Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 338 -

murar; och fästningens tillstånd eller garnisonens styrka hade i

dan! fall icke lofval etl lång! motstånd.

Man syntes böra vänta och hoppas, att konungen i

sådana

så-

om-

ständigheter skalat påskynda sin öfverfarl till Sverige, hvaresl lian var

efterlängtad. Flera anledningar bådade verkligen sådanl och däribland

den, att Deras Maj:ter icke hade någon ordentlig bofhållning, utan be-

tjente sig af h. exc. Essens bord, samt att vissa förändringar gjordes

vid konungens bof i

Stockholm,

där de tjenstgörande förste kammar-

jnnkarne afskedades och hofekonomien från bofmarskalken De Besche

flyttades till baron Mnncks förvaltning. 1

Oktober

manad beordrades

jämväl den till Deras Maj:ters uppvaktning hörande hofstaten att vara

till mötes i

Ystad;

men icke desto mindre uppsköts hemresan alli fram-

gent, antingen för att utmärka, att II. Majd icke fruktade anfall, eller

för att vara närmare de hufvudorter, med hvilka underhandlingar

fördes.

Dessa voro egentligen Berlin och Petersburg. Det påstås, att ko-

nungen i Preussen, trogen sina grundsatser, afstyrkt besättningens för-

ökande i Stralsund och att vid underrättelse om en i London föreslagen

offensiv-allians emellan Sverige och England, i kraft hvaraf förstnämnda

rike skulle till det senare atläta 20,000 man hjälptrupper mot vissa

subsidier, samme konung hotat, att i sådan händelse taga Stralsund

med svenska Pommern i besittning. Så myckel syntes vara säkert,

att konungen af Sverige icke var oberedd på en belägring; och i sven-

ska Posttidningen infördes på befallning, att 11. Maja den 1 November

besetl fästningsverken, hvarest garnisonen var fördelt etter den princip,

som i händelse af en belägring torde följas. Emellertid hade II. Maj::

hållit en landtdag med pommerska ständerna och af dem till under-

stöd af landets försvar erhållil en summa af 200,000 r:di, hvilken be-

villning dock var mindre, än II. Maj:t proponerat

Ibland de personer, som i Stralsund med utmärkt förtroende

nyttjades, var isynnerhet presidenten baron Cederström ") och general

Gustaf Mauritz Armfelt. Denne sistnämnde, af lyckans kapriser sa

onderligen kastade man. var ifrån sin beskickning i Wien anländ, hvar-

esl lian stött sig med ministéren genom sina vanliga indiskretioner

ock fällt utlatelser. all kejsaren ingenting vågade företaga utan att

rådfråga sie; med Franklike. Baron Armfelt sökte sin rappel därifrån

och önskade ofelbart att hemma i fäderneslandet blifva placerad på "tt

") Han hemreste till Sverige om hösten.

More magazines by this user
Similar magazines