Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 388 -

Stralsund närmaste befälet under konungen; ändtligen vidtog H. Maj:t

det beslut, som närlagda officiella deklaration innehåller *).

Efter ett och annat afslaget försök emot ön Dänholm, angrepo

fransoserna densamma midt på natten till den 25 Augusti. Mörkret, ett

inträffadt åskväder och deras öfverlägsna styrka befordrade framgången,

så att en del af svenska besättningen blef nedgjord och resten med

befälbafvaron baron Sven Palmstjerna måste gifva sig fången. Denna

förlust beredde den kapitulation, som den 7 September på konungens

befallning afslöts af h. exc. Toll med general Brune, i kraft hvaraf sven-

ska trupperna förunnades fritt aftåg ifrån Riigen med alla förråd på

därtill utrustade svenska örlogs- och transportskepp, och skulle ön inom

den 7 Oktober lemnas i fransosernas händer, under vilkor att privat

egendom respekterades.

Som ordres redan förut voro utfärdade om 12 örlogsskepps utru-

stande från Karlskrona med l 1

/» månads proviant, så kan man med

säkerhet sluta, att efter Stralsunds öfvergifvande Rugens försvar fun-

*) Inrikes-Tidningar n:o 95 den 23 Augusti 1807. "Högkvarteret i Pluggenlien

den 21 Augusti 1807.

Sedan magistraten och borgerskapet i Stralsund uti en till Kongl. Maj:t afsänd

deputation yttrat deras underdåniga önskan att den hotande krigsfaran måtte

afvändas från Stralsunds murar, lät K. Maj:t föreslå franske befälhafvande genera-

len att Stralsund blefve förklaradt neutralt, och denna neutralitet å båda sidor erkändes,

så. långe svenska arméen innehade Riigen, och den fiendtliga arméen svenska

Pommern; men denna framställning blef icke antagen.

I denna sakernas belägenhet, och då ett längre fortsatt försvar af Stralsunds

fästning var utan militäriskt föremål, emedan rikets säkerhet för det närvarande

ej tillät flere truppers öfversändande från Sverige, och då det äfven är af

stor vigt att kraftigt skydda furstendömet Riigen för ett fiendtligt anfall, uppdrog

K. Maj: t i nåder dess befälhafvande generaladjutant, friherre v. Vegesack, att tillfråga

magistraten och borgerskapet, huruvida de ville blottställa sig för följderna

af en formlig belägring, i hvilket fall allt det skydd och bistånd skulle dem läm-

nas, som de af K. Maj:ts truppers tapperhet borde sig förvänta, eller ock, enligt

med deras redan yttrade underdåniga önskan om afböjande af all krigsfara för

staden, tilltrodde sig kunna med fienden ingå i någon öfverenskommelse. Magistraten

och borgerskapet emottogo med underdånig tacksamhet denna K. Maj:ts fråga

samt valde enhälligt den senare utvägen, hvartill K. Maj:t äfven lämnade sitt nådiga

bifall, och derföre under gårdagens datum till magistraten och borgerskapet

öfvcrlåtit f. d. fästningen Stralsund.

Sedan beslutet var taget om truppernas afgång från Stralsund, blefvo alla

förråder, magasiner m. m., såväl af krigsförnödenheter som proviant-persedlar, öf-

yerförde till Riigen. Natten mellan den 18 och 19 samt 20 dennes var hela garnisonen

under gevär, så att om truppernas afgång kommit till fiendens kunskap,

den icke mod fördel kunnat anfalla fästningen. K. Maj:t var ute till häst båda

nätterna under flere timmar. En bataljon blef till Riigen afsand om natten till

den 19, och samma dag kl. 10 om aftonen börjades med öfvertransporten af de öfriga

trupponia, rivarmed hela natten och följande dagen fortfors. Kanonerna förnagladcs

och lavetterna sönderhöggos."

More magazines by this user
Similar magazines