Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 370 -

skötos, var ej arman utväg än gifva sig fången. De voro två sqvadro-

ner Smålands dragoner, siu kompanier lifgrenadierer. v. Morian själf

hade bland de första embarqnerat sig och sauverade sig till Stralsnnd.

De svenska fångarne fördes till Frankrike. Morian ställdes under krigs-

rätt och dömdes från sysslan samt att ersätta sex förlorade kanoner.

General Bliicher måste, sedan han retirerat sig på danskt gebit,

ändtligen genom kapitulation gifva sig fången med de bedröfliga öf-

verlefvorna af sin corps. Genom missförstånd föreföllo äfven fiendtlig-

heter emellan franska och danska trupper; men vänliga explikationer

afbö.jde allt vidare utbrott. Den 31 Oktober hade fransoserna redan

tagit Anklam i besittning och följande dagen Usedom. Mecklenburg

hade äfven fallit i franskt våld, hertigen af Mecklenburg-SchAverin blif-

vit förjagad, kurfursten af Hessen likaså*); och antalet af landsflyktiga

tyska prinsar var större än här särskildt antecknas.

Under denna förvirring, som icke ens med redighet låter sig be-

skrifvas, är det nästan öfverflödigt att säga, det fredshandlingarne mel-

lan England och Frankrike afbrötos. Lord Lauderdale återreste till

England, kort efter sedan kejsaren begifvit sig till Tyskland. Det förljudes,

att England kunnat återvinna Hannover och behålla Malta, om

det velat sluta fred. Men hoppet om ett lyckligt resultat af den nya

koalitionen afvände all böjelse därtill. Lord Morpeth, som nu var skic-

kad att med Preussen återknyta de gamla förbindelserna, hann ej fram

till konungen, förr än han förlorat bataljen vid Auerstädt, och seder-

mera var vägen till honom stängd. Emellertid slöts längre fram en

fred emellan Preussen och England, som var en blott formalité, sedan

de sammanträdt i gemensamma krigsrörelser emot franske monarken.

Hannover hade återfallit i franskt våld, och Hameln gått öfver efter

ett kort motstånd.

Oförmodadt hade nu svenska Pommern blifvit på tvenne sidor

omhvärfdt af franska trupper. De ströfvade äfven in uti landet; och

konungen måste mer och mer vara betänkt på Stralsunds försvar.

Till den ändan utkommenderades fem bataljoner indelt infanteri ifrån

Sverige, som på sena hösten, icke utan stor tunga för landet, under

foderbrist och de svåraste vägar marscherade till Skåne och därifrån

öfverfördes till Pommern. Alla anstalter i Stralsnnd bereddes att ut-

*) Han beskylldes att halva bemligen rörbundit sig ined Preussen emol

K tank rike, och hela hans land togs i besittning.

More magazines by this user
Similar magazines