Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

nits ogörligt. Begynnelsen med truppernas öfverförande till 81

Bkedde så hastigt, alt redan i medio

voro öfverförda till Ystad. Konungen själf både i

af September flera regementen

de sista dagarne af

Augusti sjuknat och måste Försl lata föra >ig till Bergen samt vidare

Bjöledee till Earlskrona, dil II. Maj:t anlände den 7 September. Drott-

ningen, alarmerad öfver sin gemåls sjuklighet, begaf sig med prinsi

Sophia Wilhelmina den 12 ifrån nya Haga*) till Karlskrona, der hon

hade den glädjen att unna konungen feberfri och snart återställd. De-

ras Maj:tér emottogo der etl besök af konung Ludvig XVIII, som på

en svensk fregatt öfverkom ifrån Memel och jämte sin brorson herti-

gen af Angouleme samt öfriga svit forts n öfver Jönköping

till Göteborg för att begifva sig till England.

Konungens i Sverige motgångar i Pommern voro smältande, och

det sa mycket mer som de provinser, han förlorat, genom förlidna åra

författning voro införlifvade med Sverige. Men Sveriges vidrigheter

genom sitl deltagande i kriget voro ej att jämföra med bvad Danmark

öfvergick, som iakttagit den nogaste neutralitet. Del öfvervälde, fran-

ske kejsaren sträckt till Östersjöns södra stränder, gjorde en stor sen-

sation i England och verkade det beslut, att genom ett kraftig'

försäkra sig om Danmark, hvars tänkesätt misstänktes för benägenhet

mot Bonaparte, och hvars flotta kunde göra honom ett farligt biträde

niga engelsmännen ifrån Östersjön. Man trodde sig ock verkligen

veta att Bonaparte därom gjort framställningar hos danska regeringen,

så väl som att Kroneborgs fästning måtte intaga fransk besättning.

Sådant föranlät en hemlig och stor sjörustning i Juli manad. En

örlogsflotta af 32 linieskepp och fregatter jämte en myckenhet trans-

portfartyg afgick i flera divisioner till Sundet, och öfverförde 20,000

man landstigningstrupper. Högsta befälet öfver flottan fördes af ami-

ral Qambier, och då de ifrån Eugen återkallade trupperna älven af-

gingo till Seland, Bck deras chef, lord Cathcart, kommando öfver hela

engelska landtmakten vid denna expedition. Redan i

de

första dagarne

af Augusti månad hade herr Jackson ankommit till kronprinsen af

Danmark, som Btod i

spetsen

for en dansk observationsarmé i Hol-

steiu, med engelska propositioner; men denne herre undandi

ras besvarande, på den grund att regeringens säte, hvaresl de borde

,

"t Prof af denna prinsessas ringa attention och i>

var atl dä regeringens lodamöter om morgonen infunnit sig i hennes i r 1 1 1 . i k'

(5r .ni taga afsked, passerade hon genom rummet

att tala med någon ibland dem.

utan

More magazines by this user
Similar magazines