Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

oförtrutna Bit all bringa dem ull slul afhalp livad hittills brustit, med

vaksam omsorg. Samma dag, konungen återkom, upplöstes den tillför-

ordnade regeringen. Konungen indelade sin tid med mycken ordning

emellan sina mångfaldiga göromål. tfåndagarne var stor rapporl '"'Ii

cour lill presentationer sami tur dem, hvilka som ämbetsmän både nå-

got att andraga Dessas företräden sysselsatte vanligen II. Ma. t

i firån

kl. lo till *|i 3. De följande dagarne i veckan nollos konseljer i

alla

departementer, och OBsdagseftermiddagame Bngo Bökande audienser.

I cii

kabinetl bortgåfvos 13 Lediga pastorater med rättvisa och ur-

skiljning. I allmänhel

syntes II. Maj:t hafva tagil fogligare och mera

förbindande faconer än tillförne och en ökad kärlek för lians person

träda i stället för missnöjet öfver hans frånvaro. Bland mindre om-

ständigheter kan nämnas, att biskoparne dekorerades ined guldkors,

burna krin^- halsen i

en

guldkedja.

säledes framflöi liden hela vintern igenom i stillhet och utan

synnerliga märkvärdigheter, som gifva ämne till anteckningar. Till

förekommande af ackordemas enorma stegring i

militären

förbjöd II.

Maj:t oågon befordran föreslås, innan vakansen förul genom utfärdadi

afsked redan var gifven. I artilleriet föreföll i April manad en föränd-

ringj som gjorde uppmärksamhet. Detta verk stud under öfverinse-

ende af presidenten

i krigskollegium baron Cederström, som till dess

förbättring enligt konungens befallning äfven presiderade i

en

så kal-

lad artilleri-kommitté, i hvilken vore tvenne verksamma Ledamöter,

öfverstelöjtnant Helvig och öfversten Tibell, tvenne svenskar af utmark I

fertjensi, som utrikes- fullkomna! sina insigter; "(di hade Tibell under

iranska kriget i Lombardiet varit chef för hela rekognosceringsverkel

samt uppnått generalsgraden. Bland runnen, Bom i

kommit, var isynnerhet förbättringen i

Helvig föreslog af järn i

Ställe!

kanoners

kommittéen

före-

konstruktion, hvilka

för metall samt sa inrättade, all med

ansenlig krutbesparing på hvarje Bkotl verkan skulle bli lika, säker och

stor som tillförne Alla nyheter finna vanligen motstånd, men vid detta

tillfälle blandade sig liera intriger eller allt utseende i spelet.

Baron Cederström soutenerade Helvigs projekt. Direktören af

artilleriet, öfversten för Svea regemente at denna corps, baron Carl

Armfelt. hade föl klarat Big anse det nyttigt: men om hösten 1804 blef

han af annan tanke. Öfverste Cardell vid artilleriet i Stralsund

fann

väg till konungens förtroende, och del är sannolikt, att baron Gustaf

Mauritz Armfelt, som gärna sett baron Cederströms tall, utsetl Cardell

att därtill blifva eti verktyg. Cardell hemkom, fick sitl rum i

artilleri-

More magazines by this user
Similar magazines