Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 362 -

benämning af Konungens lifgarde till häst: Götha garde fick heta Sven-

ska gardet, samt erhöll lika rang med det Finska. Antalet af officerare

förblef lika som tillförne, och till ersättning för passevolansen fick hvar

kompanichef 1000 r:dr banko utom sin lön af statsmedlen; hvarjämte

manskapets villkor äfven förbättrades. Uniformer, beklädningar m. m.

voro under beständig omskapning.

Men en mycket betydligare reform vidtogs i Pommern. Landt-

ständerna, missnöjda med författningen om landtvärnet, hade hos re-

geringen anmält en appell däremot till tribunalet eller rikskammar-

rätten. Oaktadt konungens förbud hade pommerska regeringen upp-

tagit denna appell genom en pluralité af fyra ledamöter emot tre;

hvarpå konungen den 2 Juni för olydnad upplöste hela regeringen. De

ledamöter, som röstat för appellen, miste sina löner jämte sina ämbe-

ten; de öfriga behöllo lönen. Till följd häraf beslöt H. Maj: t att i

Pommern införa svenska jus publicum och upphof den 26 Juni jämväl

landtständerna och landtrådet; dock förklarades, att Pommerns inbyg-

gare hvarken skulle deltaga i svenska riksgälden eller bevillningen;

viljandes H. Maj:t, då vigtiga angelägenheter så fordrade, till öfverlägg-

ning om desamma hopkalla folkets fullmäktige.

I Juli månad utfärdade H. Maj:t en kallelse till landtdag i Greifs-

wald den 4 Augusti, hvilken borde hållas efter svensk riksdagsordning.

Svenska kyrkolagen, handboken och skolordningen infördes, och Sve-

bilii katekes påbjöds till iakttagande i religionsundervisningen. Lif-

egenskapen afskaffades genom förordning af den 4 Juli med vissa mo-

difikationer. Kort sagdt: Pommern undergick en total revolution, för-

vandlades med några penndrag till en svensk provins, och Westphaliska

freden samt hertigdömets privilegier lades alldeles å sido. Oaktadt

det missnöje, som häraf nödvändigt skulle väckas, hade alla dessa för-

ändringar, som" understöddes af den i landet samlade väpnade makten,

den fullkomligaste framgång. Landtdagen begyntes den 4 Augusti och

pommerska ständerna delades i fyra stånd. För ridderskapet och adeln

blef grefve Jacob de la Gardie landtmarskalk; för presteståndet, super-

intendenten Schlegel taleman; för borgareståndet, borgmästaren Kiihl

i Stralsund; för bondeståndet, paktaren Andreas Samuel Ascher. Och

hela denna representation i ett land, där en slik ståndsfördelning var

alldeles ny, hade genom förberedande maktspråk måst organiseras.

Konungen anade sin försäkran och emottog hyllning den 7 Augusti.

Pommerska landtkassan sattes under lika förvaltning af ståndens full-

mäktige som svenska riksgäldskontoret, och landtdagen slöts den 18

More magazines by this user
Similar magazines