Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- S53 -

väntad! mått, genom garanti af norra Tysklands neutralitet, i kran*

hvaraf ock med de förnämsta krigförande makternas samtycke (men

förmodligen utan konungens af Sverige samråd alla Qendtligheter där-

städes skulle upphöra i

vapnen i

en

3

månader. Bärigenom försattes de sv<

fortvarande inaktivitet. Den harm, H. Maj:t dåröfver kände,

Bvalkades vid flera tillfällen i högl ljudande deklarationer, äfvensom han

i franska papper icke heller skonades. Sådana utländska tidningar, som

innehöllo obehagliga omdömen, undandrogos i

ögon; äfven tilläts icke ati i

svenska

Stockholm

allmänhetens

tidningar införa villkoren af]

burgska freden eller Bonapartes åtgärder lill sina allierades belönande.

Ryska trupperna, som varit i Mähren, återtågade emellertid fredligen

till ryska Polen, men årei slöts durk. innan Europa återvunnii lugn

efter sina våldsamma skakningar. Beskrifningen al deras fortsättning

följande årei må för några ögonblick uppskjutas.

Handelns stagnation i

Sverige,

sedan nyti embargo blifvil lagdl

på dess skepp i franska, hamna)', och de, som träffats i sjön, blifvil af

fransmännen fiendtligen behandlade, hade emellertid tillfogat detta rike

en kännbar skada. Man påstår ati till årets slut. omkring 100 han-

delsfartyg voro borttagna. En del voro brända och besättningarne

hand terade såsom krigsfångar. Sådant kunde ej annat än väcka miss-

nöje. Del »kades genom konungens frånvaroiden fullkomligaste verk

löshet. I 'akt adt 1 1. Majfcs deciderade böjelse för krigel s ut i brol

hade

icke

en droppa svenskt blod flutit, under det krigsböner med andakt skulle

kisas i

svenska,

kyrkor. Alla. regeringsärenden gingo med lamhet.

Den tillförordnade regeringens myndighe! var genom instruktioner

inskränkt, och konungen hade af ämbetsmän i civila vägen ej flera med

si^- än kabinettssekreteraren Wetterstedl för ministeriella korrespon-

dansen, expeditionssekreteraren Hederstjema för krigsärenden och grefve

Fredr. Gyllenborg för generalauditörs-ärenden. Däremoi hade II. Maj:!

låtit, beledsaga sig af riksmarskalken grefve Persen, som .-der för sin

helsas skull begärl att få taga med sig sin syster, grefvinnan Piper,

hvilket herrskap fördenskull var arméen under alla dess rörelser

följaktig, men hemförlofvades följande sommaren.

Den vanliga två-äriga revisionen af banko- och riksgäldsverken

ha.de detta år försiggåtl och företedde en god framgång af realisationen,

hvilken dock, för att framgenl lyckas, fordrade en förmånligare han-

delsställning än Sveriges nu iråkade politiska belägenhel syntes lofva.

Sillfängsten, en af Sveriges indrägtigaste näringsgrenar, var och i

beth, A ni. cl. ningar, II.

syn

-

More magazines by this user
Similar magazines