Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 338 -

i September månad och utbredde sig till Cadix och Gibraltar samt hela

östra sjökusten, Cartagena och Alicante. Förödelsen hotade hela Spa-

nien, som tillika led af missväxt, hunger och jordbäfningar, under det

att uppror uppblossat i Biscaya, och engelsmännen, förtörnade öfver

Frankrikes inflytande i spanska kabinettet, utan krigsförklaring bort-

togo fyra fregatter med fyra millioner piaster, att förtiga annat våld

emot spanska sjöfarten. Man finner svårligen i historien ett exempel

af flera förenade landsplågor än dem, som detta år öfvergingo Spanien.

Den smittosamma sjukdomen spridde sig äfven till Livorno, men ej vidare

i Italien. Alla europeiska makter förenade sin åtgärd att genom

konlonger och karantäner förekomma den hotande vådan. I Sverige

blef äfven med mycken kostnad en karantänsanstalt inrättad på Känsö

utanför Göteborg» Vintern gjorde slut på detta elände, och efter Ja-

nuari månads ingång märktes föga tecken till pestsmittan, hvars nya

utbrott vid en varmare luft likväl alltid var att befara, då förfarenhe-

ten bevittnat, buru giftet år frän år kan bibehålla sin kraft i anstuckna

varor. Den 12 December förklarade Spanien England krig.

More magazines by this user
Similar magazines