Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 396 -

galagt. Han fann svensken styfsint, ovillig och tung, och gaf tyska

nationen ett utmärkt företräde. Lika hård som sträf var han ; då fråga

var om bestraffningar alltid af den strängaste meningen, och då det angick

belöningar, alltid färdig med den anmärkningen, att den förtjänte blott

gjort sin skyldighet. De så kallade majestätsbrott eller smädliga utlå-

telser om öfverheten, hvilka Gustaf III så föraktat, att han merendels

förbudit deras upptagande vid domstolarne, beifrades med största all-

varsamhet och bestraffades vanligen med högsta kroppsplikt. Allt

livad som liknade frihetskänsla väckte hans misstänksamhet. De oskyl-

digaste utlåtelser förekommo honom förgripliga. Det ej sällan i allmänna

tidningar nyttjade talesätt: "vi hafva här haft stark vinter",

eller "vi vänta med otålighet underrättelser" m. m. ansågs för otjänligt,

emedan blott regerande personer stylisera sig Vi, och förbods i svenska

tryckta papper. Man kan tänka, med hvad noggrannhet alla utkomman-

de skrifter granskades och huru tryckfriheten blef behandlad. Också hade

konungen en verklig afsky för böcker. Hans förlägenhet var synlig,

om en författare presenterade honom sitt arbete. Själf läste han icke

andra böcker än bibeln och reglementet. När ett boktryckeri upphäf-

des, väckte det hans glädje.

Freden, några goda år och oklanderlig invärtes styrelse (det är

redan nämndt, att konungen i de regeringsärenden, som ej voro ämnen

för hans fördomar, hörde sina ämbetsmän med förtroende) gynnade

emellertid Sveriges finanser och allmänna ställning till den grad, att

1805 fråga var, om ej någon del af bevillningen kunde eftergifvas. Men

i stället blef detta år epoken för konungens deltagande i koalitionen

emut Frankrike, och ehuru de ingångna förbindelserna i början ej syn-

tes medföra betydlig våda, var det med konungens karakter, Sveriges

svaghet ocli Napoleons kända skicklighet att spränga koalitioner icke

allenast lätt att förese, det de äfventyrligaste följder efter hand kunde

vara att befara, utan författaren till dessa anmärkningar vågade redan

gissa, att ett krig för Sverige kunde begynnas i Pommern och slutas i

Finland.

Konungens högmod och öfverdrifna anspråk blottställde honom

nu mera nästan oafbrutet för söndring med sina egna bundsförvandter.

I befälet öfver sina trupper fordrade han ömöjligheter; men det som

värre var, i farans stund brast honom personligt mod. Detta visade

sig vid beskjutningen af Stralsund. Han hade redan förlorat all kär-

lek: ifrån denna stund förlorade han aktning. Efter återkomsten till

Sverige var han sig och andra till besvär. Med möda kunde han för-

More magazines by this user
Similar magazines