Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 385

utan särdeles motstånd lyckades, lade Big utanför Constantinopel och

hotade med bombardering; men franske ambassadören Sebastiani an-

vände så mycken fermeté och rådighet, atl Luikiska ministéren Icke

läl skrämma Big. Under del man negocierade i

flera dagar öfver

de engelska propositionerna, som '-.i gingo ul pä mindre, an atl Porten

skulle förena sin sjömak! med den engelska emol Frankrike och in-

taga engelsk besättning på Dardanell- slotten samt i

lades en ansenlig armé i

Battes under franska ingéniörers inseende i

Konstantinopel,

Alexandria,

sam

skansarne vid Dardanellema

godt

försvarsstånd, och så

verksamma försvarsanstalter träffades, atl Duckworth fann rådli(

början af Mars månad atl Begla tillbaka genom Dardanellema, vid hvil-

kri tillfälle etl par mindre fartyg skötos i

sank.

Derpå följde krigs-

förklaring af Porten och beslag på all engelsk egendom.

Denna misslyckade expedition verkade mol engelska nationen

mycken förbittring i

Konstantinopel,

hvaresl krigsanstalterna sa mol

England som Kyssland drefvos med fördubblad energi. Men en tron-

förändring förestod der innan kort. Sultan Selim 111 hade indisponeral

janitscharerna genom nya uppsatta trupper, hvilka han låtil inråtta

på europeiskt vis. Denne herre hade ock tvärtemol Alkorans stadgande,

aom bjuder atl ingen sultan får regera, som efter 7 års förlopp ej har

någorj manlig bröstarfvinge, redan på thronen barnlös tillbragi 18 år.

Han hade utom dess visat de kristna mera förtroende och humanitet,

än man hos en sannskyldig museiman gillade; kort sagt, en konspira-

tion under religionens täckmantal, hvari janitschar-agan och Mnfti hade

största delen, kom i Maj månad till mognad. Ett uppror utbrast då i

Konstantinopel, som kejsaren förgäfves sökte stilla med luften, (..il-

ningar och llere hatad.' ministrars hufvuden. Mufti uppsade honom på

de anförda skälen tro och lydnad: Selim abdikerade ooh förde själf sin

frånde Mustapha l\'. Abdul Hamids son, på thronen, en 28 ars prins,

som dittills selat fången i seraljen, och trädde dit i hans ställe, sodan,

som del säges, han velat taga förgift, men derifrån af sin efterträdare

blifvit hindrad. Den nye kejsaren antog sal. des regeringen utan vi-

dare inhemsk oro, men gjorde ingen ändring i

del politiska systemet,

nian förblef franska alliancen trogen, och fogade alla anstalter till kri-

gets efter tryckliga, fortsättande. Han satt dock på en vacklande thron,

under janitscharernas förmynderskap, ooh farliga uppror Pade af Ber-

vierna i Europa och wechabitema i

Asien,

hvilka i flere år hotat detta

kejsardöme mod upplösning. Utom dess eröfrade ryssarne Anapa vid

Svarta hafvet och innehade öarne Tenedos och Lemnos, hvarifrån tur

Adltrbeth, Anteckningar, //. w

More magazines by this user
Similar magazines