<br />

■ I Götaland och Svealand mest mulet och främst längs<br />

Götalands ostkust snöbyar. Från norra Dalarna och<br />

norrut ganska klart väder.<br />

”Det väntas mest mulet väder men i stort sett uppehåll.<br />

En blek vintersol kan tillfälligt titta fram under eftermiddagen<br />

men det blir inga långa soliga perioder.”<br />

-2<br />

I natt -3<br />

˚<br />

-1<br />

-2<br />

I natt -2<br />

˚<br />

˚<br />

-7<br />

Prognosen idag Säker Ganska säker<br />

Växjö<br />

Osäker<br />

-6<br />

-12<br />

˚<br />

-12<br />

-3<br />

Söndag<br />

12:00<br />

-3<br />

6-10 m/s<br />

˚<br />

˚<br />

˚<br />

I natt -4<br />

˚<br />

-3<br />

I natt -4<br />

Simrishamn<br />

MALMÖ<br />

Natt -3<br />

0 mm<br />

O 4 m/s<br />

Kristianstad<br />

-1<br />

I natt -3<br />

-1<br />

I natt -2<br />

TILL SJÖSS<br />

Lördag<br />

12:00<br />

■ Sydkusten/Bornholm<br />

Idag NO 6-10<br />

I morgon O 5-9<br />

■ Bälten/Öresund<br />

Idag NO 6-10<br />

I morgon O 5-9<br />

+30°<br />

+25°<br />

+20°<br />

+15°<br />

+10°<br />

+5°<br />

0°<br />

–5°<br />

–10°<br />

–15°<br />

–20°<br />

UPP & NER<br />

SOLEN<br />

MÅNEN<br />

FEM DAGAR FRAMÅT<br />

■ Malmö<br />

Upp<br />

Ner<br />

■ Stockholm<br />

Upp<br />

Ner<br />

■ Luleå<br />

Upp<br />

Ner<br />

˚ ˚ ˚ ˚ ˚<br />

-1 -2 -2 -2 -1<br />

˚ Natt -4˚<br />

Natt -2˚<br />

Natt -3˚<br />

Natt -2˚<br />

VÅGHÖJD<br />

0-2 mm<br />

SO 5 m/s<br />

✔<br />

0-2 mm<br />

SO 5 m/s<br />

■ Idag<br />

Lommabukten 0.1 m<br />

Falsterbo 0.2 m<br />

Trelleborg 0.2 m<br />

Bornholmsgattet 1.3 m<br />

■ Malmö<br />

Upp<br />

08.29<br />

Ner<br />

16.02<br />

Förändr<br />

■ Stockholm<br />

+ 0.31<br />

Upp<br />

08.36<br />

Ner<br />

15.18<br />

Förändr<br />

■ Luleå<br />

+ 0.40<br />

Upp<br />

09.27<br />

Ner<br />

13.55<br />

Förändr + 1.20<br />

SÖN MÅN TIS ONS TOR<br />

<strong>Sydsvenska</strong>ns<br />

-1<br />

I natt -3<br />

Stjärnkort<br />

5-9 m/s<br />

God sikt.<br />

God sikt.<br />

God sikt.<br />

God sikt.<br />

Vill du ha förmånliga<br />

erbjudanden via e-post?<br />

Anmäl dig på <strong>Sydsvenska</strong>n.se/stjarnkortet<br />

0-2 mm<br />

O 3 m/s<br />

0-2 mm<br />

N 5 m/s<br />

MÅNADENS VÄDER<br />

08.19<br />

17.31<br />

08.18<br />

16.55<br />

08.42<br />

16.00<br />

■ Temp/Datum Högst Lägst<br />

Malmö<br />

9.6/ 3 -1.2/ 10<br />

Lund<br />

8.7/ 3 -1.6/ 10<br />

Falsterbo 7.5/ 3 -1/ 10<br />

Helsingborg 8.9/ 3 -1.2/ 10<br />

Skillinge 9.4/ 3 -1/ 10<br />

■ Nederbörd t o m 11/1 Mm Normal<br />

Malmö<br />

26.8 15.6<br />

Lund<br />

25.4 17.5<br />

Falsterbo<br />

23.7 11.7<br />

Helsingborg 31.4 16.2<br />

Skillinge<br />

24.4 14.5<br />

IGÅR Vädret kl 13 EUROPA IDAG<br />

Malmö<br />

Lund<br />

Falsterbo<br />

Helsingborg<br />

Hörby<br />

Kristianstad<br />

Skillinge<br />

Växjö<br />

Visby<br />

Göteborg<br />

Stockholm<br />

Östersund<br />

Kiruna<br />

MALMÖSTATISTIK<br />

Temperatur de senaste 14 dagarna<br />

10<br />

5<br />

0<br />

-5<br />

-10<br />

-15<br />

29/12<br />

SVERIGETOPPEN<br />

Kallast<br />

Varmast<br />

Blåsigast<br />

Nederbörd<br />

4/1<br />

11/1<br />

METEOROLOG:<br />

EMIL BJÖRCK<br />

Min Medel Max<br />

Nederbörd de senaste 14 dagarna<br />

(mm)<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

29/12<br />

-1<br />

-1<br />

0<br />

-1<br />

-1<br />

0<br />

-1<br />

-3<br />

-2<br />

-2<br />

-4<br />

-10<br />

-13<br />

4/1<br />

-23<br />

+3<br />

NO 19<br />

12<br />

Nu finns<br />

tidningen även på<br />

<strong>Sydsvenska</strong>n.se.<br />

Ca 400 000 unika<br />

besökare!<br />

Redaktör Marie<br />

Bosund Hedberg<br />

N 3 moln<br />

N 5 moln<br />

N 11 moln<br />

N 5 moln<br />

N 5 moln<br />

N 5 moln<br />

N 6 moln<br />

N 7<br />

NO 7<br />

N 4<br />

NO 9<br />

NV 2<br />

SV 2<br />

moln<br />

snöby<br />

moln<br />

moln<br />

moln<br />

mulet<br />

11/1<br />

Nikkaluokta<br />

Sv Högarna<br />

Fårösund<br />

Flahult<br />

UPPSTART MALMÖ: MILJONSTÖD TILL ENTREPRENÖRER SIDAN 4<br />

MOT NYA MÅL: DANIEL ANDERSSON, MFF SIDAN 7<br />

CHEFSPARET PÅ HIPP: VI ÄR TVÅ MUSKETÖRER SIDAN 12<br />

ÅRETS FÖRETAGARE: DE FICK PRISET 2002–2010 SIDAN 21<br />

ARRANGÖRERNA: VÅRA VIKTIGASTE MÅL I VERKSAMHETEN<br />

MÖT MATREBELLERNA<br />

PÅ MÖLLEVÅNGEN<br />

+9°<br />

■ Ett lågtryck strax väster om de Brittiska<br />

öarna medför moln och nederbörd över<br />

Västeuropa. Även lågtrycksbetonat väder<br />

kring Medelhavet. Ett högtryck förstärks<br />

över Skandinavien och medför stabilare och<br />

lite kallare väder.<br />

VÄRLDEN<br />

Alicante<br />

Amsterdam<br />

Antalya<br />

Aten<br />

Auckland<br />

Bagdad<br />

Bangkok<br />

Barcelona<br />

Beijing<br />

Beirut<br />

Berlin<br />

Bombay<br />

Bryssel<br />

Budapest<br />

Chicago<br />

Cypern<br />

Dallas<br />

Damaskus<br />

Dubai<br />

Edinburgh<br />

Geneve<br />

Hanoi<br />

Havanna<br />

Helsingfors<br />

Hongkong<br />

Istanbul<br />

Jerusalem<br />

Kairo<br />

+4°<br />

+6°<br />

+14 °<br />

+13 sol<br />

-1 sol<br />

+13 moln<br />

+11 sol<br />

+22 moln<br />

+12 moln<br />

+28 skur<br />

+7 moln<br />

+1 sol<br />

+15 sol<br />

-3 sol<br />

+25 sol<br />

0 moln<br />

-2 moln<br />

-2 moln<br />

+15 skur<br />

+4 moln<br />

+8 sol<br />

+20 sol<br />

+2 regn<br />

+2 mulet<br />

+17 sol<br />

+25 sol<br />

-11 mulet<br />

+17 sol<br />

+6 mulet<br />

+11 sol<br />

+17 sol<br />

Kanarieöarna +19 sol<br />

Kapstaden +27 sol<br />

Kinshasa +27 skur<br />

Kreta +13 sol<br />

Lissabon +14 moln<br />

-1°<br />

+8°<br />

0°<br />

+13°<br />

Imorgon kl 13 lokal tid<br />

London<br />

Los Angeles<br />

Madeira<br />

Madrid<br />

Malaga<br />

Maldiverna<br />

Mallorca<br />

Manila<br />

Mexico City<br />

Miami<br />

Montreal<br />

Moskva<br />

Nairobi<br />

New Delhi<br />

New York<br />

Nice<br />

Oslo<br />

Paris<br />

Prag<br />

Reykjavik<br />

Rhodos<br />

-2°<br />

+2<br />

+9<br />

+14<br />

+6<br />

+15<br />

+27<br />

+12<br />

+27<br />

+21<br />

+24<br />

+3<br />

-13°<br />

moln<br />

sol<br />

sol<br />

skur<br />

sol<br />

sol<br />

moln<br />

sol<br />

moln<br />

moln<br />

regn<br />

-14 mulet<br />

+22 sol<br />

+23 sol<br />

+10 mulet<br />

+5 regn<br />

-16 sol<br />

+4 moln<br />

-1 moln<br />

-2 moln<br />

+15 sol<br />

Rio de Janeiro +25 skur<br />

Rom +10 skur<br />

San Francisco +7 sol<br />

Shanghai +6 regn<br />

Singapore +28 skur<br />

Sofia -3 sol<br />

Sydney +22 moln<br />

Teheran +1 moln<br />

Tokyo +10 sol<br />

Tunis +16 sol<br />

Warszawa -7 moln<br />

Wien -3 moln<br />

Malmö Näringsliv<br />

Vi erbjuder dig en unik kommunikationskanal – en hel tidning om företagare<br />

och näringslivet i Malmö. Läs om dagsprogrammet på Swedbank Stadion och<br />

om kvällens stora begivenhet på Malmö Opera i vår tematidning som distribueras<br />

med <strong>Sydsvenska</strong>n lördagen den 2 februari.<br />

Annonskontakt: Annika Sahlström, tel 0701-46 44 24<br />

eller epost annikaselect@gmail.com<br />

Annonsstopp: 20 december.<br />

EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB<br />

NÄRINGSLIVSGALAN<br />

FIRAR 10-ÅRSJUBILEUM!<br />

<br />

<br />

<br />

Martin Rosengren och Alexander<br />

Wugk driver restaurang Rebell<br />

med koncept på svensk<br />

husmanskost med influenser<br />

från hela världen.<br />

DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN DEN 14 FEBRUARI 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!