Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

947

Hon hade under sm frånvaro förloral en son, och etl hotande krig borde

göra sa myckel djupare intryck på Bennes Maj:ts sinne, som

osäkra faror för en gemål och konjunkturens bizarrerie, som brouille-

r.nic henne med flera sina närmaste anförvandter, på en gång sväfvade

för hennes tanke.

.Men del är tid att här stanna, för atl med några snabba drag

tillkännagifva, livad emellertid i

i framtida

Europa

förelupil och som tilläfventyrs

historier skall fylla volymer. Oaktadt den farhåga, som

romerske kejsaren eftei tvenne olyckliga krig hyste för Bonapartos

öfverlägsna makt, Lånade han dock örat ål Englands ocb Rysslands

insinuationer; ocb i förtröstan på del förra rikets Bubsidier och Ryss-

lands biträde med en ai*mé af 180,000 man, fattades del beslul atl

ännu un gång försöka Österrikes krafter till hämmande af den mäk-

tige eröfrarens ej tvetydiga plan atl tillvälla sig universalmonarkien i

Europa. Efter flera ministeriella besvär öfver inbrotl i Lunévilleska

traktaten rustades af alla krafter. En armé af 100,000 man under ärke-

hertig Carls befäl (som skall vari! emot kriget, hvilket hufvudsakligen

af kejsarinnan understöddes skickades till [tahen; en annan, lika stark,

undur general Black till bayerska gränsen, under del ryska arméer i tre

kolonner kommo anryckande genom Polen, anförda af generalerna Ku-

tusoff, Buxhöwden och Miehelson.

Franske kejsaren förblef ej overksam. Sedan han ej erhållil nöj-

aktiga svar på sina förfiågningar om ändamålet af dessa mäktiga rust-

ningar, förklarade han sig anse för etl fredsbrott, om österrikarne

gingo öfver Inn: samlade med oboskriflig skyndsamhel 100,000 man al

engelska Landstigningsarméen, satte sig för dem i

spetsen, gick därmed

öfver Ethenströmmen och uppställde en lika fruktansvärd arme

under Masséna i Italien. Emellertid passerade österrikarne Inn. in-

ryckte i

Bayern,

tvungo kurfursten att lofva biträde af sina trupper

och togo Munchen i

burg, där han i

besittning

Denne herre begaf sig sjålf till Wörz-

stallet Lät 30,000 man förena sig med franske generalen

Bernadotte, bvarjämte franska arméen vann ytterligare betydlig för-

stärkning af mirtembergska och badiska trupper. Således framträngde

i Oktober fransmännen i Franken "di österrikarne i Schwaben ändfl

till Ulm, dessa senare utan au afbida ryska arméerna, som emellertid

voro i tull anmarsch.

I en sa. lan sakernas ställning lättade Bonaparte dol beslul att,

man respek! för Preussens neutralitet och protest, Låta sin här mar-

schera genom Anspach och kom såraedelsl österrikarne på ryggen-

More magazines by this user
Similar magazines