06.08.2013 Views

INNEHÅLL - IQ Pager

INNEHÅLL - IQ Pager

INNEHÅLL - IQ Pager

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I N N E H Å L L

S p e c m a S e a l S

H A N D B O K 1

I N L E d N I N g 2

m E k a N I s k a a x E Lt ä t N I N g a r 4

b ox pac k N I N g a r 1 6

Snabbguide 34

p L a N pac k N I N g a r 4 0

Snabbguide 87

m E ta L L pac k N I N g a r 9 4

Snabbguide 95

L u c k pac k N I N g a r 1 1 4

k o m p E N s ato r E r 1 2 0

Gummikompensatorer 122 Vävkompensatorer 134 Stålkompensatorer 143

u p p b L Å s b a r a t ä t N I N g a r 1 4 4

t E x t I L a m at E r I a L 1 4 6

L ag E r s k y d d 1 5 0

r a d I a Lt ä t N I N g a r 1 5 6

pac k N I N g s v E r k t y g 1 6 4

För boxpackningar 164 För planpackningar 166

NYTT!

NYTT!

s m ö r j m E d E L 1 6 8

p u m p m E m b r a N 1 7 1

d I m E N s I o N s ta b E L L E r 1 7 2

NYTT!

ö v r I g t E k N I s k I N f o r m at I o N 1 8 7

p r o d u k t r E g I s t E r a – ö 1 9 3


2

S p e c m a S e a l S

H A N D B O K

På Specma Seals är vår

målsättning att i nära

samarbete med våra kunder

ta fram kostnadseffektiva

tätningslösningar, som ger

säkra anläggningar med

långa driftstider.

Det vinner vi alla på i längden.

”en tät applikation”

För oss handlar det inte om enskilda

packningar och tätningar utan om

att uppnå ”en tät applikation”. Det

handlar också om att anpassa hela

tätningslösningen till kraven i den

dagliga driften och till externa

miljökrav. Det är där vår samlade

kunskap och erfarenhet inom

tätningsteknik kommer in.

Tätningslösningar för framtiden

NYHeTeR i Handbok för

packningar och Tätningar

2010-2011:

Specma Seals bedriver en

kontinuerlig produktutveckling

och vi strävar ständigt efter att

utveckla vårt erbjudande av

produkter och tjänster för våra

kunder.

I Handbok 2010-2011 har vi

kompletterat tidigare innehåll

med tre nya kapitel:

Mekaniska axeltätningar

Specma Seals lanserar nu ett

egenutvecklat sortiment av

mekaniska axeltätningar, där vi tagit

fram standarddimensioner i robust

konstruktion.

Lagerskydd

Vi kompletterar också vårt produktprogram

med ett sortiment av

lagerskydd, dvs kontaktlösa tätningar

för lagerhus.

Det är därför Specma Seals

inte är en vanlig leverantör av

packningar och tätningar – utan i

första hand en komplett partner

som ger Dig trygghet från början

till slut.

Dygnet runt.

Övrig Teknisk Information

Kapitel Övrig Teknisk Information

innehåller bl.a Rekommenderade

yttryck för plan- och metallpackningar

och en Nomenklaturlista.

Vi hoppas att Du får mycket

användning av vår Handbok för

packningar och Tätningar, både vid

val av rätt packningsmaterial och

i det löpande arbetet med att

uppnå en tät applikation.

Specma Seals


specma seals

– din heltäckande partner inom

tätningsteknik

Vi erbjuder våra kunder:

Rätt tätningslösning

Tillsammans med Dig tar vi fram rätt

tätningslösning, anpassad efter Dina

specifikationer samt externa krav och

standarder.

Vi erbjuder även rådgivning och

teknisk support samt hjälper

till att testa material i vårt testlaboratorium.

Tätningskolan

Tätningsskolan är en neutral

utbildningsverksamhet inom Specma

Seals och erbjuder kvalificerade

utbildningar i Tätningsteknik.

Samtliga utbildningar innehåller både

teoretiska och praktiska moment.

Tätningsskolan kan också ta fram

kundanpassade utbildningar och vid

behov genomföra dem på plats vald

av kunden.

Service och underhåll

Specma Seals har stort kunnande

och lång erfarenhet av underhållsarbete

– från analys och förslag på

förebyggande åtgärder till deltagande

vid underhållsstopp.

Vi genomför även mätningar av bl.a

”diffusa läckage” samt finns till hands

för rådgivning och ”trouble shooting”.

En inköpskanal

med egen produktion, ett omfattande

lager och ett stort nätverk av

leverantörer kan Specma Seals utgöra

Din enda inköpskanal för packningar

och tätningar – både standard och

special.

Rätt produkt i rätt tid

med en genomarbetad leveranslogistik

ser vi till att Du får rätt

produkt i rätt tid.

I samband med stora underhållsstopp

höjer vi vår leveransberedskap

avseende lagernivåer, produktionskapacitet

och transporter. Vi kan

även erbjuda tillfälligt konsignationslager

och tillverkning på plats hos

kund.

24 timmars jour

Specma Seals jourverksamhet

kan hjälpa Dig vid akuta behov av

rådgivning eller leverans av standard-

och specialtillverkade packningar.

I-Seal Servicecenter

I vårt servicecenter utför vi service

och renovering av mekaniska axeltätningar

i alla fabrikat. Vi har även ett

utbytesprogram för I-Seal tätningar,

som innebär att kunden direkt får en

ersättningstätning när en förbrukad

axeltätning lämnas in till oss för

renovering.

S p e c m a S e a l S

H A N D B O K 3


16

B o x p a c K N I N G a R


Att tänka på

Boxpackningar är uppbyggda

av flätade fibrer och används

för tätning av statiska eller

roterande axlar i packboxar.

Vanliga användningsområden

är tätning av ventiler, pumpar

och omrörare.

Boxpackningar har varierande konstruktion

och tillverkas av olika material för att passa

olika applikationer.

Följande faktorer bör man tänka på vid val

av boxpackning:

material

Valet av material är beroende av mediet

som skall avtätas, dess tryck, temperatur

och maskindelarnas rörelse.

Uppbyggnad

Valet av boxpackningens uppbyggnad styrs

av den rörelse, som packningen utsätts för.

media

Aggressivitet, pH-värde, ev. halt av

fasta partiklar, kokpunkt, stelningspunkt,

viskositet och koncentration är exempel

på faktorer, som kan påverka packningsvalet

för olika media.

Temperaturgränser

I vårt sortiment av boxpackningar finns

packningar, som klarar temperaturer från

-240°C upp till +2500°C.

Det är viktigt att ta hänsyn till friktionsvärme,

kylning, strålningsförluster etc.

vid bedömning av temperaturen.

De temperaturgränser som anges för resp.

produkt (och i Snabbguiden) avser boxpackningens

max. temperatur under drift.

Tryck

Mediets tryck mot boxpackningen påverkar

också valet av boxpackningsmaterial.

Hitta rätt boxpackning

– använd ”Snabbguiden”

För att snabbt och lätt hitta rätt i vårt

breda sortiment av boxpackningar hänvisar

vi till vår ”Snabbguide för val av

rätt boxpackning”. Där finns materialuppbyggnad,

användningsområden och driftsparametrar

angivna.

Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma

förhållanden. Utnyttja inte flera

maxvärden samtidigt.

Skulle tveksamhet uppstå vid valet av

boxpackningsmaterial, kontakta Specma

Seals för ytterligare information. Vi står

gärna till tjänst med inbyggnadsförslag

och rekommendation av lämpligaste

packningstyp.

Rätt montering ger

ökad livslängd

Boxpackningarnas livslängd kan ökas

avsevärt och totalkostnaderna för ompackningar

kan minskas betydligt om packningarna

monteras och sköts på rätt sätt.

För att uppnå optimalt driftsresultat och

bästa möjliga ekonomi i hanteringen av

boxpackningar, måste därför monteringsanvisningarna

följas noggrant.


18

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R

Grafoilringar

– formpressad

expanderad grafit

Standardtyper

Kvadratiskt eller

rektangulärt tvärsnitt

Locktätning med

45° invändig fas

Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma förhållanden.

Utnyttja inte flera maxvärden samtidigt.

Kontakta oss i tveksamma fall, vi lämnar gärna råd.

Materialbeskrivning

Grafoil ® tillverkas av 100% naturgrafit, som

behandlas med syror och hög temperatur

enligt en speciellt utvecklad process.

Resultatet blir expanderad grafit, som efter

kalandrering blir en mjuk och flexibel folie

som används för tillverkning av packningar.

Grafoil ® innehåller inga bindemedel eller

andra tillsatser, utan är en ren kolprodukt

i grafitisk form.

Användningsområde:

På grund av sina unika egenskaper är

Grafoil ® idealiskt som packningsmaterial

i ventiler, pumpar och omrörare.

Kan användas för i princip alla media

såsom vatten, ånga, syror, alkalier,

petroleumprodukter, lösningsmedel

och gaser, dock ej för starkt oxiderande

syror som svavelsyra och salpetersyra

i kombination med hög temperatur samt

kromlösningar och het permanganat. Vi

rekommenderar ej grafit i samband med

havsvatten och rostfritt stål.

Slitande media och utrustning med stora

axelkast bör undvikas.

Locktätning med

45° utvändig fas

Specialutförande med skoningar av rostfritt stål

Typ SF Typ SR Typ ST

Locktätning med

invändig radie

Egenskaper:

Permanent elasticitet, hårdnar inte i hög

temperatur, torkar inte, krymper inte.

Volymstabil, praktiskt taget ingen sättning

i värme.

Brandsäker, uppfyller kraven enl. API 607.

Självsmörjande, låg friktion.

Extremt god värmeledningsförmåga.

Brett mediaresistensområde.

Mycket god tätningsförmåga, därigenom

låga emissionsvärden.

BAM-godkänd för syrgas och flytande syre.

God beständighet mot radioaktiva medier.

Obegränsad livslängd ger oöverträffad

ekonomi.

Extremt låg kloridhalt minimerar risken för

korrosion på rostfritt stål.

Korrosionsinibitor behövs ej.

Tekniska data:

Temperaturgräns: -200°c till +550°c i luft

max. +2500°c i icke

oxiderande atmosfär

max. +200°c i syrgas

pH-område: 0-14

Grafithalt: min. 98,0% industrikvalitet

min. 99,5% kärnkraftkvalitet

max. halt lakbara klorider: 50 ppm

max. svavelhalt: 550 ppm

max. glidhastighet: 25 m/s

max. tryck: 60 bar i pumpar

700 bar i ventiler

Renhet:

Svensk kärnkraftindustri, som har de

hårdaste kraven, accepterar vanligen max.

50 ppm lakbara klorider. Vi kan leverera

Grafoil ® med intyg om max. 50 ppm, men

halten i Grafoil ® är vanligen c:a 10 ppm.

Dokumenterad max. kloridhalt, samt övriga

kvalitetsdokument kan erhållas vid behov.


Tillverkning:

Ringar tillverkas med kvadratiskt eller

rektangulärt tvärsnitt, alternativt med fas

(för ventillock) eller med annan speciell

tvärsektion. Ringarna kan pressas till

olika densitet enl. specifikation från 1,3

till 1,8 g/cm3 . Alla ringar kan fås hela eller

uppslitsade, med rak eller sned slits. Uppslitsade

ringar kan träs på axeln även när

axeländen inte kan friläggas.

För statiska applikationer med stora spel

och/eller tryck, exempelvis i ventillock

och värmeväxlare kan formpressade

ringar försedda med skoningar i rostfritt

stål levereras för att förhindra risken för

extrusion. Dessa ringar har vanligen

rektangulärt tvärsnitt eller 45° fas.

Standardtoleranser på Grafoilringar:

Std utförande

med utfyllnads-

bussning.

innerdiameter

Ø < 50 mm Ø 50-150 mm Ø 150-300 mm Ø > 300 mm

+0,3/-0 +0,5/-0 +0,7/-0 +1,0/-0

Ytterdiameter

Ø < 50 mm Ø 50-150 mm Ø 150-300 mm Ø > 300 mm

+0/-0,3 +0/-0,5 +0/-0,7 +0/-1,0

Specmaseal Typ S

std utförande med

avstrykare av form-

pressad kolfiberfläta,

se sidan 10.

Ringhöjd

±5%

Alternativa utföranden av packningssatser:

Vi kan erbjuda färdiga satser i utförande, som är anpassat

till speciella krav. Nedan ger vi några exempel:

Formpressad grafitring med antiextrusions-

skoningar av rostfritt stål.

Std utförande med

avstrykare och extra

diffusionsspärr av

planpackning.

Specmaseal Typ F med

fasade ringar och avstrykare

förbättrad tvärexpansion,

se sidan 10.

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R 19

Rekommenderade densiteter för

formpressade Grafoilringar:

Vid normal användning i ventil: 1,4-1,5 g/cm3 Vid stora spel i ventiler: 1,8 g/cm3 För ventillockstätningar: 1,8 g/cm3 För roterande axlar: 1,4 g/cm3 Grafoil ® Ribbon-pack

– bandmaterial:

För den som själv vill tillverka Grafoil ®

tätningsringar kan vi erbjuda Grafoil ®

Ribbon-Pack, expanderad grafit i form

av korrugerat band som levereras

i följande standarddimensioner:

Dimensioner:

Dimension Meter Artikelmm

per ask nummer

12,5 x 0,5 30 362212

19 x 0,5 30 362219

25 x 0,5 30 362225

38 x 0,5 30 362238

50 x 0,5 30 362251

Formpressade Grafoilringar

Vi lagerför de vanligast förekommande

dimensioner för ventiler, pumpar och

sotblåsare.

Grafoil ® är av GrafTech International

Holdings Inc. inregistrerat varumärke.


20

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R

Grafoilringar – monteringsanvisningar för Ribbon-pack

För ventiler:

1. Rengör spindel och packbox noga.

Byt ut skadade maskindelar. Smörj in

spindeln med Grafex GTL grafitpasta

och gnid in grafiten omsorgsfullt.

Torka av överflödig pasta.

2. Välj ut lämplig bandbredd.

3. Linda Ribbon-Pack runt spindeln tills

boxen är full.

4. Skjut ner packningsrullen i packboxen.

5. Med hjälp av en tvådelad monteringshylsa

skjuts den första ringen ned mot

boxbotten.

6. Spelet mellan monteringshylsan

och spindeln resp. box skall vara

max. 0,25-0,30 mm.

7. Med hjälp av glanden och monteringshylsan

komprimeras nu den första

ringen; minst 50 MPa tryck rekommenderas,

vilket ger ca. 50% komprimering

och en densitet på c:a 1,6 g/cm3 .

8. Lossa glanden, tag ut monteringshylsan

och kontrollera att spindeln

går att manövrera.

9. Följande ringar monteras och komprimeras

en i sänder enl. punkterna 3-6.

10. Vi rekommenderar att inte montera mer

än 4 till 6 st ringar. Vid djupare packboxar

bör en utfyllnadsbussning av kol

eller lämplig metall monteras i botten.

För pumpar:

1. Följ monteringsanvisningarna för

ventiler punkt 1-11, dock skall ringarna

komprimeras med max 25 MPa

(250 bar) tryck vilket ger en densitet

på ca. 1,4 g/cm3 .

2. Efter att alla ringarna monterats startas

pumpen. Glanden lämnas löst åtdragen

med fingrarna för att undvika överhettning

av axeln under inkörningsskedet.

3. Där mediet så tillåter, kan något läckage

underlätta igångkörningen. Justera

glandmuttrarna en sexkant i taget, tills

läckaget reducerats till 20-60 droppar/

minut, beroende på applikation.

4. Boxen behöver ej plundras för packningsbyte

vid rena media. Vid behov

påfylles en Ribbon-Pack ring.

OBS! Om det diametrala spelet mellan

spindel och boxbotten överstiger 0,5 mm

Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma förhållanden.

Utnyttja inte flera maxvärden samtidigt.

Kontakta oss i tveksamma fall, vi lämnar gärna råd.

11. Blanda inte heller Grafoil ® Ribbon-Pack

med boxpackningsflätor av andra material

än kolfiber och expanderad grafit.

12. För slutlig justering av glanden:

lossa den och kontrollera att spindeln

kan röras. Dra därefter åt glanden

successivt tills dess att ventilen blir

tät under tryck. Glanden behöver

i regel inte efterjusteras.

OBS! I vissa fall kan åtkomligheten mellan packboxens övre kant och glandens nedre del

vara begränsad, varför ett smalare band än rekommenderat måste användas. Vid beställning

av färdiga formpressade ringar, ange önskad densitet alt. användningsområde.

Fig. 1.

Ribbon-Pack lindas

runt spindeln.

eller om mediet innehåller slitande partiklar,

bör en ring av flätad kolfiberpackning

(t. ex. Garlock 98 ® ) placeras i botten.

Monteringsanvisningar för färdiga

formpressade ringar:

1. Om boxen är onödigt djup (mer än 5-6

ringar) eller om spelet mellan spindel

och boxbotten är för stort (mer än 0,5

mm diametralt), monteras först en passande

utfyllnadsbussning av kol eller

lämplig metall alt. distansbrickor.

2. Montera den första Grafoilringen

separat och skjut ner den i boxbotten

med hjälp av en monteringshylsa

(ev. delad). Denna hylsa skall ha max.

0,6 mm diametralt spel mot spindel och

boxvägg. Om fri axel- eller spindelända

ej kan erhållas går det bra att slitsa

upp den formpressade ringen, antingen

rakt eller snett. Ringen öppnas försiktigt

axiellt och träs över axeln eller

Fig. 2.

Använd en tvådelad

monteringshylsa vid

komprimeringen.

Val av bandbredd

Om packnings- Använd

utrymmets Ribbon-pack

bredd är: bandbredd:

Upp till 6 mm 12,5 mm

6 mm - 10 mm 19,0 mm

10 mm - 13 mm 25,0 mm

13 mm och över 38,0 mm

Fig. 3.

Varje ring komprimeras

individuellt.

spindeln. Därefter sker montering med

slitsarna sinsemellan förskjutna 120°.

3. Komprimera ringen med hjälp av

monteringshylsan, glandmuttrarna och

glanden. Använd vanliga ringnycklar

och dra åt så hårt det går.

4. Upprepa proceduren för de följande

ringarna, en eller max. 2 st. åt gången.

5. Följ därefter anvisningarna enl.

punkterna 10-12 för ventiler och

2-4 för pumpar.

OBS! Endast genom att komprimera ringarna

en i taget med en monteringshylsa kan

man vara säker på att den första ring-en

(bottenringen) tätar.

OBS! Glanden måste dras så hårt det

är möjligt och sedan lossas och därefter

justeras in.


Garlock 9000 EVSp ® och

Garlock 9001 QuickSet ®

– ventilspindeltätningar

med extremt låga emissioner

Materialbeskrivning:

9000 EVSP (Expandable Valve Stem

Packing) och 9001 QuickSet är patenterade

ventilspindeltätningssystem, som

utvecklats för att uppfylla de allt hårdare

kraven på att minimera diffusa läckage

från alla typer av industrier. Konstruktionen

bygger på BAT (Best Available Technology)

där man utnyttjar väl beprövade material

i nya utföranden.

Garlock 9000 eVSp ® består av:

3 st dubbelt koniska tätningsringar av

formpressad ren expanderad grafit.

2 st koniska adapterringar av samma

material, men med avvikande densitet.

2 st formpressade kolfiberflätor, som

fungerar som avskrapare och dessutom

förhindrar extrusion.

Genom att använda olika vinklar i de

koniska anliggningsytorna får satsen bättre

tätningsfunktion mot spindel och boxvägg.

Dessutom blir fjädringen så bra att s.k.

”live load” system, d.v.s. fjäderbelastning

av glanden med tallriksfjädrar, blir överflödig.

Detta gäller även reglerventiler

med fram- och återgående ventilspindel.

Garlock 9001 QuickSet ® består av:

3 st dubbelt koniska tätningsringar av

formpressad ren expanderad grafit.

2 st koniska adapterringar av formpressad

flätad ren expanderad grafit med avvikande

densitet.

9001 QuickSet kombinerar 9000 EVSP:s

alla fördelar, men har ett mer kompakt

utförande som passar alla ventiler med

grunda packboxar.

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R 21

Användningsområde:

Kan användas för praktiskt taget alla medier

med undantag för starkt oxiderande ämnen.

Rekommenderas speciellt för alla typer

av ventiler inom raffinaderier, kemi-, petrokemi-

och kärnkraftsindustrin där kraven på

extremt låga emissioner blir allt hårdare.

9000 EVSP och 9001 QuickSet är lämpliga

att använda i alla typer av spindelrörelser,

d.v.s. vridande, spiralgående samt framoch

återgående.

Täthet:

Överträffar de idag strängaste kraven

(API 622) när det gäller diffusa läckage

av skadliga ämnen VOC (Volatile Organic

Compounds). 9001 QuickSet är certifierad

av RWTÜV enl. TA-Luft 3.1.8.4. (German

Clean Air Act).

Brandsäkerhet:

Klarar tester som API 589, API 607 samt

Garlocks brandsäkerhetsstandard (med

fotogen som media).

Volymminskning:

Tester av AECL visar att volymminskningen

är mindre än 2% under drift.

Tätningsförmåga

vid slitna ventiler:

Mer än dubbel radiell expansionsförmåga

jämfört med konventionella rektangulära

grafitringar.

Friktion:

Upp till 25% lägre friktion än vid konventionella

rektangulära grafitringar.

Glandtryck:

Upp till 40% lägre glandtryck för att uppnå

samma täthetsfunktion som vid konventionella

rektangulära grafitringar.

Fjäderbelastning:

Det är ej nödvändigt att fjäderbelasta

glanden s.k. ”live loading” oavsett ventiltyp.

Tekniska data:

Temperaturgräns: max. +450°c

i närvaro av syre

max. +650°c i ånga

pH-område: 0-14

max. tryck: 700 bar under gynnsamma

förhållanden

Garlock 9000 EVSP ® och Garlock 9001

QuickSet ® är av Garlock Sealing Technologies

inregistrerat varumärke.


22

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R

Specmaseal

– ventilpackningssats

Materialbeskrivning

Specmaseal är en ventilpackningssats bestående

av ett antal Grafoil formpressade

tätningsringar samt en ring av Garlock 98 ®

kolfiberfläta i vardera ändan, som fungerar

som avskrapare mot spindeln.

Grafoilringarna är en produkt av ren

expanderad grafit och innehåller ej fyllmedel,

impregnering eller bindemedel.

Grafoil har permanent elasticitet och återfjädring

oberoende av tid och temperatur.

Materialet är dessutom självsmörjande

och har därmed en mycket låg friktionskoefficient.

Garlock 98 ® är tillverkad av speciellt utvald

kolfiber, som är impregnerad med

ett högtemperaturbeständigt smörjmedel.

Alternativt kan Specmaseal levereras med

topp- och bottenfläta i kvalitet Clippergraph

2010 för krävande applikationer.

Specmaseal finns att få i följande standardutföranden:

Typ S: Rektangulära ringar, en säker och

robust ventilpackningssats.

Typ SL: Lika typ S, men med tallriksfjäderpaket

(live loading).

Typ F: Fasade ringar som ger bättre tätningsresultat

vid lägre glandtryck p.g.a.

bättre tvärexpansion, vilket i sin tur ger

betydligt lägre friktion mot spindeln.

Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma förhållanden.

Utnyttja inte flera maxvärden samtidigt.

Kontakta oss i tveksamma fall, vi lämnar gärna råd.

Typ FL: Lika typ F, men med tallriksfjäderpaket

(live loading).

Båda typerna kan levereras med hela eller

slitsade Grafoilringar. Slitsat utförande för

enklare montage vid ompackning.

För ytterligare varianter, se Grafoilringar.

Specmaseal kan även levereras med

tätningsringar i andra material, exempelvis

PTFE, i de fall där man kräver en vit

packningssats för livsmedelsapplikationer

etc, gäller endast typ S.

Vid behov kan Specmaseal typ S resp. typ

F levereras med tallriksfjädrar, s.k. ”live

loading” (typ SL respektive typ FL). Detta

ger en automatisk glandjustering, vilket gör

att packningssatsen får ett jämt/konstant

glandtryck. Mycket bra vid svåråtkomliga

ventiler eller kritiska applikationer m.m.

Fjäderpaketen levereras som standard i

kolstål, men kan även levereras i rostfritt

material mot specialbeställning.

Vid behov kan längre glandskruvar krävas.

Hel eller delad utfyllnadsbussning kan fås i

stål, kol eller Grafoil.

Egenskaper

Specmaseal är extremt tät och motverkar

diffusa läckage.

”Fire Safe”, uppfyller höga brandsäkerhetskrav.

Antal ringar kan varieras, för grunda såväl

som djupa boxar.

Generellt rekommenderas tre Grafoilringar

samt två Garlock 98 ® -ringar.

Lång livslängd.

Hög renhet, mindre risk för korrosion.

Användningsområde:

Ventiler för praktiskt taget alla media,

dock ej flytande syre eller andra starkt

oxiderande ämnen. Specmaseal är mycket

lämplig för reglerventiler med fram och

återgående spindlar, men kan även användas

i ventiler med vridande spindelrörelse.

Tekniska data:

Temperaturgräns: max. +450°c

i närvaro av syre

max. +650°c i ånga

pH-område: 0-14

max. tryck: 700 bar beroende på

applikation

max. halt av lakbara klorider: < 200 ppm1) 1) För kärnkraftsapplikationer kan satser

med max 50 ppm levereras.

Monteringsråd:

Rengör spindel och boxläget omsorgsfullt.

Byt ut skadade maskindelar. Smörj in

spindeln med Grafex GTL grafitpasta och

gnid in grafiten omsorgsfullt. Torka av överflödig

pasta. Montera utfyllnadsbussning

där så behövs. Montera en Garlock 98 ® -ring

i botten, fyll därefter på med lämpligt antal

Grafoilringar. Om det inte går att frilägga

spindeländan använd slitsade Grafoilringar,

i annat fall rekommenderas ändlösa ringar.

Avsluta med ytterligare en Garlock 98 ® -ring.

Drag därefter boxen fullt så att alla ringar

komprimeras maximalt. Slacka därefter

glandmuttrarna så att ventilen går lätt men

ändå läckagefritt. Glöm inte att smörja

glandskruvar och muttrar med Grafex

GTL för lägsta friktion. Om tallriksfjädrar

användes, justera till angivet mått.

Att tänka på vid beställning:

För att uppnå optimala driftsresultat är det

viktigt att följande uppgifter specificeras vid

beställning:

Typ S, SL, F eller typ FL

packningssats: hel eller slitsad

Fjädersats: ja eller nej

Ventil: fabrikat, typ, storlek,

antal glandskruvar

Driftsförhållanden: temperatur,

invändigt tryck, media.

Dimensioner: d, D samt boxdjup a.

glandskruv dia. Ba

avstånd spindel-glandskruv c


clippergraph 2010

– expanderad

grafit/kolfiber

Materialbeskrivning

Clippergraph 2010 är tillverkad enligt den

patenterade ”Dynagraph”-processen, vilket

innebär att en ”interlocked”-flätad kolfiberkärna

omsluts av mycket tät, skarvfri och

homogen expanderad grafit. Packningen

innehåller en korrosionsinhibitor, som

motverkar elektrolysverkan och eliminerar

korrosionsangrepp.

Clippergraph 2010 har extremt låg viktoch

volymförlust vid höga temperaturer,

vilket innebär mindre risk för läckage och

behov av efterdragning.

Packningen förenar fördelarna med en

flätad boxpackning och en formpressad

boxpackningsring av expanderad grafit.

Garlock 98 ®

– kolfiber

Materialbeskrivning

Garlock 98 ® är diagonalflätad enligt

”Lattice Braid”-metoden av speciellt utvald

kolfiber. Packningen är impregnerad med

ett värmebeständigt smörjmedel för att

underlätta igångkörning.

Garlock 98 ® har mycket god värmeledningsförmåga,

låg friktion och har mindre

värmeutvidgning än t.ex. PTFE-packningar.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Garloch 98 ® är av Garlock Sealing

Technologies inregistrerat varumärke.

Clippergraph 2010 uppfyller de strängaste

kraven när det gäller miljö och säkerhet.

Brandsäkerhet:

Uppfyller kraven enligt API 589.

Tekniska data:

Temperaturgräns: -130°c till +650°c i ånga

max. +450°c i luft

max. +2500°c i icke oxiderande atmosfär

max. +3030°c i inert atmosfär

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 20 m/s i pumpar

max. tryck: 35 bar i pumpar

310 bar i ventiler

Brandsäkerhet:

Klarar tester som API 589, API 607 samt

Garlocks brandsäkerhetsstandard (med

fotogen som media).

Tekniska data:

Temp.gräns: max. +450°c i luft

max. +650°c i ånga

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 20 m/s

max. tryck: 35 bar i pumpar

170 bar i ventiler

max. halt av lakbara klorider: < 200 ppm

Dimensioner:

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R 23

Användningsområde:

Pumpar och ventiler för praktiskt taget alla

media såsom gaser, syror, alkalier, petrokemiska

produkter etc. med undantag för

rykande salpetersyra, kromlösningar och

heta permanganater.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Dimension Meter ca kg Artikel-

mm per ask per ask nummer

3 6 0,15 330003

5 6 0,25 330005

6 6 0,35 330006

8 6 0,65 330008

10 6 0,75 330010

11 6 0,85 330011

12,5 6 0,90 330012

14 6 1,40 330014

16 6 1,75 330016

20 6 2,35 330020

22 6 2,90 330022

25 6 3,60 330025

Användningsområde:

Pumpar och ventiler för praktiskt taget alla

media, dock ej flytande syre eller andra

starkt oxiderande ämnen.

Garlock 98 ® används inom pappers- och

cellulosaindustrin i kokerier, bl.a. på högtryckskikar

och basningskärl. Även lämplig

som avskraparringar i ventilpackningssatser

(se Specmaseal).

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikelmm

per ask per ask nummer

3 30 0,45 310003

5 18 0,45 310005

6 10 0,5 310006

8 10 0,8 310008

10 10 1,0 310010

11 10 1,4 310011

12,5 10 1,6 310012

14 10 2,3 310014

16 10 2,5 310016

20 5 1,9 310020

22 5 2,4 310022

25 5 3,0 310025


24

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R

carboflon 350

– kolfiber

Specma 101

– kolfiber

Materialbeskrivning

Specma 101 är en diagonalflätad boxpackning

uppbyggd kring en kärna av högren

kolfiber som omflätats med ett antal lager

kolfiber, vilka dubbelimpregnerats med en

blandning av grafit och korrosionsinhibitor.

Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma förhållanden.

Utnyttja inte flera maxvärden samtidigt.

Kontakta oss i tveksamma fall, vi lämnar gärna råd.

Materialbeskrivning

Carboflon 350 är en ”interlocked”-flätad

syntetisk kolfiberpackning av högsta kvalitet.

Packningen innehåller PTFE-impregnering,

smörjmedel samt antikorrosionsmedel

för bästa möjliga användbarhet.

Carboflon 350 har mycket god värmeledningsförmåga,

låg friktion och en bred

mediaresistens.

Användningsområde:

Pumpar och ventiler för praktiskt taget alla

media såsom syror, alkalier, ånga, gaser,

petroleumprodukter etc. dock ej flytande

syre, syrgas eller heta oxiderande media

som oleum, rykande salpetersyra och bikromater.

Carboflon 350 kan med fördel användas

som en universalpackning i de flesta typer

av industrier där man har media med höga

tryck och temperaturer samt ställer höga

krav.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Packningen har mycket god värmeledningsförmåga,

låg friktion och god mediaresistens.

Dess speciella impregnering bidrar till ökad

täthetsförmåga och längre livslängd.

Vissa dimensioner har rektangulärt tvärsnitt

vilket ger ett jämnare tryck mot axlar och

spindlar samt förenklar injusteringen.

Användningsområde:

Specma 101 kan användas för pumpar,

ventiler, omrörare hanterande nästan alla

media som kall- och varmvatten, kemikalier,

alkohol, lösningsmedel etc, dock ej flytande

syre eller andra starkt oxiderande ämnen.

Exempel på framgångsrika applikationer är

hög- och lågtryckskikar, basningskärl och

scrubberpumpar inom cellulosaindustrin.

Tekniska data:

Temperaturgräns: -240°c till +350°c

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 20 m/s

max tryck: 25 bar i pumpar

300 bar i ventiler

Tekniska data:

Temperaturgräns: -100°c till +650°c

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 25 m/s

max. tryck: 60 bar i pumpar, 200 bar i ventiler

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikelmm

per ask per ask nummer

3 6 0,20 316003

5 6 0,40 316005

6 6 0,45 316006

8 6 0,75 316008

10 6 0,90 316010

11 6 1,10 316011

12,5 6 1,45 316012

14 6 1,80 316014

16 6 2,40 316016

20 6 3,40 316020

22 6 4,10 316022

25 6 4,65 316025

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikel-

mm per ask per ask nummer

3 30 0,4 317203

5 18 0,5 317205

6 10 0,4 317206

8 10 0,7 317208

10 10 1,1 317210

11 10 1,3 317211

12,5 10 1,7 317212

14 10 2,2 317214

16 10 2,8 317216

20 5 2,2 317220

22 5 2,7 317222

25 5 3,4 317225

16 x 22 5 2,1 317217

20 x 25 5 3,3 317221

22 x 28 5 3,9 317223

25 x 31 5 4,8 317226


Bild: © by W. l. Gore & associates GmbH

Grafex 100

– expanderad grafit

chempac 2003

– grafitfylld expande-

rad pTFE-fiber

Materialbeskrivning

Grafex 100 är flätad av ren expanderad grafitfiber.

Packningen innehåller inga smörjmedel

eller fyllnadsmaterial. Som bärare

i varje kardel används en tunn bomullstråd.

Grafex 100 har mycket god värmeledningsförmåga

och låg friktion, är självsmörjande

och innehåller inga slitande partiklar.

Materialet är mycket elastiskt och har

dessutom en permanent återfjädring.

Användningsområde:

Grafex 100 kan användas för pumpar,

ventiler, omrörare etc. Packningens goda

mediaresistens gör att den går att använda

för nästan alla media med undantag för

starkt oxiderande ämnen som t.ex. koncentrerad

svavelsyra och salpetersyra.

Grafex 100 är universellt användbar inom

kraft-, pappers- och petrokemisk industri.

Används vanligen i matarvatten- och

cirkulationspumpar, reglerventiler m.m.

Kan med fördel användas i kombination

med formpressade Grafoilringar. Grafex 100

är godkänd för syrgasapplikationer.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Materialbeskrivning

Chempac 2003 består av 100% GORE

GFO-fiber som är ”interlocked”-flätad

tillsammans med ett högtemperatursmörjmedel,

vilket ger en större tätningsförmåga i

kombination med lägre glandtryck och ökad

driftstid.

GFO-fibern är en, enligt en patenterad

process, grafitfylld expanderad PTFE-fiber

med extremt god värmeledningsförmåga

jämfört med konventionell PTFE-fiber.

Användningsområde:

Generell universalpackning för pumpar,

ventiler och omrörare hanterande mycket

aggressiva media som koncentrerade

syror (utom varm salpetersyra), syra/saltlösningar,

alkalier, gaser (ej syrgas), oljor,

petrokemiska produkter, lösningsmedel,

kall- och varmvatten, pappersmassa m.m.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

GORE GFO är av W. L. Gore &

Associates Inc. inregistrerat varumärke.

Tekniska data:

Temperaturgräns: -200°c till +2500°c

dock max. +650°c i ånga

dock max. +450°c i oxiderande atmosfär

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 30 m/s

max. tryck: 30 bar för pumpar

300 bar för ventiler

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikel-

mm per ask per ask nummer

3 20 0,2 322003

5 20 0,6 322005

6 8 0,5 322006

8 8 0,7 322008

10 8 0,9 322010

11 8 1,2 322011

12,5 8 1,5 322012

14 8 1,7 322014

16 8 3,0 322016

20 8 3,3 322020

22 8 4,4 322022

25 8 6,1 322025

Tekniska data:

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R 25

Temperaturgräns: -200°c till +280°c

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 25 m/s

max. tryck: 50 bar för pumpar

300 bar för ventiler

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikelmm

per ask per ask nummer

3 10 0,3 313403

5 10 0,5 313405

6 10 1,0 313406

8 10 1,3 313408

10 10 1,8 313410

11 10 2,4 313411

12,5 10 3,0 313412

14 10 3,7 313414

16 10 4,9 313416

20 6 4,0 313420

22 6 5,2 313422

25 6 6,6 313425


26

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R

Specma 99

– grafitfylld expanderad

pTFE-fiber

chempac 2004

– grafitfylld expanderad

pTFE-fiber

Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma förhållanden.

Utnyttja inte flera maxvärden samtidigt.

Kontakta oss i tveksamma fall, vi lämnar gärna råd.

Materialbeskrivning

Specma 99 är en universalpackning av

grafitfylld expanderad PTFE-fiber. Kombinationen

grafit/expanderad PTFE ger

en packning som är både lätt att köra in,

har låg friktion och god värmeledningsförmåga

samt motstår de flesta aggressiva

kemikalier.

Användningsområde:

Pumpar och ventiler för praktiskt taget

alla media, med undantag för smälta alkalimetaller,

fluor, oleum och het salpetersyra.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Tekniska data:

Temperaturgräns: -240°c till +260°c

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 20 m/s

max. tryck: 35 bar i pumpar

200 bar i ventiler

Materialbeskrivning

Chempac 2004 består av grafitfylld expanderad

PTFE-fiber som är ”interlocked”flätad

tillsammans med ett högtemperatursmörjmedel,

vilket ger en större tätningsförmåga

i kombination med lägre glandtryck

och därigenom ökad driftstid.

Den grafitfyllda expanderade PTFE-fibern

har mycket god värmeledningsförmåga

jämfört med konventionell PTFE-fiber.

Kärnans kardeler är tillverkade av en

hårdare fiber medan ytkardelerna är

av en mjukare kvalitet.

Användningsområde:

Generell universalpackning för pumpar,

ventiler och omrörare hanterande mycket

aggressiva media som koncentrerade

syror (utom varm salpetersyra), syra/saltlösningar,

alkalier, gaser (ej syrgas), oljor,

petrokemiska produkter, lösningsmedel,

kall- och varmvatten, pappersmassa m.m.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikelmm

per ask per ask nummer

3 8 0,2 327003

5 8 0,4 327005

6 8 0,5 327006

8 8 0,8 327008

10 8 1,2 327010

11 8 1,6 327011

12,5 8 2,0 327012

14 8 2,4 327014

16 8 3,1 327016

20 8 5,0 327020

22 8 6,0 327022

25 8 7,8 327025

32 metervara - 327132

Dimensioner >25 mm levereras

som metervara.

Tekniska data:

Temperaturgräns: -200°c till +280°c

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 25 m/s

max. tryck: 50 bar för pumpar

250 bar för ventiler

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikel-

mm per ask per ask nummer

5 10 0,9 313505

6 10 1,0 313506

8 10 1,3 313508

10 10 1,8 313510

11 10 2,4 313511

12,5 10 3,0 313512

14 10 3,7 313514

16 10 4,9 313516

20 6 4,0 313520

22 6 5,2 313522

25 6 6,6 313525


chempac 2006 Hard

– ren pTFE-fiber

Materialbeskrivning

Chempac 2006 Hard består av ren PTFEfiber.

Packningen är BAM-godkänd för

användning i applikationer hanterande

syrgas, flytande syre samt ozon.

Chempac 2006 Hard är flätad av ytterst

fina och starka förkrympta PTFE-fibrer, som

tvinnats till garn och därefter flätats enligt

”interlocked”-metoden. Packningen består

av 100% PTFE lätt impregnerad med ett

inert smörjmedel.

Användningsområde:

Generell universalpackning för långsamtgående

pumpar, ventiler och omrörare

hanterande mycket aggressiva media som

chempac

2006 Soft FDA

– ren pTFE-fiber

Materialbeskrivning

Chempac 2006 Soft FDA består av ren

PTFE-fiber flätad tillsammans med en

PTFE-dispersion.

Chempac 2006 Soft FDA är flätad av ytterst

fina och starka förkrympta PTFE-fibrer, som

tvinnats till garn och därefter flätats enligt

”interlocked”-metoden. Packningen består

till 65% av rena PTFE-fibrer och 35% PTFEdispersion.

Packningen är därefter lätt

impregnerad med ett inert smörjmedel, som

uppfyller FDA-kraven.

koncentrerade syror, syra/salt-lösningar,

alkalier, gaser, flytande syre, syrgas, ozon,

petroleumprodukter och livsmedel.

Mycket lämplig att använda som bottenring,

då packboxen är sliten i botten, eller

om man vill förhindra att fasta partiklar

skall tränga in i boxen. Används med

fördel i länkrörsboxar på boardpressar,

trippel-pumpar och ventiler. Chempac 2006

Hard uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR

177.1550 för användning inom livsoch

läkemedelsapplikationer.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Användningsområde:

Generell universalpackning för långsamtgående

pumpar, ventiler och omrörare

hanterande mycket aggressiva media som

koncentrerade syror, syra/salt-lösningar,

alkalier, gaser, petroleumprodukter, livsmedel

och läkemedel. Chempac 2006 Soft

FDA uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR

177.1550 för användning inom livs- och

läkemedelsapplikationer.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Tekniska data:

Temperaturgräns: -200°c till +280°c

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 5 m/s

max. tryck: 50 bar för pumpar

400 bar för ventiler

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikelmm

per ask per ask nummer

3 10 0,2 313603

5 10 0,4 313605

6 10 0,5 313606

8 10 0,9 313608

10 10 1,1 313610

11 10 1,5 313611

12,5 10 1,9 313612

14 10 2,3 313614

16 10 2,9 313616

20 6 4,3 313620

22 6 5,2 313622

25 6 6,7 313625

Tekniska data:

Temperaturgräns: -200°c till +280°c

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 8 m/s för pumpar

max. tryck: 50 bar för pumpar

100 bar för ventiler

Dimensioner:

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R 27

Dimension Meter ca kg Artikel-

mm per ask per ask nummer

3 10 0,2 3137903

5 10 0,4 3137905

6 10 0,5 3137906

8 10 0,9 3137908

10 10 1,1 3137910

11 10 1,5 3137911

12,5 10 1,9 3137912

14 10 2,3 3137914

16 10 2,9 3137916

20 6 4,3 3137920

22 6 5,2 3137922

25 6 6,7 3137925


28

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R

Bluepack

– polyimidfiber

chempac 2007

– grafitfylld expanderad

pTFE-fiber och pTFE-fiber

Materialbeskrivning

Chempac 2007 är en ”interlocked”-flätad

syrgasgodkänd boxpackning med sidor av

grafitfylld expanderad PTFE-fiber och hörn

av ren vit PTFE-fiber, vilken fungerar som

förstärkning.

Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma förhållanden.

Utnyttja inte flera maxvärden samtidigt.

Kontakta oss i tveksamma fall, vi lämnar gärna råd.

Materialbeskrivning

Bluepack är en diagonalflätad universalpackning,

som tillverkats av en syntetisk

polyimidfiber. Packningen är impregnerad

med PTFE och ett högtemperatursmörjmedel.

Bluepack är en stark och formstabil

boxpackning, som är skonsam mot axlar

och foder samtidigt som den är mjuk och

smidig och därmed lätt att montera.

Användningsområde:

Pumpar, ventiler och omrörare för syror,

petroleumprodukter, lösningsmedel,

vatten etc.

Bluepack kan med fördel användas

i tjockmassapumpar och där slitande media

förekommer.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Användningsområde:

Chempac 2007 är speciellt utvecklad för

att klara de ökade kraven på miljövänlig

syrgasblekning av cellulosa. Packningen är

BAM-godkänd för syrgas max. +200°C och

40 bar. För flytande syre kan trycket sättas

betydligt högre. I övriga applikationer klarar

packningen de flesta media.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Tekniska data:

Temperaturområde: -100°c till +260°c

pH-område: 0-12

max. glidhastighet: 20 m/s

max. tryck: 25 bar i pumpar

200 bar i ventiler

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikelmm

per ask per ask nummer

5 15 0,7 314005

6 15 1,0 314006

8 15 1,5 314008

10 15 2,3 314010

11 10 1,9 314011

12,5 10 2,2 314012

14 10 2,9 314014

16 10 3,1 314016

20 5 2,7 314020

22 5 3,3 314022

25 5 4,2 314025

Tekniska data:

Temperaturgräns: -200°c till +275°c

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 5 m/s

max. tryck: 50 bar för pumpar

300 bar för ventiler

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikelmm

per ask per ask nummer

16 10 2,9 313816

20 6 4,3 313820

22 6 5,2 313822

25 6 6,7 313825


chempac 2001

– grafitfylld expande-

rad pTFE-fiber och

pTFE-fiber

Materialbeskrivning

Chempac 2001 är en ”interlocked”-flätad

boxpackning med sidor av grafitfylld

silikonsmord expanderad PTFE-fiber och

hörn av ren vit PTFE-fiber, vilken fungerar

som förstärkning.

Packningen är en kombination av våra produkter

Chempac 2003 och Chempac 2006

och förenar dessa båda packningarnas

bästa egenskaper. Chempac 2001 kan med

fördel användas som universalpackning

inom de flesta industrier.

chempac 2002

– grafitfylld expande-

rad pTFE-fiber och

aramidfiber

Materialbeskrivning

Chempac 2002 är en ”interlocked”-flätad

boxpackning med sidor av grafitfylld silikonsmord

expanderad PTFE-fiber och

hörn av aramidfiber, vilken fungerar som

förstärkning.

Packningen är en kombination av våra produkter

Chempac 2003 och Specma Kevlar ®

och förenar dessa båda packningarnas

bästa egenskaper.

Användningsområde:

Generell universalpackning för pumpar,

ventiler och omrörare inom de flesta

industrier. Lämplig för syror, alkalier,

petroleumprodukter, lösningsmedel, lågtrycksånga,

kall-, varm- och hetvatten m.m.

Speciellt lämpad för aggressiva syror och

gaser, syra/salt- eller syra/gaslösningar.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Användningsområde:

Generell universalpackning för pumpar,

ventiler och omrörare inom de flesta

industrier. Lämplig för svaga syror, svaga

alkalier, petroleumprodukter, lösningsmedel,

lågtrycksånga, kall-, varm- och

hetvatten m.m. För aggressiva syror och

gaser, syra/salt- eller syra/gaslösningar

rekommenderar vi Chempac 2001.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Tekniska data:

Temperaturgräns: -100°c till +280°c

pH-område: 0-14

max. glidhastighet: 20 m/s

max. tryck: 60 bar för pumpar

360 bar för ventiler

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikel-

mm per ask per ask nummer

6 10 0,5 313206

8 10 0,7 313208

10 10 1,1 313210

11 10 1,5 313211

12,5 10 1,9 313212

14 10 2,3 313214

16 10 2,9 313216

20 6 4,3 313220

22 6 5,2 313222

25 6 6,7 313225

Tekniska data:

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R 29

Temperaturgräns: -100°c till +280°c

pH-område: 3-12

max. glidhastighet: 20 m/s

max. tryck: 70 bar för pumpar

360 bar för ventiler

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikelmm

per ask per ask nummer

6 10 0,8 313306

8 10 1,2 313308

10 10 1,8 313310

11 10 2,5 313311

12,5 10 3,2 313312

14 10 3,8 313314

16 10 4,8 313316

20 6 4,3 313320

22 6 5,2 313322

25 6 6,7 313325


30

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R

Specma Kevlar ®

– aramidfiber

Materialbeskrivning

Specma Kevlar ® är flätad av Kevlarfiber

(aromatisk polyamidfiber) enligt ”Superplait”-metoden.

Packningen är genomimpregnerad

med PTFE och ett högtemperaturbeständigt

smörjmedel.

Kevlarfibern kännetecknas av en mycket

hög draghållfasthet, vilket ger den färdiga

packningen hög slitstyrka.

Specma Kevlar ® har mycket god volymstabilitet,

vilket medför att risken för extrusion

elimineras helt.

Specma Kevlar ® är av E. I. du Pont de

Nemours & Co inregistrerat värumärke.

Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma förhållanden.

Utnyttja inte flera maxvärden samtidigt.

Kontakta oss i tveksamma fall, vi lämnar gärna råd.

Användningsområde:

Specma Kevlar ® är särskilt lämpad för

roterande pumpaxlar, men kan även

användas för ventiler och kolvpumpar.

Dess höga slitstyrka gör den särskilt lämplig

att användas vid slitande media.

Rekommenderas för medelstarka syror,

alkalier, oljor, lösningsmedel och de flesta

kemikalier, dock ej fluor, smälta alkalimetaller

och koncentrerade organiska syror

etc.

Specma Kevlar ® är dessutom helt inert

och icke giftig, vilket gör den lämplig för

användning inom livsmedelsindustrin.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Tekniska data:

Temperaturgräns: -100°c till +260°c

pH-område: 2-12

max. glidhastighet: 15 m/s

max. tryck: 35 bar i pumpar,

250 bar i ventiler

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikel-

mm per ask per ask nummer

5 15 0,5 325005

6 15 0,8 325006

8 15 1,2 325008

10 10 1,2 325010

12,5 10 2,0 325012

14 10 2,5 325014

16 10 3,2 325016

20 5 2,6 325020

22 5 3,6 325022

25 5 3,9 325025


chempac White 1404

– akrylfiber

Materialbeskrivning

Chempac White 1404 är en boxpackning

”interlocked”-flätad av syntetisk akrylfiber

impregnerad med PTFE och ett inert

silikonfritt smörjmedel.

Användningsområde:

Universalpackning för pumpar, ventiler och

omrörare t.ex. inom läkemedels-, pappers-

och livsmedelsindustrin samt för vatten- och

reningsverk.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Specma 2027

– grafiterad

glasfiber

Materialbeskrivning

Specma 2027 är en grafiterad glasfiberpackning.

Packningen är genomgrafiterad

för att öka tätheten och smidigheten samt

innehåller dessutom en korrosionsinhibitor.

Tekniska data:

Temperaturgräns: -100°c till +250°c

pH-område: 2-12

max. glidhastighet: 15 m/s

max. tryck: 50 bar för pumpar

100 bar för ventiler

Användningsområde:

Specma 2027 är en statisk tätning för

rökgaser, varm- och hetluft i luckor, dörrar

och flänsar. Kan även användas i ventiler.

Packningen är resistent mot vatten, oljor,

alkaliska lösningsmedel, svaga syror,

kemiska produkter etc.

Monteringsråd:

Vid montering rekommenderas att packningen

kapas och packas med övermått.

Dimensioner:

Dimension Meter ca kg Artikelmm

per ask per ask nummer

3 10 0,8 313103

5 10 0,9 313105

6 10 1,1 313106

8 10 1,3 313108

10 10 1,8 313110

11 10 2,4 313111

12,5 10 3,0 313112

14 10 3,7 313114

16 10 4,9 313116

20 6 4,0 313120

22 6 2,4 313122

25 6 3,0 313125

Tekniska data:

Temperaturgräns: max. +550°c

max. +200°c i ånga

pH-område: 4-11

max. tryck: 150 bar i ventiler

Dimensioner:

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R 31

Dimension Meter ca kg Artikel-

mm per ask per ask nummer

3 15 0,2 320503

5 15 0,6 320505

6 15 0,8 320506

8 15 1,4 320508

10 10 1,5 320510

11 10 1,8 320511

12,5 10 2,3 320512

14 10 2,9 320514

16 10 3,8 320516

20 5 3,0 320520

22 5 3,6 320522

25 5 4,7 320525


32

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R

a L L m ä N t o m b o x p a c k N I N g a r

Boxpackningsmaterial:

Boxpackningar kan antingen vara flätade,

extruderade, formgjutna eller formpressade.

En flätad packning består av en

bärare (grundmaterialet) samt smörj och/

eller impregneringsmedel. Grundmaterial-

en kan vara följande:

Expanderad grafit:

Levereras i form av färdiga formpressade

boxpackningsringar med olika densitet,

beroende på applikation (pump eller ventil)

och tryck. Materialet tillverkas av 100%

naturgrafit, som behandlas med syror och

hög temperatur enl. en speciellt utvecklad

process. Resultatet blir expanderad grafit,

som efter kalandrering blir en mjuk och

flexibel folie som används för tillverkning

av packningar. Utmärkande för expanderad

grafit är dess breda temperaturområde från

-200°C till max. +2500°C i icke oxiderande

atmosfär och mediaresistensen, som täcker

in i princip alla media med undantag av

starkt oxiderade ämnen.

En annan variant av grafitpackning består

av flätade kardeler av expanderad grafit.

Packningen innehåller inga smörjmedel

eller fyllnadsmaterial. Som bärare i varje

kardel används en tunn tråd av antingen

bomull, kolfiber eller Inconel. Denna typ

av boxpackning karaktäriseras av mycket

god värmeledningsförmåga och låg friktion.

Är dessutom självsmörjande och innehåller

inga slitande partiklar. Materialet är mycket

elastiskt och har dessutom en permanent

återfjädring.

Kolfiber:

Boxpackningsfläta tillverkad av spunnen

kolfiber med minst 96% kolinnehåll. Materialet

är skonsamt mot axlar och axelfoder

tack vare låg friktion. Kolfiber kan

användas till pumpar och ventiler för de

flesta media med pH 0-14, med undantag

av starka syror och alkalier samt starkt

oxiderande ämnen. Vissa varianter är

lämpliga för höga temperaturer, tack vare

bra värmeavledning.

PTFE-fiber, fylld:

Packning av PTFE-fiber eller expanderad

PTFE-fiber med olika fyllnadsmedel. Det

vanligaste fyllnadsmedlet när det gäller

boxpackningar är grafit. Fyllnadsgraden är

ca. 50%. Grafitfyllningen ger fibern mycket

god värmeledningsförmåga jämfört med

ren PTFE-fiber. PTFE-fiberns låga friktionsvärden

bibehålls liksom förmågan att motstå

de flesta kemikalier. Temperatur- och pHområde

är lika som för ren ofylld PTFE-fiber.

PTFE-fiber, ren:

Boxpackning tillverkad av spunnet PTFEgarn

eller expanderad PTFE. Materialen

klarar de flesta kemikalier med pH 0-14,

med undantag av smälta alkalimetaller och

fluor. Vissa boxpackningar av expanderad

PTFE går också att använda för avtätning

av flytande syre och syrgas. För ozonapplikationer

används också PTFE-fibrer.

PTFE-fibern är normalt temperaturbeständig

upp till +200°C och klarar en max.

glidhastighet av 10 m/s. Lämpliga applikationer

kan vara pumpar och ventiler med

aggressiva eller dåligt smörjande medier,

som inte kräver god värmeavledning.

Aramidfiber:

Fläta spunnen av polyamidfibergarn

(aramid eller Kevlar). Aramidfibern kännetecknas

av extremt hög draghållfasthet,

vilket gör den lämplig för användning i

slitande medier eller där risk för partikelinträngning

i boxen är stor. Kan även

användas tillsammans med andra fibermaterial

som förstärkning i boxpackningsflätans

hörn. Aramidfibrer bör användas

med försiktighet då risk finns för t. ex.

axel- och foderslitage.

Övriga syntetfibrer:

Polyimid- och akrylfibrer är exempel på

andra vanliga syntetfibrer, som är utmärkta

att fläta till boxpackningar. Är framförallt

avsedda för universella applikationer vid

medelmåttiga pH-värden och temperaturer.

Syntetfibrer leder värme relativt dåligt,

vilket gör att glidhastigheten bör hållas

medelmåttig.

Smörjmedel, fyllning, speciell uppbyggnad:

Speciella oljor, vaxer och fasta smörjmedel

såsom PTFE, grafit, silikon, molybdendisulfid

och mica kan ingå i packningen

för att reducera friktionen och förbättra

motståndskraften mot olika media. Vissa

packningar innehåller dessutom ett igångkörningssmörjmedel

för att underlätta

inkörningen av pump och omrörare etc.


Rekommendationer för val

av material:

I snabbguiden för val av rätt boxpackning

samt på resp. produktblad finns information

om packningsmaterialens resistens och

användningsområden. Följande faktorer bör

dock även beaktas vid val av boxpackning:

Temperaturgränser:

De temperaturgränser, som anges i snabbguiden

och på resp. produktsida avser

boxpackningens max. temperatur under

drift. Ta hänsyn till friktionsvärme, kylning,

strålningsförluster etc. vid bedömning av

temperaturen.

Mediet:

Aggressivitet, pH-värde, ev. halt av fasta

partiklar, kokpunkt, stelningspunkt, viskositet

och koncentration är exempel på faktorer

som kan påverka packningsvalet.

Typ av rörelse:

Roterande:

Flätade packningar rekommenderas.

Skruvande:

Flätade packningar rekommenderas.

Fram- och återgående ventiler:

Formpressade grafitringar i kombination

med kolfiberfläta är att föredra.

Fram- och återgående kolvpumpar:

Flätade packningar rekommenderas.

Glidhastighet:

Beakta de olika boxpackningarnas

begränsning avseende glidhastighet.

Tryck:

Mediets tryck mot boxpackningen påverkar

valet av kvalitet. Se resp. produktblad.

Skulle tveksamhet uppstå

vid valet av boxpackningsmaterial,

kontakta Specma Seals för

ytterligare information.

!

De vanligaste flätningssätten:

Fyrkantflätning:

Den klassiska flätningsmetoden. Varje kardel passerar över

och under kardeler löpande i motsatt riktning. Packningar flätade

enligt denna metod är mycket lämpliga för hastigt roterande

samt fram- och återgående rörelser.

”Cover-on-cover”-flätning:

Kallas även ”strumpa-på-strumpa”-flätning. Packningen byggs upp

till önskad dimension genom att fläta flera strumpor över en kärna

av flätat, tvinnat eller homogent material. Därefter kalandreras den

till kvadratisk sektion.

Diagonalflätning:

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R 33

Exempel på olika metoder av diagonalflätning är ”Interlock”-, ”Super-plait”-,

eller ”Lattice-braid”-flätning. Denna metod ger en fast, men ändå smidig packning.

Genom att kardelerna löper diagonalt genom packningen erhålls mycket jämna

anliggningsytor, vilket eliminerar punktbelastningar på axlar och foder.


34

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R

s N a b b g u I d E f ö r v a l a v r ä t t b o x p a c k n i n g a r

Beteckning

Grafoilringar

Garlock 9000 eVSp ®

och Garlock 9001

QuickSet ®

Specmaseal

clippergraph

2010

Garlock 98 ®

carboflon 350

Specma 101

Grafex 100

chempac 2003

Specma 99

Basmaterial

Formpressad

expanderad grafit.

Formpressad expanderad

grafit/kolfiber.

profilerade ringar.

Formpressad

expanderad grafit/

kolfiber.

Interlocked-flätad

kolfiberkärna, omsluten

av mycket

tät, sömlös, oporös

expanderad grafit.

Kolfiber impregnerad

med ett specialsmörjmedel.

Kolfiber impregnerad

med pTFe. Interlocked-flätad.

Kolfiber impregnerad

med grafit och korrosionsinhibitor.

expanderad grafit.

Fyrkantflätad.

GFo-fiber. Interlocked-flätad.

Grafitfylld expanderad

pTFe. Interlockedflätad.

Används för

pumpar, ventiler och omrörare.

För de flesta media som gaser, syror,

alkalier, petrokemiska produkter

m.m.

Ventilpackningssats lämplig för de

flesta media som gaser, syror, alkalier,

petrokemiska produkter m.m.

Ventilpackningssats lämplig för de

flesta media som gaser, syror, alkalier,

petrokemiska produkter m.m.

pumpar, ventiler och omrörare.

För de flesta media som gaser, syror,

alkalier, petrokemiska produkter

m.m.

pumpar, ventiler och omrörare.

För praktiskt taget alla media, dock

ej flytande syre eller andra starkt

oxiderande ämnen.

pumpar, ventiler och omrörare.

Varm- och kallvatten, massa, syror,

alkalier, oljor, petroleumprodukter

m.m. ej oleum, syrgas, rykande

salpetersyra och bikromater.

pumpar, ventiler och omrörare.

Varm- och kallvatten, kemikalier,

alkohol, lösningsmedel etc. ej

flytande syre eller andra starkt

oxiderande ämnen.

pumpar, ventiler och omrörare. För

praktiskt taget alla media, dock ej för

starkt oxiderande ämnen som konc.

svavelsyra och salpetersyra.

pumpar, ventiler och omrörare.

mycket aggressiva media som syror,

alkalier och petroleumprodukter

inom exempelvis den petrokemiska

industrin.

pumpar, ventiler och omrörare.

mycket aggressiva media som syror,

alkalier och petroleumprodukter

inom exempelvis den petrokemiska

industrin.

Temperaturområde

-200°c till +2500°c i

icke oxiderande atmosfär.

max + 550°c i luft.

max + 200°c i syrgas.

max +650°c i ånga.

max +450°c i närvaro

av syre.

max +650°c i ånga.

max +450°c i närvaro

av syre.

-130°c till +650°c i ånga.

max +450°c i närvaro av syre.

max +2500°c i icke

oxiderande atmosfär.

max +650°c i ånga.

max +450°c i närvaro

av syre.

-100°c till +650°c.

-240°c till +350°c.

-200°c till + 2500°c.

max +650°c i ånga.

max +450°c i närvaro

av syre.

-200°c till +280°c.

-240°c till+260°c.

Periferi-

hastighet

25 m/s

-

-

20 m/s

20 m/s

25 m/s

20 m/s

30 m/s

25 m/s

20 m/s

Max

tryck

700 bar

beroende på

applikation.

700 bar

beroende på

applikation.

700 bar

beroende på

applikation.

35 bar

i pumpar.

310 bar

i ventiler.

35 bar

i pumpar.

170 bar

i ventiler.

60 bar

i pumpar.

200 bar

i ventiler.

25 bar

i pumpar.

300 bar

i ventiler.

30 bar

i pumpar.

300 bar

i ventiler.

50 bar

i pumpar.

250 bar

i ventiler.

35 bar

i pumpar.

200 bar

i ventiler.

pH

0-14

0-14

0-14

0-14

0-14

0-14

0-14

0-14

0-14

0-14


Beteckning

chempac 2004

chempac 2006

Hard

chempac 2006

Soft FDa

Bluepack

chempac 2007

chempac 2001

chempac 2002

Specma Kevlar ®

chempac 1404

White

Specma 2027

Basmaterial

GFo-fiber med kärna

av hård GFo-fiber.

Interlocked-flätad.

pTFe-fiber utan

smörjmedel. Interlocked-flätad.

pTFe-fiber med

smörjmedel. Interlocked-flätad.

pTFe-impregnerad

polyimid-fiber.

Diagonalflätad.

Grafitfylld expanderad

pTFe med tvinnad

pTFe-fiber i hörnen.

Specialutförande med

Bam-godkännande.

Grafitfylld expanderad

pTFe med tvinnad

pTFe-fiber i hörnen.

Interlocked-flätad.

Grafitfylld expanderad

pTFe med tvinnad

aramidfiber i hörnen.

Interlocked-flätad.

pTFe-impregnerad

aramidfiber. Interlocked-flätad.

pTFe-impregnerad

akrylfiber. Interlockedflätad.

Grafiterad glasfiber.

Fyrkantsflätad.

Används för

pumpar, ventiler och omrörare.

mycket aggressiva media som syror,

alkalier och petroleumprodukter

inom exempelvis den petrokemiska

industrin.

pumpar, ventiler och omrörare.

mycket aggressiva media som syror,

alkalier, petroleumprodukter, livsmedel,

syrgas, flytande syre, ozon

m.m. Bam-godkänd.

pumpar, ventiler och omrörare.

mycket aggressiva media som syror,

alkalier, petroleumprodukter och

livsmedel. FDa-godkänd.

pumpar, ventiler och omrörare

för syror, petroleumprodukter,

lösningsmedel, vatten etc. mycket

lämplig för slitande media, som

t.ex. tjockmassapumpar.

pumpar, ventiler och omrörare.

mycket aggressiva media som syror,

alkalier, petroleumprodukter, livsmedel,

syrgas, flytande syre m.m.

Bam-godkänd.

pumpar, ventiler och omrörare.

mycket aggressiva media som syror,

alkalier och petroleumprodukter

inom exempelvis den petrokemiska

industrin.

pumpar, ventiler och omrörare.

För de flesta media som syror,

alkalier, petroleumprodukter.

Utmärkt för slitna boxar.

pumpar, ventiler och omrörare.

Varm- och kallvatten, massa, svaga

syror, svaga alkalier, oljor m.m.

Kommunala applikationer.

pumpar, ventiler och omrörare.

Varm- och kallvatten, papper, socker

m.m. Framtagen för pappers-,

livsmedels- och bryggeriindustrin.

I första hand en statisk tätning

för rökgaser, varm- och hetluft.

För användning i luckor, dörrar

och flänsar. packningen kan även

användas i ventiler.

Temperaturområde

-200°c till +280°c.

-200°c till +280°c.

-200°c till +280°c.

-100°c till +260°c.

-200°c till +275°c.

-100°c till +280°c.

-100°c till +280°c.

-100°c till +260°c.

-100°c till +250°c.

max +550°c.

max +200°c i ånga.

25 m/s

5 m/s

8 m/s

20 m/s

5 m/s

20 m/s

20 m/s

15 m/s

15 m/s

-

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R 35

Periferi-

hastighet

Max

tryck

50 bar

i pumpar.

250 bar

i ventiler.

50 bar

i pumpar.

400 bar

i ventiler.

50 bar

i pumpar.

100 bar

i ventiler.

25 bar

i pumpar.

200 bar

i ventiler.

50 bar

i pumpar.

300 bar

i ventiler.

60 bar

i pumpar.

360 bar

i ventiler.

70 bar

i pumpar.

360 bar

i ventiler.

35 bar

i pumpar.

250 bar

i ventiler.

50 bar

i pumpar.

100 bar

i ventiler.

150 bar

pH

0-14

0-14

0-14

0-12

0-14

0-14

3-12

2-12

2-12

4-11


36

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R

a L L m ä N t o m p a c k b o x a r – o l i k a f u n k t i o n s p r i n c i p e r

Funktionsprincip för olika

typer av packboxar:

En packbox består vanligen av två till

sex boxpackningsringar, (normalt rekommenderar

vi 4-6 ringar), som komprimeras

mellan en axiellt förskjutbar gland och en

bottenring, figur 1. Därvid strävar packningsringarna

att expandera radiellt och

kommer att utföra ett radiellt tryck (anliggningstryck)

mot axeln. Genom friktion från

det omgivande huset samt materialets

plasticitet blir anliggningstrycket störst vid

glanden och avtagande mot bottenringen.

Figur 1. Packbox med tryckfördelning utan hänsyn taget

till vätsketryck.

Vätska under tryck kommer att tränga in

mellan flätor och axel och bilda små fickor

med vätska. Det finns då två olika tryck

att beakta, nämligen vätsketrycket i själva

fickorna och anliggningstrycket mellan

fickorna. För en packbox belastad med

vätsketryck förändras anliggningstrycket

enligt figur 2. Vätsketrycket sjunker genom

packboxen ned till atmosfärstryck vid

glanden.

Med belastning

från vätsketryck

Figur 2. Tryckfördelning i en packbox.

Anliggningstryck

mot axel

Bottenring Gland

Vätske-

sida

Anliggningstryck

mot axel

B

Boxflätor

A

Utan belastning

från vätsketryck

Atmos-

färsida

En direkt följd av anliggningstryckets fördelning

över packboxlängden är att slitage

på axeln blir störst vid glanden (vid A i figur

2). Om slitage uppstår vid B, beror detta på

att slitande partiklar från vätskan tränger in

i packboxen.

Läckagets storlek är beroende av anliggningstrycket,

som i sin tur regleras med

den axiella ansättningen. Läckage måste

alltid finnas för att transportera bort friktionsvärmen

och för att förhindra att

vätskan förångas. Storleksordningen på

läckaget för rätt fungerande och justerade

packboxar är 1-10 cm3 per minut, d.v.s.

från några droppar per minut till c:a 1

droppe per sekund.

För packbox med spärrvätskering ser

tryckfördelningen något annorlunda ut,

se figur 3. Spärrvätskan bör tillföras mitt i

boxen. Vid fem ringar och spärrvattenring

bör ringen placeras med två ringar innanför

och tre ringar utanför, för att undvika att

spärrvätskeringen rör sig för mycket axiellt

vid ansättning och därigenom riskerar att

blockera tillförseln av vätska.

Anliggningstryck

mot axel

Vätske-

sida

Spärrvätska med spärrvätskering

Figur 3. Tryckfallskurva för packbox med spärrvätskering.

Beroende på spärrvätskeringens placering

och funktion förekommer ibland olika

benämningar på denna ring, exempelvis

vätskelåsring eller spärrvattenring.

Atmos-

färsida

Olika packboxarrangemang:

packbox utan spärrvätska:

Pumpmediet bildar vätskefilm och måste

vara rent för att hålla slitaget på en rimlig

nivå. Detta utförande, figur 4, klarar endast

måttliga temperaturer, då värmetransport

sker enbart genom läckageflödet. Detta

kan till viss del kompenseras genom att

använda en boxpackning med god värmeledningsförmåga.

Risk för luftsugning vid

låga inloppstryck liksom vid undertryck.

Figur 4. Packbox utan spärrvätska.

packbox med pumpmediet

som spärrvätska:

Även för detta fall måste pumpmediet vara

rent. Spärrvätskeledningen tas ut från en

punkt där det råder ett högre tryck än i

boxen, varvid risk för luftsugning genom

packboxen elimineras.

packbox med separat spärrvätska:

Detta utförande, figur 5, krävs vid förorenade,

heta och farliga medier. Den

tillförda vätskan måste väljas med hänsyn

till det pumpade mediet och bör hålla ett

tryck som med 1-1,5 bar överstiger trycket

i tätningsläget. Mängden tätningsvätska,

som läcker in i pumpmediet beror bl.a. på

axelns styvhet och rundhet och är normalt

i storleksordningen endast delar av en

liter per minut.

Figur 5. Packbox för spärrvätska med normal placering

av spärrvätskering.


Bästa funktionen erhålls med genomspolad

packbox med både inlopp och utlopp på

spärrvätskan, figur 6. I detta fall fungerar

spärrvätskan både som spärr- och kylvätska.

Figur 6. Packbox för spärrvätska med normal placering

av spärrvätskering.

Vid extremt slitande medier kan spärrvätskeringen

placeras längst in i boxen,

figur 7, för att förhindra att slitande partiklar

tar sig in i boxen. I detta fall blir mängden

spärrvätska som läcker in i pumpmediet

avsevärd.

Figur 7. Packbox för spärrvätska med spärrvätskeringen

placerad längst in i boxen.

packbox med kylning:

Vid vätsketemperaturer över 80-120°C,

beroende på bl.a. packningsmaterial och

typ av media, bör kylning av packboxläget

tillgripas. Kylning utanför boxpackningsringarna

leder värme dåligt och ger blygsam

effekt. Kylkammaren bör därför vid

högre temperaturer sträcka sig innanför

boxpackningsringarna, figur 8. Vid vätsketemperaturer

över 130-140°C bör även kylning

av glanden tillgripas. Med ett sådant

arrangemang slås ångläckage ned och

värmetransporten genom axeln till främre

lagret förhindras.

Figur 8. Packbox med kylmantel och kyld gland.

Kontroll av spärrvätska:

Med ett riktigt valt kyl- och spärrvätskesystem

kan kostnaderna reduceras. Detta

erhålls genom minskad vätskeförbrukning,

genom att tätningen och packningen håller

längre, lägre arbets- och reservdelskostnad,

lägre energikostnad (eftersom det då

går att kontrollera att kall spolvätska inte

i onödan läcker in i det varma processmediet)

samt lägre avloppsbelastning.

Tips till konstruktörer:

Vid konstruktion av packboxar rekommenderar vi mått,

toleranser och ytfinheter enl. nedanstående ritning:

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R 37

Med en flödeskontrollenhet enligt figur 9 kan

man kontrollera:

• läckage in i processen

• vätskemängden

• vätsketrycket

• kontroll av mekaniska

axeltätningars funktion

• vätskebortfall (larm)

Genom ett modulsystem

kan enheten lätt anpassas

till typ av box eller tätning.

Figur 9.

Flödeskontrollenhet

Allmänt om ventilspindeltätningar:

Boxpackningar för tätning av ventilpackboxar

skiljer sig väsentligt från pump- och

omrörarboxar så till vida att det normalt

sett inte finns någon större dynamisk

påverkan på spindlar. Ventilspindlar kan

antingen ha vridande, skruvande eller

fram- och återgående rörelse. Gemensamt

för dessa tre rörelser är att de är relativt

långsamtgående, vilket betyder att det

inte behövs någon vätskefilm mellan

packningar och spindel. Ventilpackboxar

skall alltid dras så att droppläckage inte

uppstår. Se vidare produktinformation

om Grafoilringar, Garlock 9000 EVSP ®

och Specmaseal.


38

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R

m o N t E r I N g s a N v I s N I N g a r – b o x p a c k n i n g a r f ö r p u m p a r o c h v e n t i l e r

Allmänt:

Boxpackningars livslängd kan ökas avsevärt

och totalkostnaderna för ompackning-ar

kan minskas betydligt om packningarna

monteras och sköts på rätt sätt. För att

uppnå optimalt driftsresultat och bästa

möjliga ekonomi i hanteringen av boxpackningar

måste därför följande punkter noggrant

beaktas:

Generella anvisningar för montering av

boxpackningar i pumpar och omrörare.

1. Demontering, rengöring och kontroll:

Tag bort all gammal packning ur packboxen,

även innanför spärrvätskeringen.

Vi rekommenderar att använda en böjlig

packningskrats eller en smidd packningsurdragare

(figur 1). Iakttag största försiktighet

så att inte boxvägg, axel eller axelfoder

skadas. Kontrollera även att inte tätningsvattenkanalerna

är igensatta.

Figur 1. Rengörning av boxläget.

Kontrollera axelns kast samt att den inte

är sliten eller har repor som kan äventyra

packningens funktion. En pumpaxel bör

normalt inte kasta mer än 0,07 mm. Använd

en indikator! Kontrollera även att spelet

mellan axel och boxbotten och mellan axel

och gland inte överstiger 0,5 mm radiellt

(figur 2). I annat fall samt om boxen är för

djup (mer än 6 ringar), rekommenderas en

utfyllnadsbussning med rätt spel. Gland

och boxbotten bör vara plana. Ev. konicitet

i boxbotten utjämnas med en bricka av

lämpligt material och ev. konicitet på

glandhalsen svarvas bort.

Kontrollera samtidigt lagren genom att lyfta

axeln upp och ned. Byt ut slitna eller krökta

maskindelar. Smörj in glandbultar med t.ex.

Grafex GTL grafitpasta.

2. Val av rätt packningsdimension samt

tillkapning av rätt längd:

Använd rätt packningsdimension i metervara

eller formpressade ringar. Om det

uppmätta radiella boxutrymmets bredd ligger

mellan två dimensioner, väljs närmast

större packningsdimension (figur 2).

l = ( x 1,6 + Ø) x π

l = packningslängd

= packningsdimension

Ø = axeldiameter

D – d

= packningsdimension

2

För stora axlar och för vissa kvaliteter kan

värdet 1,6 ersättas med ett högre värde.

Figur 2. Packningsdimension.

Om packningsflätan är för grov måste

den plattas till. Tag då ett rör eller annat

slätt avrundat verktyg och pressa med det

ihop packningen mot ett rent underlag, med

dragande rörelser fram och tillbaka (figur 3).

Hamra aldrig på en packning då man riskerar

att slå sönder fibermaterialet. Vid

montering vänds den tillglättade sidan

mot axeln.

Packning i metervara skall alltid skäras

i separata ringar. Packningen skall alltid

vara minst 1,6 x packningens tvärsektion

längre än vad axelns omkrets ger. Detta

för att packningen skall fylla ut boxen

utan spalt mellan ändarna.

För bästa resultat vid tillkapning, använd

Pack-Boy packningsskärare, vilken automatiskt

ger rätt längd på flätan och snedskurna

ändar. De flesta packningskvaliteter

bör dock kapas med övermått för bästa

driftsresultat enl. ovan.

Vid kapning rekommenderas att kapstället

förses med PTFE-tape för att underlätta

snittet och undvika fransning.

Figur 3. Tillplattning av packningsfläta.

3. Montering av boxpackningar:

Montera en ring i taget och skjut in varje

ring med hjälp av glanden och ev. en

delad hylsa tills den bottnar innan nästa

ring monteras. Förskjut skarvarna 1/3 varv

sinsemellan (figur 4).

Figur 4. Skarvarna

förskjuts 1/3 varv.

Efter montering av ev. spärrvätskering görs

en bottenkomprimering med hjälp av den

delade hylsan (figur 5). Se till så att spärrvätskeringen

ligger så att den i förhållande

till tätningsvattenkanalerna kan röra sig så

långt som möjligt axiellt in i boxen allteftersom

glanden justeras in.

Figur 5. Kompression av bottenringar med delad hylsa.

Montera resterande ringar enligt ovan.

Drag slutligen glandmuttrarna lika med

fasta nycklar så att alla ringar blir fullt

komprimerade. Lossa därefter muttrarna

och ansätt dem igen med fingrarna. Packningarna

efterdras gradvis när maskinen

är i drift.


4. Inkörning av packningar:

• Kontrollera att kylvatten- och eventuell

spärrvattenutrustning fungerar (figur 6).

Öppna till- och avloppsventilerna. Starta

motorn.

Figur 6. Kontrollera så att kyl- och

spärrvattensystemet fungerar.

• Om packboxen inte läcker, lossa glandmuttrarna

tills ett droppande läckage

upp-står (figur 7). Är läckaget för stort

efter uppstart, ansätt då glanden med små

justeringar med 5-6 minuters intervall till

läckaget minskat till c:a en droppe per

sekund, vilket motsvarar c:a 0,04 liter

per timme.

Figur 7. Droppläckage. Pumpmediet släpps på.

Glanden ansatt med låg kraft.

• Boxen får aldrig gå torr p.g.a. risk för

överhettning med dyrbara foder- eller

axelbyten och eventuella produktionsförluster

som följd (figur 8).

Figur 8. Låt aldrig boxen gå torr. Axeln börjar rotera. Här

måste ett läckage kunna ses, annars går pack-ningen

torr och den överhettas.

5. Efterjustering:

• Vid för stort läckage, dra glandmuttrarna

lika tills läckaget är kraftigt droppande.

Gör sedan små justeringar med minst

5 minuters intervall tills läckaget är svagt

droppande (figur 9). Försök aldrig att dra

en packning tät på en gång. Man riskerar

då att den blir för hårt ansatt och därför

bränner inom kort, varvid läckage och

eventuella skador på axeln uppkommer.

Kom ihåg att det alltid skall vara ett litet

droppläckage, som tecken på att vätskefilmen

mellan axel och packningar är intakt

(figur 10).

Figur 9. Reducera droppläckaget successivt. Värme bildas

och packningsringarna sätter sig. Övervaka inkörningen

noggrant.

Figur 10. Finjustera glanden för optimal funktion.

Efterdragning ger rätt justerad box med låg friktion, litet

läckage och lång livslängd.

• I vissa fall kan ett för stort läckage uppträda

när axeln står stilla, men blir lagom

när axeln roterar. Drag aldrig en sådan box

när axeln ej roterar, eftersom packningen då

kan brännas vid igångkörningen.

Generella anvisningar för montering av

boxpackningar i ventilboxar och andra

statiska packboxar:

• Tag rätt packningskvalitet. Detta är viktigt

för undvikande av korrosionsskador.

• Packningen kapas och monteras enligt

ovanstående instruktioner, dock med

undantag av att boxen dras helt tät från

början, alltså inget droppläckage.

• Efterdrag packboxen sedan ventilen tagits

i drift och lägg till en ytterligare ring om så

krävs.

packningsskärare:

S p e c m a S e a l S H a N D B o K

B O x p A c K N i N G A R 39

Det finns flera hjälpmedel på marknaden

för tillkapning av boxpackningar till rätt

längd i förhållande till axel- och packningsdimension

(figur 11).

Figur 11. Packningsskärare för boxpackning.

Vid kapning rekommenderas att kapstället

förses med PTFE-tape för att underlätta

snittet och undvika fransning.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!