Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 337 -

Ainadia hade änder stampningen moi sjöbottnen någonstades v.uii

nära att förstöras. Märkligt var atl postjakterna lycklig! öfverk i! (ill

Ystad, sådant kastade i

mångas

sinne skugga på majoren baron L

bjelkes skicklighet, som förde Amadis, och, Bom vanligen bftnder, ut-

gången föranläl rykten och gissningar atl utreda orsaken och atl Böka

skulden

i oförsigtighet Såsom en märklig kontrasl kan anföras, atl

den 'J December, då Deras Maj:ter utståtl en hotande lifsfara och funno

räddning under gränsridarens låga tak, var jusl den dag, då Franske

kejsaren med all högtidlighet af den högsta jordiska ära vigdes tilldel

lysande kall, han antagit. Deras töajrter återvände den 3 December

till Stralsund.

Bland händelser detta år inom fäderneslandet förtjenar isynner-

het tilläggas, atl kronprinsen om våren blef vaccinerad och till stad-

gande af sin helsa den t Juli gjorde en resa till Uddevalla, hvaresl

han hela månaden igenom nyttjade saltsjöbad, med önsklig verkan,

samt 1 1 varifrån lian i början

af Augusti månad återkom till hufvud

staden. Allmänhetens glädje atl se och äfven höra denne späde furste,

hvilken ryktet beskrifvil såsom af sjukdom vanställd och jämväl oförmögen

atl tala, skall under hela resan varit utmärkt och rörande. Del

är ock sannt, att hans återställda helsa var förenad med snabbare tram

steg, än man förmodat lians guvernör, som för honom har all huldhet

och omsorg af den ömmaste fader, underviste honom inom sex veckor

om hösten atl läsa; och 11. K. EJ:s svårighet alt tala var så lyckligen

öfvervunnen, att, hans uttal äfven af de för barn svåraste bokstafsljud

var obehindradt och rent.

Hertig Fredrik Adolphs lik var med en örlogsbrigg hemtadl frän

Bordeaux och anlände till Stockholm de första dagarne al September,

hvaresl hans begrafning i

Riddarholmskyrkan

den lo September gick

för sig med furstlig prakt.

Den 1 November undergick Göteborg en svår eldsvåda, den femte

mom 1-'! år, på hvilken tid 680 lins i denna

stad .-

1

1"

I • i iinnii. 8000 per

söner blefvo nu husvilla Bland all annan skada vid denna senaste

brand räknades ock den nybyggda kasernen, som kostal 10 tunnor

guld. Krt därefter blef Christinehamn härjad! af eldsvåda, livad som

framför allt gjorde Göteborgsbranden ohygglig, var atl sedermera Mera

försök till mordbrand upptäcktes, fasl upphofsmännen icke kunna! finnas.

Jlvad i Europa detta år märkvärdig! händt, tinnes till en del re

dan upptaget. Därtill bör dock läggas, att gula febern, Bom redan

tvenne år visat sig i Spanien,

med yttersta våldsamhet utbröt i

rbeth, Anteckningar, II. -1

Ifalaga

More magazines by this user
Similar magazines