Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 330 -

dan svenska hofvet residerade i lians hnfvndstad. Ett inbördes miss-

nöje mellan gäster och värd kunde livarken undvikas eller fördöljas.

Men konungens föresats att ej synas låta skrämma sig bort oeli drott-

ningens önskan att i det längsta förblifva hos sin mor verkade uppskof

i konungens afresa ända fram till i Juli månad. H. Maj:t företog den

under pretext af en tur i Tyska riket, fick kort därefter bref, att

Hennes Maj:t, som på nytt befann sig i välsignadt tillstånd, befarade

missfall, men fortsatte icke desto mindre sin färd och skickade grefve

Gyldenstolpe tillbaka till kurfursten med afskedskomplimenter. Vägen

togs ät Frankfurt, Niirnberg, Prag, där ett läger besågs, Carrlsbad, Re-

gensburg och Mimenen. Drottningen, som emellertid återvunnit hel-

san, afreste från Carlsruho don 1 Augusti och var sin herre i Miinclien

till mötes, som där inträffade den 12 i samma månad. Den 23 Aug.

lenmade Deras Maj:ter Nymphenburg och fortsatte sin hemresa öfver

Wiirzburg, Leipzig och Magdeburg till Stralsund, dit de ankommo den

16 September.

Öfver konungens vistelse i Baden och andra tyska länder samt

politiska grundsatser utkom en pasquillerande ironisk skritt med finge-

rad tryckningsort: Stralsund 1804, under titel ai ''Naclirieht ;in die

grossen Mächte uber die Projekte ein.es grossen Souverains". En hop

anekdoter omtalas där, som i fall de förtjente tros, skulle vittna om

obändigt; sinne och högmod. Där föregifves ock, att konungen ifrån

Baden velat göra besök i AVien, Berlin och Petersburg, men att sådant

på alla ställen blifvit afböjdt.

Men under denna rosa inträffade en händelse, som till vida

högre grad uppbragte H. Maj:t mot den nye kejsaren och som botade

Sverige med de vådligaste följder. I den franska officiella tidningen

MoniteuTen fanns för den 14 Augusti en artikel införd, som angrep

konungen på det mest förolämpande sätt. Hela lians politik häcklades

där med bitterhet och persifflage. Till slut skiljdes emellan konungen

och nationen, hvilken berömdes, och tillades, att som konungen var

ung, hoppades man att han kunde rätta sig. Tillika förklarades, att

handeln icke skulle afbrytas, och att jämväl svenska krigsskepp skulle

emottagas i franska hamnar med all gästfrihet.

Ehuru rättmätigt konungen fann sig sårad af denna artikel, torde

det dock förtjent uppmärksamhet, att den icke var någon omciel not.

och att det naturligasto stoget varit, att af franska regeringen fordra

förklaring och satisfaktion. Men konungen, som häraf öfverrumplades

i Wiirzburg, bragtes i en vrede utan gräns och befallde den 26 Aug.

More magazines by this user
Similar magazines